Tillæg til folke- eller førtidspension

Helbredstillæg: Til dig, der er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 2003

Du kan søge om helbredstillæg:

 1. Hvis du er folkepensionist
 2. Hvis du fik tilkendt førtidspension før 2003.

Du kan kun få helbredstillæg, hvis din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue til sammen er højst 99.200 kr. (2024). Formuegrænsen gælder ved ansøgningen og ved den årlige formueopgørelse. Se mere under "Hvad er den likvide formue". 

Der findes 2 former for helbredstillæg: 

Almindeligt helbredstillæg: 

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for almindeligt helbredstillæg, har du løbende ret til et tillæg til den del af udgifterne, som ikke dækkes efter sundhedsloven, og som du derfor selv skal betale. Du kan søge om almindeligt helbredstillæg til:

 1. Tandlæge
 2. Receptpligtig medicin
 3. Høreapparat
 4. Fysioterapi
 5. Fodterapi
 6. Psykologhjælp
 7. Kiropraktor

Du kan kun få tilskud, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter visse bestemmelser i sundhedsloven.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om, du kan få et almindeligt helbredstillæg på baggrund af oplysninger fra Udbetaling Danmark om din tillægsprocent og formue. Det kan du læse mere om nedenfor.

Hvis du er berettiget til helbredstillægget, betyder det, at:

 • Det beløb, du selv skal betale, bliver mindre, når du for eksempel er hos tandlægen eller skal hente din receptpligtige medicin på apoteket.
 • Du selv skal betale det resterende beløb af regningen, som tilskuddet ikke dækker.
Udvidet helbredstillæg: 

Udover almindeligt helbredstillæg kan du søge om udvidet helbredstillæg til følgende:

 1. Tandproteser
 2. Briller
 3. Fodbehandling

Du skal huske at søge om tillægget hos kommunen, inden du bestiller tandprotesen, brillerne eller fodbehandlingen.

Udgiften, der søges om udvidet helbredstillæg til, skal være nødvendig, og det er kommunen, der vurderer, om du har ret til at få udvidet helbredstillæg.

Helbredstillægget dækker op til 85 procent af dine egne udgifter afhængigt af din personlige tillægsprocent. Dette gør sig gældende for både almindeligt og udvidet helbredstillæg.

Du skal selv betale det resterende beløb.

Hvis du bliver godkendt til udvidet helbredstillæg, bliver det udbetalt som et engangsbeløb. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte din kommune.

Hvad er den likvide formue?

Du har kun ret til helbredstillæg, hvis din likvide formue er under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024). Er du gift, eller har du en samlever, er det jeres samlede likvide formue, som skal være under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024).

Likvid formue er:

 • Indestående i danske og udenlandske pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom samt udenlandske obligationer og pantebreve
 • Kursværdien af danske obligationer
 • Pantebreve i dansk depot
 • Kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
 • Kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • Kontant beholdning
 • Andre værdipapirer, både i Danmark og i udlandet

Friværdi i fast ejendom indgår ikke i din likvide formue.

Personligt tillæg

Du har desuden mulighed for at søge om et personligt tillæg til at dække de udgifter: 

 • som tilskuddet ikke dækker 
 • eller som du ikke kan få almindeligt eller udvidet helbredstillæg til

Personligt tillæg gives kun til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 

Det er kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, om du kan få et personligt tillæg på baggrund af dine økonomiske forhold. 

2 trin for at søge helbredstillæg

Oplys din formue hos Udbetaling Danmark

Inden du søger helbredstillæg, skal du oplyse Udbetaling Danmark om, hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet.

Søg om helbredstillæg, samtidig med at du har oplyst formue hos Udbetaling Danmark

Du skal søge om helbredstillæg i kommunen.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

Oplys formue til Udbetaling Danmark samtidig med at du søger om helbredstillæg i kommunen 

Du skal oplyse din formue til Udbetaling Danmark i forbindelse med, at du ansøger om helbredstillæg. Du får vejledning om, hvordan du skal gøre i praksis, i forbindelse med at du sender din ansøgning til kommunen. 


