Forældreindflydelse i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Referater fra 2021 og frem

Dagtilbudsområde Nord

Læs referater fra Dagtilbudsområde Nord

Dagtilbudsområde Midt-Vest

Læs referater fra Dagtilbudsområde Midt-Vest

Dagtilbudsområde Syd

Læs referater fra Dagtilbudsområde Syd

Referater før 2021

Distrikt Nord

Distrikt Syd

Distrikt Øst

Distrikt Vest

Vedtægten for Frederikshavn Kommunes 3 dagtilbudsområder udgør de formelle rammer for forældreindflydelse i de kommunale dagtilbud for børn mellem 0-5 år. Den beskriver hvilke beføjelser forældrene i områdebestyrelsen har og hvordan valget til områdebestyrelsen og forældrerådene foregår.

Vedtægten har udgangspunkt i Dagtilbudslovens overordnede bestemmelser i § 14, § 15 og § 16 samt Dagtilbudslovens Vejledning om dagtilbud m.v., kapitel 15 om forældreindflydelse i dagtilbud.

Godkendt i Frederikshavn Byråd den 1. februar 2023.

Vedtægten er gældende fra 1. marts 2023.

Formålet er at sikre forældreinddragelse i dagtilbudsområderne gennem områdebestyrelser og forældreråd i Frederikshavn Kommunes dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Indflydelsen udøves på møder og gennem dialog i et positivt og konstruktivt samarbejde inden for lovgivningens og vedtægtens rammer.

Områdebestyrelse og forældreråd skal endvidere bidrage til, at der opnås bedst muligt samarbejde bredt mellem forældre, medarbejdere og dagtilbudsområdets ledelse på tværs af områdets afdelinger.

Denne vedtægt gælder for områdebestyrelserne og forældrerådene i Frederikshavn Kommunes 3 dagtilbudsområder.

Hvert dagtilbudsområde har én fælles områdeleder, et fælles budget og en fælles områdebestyrelse.

Hvert dagtilbudsområdes forskellige afdelinger har desuden et forældreråd bestående af forældrevalgte repræsentanter fra den enkelte afdelings forældrekreds.

Frederikshavn Byråd og Børne- og Ungdomsudvalget fastlægger de overordnede visioner, mål, rammer og budgetter for de 3 dagtilbudsområder i Frederikshavn Kommune.

Byråd og fagudvalg kan desuden løbende fastlægge både økonomiske og indholdsmæssige rammer for dagtilbudsområdernes drift ud over de allerede gældende.

Børne- og Ungdomsudvalget afholder mindst et årligt fælles dialogmøde med områdernes bestyrelser.

Stk. 1
Områdebestyrelsen skal fastsætte principper for arbejdet i dagpleje, vuggestuer og børnehaver i deres dagtilbudsområde, dog uden at træffe de konkrete beslutninger om hvordan princippet skal udføres i praksis. Det kan fx være principper for det brede forældresamarbejde eller indhold og prioriteter i forhold til de pædagogiske aktiviteter.

Forældrerådene kan deltage i arbejdet med udformning af principper i form af sparring med bestyrelsen inden beslutning.

Det er områdelederens opgave sammen med de pædagogiske ledere at sikre, at principperne bliver udmøntet i dagtilbudsområdets afdelinger.

Stk. 2
Områdebestyrelsen har ret til at fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbudsområdets budgetramme til de børnerelaterede udgifter. Det kan bl.a. være udgifter til forplejning, legetøj, materialer, inventar og ture ud af huset. Bestyrelsen skal ikke træffe de konkrete beslutninger om brugen. Det er ledelsens opgave at udmønte områdebestyrelsens fastlagte principper i den faktiske anvendelse af budgetrammen til børnerelaterede udgifter.

Forældrerådene skal inddrages i arbejdet med udformning af principperne i form af sparring inden beslutning.

Stk. 3
Områdebestyrelsen skal hvert andet år træffe beslutning om eventuelt at fravælge et ”sundt frokostmåltid” (jf. Dagtilbudsloven § 16 b) i hver af deres børnehaveafdelinger.

Forældrerådet i hver af dagtilbudsområdets børnehaver har ansvar for at afholde valg om sundt frokostmåltid. Forældrene har en stemme pr. barn til den lokale valghandling. Det er et simpelt flertal af forældre i den enkelte børnehave, der afgør om måltidet fravælges i den kommende to års periode.

Områdebestyrelsen samler resultaterne fra valgene og skal herefter endeligt godkende forældrenes eventuelle fravalg i hver af deres børnehaver.

