Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud og private pasningsordninger

Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med de enkelte dagtilbud og private pasningsordninger. Tilsynsforpligtigelsen skal blandt andet sikre, at dagtilbuddene overholder de mål og rammer, der er fastsat i Dagtilbudsloven samt de lokale politiske mål og rammer – herunder fx. Børne- og Ungepolitikken. Tilsynsforpligtigelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene, samt måden hvorpå opgaverne udføres 1. Derudover føres tilsyn med de økonomiske forhold, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. Tilsynsforpligtigelsen varetages af Center for Dagtilbud og Børnesundhed.

Når der gennemføres tilsyn i dagtilbud og private pasningsordninger, er det med to formål for øje: At kontrollere og holde os informeret om indholdet og kvaliteten i egne og godkendte tilbud og at sætte fokus på udviklingspunkter og potentialer i såvel det enkelte dagtilbud som i organisationen som helhed.

Rammerne for tilsyn gælder for alle dagtilbud og private pasningsordninger, hvor der indgår kommunal finansiering. Det vil sige:

  • Kommunale daginstitutioner
  • Selvejende- og puljeinstitutioner
  • Privatinstitutioner
  • Kommunal dagpleje
  • Private pasningsordninger med kommunal finansiering.

I det følgende er det specificeret, hvordan tilsynet udmøntes for de enkelte typer af dagtilbud og pasningsordninger.

Derudover udøves tilsyn i alle samarbejdssituationer mellem Center for Dagtilbud og Børnesundhed og de enkelte dag- og pasningstilbud. Det betyder, at medarbejdere har pligt til at reagere på bekymrende eller kritisable forhold, der kommer til kendskab gennem f.eks. dagligt samarbejde, dialog med ledere, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, børn, forældre mv. (uformelt tilsyn).

 

1 Rammer for tilsyn er fastlagt ved ”Lov om ændring af dagtilbudsloven” § 5 i Folketinget den 21. december 2021.

Tilsynet føres med udgangspunkt i Dagtilbudslovens § 5, det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan og de lokale kommunale mål og rammer – herunder Børne- og Ungepolitikken.

Anmeldte såvel som uanmeldte pædagogiske tilsyn føres med udgangspunkt i dialog- og kvalitetsværktøjet, KVALid.

KVALid indeholder centrale indikatorer for kvaliteten af børnenes læringsmiljø. Dermed sikres, at tilsynet føres på et tydeligt fælles kvalitetsgrundlag gennem en systematisk og ensartet tilsynsmetode. Dette sikrer desuden, at de tilsynsførende vurderer kvaliteten i læringsmiljøet på en ensartet og på forhånd defineret måde og dermed tilstræber kravet om uvildighed i tilsynet.

Det er Center for Dagtilbud og Børnesundheds pædagogiske konsulenter, der aftaler, gennemfører og følger op på de pædagogiske tilsyn. Dette sker i tæt samarbejde med ledelsen når det gælder anmeldte tilsyn.

Ved tilsynet inddrages både kvantitative og kvalitative data. Under tilsynet udføres observationer af den pædagogiske praksis – dette sker ved både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Der føres dialoger med afdelingsleder, medarbejdere og børn. Det tilstræbes desuden at inddrage andre observatører fx afdelingsleder fra en anden daginstitution. Dette for at sikre en højere grad af uvildighed.

Tilbagemelding til institution og dagpleje på baggrund af det pædagogiske tilsyn – gives på et personalemøde til pædagogiske medarbejdere og ledelsen.

Som opfølgning på tilsynet har den lokale ledelse ansvar for udarbejdelse af en handleplan på baggrund af tilsynets anbefalinger. Handleplanen godkendes på møde mellem ledelse og pædagogisk konsulent.

I tilfælde af bekymrende eller kritisable forhold iværksættes et skærpet tilsyn. Som led i et skærpet tilsyn, skal der udarbejdes en handleplan i dialog med ledelsen og forældrebestyrelsen. Ved skærpet tilsyn udføres opfølgende tilsynsbesøg på baggrund af aftalt handleplan. I tilfælde af bekymrende eller kritisable forhold, afgør den tilsynsførende konsulent relevante opfølgningspunkter. Det kan desuden besluttes, at tilsynet – såvel anmeldte som uanmeldte – intensiveres i en periode.

Der føres anmeldte pædagogiske tilsyn i alle typer daginstitutioner og dagpleje minimum en gang hvert andet år.

Der føres derudover uanmeldte tilsyn i tilfældigt udvalgte institutioner og dagpleje samt ved behov.

Efter anmeldte- såvel som uanmeldte tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kommuner skal føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger efter Dagtilbudsloven. Det er et lovkrav, at ”tilsyn skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen” (§ 81 stk. 1).

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet om pædagogiske læreplaner mv.

Den private pasningsordning kan derfor selv beslutte tilgangen til arbejdet med læring og læringsmiljøer.

I tilsynet med private pasningsordninger lægges der vægt på

  • at der arbejdes med læring og læringsmiljøer på en måde, som indholdsmæssigt står mål med kravene til dagtilbud jf. dagtilbudsloven; det pædagogiske grundlag
  • børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse herunder behov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling
  • den private passers kompetencer – formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler?

Der føres minimum et anmeldt pædagogisk tilsyn årligt i hver af de private pasningsordninger. Herudover føres uanmeldte tilsyn.

Tilsyn udføres af en afdelingsleder fra kommunal dagpleje.

Tilsyn med private pasningsordninger udøves endvidere på baggrund af den

konkrete pasningsaftale mellem forældrene og den private pasningsordning som kommunen har godkendt.

Får kommunen kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er bekymrende eller kritisable, kan tilsynet intensiveres.

En allerede udstedt godkendelse kan inddrages, i tilfælde af uforsvarlige forhold, eller hvis kritisable forhold ikke forbedres.