Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehaven Pilekrattet

Afdelingsleder: Ulla Egholm

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 64 børn i alt, 64 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 6

Antal pædagogiske assistenter ansat: 

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Dato: 12.04.2023

Afdelingsleders underskrift: Ulla Egholm

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehaven Pilekrattet

Dato: 08.03.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Pædagogiske læreplan er gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Den pædagogiske lederes vurdering af; Faglig udvikling og evaluering i børnehaven. Dette er sket ved at anvende KVALid.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Der er lavet observationer af alle tre grupper i børnehaven; Grøn, Gul og Blå gruppe

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Pædagogisk leder
Medarbejdere
Børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn: der skal arbejdes videre med at fastholde og styrke fokus på barnesynet i de pædagogiske læringsmiljøer med særligt fokus på inddragelse af ALLE børns perspektiver. Ret særligt fokus på hvordan institutionen kan organisere og planlægge dagen, så der systematisk er fokus på børneperspektivet - og samtidig arbejdes med at understøtte og styrke fællesskabet mellem børnene?

Børnefællesskaber
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på at understøtte børnefællesskaber gennem videreudvikling af de pædagogiske læringsmiljøer - både ift de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter. Der skal særligt fokus på hvordan institutionen kan organisere og planlægge dagen, så der systematisk er fokus på børneperspektivet - og samtidig arbejde med at understøtte og styrke fællesskabet mellem børnene.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe på et personalemøde.

Dato: 03.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Skagen, Distrikt Nord

Afdelingsleder: Anette Mariah Falberg Aarre

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Dagplejen er: Kommunal

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn i dagplejen: 45

Antal dagplejere ansat: 13

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Dato: 23.02.2023

Afdelingsleders underskrift: Anette Mariah Falberg Aarre

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Dagpleje: Dagplejens legestuegrupper i Skagen

Dato: 23.-, 29.- og 31.03.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt dagplejens pædagogiske læreplan:
Pædagogiske læreplan er gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Pædagogiske leders vurdering af Legestuernes faglige udvikling og evaluering. Vurderingen er foretaget med afsæt i kvalitetskriterierne KVALid.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende legestuegrupper:
Legestuegruppen onsdag
Legestuegruppen torsdag
Legestuegruppen fredag

For vurderinger af dagplejens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Pædagogisk leder, dagplejerne og børnene

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i dagplejens legestuegrupper, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som dagplejen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner:
- Sæt fokus på inddragelse af børnene/børneperspektivet ift til måltiderne:
- Hvordan tilrettelægges gøremålene; før -under og efter måltiderne, så alle børn har og får deltagelses-muligheder
Hvordan tilrettelægges selve måltidet så børnene får mere indflydelse på måltidets rammer og regler - bedre deltagelsesmuligheder i forbindelse med selve måltidet.

Børnefællesskaber
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn:
Sæt særligt fokus på alle overgange i løbet af dagen; mellem rutiner, aktiviteter og børnenes egne lege:
- Fokus på forudsigelighed, guidning og tydelig rammesætning fx ved brug af visuel understøttelse

Hvilke form for opfølgning er der sket med personalegruppen ledelsen og medarbejderne på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet en tilbagemelding til alle dagplejer, den pædagogiske leder og områdeleder i dagplejen Nord i Skagen - på et fælles p-møde.

Dato: 19.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Børnehuset Molevitten

Afdelingsleder: Henriette Slynge

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Dagplejen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 115 børn i alt, 22 i vuggestue, 93 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 14

Antal pædagogiske assistenter ansat: 3

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Dato: 04.04.2023

Afdelingsleders underskrift: Henriette Plough Therland Slynge

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Molevitten

Dato: 04.04.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materialer fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst
Pædagogiske læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogiske konsulenter
Observationer foretaget af afdelingsleder fra en anden institution

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Hvordan kan vi organisere og planlægge dagen, så vi systematisk har fokus på barnesynet, bevarer den gode kontakt og samspil med alle børn og samtidig understøtter og styrker fællesskabet mellem børnene?
(Hverdagens rutiner, børnenes egne lege, planlagte aktiviteter)

Videreudvikling af evalueringskulturen, med systematiske observationer, refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser - med henblik på videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og områdeleder på et personalemøde.

Dato: 11.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Vuggestuen Regnbuen

Afdelingsleder: Lone Munk

Distriktsleder: Rasmus Holm

Dagplejen er: Kommunal vuggestue

Specialtilbud tilknyttet: 

Antal indskrevne børn: 29 børn i alt

Antal pædagoger ansat: 5

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Dato: 29.03.2023

Afdelingsleders underskrift: Lone Munk

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Vuggestuen Regnbuen

Dato: 14.03.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materiale fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst
Pædagogisk læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogiske konsulent
Observationer foretaget af afdelingsleder fra en anden institution

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuens grupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Børnefællesskaber
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I planlagte aktiviteter – hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Evalueringskultur:
Videreudvikling af Jeres evalueringskultur, hvor I løbende foretager systematiske observationer, refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette danner afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og områdeleder - på er personalemøde.