Stk. 4
Områdebestyrelsen har ret til at blive inddraget i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Forældrerådene kan inddrages efter behov.

Stk. 5
Områdebestyrelsens forældrerepræsentanter har ret til at deltage med en repræsentant i ansættelsesudvalg og komme med indstilling til ansættelse af lederstillinger i deres dagtilbudsområde. Områdebestyrelsen kan delegere retten til et forældrevalgt medlem i forældrerådene.

Ansættelseskompetencen i forhold til den enkelte lederstilling ligger for områdelederstillinger hos centerchefen, mens pædagogiske ledere i dagtilbudsområderne ansættes af områdelederen.

Stk. 6
Områdebestyrelsen har ret til at deltage med en forældrerepræsentant i ansættelsesudvalg og komme med indstillinger til ansættelse af medarbejdere i deres dagtilbudsområde. Områdebestyrelsen kan delegere retten til et forældrevalgt medlem i forældrerådene.

Ansættelseskompetencen i forhold til den enkelte medarbejderstilling ligger overordnet hos områdelederen. Områdelederen kan delegere kompetencen til den pædagogiske leder.

Stk. 1
Områdebestyrelsen afholder møder minimum 3 gange om året. Formanden fastsætter form, fx fysiske eller virtuelle møder, tid, sted og dagsorden for møderne.

Der afholdes møder, når det ønskes af formanden, eller hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Formanden indkalder til ordinære møder med mindst 2 ugers varsel. Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 1 uge før mødet og dagsordenen skal udsendes minimum 4 dage før afholdelsen af mødet.

Områdelederen fungerer som områdebestyrelsens sekretær i møderne.

Områdebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Områdebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i et møde uden stemmeret.

Stk. 2
Områdebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede deltager i mødet. Både forældre- og medarbejderrepræsentanter har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3
Områdelederen står for referat af områdebestyrelsens beslutninger og har til opgave at sikre, at områdebestyrelsen ikke træffer ulovlige beslutninger. I beslutningsreferatet skal der stå, hvem der har deltaget i mødet. Beslutningsreferatet godkendes efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og vedlægges bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Der offentliggøres et referat fra områdebestyrelsens møder.

Stk. 4
Områdebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Forretningsordenen kan indeholde rammer for mødernes afvikling ud over det der fremgår af selve vedtægten, fx
- skal der være en årlig planlægning af møder i områdebestyrelsen?
- hvordan får et medlem konkret et punkt på dagsordenen?
- kan deltagelse i bestyrelsesmøder ske virtuelt eller skal det være ved fysisk fremmøde?
- hvordan sparrer områdebestyrelsen om opgaver med forældrerådene?

Stk. 5
Arbejdsgiver- og bevillingskompetencen forbliver hos Byrådet og fastlægges i politiske beslutninger eller varetages af ledelsen. Det betyder, at der er en del ting omkring dagtilbuddene, som områdebestyrelsen ikke kan/må tage beslutninger om, fx

• behandling af løn- og personalesager, fx klager og afskedigelsessager
• udøvelse af tilsyn med dagpleje, vuggestue og børnehave
• udøvelse af instruktionsbeføjelser over for leder og medarbejdere i dagtilbudsområdet
• ændringer af vedtægtens bestemmelser, fx give ad hoc personer stemmeret til bestyrelsesmøder
• sagsbehandling vedr. et barn eller en familie og har ikke ret til oplysninger i personsager
• brug af budgettet til ejendom og løn
• afholdelse af lukkedage ud over den kommunalt fastsatte ramme for det
• ændringer af åbningstider eller ferielukning
• optagelse af børn, ventelister, fripladser og forældrebetalingstakster

Stk. 1
Forældreråd afholder møder, når det ønskes af formanden eller de øvrige forældrerådsmedlemmer. Formanden for forældrerådet sikrer indkaldelse af forældrerådet efter aftale og lokale behov. Formanden fastsætter form, fx fysiske eller virtuelle møder, tid, sted og dagsorden for møderne.

Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal dette meddeles formanden.

Forældrerådets møder afholdes for lukkede døre. Den pædagogiske leder fungerer som forældrerådets sekretær i møderne.

Stk. 2
Den pædagogiske leder står for referat af forældrerådets møder og har til opgave at sikre, at forældrerådet drøfter emner inden for vedtægtens rammer. I referatet skal der stå, hvem der har deltaget i mødet. Referatet godkendes efter hvert forældrerådsmøde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Der offentliggøres et referat fra forældrerådets møder.

