Det kræver byggetilladelse til opsætning af solcelle-og solfangeranlæg for følgende:

 • Anlæg på stativer på jorden.
 • Anlæg, der ikke overholder højde- og afstandskrav i det gældende bygningsreglement. Det kan være ved anvendelse af stativer/bærebeslag, der vinkler solcellerne fra tagfladen.
 • Anlæg på etageboliger, erhvervsbygninger, og landbrugets avls- og driftsbygninger med dyrehold.
 • Etablere solcelle- og solfangeranlæg på bevaringsværdig eller fredet ejendom.
 • Ejendomme omfattet af bygge- og naturbeskyttelseslinje.

Du skal søge via Byg og Miljø, og vælge ansøgningstype 'Faste konstruktioner, som ikke er en bygning'.

Ansøg om byggetilladelse her

Det kan kræve dispensation eller byggetilladelse til opsætning af solcelle-og solfangeranlæg for følgende:

 • På bebyggelse, der er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration, som indeholder bestemmelser om, hvorledes solceller og solfangere kan etableres eller bestemmelser om tagmaterialer eller refleksioner.
 • Der kan være bestemmelser i lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration der gør, at det ikke er muligt at opsætte solcelle- og solfangeranlæg.

Du skal søge via Byg og Miljø, og vælge ansøgningstype 'Planmæssig forespørgsel'.

Ansøg om dispensation her

Husstandsvindmøller og småmøller

Betegnelsen 'husstandsvindmøller' dækker over vindmøller med en max højde på 25m fra terræn til øverste vingespids.

En husstandsvindmølle kan som udgangspunkt opstilles i landzone inden for umiddelbar nærhed af eksisterende bygninger, hvilket typisk er inden for 20m.

Mindre vindmøller til montering i master eller på tage kaldes 'mikro- eller minimøller.' Disse møller har et rotorareal på mellem 1 m² (mikromølle) og 1-5 m² (minimølle).  

Det er ikke tilladt at opføre vindmøller i byzone.

Læs mere om kommunens retningslinjer for opsætning af husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller

Byggetilladelse til husstandsvindmøller og småmøller

Opstilling af fritstående husstandsmøller eller småmøller i landzone forudsætter altid en landzonetilladelse og en byggetilladelse, hvor miljøfaktorer såsom støj også er vurderet.

Når du søger byggetilladelse, vil din ansøgning også blive behandlet i forhold til landzonereglerne, altså en landzonetilladelse. 

I din ansøgning skal du vælge 'Faste konstruktioner, som ikke er bygninger' under 'ansøgning'.

Følgende dokumentation skal indsendes sammen med ansøgning:

 • Kort, der viser møllens placering med angivelse af afstand til eksisterende bygning og skel.
 • Du kan tegne på et kort Frederikshavn - KortInfo
 • Certifikat for vindmøllen
 • Støjberegning
 • Vindmøllefabrikat og type
 • Målfast tegning af vindmøllen i korrekt målestoksforhold med påskrift af tårnhøjde inkl. rotorer/mølletop, antal rotorer og vingedimensioner, rotordiameter, rotorareal, beskrivelse af tårn og fundament

Søg om byggetilladelse 

Nyttige links