Forældreindflydelse i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Styrelsesvedtægten udgør rammen for de kommunale dagtilbud i kommunen. Den beskriver kort, hvordan vi styrer og organiserer dagtilbuddene, og den er med til at sikre, at forældrene har indflydelse på forholdene i institutionerne og dagplejen gennem dagtilbudsbestyrelsen.

I henhold til Dagtilbudsloven oprettes der én bestyrelse i hvert dagtilbudsdistrikt, som skal være bestående af forældre og medarbejdere fra distriktets enheder. Der er derudover mulighed for, at I forældre kan ønske at oprette et forældreråd for hvert børnehus og dagplejegruppe. Forældrerådet har mulighed for at inspirere dagtilbudsbestyrelsen samt for at lave sociale arrangementer i enheden.

Du kan læse mere om, hvordan forældreråd kan oprettes i § 4.

Styrelsesvedtægten er gældende fra april 2018.

Formålet med forældreinddragelse gennem dagtilbudsbestyrelser i Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter er, at forældre til børn i dagtilbud sikres indflydelse på principperne for dagtilbuddenes opgaveløsning og udvikling til gavn for alle børn. Indflydelsen udøves gennem dialog i et positivt og konstruktivt samarbejde med distriktets ledelse.

Dagtilbudsbestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås bedst muligt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og distriktets ledelse på tværs af de decentrale enheder i distriktet.

Det enkelte medlem i dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer helheden i det samlede distrikt.

Denne styrelsesvedtægt gælder fra april 2018 for Frederikshavn Kommunes fire dagtilbudsdistrikter.

Et dagtilbudsdistrikt omfatter kommunale dagpleje- og daginstitutionspladser, som er oprettet efter § 19 stk. 2. og § 21 stk. 2 i Dagtilbudsloven.

Dagtilbudsdistrikterne består af distriktets dagplejere og børnehuse, og de har én fælles leder, et fælles budget og en fælles dagtilbudsbestyrelse.

Frederikshavn Byråd samt Børne- og Ungdomsudvalget fastlægger overordnede visioner, mål og budget for de fire dagtilbudsdistrikter i Frederikshavn Kommune.

Byråd og fagudvalg kan desuden løbende fastlægge både økonomiske og indholdsmæssige rammer for dagtilbudsdistrikternes drift udover de allerede gældende.

Børne- og Ungdomsudvalget afholder mindst et årligt fælles dialogmøde med dagtilbuddenes fire dagtilbudsbestyrelser. Der afholdes derudover uformelle møder med formænd for dagtilbudsbestyrelserne.

I hvert dagtilbudsdistrikt vælges en dagtilbudsbestyrelse. Dagtilbudsbestyrelsen består som udgangspunkt af en forældrerepræsentant fra hvert hus samt en forældrerepræsentant fra dagplejen, valgt af og blandt forældre med børn i dagtilbudsdistriktet. Der vælges minimum tre medarbejderrepræsentanter, valgt af og blandt medarbejderne, hvoraf den ene medarbejderrepræsentant skal være valgt fra dagplejen.

Dagtilbudsbestyrelsen skal som udgangspunkt bestå af minimum syv forældrerepræsentanter.

I dagtilbudsdistrikter med specialgrupper vælges der desuden én forældrerepræsentant af og blandt forældre til børn indskrevet i specialgruppen. Der skal derudover vælges minimum tre suppleanter for forældrerepræsentanterne.

Distriktslederen er sekretær for dagtilbudsbestyrelsen.

Dagtilbudsbestyrelsen skal i samarbejde med afdelingslederen og distriktslederen nedsætte et forældreråd for hvert børnehus og legestuegruppe i dagplejen, når der er ønske fra forældregruppen om dette. Forældrerådet er som udgangspunkt valgt for et år ad gangen og der foretages valg til forældreråd i forbindelse med dagtilbudsbestyrelsesvalg. Hvis en forældregruppe ønsker det, kan der på baggrund af et forældremøde i enheden også oprettes et forældreråd på andre tidspunkter i løbet af året. Afdelingslederen er ansvarlig for at indkalde til forældremøde i enheden, hvor forældre fremsætter ønske om at få oprettet et forældreråd.