Stk. 3
Forældrerådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Forretningsordenen kan indeholde rammer for mødernes afvikling ud over det der fremgår af selve vedtægten, fx
- skal der være en årlig planlægning af møder i forældrerådene?
- hvordan får et medlem konkret et punkt på dagsordenen?
- kan deltagelse i forældrerådets møder ske virtuelt eller skal det være ved fysisk fremmøde?

Stk. 4
Ligesom i forhold til områdebestyrelsen forbliver arbejdsgiver- og bevillingskompetencen hos Byrådet og fastlægges i politiske beslutninger eller varetages af ledelsen. Desuden er det områdebestyrelsen, der har kompetencen til at træffe beslutninger for det samlede dagtilbudsområde. Forældrerådets rolle bliver dermed at være høringsorgan for områdebestyrelsen.

Områdebestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hver afdeling samt 3 medarbejdervalgte repræsentanter fra dagtilbudsområdet.

Et forældreråd i en afdeling består af forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældrene i afdelingen.

Valgbare og stemmeberettigede forældre er
• de personer, der på tidspunktet for valget har del i forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i dagtilbudsområdet, eller
• den forælder, hvor barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden.

Områdelederen kan desuden tillægge valgbarhed og valgret til personer, der har den faktiske omsorg for barnet, fx
• personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven
• personer, der har tilknytning til barnet og tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren.

Der kan dog højst tildeles valgret til to personer på grundlag af samme barn.

Forældre, som også er medarbejdere i et dagtilbudsområde, kan ikke vælges, men har stemmeret til valget af forældrerepræsentanter i deres barns afdeling.

Valget af forældrerepræsentanter til forældrerådene finder sted hvert andet år inden udgangen af november med tiltrædelse pr. 1. januar i det nye år.

Efter valget konstituerer forældrerådet sig og udpeger den forældre, der skal være afdelingens bestyrelsesrepræsentant.

Forældrerådenes udpegede bestyrelsesrepræsentanter udgør områdebestyrelsen og konstituerer sig med formand og næstformand på årets første møde. Områdelederen indkalder til konstituerende møde for områdebestyrelsen inden udgangen af januar måned.

Alle forældre valgt i forældrerådene er suppleanter for deres afdelinger til områdebestyrelsen. Forældrerådet vælger selv en suppleant rækkefølge.

Det er områdelederens ansvar, at valget afvikles efter vedtægten, herunder at udpege hvilke afdelinger i dagtilbudsområdet, der holder valg i lige år og hvilke i ulige. Områdelederen har desuden ansvaret for, at forældrene i området senest 14 dage før valget får kopi af vedtægten samt mødeindkaldelse med oplysning om afviklingen af valget i deres afdeling, herunder form, tid og sted.

Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt alle medarbejdere i dagtilbudsområdets afdelinger samt af og blandt områdets dagplejere en gang årligt inden udgangen af november.

Hver medarbejder har én stemme. Den dagplejer, der får flest stemmer samt de to medarbejdere fra afdelingerne, der får flest og næst flest stemmer er valgt.

Medarbejderne vælger desuden mindst 1 suppleant til områdebestyrelsen.

Kun fastansatte medarbejdere og dagplejere kan vælges som repræsentanter.

Områdeleder og pædagogiske ledere kan hverken vælges eller deltage i valget af medarbejderrepræsentanter.

Alle forældrerepræsentanter, og -suppleanter vælges for 2 år.
Medarbejderrepræsentanter og -suppleanter vælges for et år.

En forældrerepræsentant udtræder af forældreråd og områdebestyrelse fra den dag, vedkommende ikke længere har børn indmeldt i den afdeling, hvor vedkommende er valgt til forældrerådet.

En medarbejderrepræsentant udtræder af områdebestyrelsen fra den dag, vedkommende ikke længere er ansat i dagtilbudsområdet.

Suppleant indtræder for den afgåede repræsentant i resten af valgperioden jf. vedtægtens bestemmelser om suppleanter.

Repræsentanter i forældreråd og områdebestyrelse er omfattet af tavshedspligt, hvis de via opgaver har fået kendskab til fortrolige oplysninger. Tavshedspligten gælder også når man træder ud af områdebestyrelsen.

Det er alene i forhold til indstillingsretten ved ansættelse af ledere og medarbejdere, at det er relevant for forældre i bestyrelser og forældreråd at få kendskab til oplysninger om enkeltpersoner.

Vedtægten kan kun godkendes og ændres af byrådet.

Inden vedtægten godkendes eller ændres, skal der indhentes udtalelse fra områdebestyrelserne (jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1).

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.