Hvad gør jeg, hvis jeg har ubrugte beløb fra udbetaling af ekstra økonomisk støtte?

Hvis du har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022 og/eller 2023, skal ubrugte beløb herfra ikke indgå i formueopgørelsen. Du skal huske selv at oplyse om de ubrugte beløb, når du oplyser om din formue.

Den 8. september 2022 vedtog Folketinget, at der skulle udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022. Støtten er blevet udbetalt med et fast beløb på 2.500 kr. i september 2022 og med yderligere 2.500 kr. i januar 2023.

Den 27. april 2023 vedtog Folketinget, at der skulle udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2023. Støtten på 5.000 kr. blev udbetalt fra den 8. maj 2023.

Støtten er skattefri.

Ubrugte beløb fra din udbetaling af ekstra økonomisk støtte i 2022 og 2023 kan holdes ude af formuen, når Udbetaling Danmark beregner formue til helbredstillæg for 2024. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om eventuelle ubrugte beløb. Du skal derfor tjekke, om formuen er opgjort korrekt og svarer til din og din eventuelle samlevers/ægtefælles samlede likvide formue pr. 1. januar 2024 (eksklusive ubrugt ekstra økonomisk støtte). Hvis ikke det er tilfældet, skal du oplyse Udbetaling Danmark om den korrekte likvide formue.

Hvilken betydning har det for mit helbredstillæg, hvis min formue ændrer sig?

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis din formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 99.200 kr. (2024). Men hvis din formue er over formuegrænsen, når din formue bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx dine indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at din formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck.

Din personlige tillægsprocent og likvide formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få ældrecheck i det kommende år - og så fald hvor meget, du kan få.

Læs mere om Ældrecheck på borger.dk (nyt vindue)

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, det vil sige dine udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist - eller førtidspensionist efter de gamle regler ( altså hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003).

Kan jeg få varmetillæg? 

Der er visse betingelser for at modtage varmetillæg; se om du kan få varmetillæg på borger.dk

 

Du skal søge tilskuddet ved kommunen ved at bruge selvbetjeningsløsningen til højre. Din personlige tillægsprocent og formue er afgørende for om og hvor meget du kan få i tilskud.

Kan du få helbredstillæg?

Din økonomiske situation er afgørende for, om du kan få tilskud. Er du gift eller har du en samlever har det også betydning. 

Jo højere tillægsprocenten er, desto mere kan du få i tilskud. Du kan se din tillægsprocent på din seneste pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark.

Almindeligt helbredstillæg efter sundhedsloven

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis du kan få tilskud efter sundhedsloven. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, har du løbende ret til at få dækket en del af den egenbetaling, som ikke dækkes af sundhedsloven, i henhold til din tillægsprocent.

Du kan medbringe dit helbredskort til behandlingen, så kan leverandøren modregne tilskuddet i regningen. Du kan også betale hele regningen og derefter aflevere den i Borgerservice. Tilskuddet bliver så overført til din NemKonto indenfor cirka 14 dage.

Udvidet helbredstillæg

Du kan få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter Sundhedsloven. Vi skal vurdere, om udgiften til behandlingen er nødvendig. Du skal derfor søge om tilskuddet, inden du bestiller eller får udført behandlingen

Vi behandler din ansøgning indenfor seks uger, og du vil få en bevilling, hvis vi vurderer, at du er berettiget til tilskuddet. Får du et afslag, har du mulighed for at klage over afgørelsen inden for fire uger. Fastholder vi afgørelsen, kan du klage til Ankestyrelsen.

Prisaftaler på tandproteser, fodbehandling og briller

Tilskuddets størrelse bliver beregnet på baggrund af de aftaler, vi har lavet med leverandører i kommunen. Du må gerne vælge en anden leverandør, hvis du betaler differencen.

