Skriv dit barn op til dagpleje, vuggestue eller børnehave

 1. Pladser i dagpleje, vuggestue og børnehave anvises med udgangspunkt i forældrenes ønske, bopæl og pasningsgarantiens rammer. Det er muligt at afgive et ønske til en 1. og 2. prioritet.

  Pasningsgarantien betyder, at kommunen inden for 3 måneder tilbyder alderssvarende pasning, men ikke i en bestemt institution/dagpleje og ikke med bestemte åbningstider. Kommunen tilstræber at garantere forældre en plads i deres bopæls nærområde og hvis overhovedet muligt indenfor maksimalt 10 km fra bopælen.

 2. Opskrivningsdatoen afgør ventelisteplaceringen.

 3. Der er søskendehensyn ved anvisningen af pladser, så søskende kan komme i samme dagtilbud (hvis der er plads til det i det pågældende tilbud).

 4. Ved anvisningen af pladser tages hensyn til børn, der af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for et pladstilbud.

 5. Kommunen kan fravige ventelistens anciennitet, hvis andre ganske særlige udefra kommende omstændigheder giver et barn akut behov for en plads.

 6. Pladser anvises ud fra en forudsætning om, at børnenes sproglige udvikling kan styrkes i det enkelte tilbud.

 

Pladsanvisningen kan udstede et pasningsbevis til dit barn, hvis du udmelder dit barn fra daginstitutionen i mindst otte uger, og du ønsker, at barnet skal vende tilbage til den samme institution senere.

Du kan ikke få et pasningsbevis til en bestemt dagplejer.

Hvis du ønsker at udmelde dit barn fra et pasningstilbud, har du én måneds opsigelse. Udmeldelsen ske til den sidste dag i en måned.

Hvis du ønsker udmeldelse på grund af flytning til et andet område, er der også én måneds opsigelse. Derfor kan dit barn først indmeldes i et andet pasningstilbud, efter opsigelsesperioden er udløbet, da dit barn kun kan have ét indmeldelsesforhold ad gangen.

Dagpleje, vuggestuer og børnehaver har åbent 48 timer om ugen.

Åbningstider i vuggestuer og børnehaver

 • Mandag til torsdag fra kl. 6:45 til kl. 16:30
 • Fredag fra kl. 6:45 til kl. 15:45.

Hvis du på grund af dit arbejde har behov for pasning af dit barn tidligere end den normale åbningstid, som er fra kl. 6:45, kan du få pasning fra kl. 6:00.

Du kan på samme måde få dit barn passet til kl. 17:00 i mindst én institution i hvert af de tre dagtilbudsområder. 

Åbningstider i dagplejen

Du skriver, hvilke åbningstider du ønsker, når du skriver barnet op til dagpleje. Når du får en plads, aftaler du med Pladsanvisningen hvilke tider, der er mulige i den dagpleje, du får.

Lukkedage

I hvert af de tre dagtilbudsområder kan bestyrelsen fastlægge andre lukkedage for vuggestuer og børnehaver. På de lukkedage, bestyrelsen fastsætter, får du tilbudt en anden plads til dit barn.

Læs mere om reglerne for lukkedage

Alle vuggestuer og børnehaver kan holde "lukkedage" på hverdage.

Regler for lukkedage

I dagtilbudsloven er det præciseret, at lukkedage kun kan gennemføres på dage med "lavt fremmøde", og at vuggestuen eller børnehaven skal kunne henvise til en alternativ plads, når de afholder lukkedage. I Frederikshavn Kommune er det besluttet, at vuggestuer og børnehaver kan afholde lukkedage, når fremmødet er under 50 procent.

Forældrebestyrelsen træffer beslutning om lukkedage

Du skal derfor spørge i dit barns vuggestue eller børnehave, hvornår bestyrelsen har planlagt lukkedage. I institutionen kan de også fortælle, hvilken alternativ plads du får tilbudt til dit barn.

Lukkedage uden alternativ pasning

Alle dagplejere, vuggestuer og børnehaver er lukket hele dagen på helligdage inklusiv den 24. december og den 31. december. Den 5. juni (Grundlovsdag) er der lukket efter kl. 12:00. På disse dage kan vi ikke tilbyde et alternativt pasningstilbud.

Kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med de enkelte dagtilbud og private pasningsordninger i Frederikshavn Kommune. Tilsynsforpligtigelsen skal blandt andet sikre, at dagtilbuddene overholder de mål og rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven samt de lokale politiske mål og rammer – herunder eksempelvis Børne- og Ungepolitikken. 

Tilsynet retter sig både mod indholdet i tilbuddene, samt måden hvorpå opgaverne udføres.

Tilsynet har to formål:

 1. Kommunalbestyrelsen har pligt til at kontrollere og holde sig informeret om indholdet 
  og kvaliteten af egne og godkendte tilbud.

 2. Tilsyn er en god mulighed for at sætte fokus på udviklingspunkter og -potentialer 
  i såvel det enkelte dagtilbud som i organisationen som helhed. 

Rammer for tilsyn 

Her kan du læse om de samlede rammer for tilsyn og godkendelse af dagtilbud og private pasningsordninger  (PDF)

Overordnet ramme for tilsyn

Rammen for tilsyn med vuggestuer og børnehaver

Rammen for tilsyn med dagpleje

Pasning i Frederikshavn Kommune, selvom du ikke bor her

Hvis du bor i en anden kommune end Frederikshavn, har du stadig mulighed for at søge om plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave hos Frederikshavn Kommune. Du skal have tilsagn fra din egen kommune om, at du kan få tilskud fra din bopælskommune til en plads i Frederikshavn Kommune.

Pasning i en anden kommune end Frederikshavn 

Hvis du derimod bor i Frederikshavn Kommune og ønsker at benytte en plads i en anden kommune, skal du søge om at få tilsagn til kommunetilskuddet hos Pladsanvisningen i Frederikshavn Kommune. Du kan kontakte Pladsanvisningen på tlf. 98 45 50 00.

Dit tilskud kan højst svare til den gennemsnitlige pris for en tilsvarende plads i Frederikshavn Kommune. Hvis pladsen i den anden kommune er dyrere end i Frederikshavn, yder kommunen ikke supplerende tilskud. Du skal derfor selv betale den eventuelle forskel ud over den normale forældrebetaling.

Frederikshavn Kommune vægter den gode kontakt mellem forældre og de ansatte i barnets institution højt lige fra barnets første fraværsdag. Derfor har vi lavet denne guide, der viser forældre, hvad de kan forvente, når barnet er fraværende. 

Som forældre vil I eksempelvis blive kontaktet på barnets tredje fraværsdag, hvor en medarbejder blandt andet vil spørge ind til, hvordan det går. 

Du kan se hele oversigten over, hvordan pædagogen eller læreren vil tage kontakt, her:

Barnets fravær dag til dag

Du kan også læse mere om Kommunens politik på området. Her finder du blandt andet en beskrivelse af, hvornår fravær bliver bekymrende og hvilken lovgivning, der er på området:

Frederikshavn Kommunes politik om børns fravær

Kontakt

Pladsanvisningen
Center for Dagtilbud og Børnesundhed

Sikkermail med MitID (for borgere)

Tlf. (+45) 98 45 50 00

Område Nord
Jesper Øgaard Andreasen
jeoa@frederikshavn.dk

Område Midt-Vest
Line Gram Larsson
lelr@frederikshavn.dk

Område Syd
Anja Sørensen
ansr@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.