Ved forældre forstås de personer, der på tidspunktet for valget til dagtilbudsbestyrelsen har del i forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i dagtilbudsdistriktet, eller den forælder, hvor barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden.

Hvis forældre giver tilladelse dertil, kan valgbare og stemmeberettigede forældre i stedet være:

 • personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven.
 • personer, der har tilknytning til barnet og tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren.

Forældre, som tillige er ansatte i dagtilbudsdistriktet, kan ikke vælges, men har stemmeret til valget af forældrerepræsentanter. Valget af forældrerepræsentanter finder sted en gang årligt inden udgangen af november med tiltrædelse pr. 1. januar i det nye år. Dagtilbudsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand (valgt blandt forældrerepræsentanterne) på første møde, som distriktslederen indkalder til inden udgangen af januar måned.

Distriktslederen har ansvaret for, at forældrene i distriktet senest 14 dage før valget får kopi af styrelsesvedtægten samt mødeindkaldelse med oplysning om tid og sted.

Stk. 2. Før afholdelsen af valg samler distriktslederen en valgbestyrelse med ansvar for valghandlingen. Valgbestyrelsen består af distriktslederen, et medlem af den siddende dagtilbudsbestyrelse samt en person udpeget af Børne- og Ungdomsudvalget. Valgbestyrelsen er ansvarlig for valgets afvikling, og at meddelelsen om resultatet af valget fremsendes til administrationen i Center for Dagtilbud dagen efter valget.

Valgbestyrelsen er ansvarlig for:

 • kontrol af stemmeret og valgbarhed.
 • rettidig varsling og indkaldelse til valget.
 • kandidatopstilling, som foregår på valgmødet. Kandidater skal mundtligt på valgmødet eller ved et skriftligt forhåndstilsagn
  tilkendegive, at de er villige til at stille op.
 • at hver fremmødt forælder har én skriftlig stemme, uafhængig af hvor mange børn man har i dagtilbudsdistriktet
  (gælder både dagpleje og dagtilbud).

Den forælder fra hver decentral enhed, der får flest stemmer, er valgt. De eventuelle resterende pladser op til syv besættes ved, at de personer, der herefter samlet set har flest stemmer, indtræder.

Ved stemmelighed for den sidste plads, foretages bundet omvalg. Ved fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. Der vælges herefter minimum tre suppleanter ved simpelt stemmeflertal.

Det er den siddende dagtilbudsbestyrelse, der afgør, hvorvidt der afholdes én samlet valghandling, eller om valghandlingen opdeles.

Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt alle medarbejdere i distriktets børnehuse og dagplejere på et møde en gang årligt inden udgangen af november.

Hver medarbejder har én stemme. Den medarbejder fra dagplejen, der får flest stemmer, samt de to medarbejdere fra børnehusene, der får flest og næstflest stemmer, er valgt.

Kun fastansatte medarbejdere kan vælges som repræsentanter. Distriktsleder og afdelingsledere kan ikke vælges som medarbejderrepræsentanter. Der vælges herefter en suppleant efter samme retningslinjer.

Forældrerepræsentanter og suppleanter er valgt for to år ad gangen.

Der er valg hvert år, således at halvdelen af pladserne i dagtilbudsbestyrelsen er på valg hvert år. Medarbejderrepræsentanter og suppleanter er valgt for et år ad gangen.

Både forældre, medarbejderrepræsentanter og -suppleanter har mulighed for genvalg.

En forældrerepræsentant udtræder af dagtilbudsbestyrelsen fra den dag, vedkommende ikke længere har børn indmeldt i dagtilbudsdistriktet.

En medarbejderrepræsentant udtræder af dagtilbudsbestyrelsen fra den dag, vedkommende ikke længere er ansat i dagtilbudsdistriktet.

Dagtilbudsbestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Dagtilbudsbestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i et møde, eksempelvis afdelingsledere for dagtilbud. Dagtilbudsbestyrelsen afholder møder minimum fire gange om året, og når det ønskes af formanden, eller hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsordenen. Formanden fastsætter tid, sted og dagsorden for møderne og indkalder til møde med mindst én uges varsel. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest én uge før mødet afholdes.

Stk. 2. Dagtilbudsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er til stede. Både forældre- og medarbejderrepræsentanter har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Repræsentanter for dagtilbudsbestyrelsen kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger ved personligt fremmøde. Deltagere, der ad hoc er inviteret til deltagelse i bestyrelsesmøder, har ingen stemmeret.