Briller:

Thiele i Sæby +45 98 40 11 00

Thiele Frederikshavn +45 98 42 24 53

Skagen, +45  98 44 35 09

Tandproteser:

Klinisk tandtekniker - Det Naturlige Smil +45 98 42 10 99

Fodbehandler:

Kirsten E. Kristensen +45 98 42 47 14

Læs også:

Der er visse betingelser for at modtage helbredstillæg.

Overslag

Overslag på tandbehandling (udfyldes af tandlæge)

Overslag på optiker

Overslag på fodplejer/fodterapeut (udfyldes af fodplejer/fodterapeut)

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du folkepensionist og særligt vanskeligt stillet. Du kan også søge, hvis du er tilkendt førtidspension før 2003.

Kan du få personligt tillæg?

Du kan søge om personligt tillæg til udgifter, som vi vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan eksempelvis være udgifter til tandprotese, briller eller diætkost, som du ikke får dækker gennem anden lovgivning. Vi skal lave en konkret vurdering af din samlede økonomi i forhold til den udgift, som du ønsker hjælp til. Det kan være nødvendigt, at du får lavet et overslag på behandlingen, inden du søger om tilskuddet. 

Du skal altid søge om tilskuddet, inden du betaler regningen eller går i gang med en behandling.

Vi behandler din ansøgning indenfor seks uger, og du vil få en bevilling, hvis du er berettiget hertil. 

Hvis du vil klage over afgørelsen

Er du ikke enig i afgørelsen, kan du klage til kommunen inden for fire uger. Fastholder vi vores afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.

Bor du i udlandet, skal du søge om personligt tillæg ved Udbetaling Danmark.

Hvem kan modtage personligt tillæg?

Læs mere om Personligt tillæg på borger.dk

Bistands- eller plejetillæg er et økonomisk tillæg til din førtidspension, hvis du er tilkendt pension før 2003 og har brug for hjælp, som ikke dækkes på andre måder.

Hvad er et bistandstillæg? 

Bistandstillæg er et økonomisk tillæg til din førtidspension. Hvis du eksempelvis har brug for personlig bistand til at komme i bad eller få tøj på, kan du søge om bistandstillæg.

Hvad er et plejetillæg?

Plejetillæg er et økonomisk tillæg til din førtidspension. Hvis du på grund af dit helbred har brug for pleje eller tilsyn på tidspunkter, man ikke kan forudse, kan du søge om plejetillæg.

Hvis du kan få hjælp til dine behov fra den kommunale hjemmepleje, med specielle hjælpemidler eller ved særlig indretning af din bolig, kan du ikke få bistands- eller plejetillæg.

Hvis du er gift eller samlevende forventes det, at din ægtefælle/samlever hjælper dig med dine behov. Derfor kigger vi på din samlivsstatus, når vi skal vurdere, om du kan få bistands- eller plejetillæg.

Hvem kan modtage bistands- eller plejetillæg? 

Læs mere om kriterierne og hvordan du søger bistands- og plejetillæg

Når du er fyldt 65 år, kan en ekstra udgift til lovpligtige ændringer i kloaksystemet være en uforudset udgift. Derfor kan du søge om lån til at lave separatkloakering på din ejendom.

Hvis du er fyldt 65 år, får efterløn, social pension eller delpension, kan du søge om et kommunalt lån til at betale påbudte ændringer af kloaksystemet, der befinder sig uden for husets sokkel på ejendomme, hvor der er tilslutningspligt.

Lånet optages efter de regler, der også gælder for lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter).

Sådan søger du om lån i forbindelse med separatkloakering 

Du ansøger om lånet digitalt. Hvis du har spørgsmål til låneskemaet, kan du kontakte Borgerservice.

Hvis du har spørgsmål til den praktiske del af kloakeringen, skal du kontakte Center for Teknik og Miljø.