Stk. 3. Distriktslederen fører referat over dagtilbudsbestyrelsens beslutninger. I beslutningsreferatet anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsreferatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og vedlægges bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Der offentliggøres et referat fra dagtilbudsbestyrelsens møder.

Stk. 4. Dagtilbudsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Dagtilbudsbestyrelsen udøver sin virksomhed i møder indenfor de mål og rammer, der er fastsat af byrådet efter Dagtilbudsloven og anden relevant lovgivning.

Stk. 2. Hvert dagtilbudsdistrikt fastsætter indenfor de af byrådet fastsatte mål og rammer en årsplan for dagtilbudsdistriktets virksomhed, som godkendes af Dagtilbudsbestyrelsen.

Stk. 3. Arbejdsgiver- og bevillingskompetencen forbliver hos byrådet.

Stk. 4. Center for Dagtilbud udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet, hvor dagtilbudsbestyrelsen
bliver inddraget i evalueringen og opfølgningen på arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Dagtilbudsbestyrelsen skal formulere og fastsætte principper for dagtilbudsdistriktets virksomhed. Det betyder, at der skal formuleres principper for:

 • dagtilbudsdistriktets arbejde, herunder pædagogiske mål og metoder.
 • arbejdet med overgange mellem hjem og dagtilbud samt overgange mellem dagtilbud og skole. Principper for overgange mellem dagtilbud og skole skal formuleres i samarbejde med distriktets skolebestyrelse.

Som øvrige eksempel på områder, hvor dagtilbudsbestyrelsen kan lave principper, kan følgende nævnes:

 • Normer for forplejning og inventar
 • Aktiviteter i dagtilbudsdistriktet
 • Forældresamarbejdet. Herunder principper for samarbejdet mellem dagtilbudsbestyrelse og forældreråd
 • Information til forældre og andre
 • Samarbejde med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt.

I øvrigt henvises til “Vejledning om dagtilbud m.v.” kapitel 15, 567-570, for nærmere om principperne for daginstitutionens arbejde.

Stk. 2.
Dagtilbudsbestyrelsen kan ikke foretage ændringer i daginstitutionens generelle daglige og ugentlige åbningstid.
Åbningstider fastlægges centralt som en del af det fælles kommunale serviceniveau.

Dagtilbudsbestyrelsen skal formulere og fastsætte principper for dagtilbudsdistriktets anvendelse af budgetrammen. Distriktslederen udarbejder et forslag til budgettets overordnede anvendelse som godkendes af dagtilbudsbestyrelsen.

Stk. 2.
Distriktslederen træffer alle konkrete beslutninger om anvendelsen af budgettet indenfor det af dagtilbudsbestyrelsen godkendte budget.

Der henvises i øvrigt til byrådets regelsæt om økonomisk decentralisering og kommunens kompetencefordelingsplan samt kapitel 14.1.4.2 i ”Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud”.

Dagtilbudsbestyrelsen har indstillingsret til byrådet i forbindelse med ansættelse af distriktsleder, afdelingsledere og medarbejdere i distriktets dagplejegruppe og børnehuse.

Der henvises i øvrigt til kommunens retningslinjer om ansættelse.

Repræsentanter i dagtilbudsbestyrelsen er omfattet af tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også, når man træder ud af dagtilbudsbestyrelsen.

Tavshedspligten betyder, at man ikke må videregive fortrolige oplysning og personoplysninger, som man har i kraft af sin bestyrelsespost.

Tavshedspligten gælder for eksempel oplysninger om private, sociale og familiemæssige forhold.

Styrelsesvedtægten kan kun ændres af byrådet.

Inden styrelsesvedtægten ændres, skal der jf. Dagtilbudsloven indhentes udtalelse fra de dagtilbudsbestyrelser, der er omfattet af vedtægten.

Referater 2022

Distrikt Øst

27. januar 2022 - Dagsordnen og referat fra bestyrelsesmøde

Referater 2021

Distrikt Øst

1. september 2021 - Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde

21. juni 2021 - Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde

17. marts 2021 - Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde

Referater før 2021

Distrikt Nord

 

Distrikt Syd

 

Distrikt Øst

 

Distrikt Vest

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.