Ansøg om lån i forbindelse med separatkloakering

Pensionistlån flytter fra kommunen til skatteforvaltningen

Fremover skal du ansøge om pensionistlån på TastSelv/boligskattelån på skat.dk. Det bliver muligt den 1. november 2023.

Ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice.

Læs mere om pensionistlån på Borger.dk.

Hvem kan låne?

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen og får udbetalt social pension, delpension eller modtager efterløn. Disse lån kaldes også for pensionistlån.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • eje en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse
 • have fast bopæl i Danmark eller i et land, hvor de danske skattemyndigheder kan få oplysninger om din eller din ægtefælles indkomst.

Helbredstillæg: Til dig, der er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 2003

Du kan søge om helbredstillæg:

 1. Hvis du er folkepensionist
 2. Hvis du fik tilkendt førtidspension før 2003.

Du kan kun få helbredstillæg, hvis din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue til sammen er højst 99.200 kr. (2024). Formuegrænsen gælder ved ansøgningen og ved den årlige formueopgørelse. Se mere under "Hvad er den likvide formue". 

Der findes 2 former for helbredstillæg: 

Almindeligt helbredstillæg: 

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for almindeligt helbredstillæg, har du løbende ret til et tillæg til den del af udgifterne, som ikke dækkes efter sundhedsloven, og som du derfor selv skal betale. Du kan søge om almindeligt helbredstillæg til:

 1. Tandlæge
 2. Receptpligtig medicin
 3. Høreapparat
 4. Fysioterapi
 5. Fodterapi
 6. Psykologhjælp
 7. Kiropraktor

Du kan kun få tilskud, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter visse bestemmelser i sundhedsloven.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om, du kan få et almindeligt helbredstillæg på baggrund af oplysninger fra Udbetaling Danmark om din tillægsprocent og formue. Det kan du læse mere om nedenfor.

Hvis du er berettiget til helbredstillægget, betyder det, at:

 • Det beløb, du selv skal betale, bliver mindre, når du for eksempel er hos tandlægen eller skal hente din receptpligtige medicin på apoteket.
 • Du selv skal betale det resterende beløb af regningen, som tilskuddet ikke dækker.
Udvidet helbredstillæg: 

Udover almindeligt helbredstillæg kan du søge om udvidet helbredstillæg til følgende:

 1. Tandproteser
 2. Briller
 3. Fodbehandling

Du skal huske at søge om tillægget hos kommunen, inden du bestiller tandprotesen, brillerne eller fodbehandlingen.

Udgiften, der søges om udvidet helbredstillæg til, skal være nødvendig, og det er kommunen, der vurderer, om du har ret til at få udvidet helbredstillæg.

Helbredstillægget dækker op til 85 procent af dine egne udgifter afhængigt af din personlige tillægsprocent. Dette gør sig gældende for både almindeligt og udvidet helbredstillæg.

Du skal selv betale det resterende beløb.

Hvis du bliver godkendt til udvidet helbredstillæg, bliver det udbetalt som et engangsbeløb. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte din kommune.

Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg?

Din personlige tillægsprocent

Størrelsen af helbredstillæget er afhængigt af størrelsen på din personlige tillægsprocent.

Udbetaling Danmark beregner din personlige tillægsprocent på baggrund af din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indtægt. Indtægt ved personligt arbejde fra din ægtefælle eller samlever, f.eks. løn eller honorar, indgår ikke i indtægten, men det gør andre typer af indtægter fra din ægtefælle eller samlever. Det kan fx være udbetalinger fra private pensionsopsparinger eller kapitalindkomst.

En lav indtægt betyder højere tillægsprocent, og en høj indtægt betyder lavere tillægsprocent. Det betyder, at jo lavere indtægt, desto mere kan du få i tillæg.

Din personlige tillægsprocent kan maksimalt være 100 procent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100 procent, får du udbetalt mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Helbredstillægget dækker op til 85 procent af dine egne udgifter.

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er.

Du kan se din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension.

Prisaftaler: Hvis du vælger en anden behandler, skal du selv betale prisforskellen

Hvis du søger om almindeligt helbredstillæg eller hjælp til tandproteser, briller eller fodbehandling, og kommunen har lavet en prisaftale med bestemte butikker eller behandlere, kan du få dækket op til 85 procent af den pris, der er aftalt i prisaftalen. Hvis du vælger en anden butik eller behandler end den, din kommune har lavet en prisaftale med, skal du selv betale prisforskellen.

Du betaler ikke skat af hverken almindeligt eller udvidet helbredstillæg.  

Hvad er den likvide formue?

Du har kun ret til helbredstillæg, hvis din likvide formue er under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024). Er du gift, eller har du en samlever, er det jeres samlede likvide formue, som skal være under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024).

Likvid formue er:

 • Indestående i danske og udenlandske pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom samt udenlandske obligationer og pantebreve
 • Kursværdien af danske obligationer
 • Pantebreve i dansk depot
 • Kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
 • Kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • Kontant beholdning
 • Andre værdipapirer, både i Danmark og i udlandet

Friværdi i fast ejendom indgår ikke i din likvide formue.

Personligt tillæg

Du har desuden mulighed for at søge om et personligt tillæg til at dække de udgifter: 

 • som tilskuddet ikke dækker 
 • eller som du ikke kan få almindeligt eller udvidet helbredstillæg til

Personligt tillæg gives kun til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 

Det er kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, om du kan få et personligt tillæg på baggrund af dine økonomiske forhold. 

2 trin for at søge helbredstillæg

Oplys din formue hos Udbetaling Danmark

Inden du søger helbredstillæg, skal du oplyse Udbetaling Danmark om, hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet.

Søg om helbredstillæg, samtidig med at du har oplyst formue hos Udbetaling Danmark

Du skal søge om helbredstillæg i kommunen.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

Oplys formue til Udbetaling Danmark samtidig med at du søger om helbredstillæg i kommunen 

Du skal oplyse din formue til Udbetaling Danmark i forbindelse med, at du ansøger om helbredstillæg. Du får vejledning om, hvordan du skal gøre i praksis, i forbindelse med at du sender din ansøgning til kommunen. 


Søg udvidet helbredstillæg

Er du folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 2003, kan du ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

Hvad gør jeg, hvis jeg har ubrugte beløb fra udbetaling af ekstra økonomisk støtte?

Hvis du har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022 og/eller 2023, skal ubrugte beløb herfra ikke indgå i formueopgørelsen. Du skal huske selv at oplyse om de ubrugte beløb, når du oplyser om din formue.

Den 8. september 2022 vedtog Folketinget, at der skulle udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022. Støtten er blevet udbetalt med et fast beløb på 2.500 kr. i september 2022 og med yderligere 2.500 kr. i januar 2023.

Den 27. april 2023 vedtog Folketinget, at der skulle udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2023. Støtten på 5.000 kr. blev udbetalt fra den 8. maj 2023.

Støtten er skattefri.

Ubrugte beløb fra din udbetaling af ekstra økonomisk støtte i 2022 og 2023 kan holdes ude af formuen, når Udbetaling Danmark beregner formue til helbredstillæg for 2024. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om eventuelle ubrugte beløb. Du skal derfor tjekke, om formuen er opgjort korrekt og svarer til din og din eventuelle samlevers/ægtefælles samlede likvide formue pr. 1. januar 2024 (eksklusive ubrugt ekstra økonomisk støtte). Hvis ikke det er tilfældet, skal du oplyse Udbetaling Danmark om den korrekte likvide formue.

Hvilken betydning har det for mit helbredstillæg, hvis min formue ændrer sig?

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis din formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 99.200 kr. (2024). Men hvis din formue er over formuegrænsen, når din formue bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx dine indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at din formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.

Vedrører din klage Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet, skal du også sende klagen til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.