Dato: 11.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Børnehaven Mattisborgen

Afdelingsleder: Margit Brink Hansen

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Dagplejen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 41 børn i alt, 41 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 0

Dato: 08.06.2023

Afdelingsleders underskrift: Margit Brink Hansen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: 

Dato: 

Tilsynsførende: 

Baggrund for tilsynsbesøget: 

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Institutionens læreplan, samt materialer fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af ekstern pædagogisk leder
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavegruppen

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, pædagogisk leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Børnefællesskaber
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I børenes lege på legepladsen – hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Faglig udvikling og evaluering:
Arbejde videre med og videreudvikle en evalueringskultur , hvor I løbende foretager systematiske observationer, refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette skal danne afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde, med deltagelse af alle medarbejdere, pædagogisk leder og områdeleder

Dato: 16.06.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Ålbæk, Elling og Strandby

Afdelingsleder: Karina Toft Højbjerg

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Dagplejen er: Kommunal

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn i dagplejen: 51

Antal dagplejere ansat: 16

Antal pædagogiske assistenter ansat: 3

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Dato: 23.02.2023

Afdelingsleders underskrift: Karina Toft Højbjerg

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Dagpleje: Strandby, Elling, Ålbæk

Dato: marts-maj 2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt dagplejens pædagogiske læreplan:
Læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende legestuegrupper:
Strandby, Elling, Ålbæk

For vurderinger af dagplejens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, dagplejere, pædagogisk leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i dagplejens legestuegrupper, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som dagplejen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børns har deltagelsesmuligheder?
Børnefællesskaber:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I planlagte aktiviteter – hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?
Faglig udvikling og evaluering:
Sæt fokus på at videreudvikle en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Det kan fx ske ved, at praksis fastholdes gennem pædagogiske dokumentation, der danner grundlag for analyse af og systematisk refleksion over sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hvilke form for opfølgning er der sket med personalegruppen ledelsen og medarbejderne på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til alle dagplejegrupper på personalemøder med deltagelse af pædagogiske leder og områdeleder.

Dato: 26.05.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Børnehuset Trindelvej

Afdelingsleder: Lotte Lykke Lynglund

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Dagplejen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 41 børn i alt, 10 i vuggestue, 31 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 7

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 14.06.2023

Afdelingsleders underskrift: Lotte Lykke Lynglund

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Trindelvej

Dato: 12.04.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Den pædagogiske læreplan, samt materialer fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogisk leder fra et andet område
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen og børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, pædagogisk leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børn har deltagelsesmuligheder?

Børnefællesskaber
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I planlagte aktiviteter – hvordan tilrettelægger vi, så alle børn har deltagelsesmuligheder?

Faglig udvikling og evaluering:
Sæt frem over fokus på at arbejde videre med at styrke Jeres evalueringskultur ved løbende at foretage systematiske observationer, indsamle data (foto, film, børneinterview m.m.) refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette skal danne afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde, med deltagelse af alle medarbejdere, pædagogisk leder og områdeleder

Dato: 23.06.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Børnehuset Ålbæk

Afdelingsleder: Helle Jørgensen

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Dagplejen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 41 børn i alt, 41 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 19.06.2023

Afdelingsleders underskrift: Helle Jørgensen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Ålbæk

Dato: 30.05.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materialet er gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Den pædagogiske leders vurdering af institutionens; Faglige udvikling og Evaluering (tema fra KVALid)

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Begge institutionens børnehavegrupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Medarbejdere, pædagogisk leder og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Der er behov for mere målrettet arbejde med børnefællesskaberne og dermed børnenes relationer til hinanden hen over hele dagen
Der er behov for et styrket fokus på at skabe deltagelses-muligheder for ALLE børn; fokus på de børn der har svært ved at komme med i fællesskabet - behov for mere støtte til legen , så ALLE børn kan deltage i og engagere sig i leg også dem, der har svært ved det.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet tilbagemelding til den samlede personalegruppe, den pædagogiske leder og områdeleder

Dato: 26.06.2023

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Børnehaven Fyrrekrat

Afdelingsleder: Lene Steen

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Dagplejen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: Pt. 25

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 20.08.2023

Afdelingsleders underskrift: Lene Steen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehaven Fyrrekrat

Dato: 30.05.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Læreplan og materialer fra seneste tilsyn gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af ekstern afdelingsleder
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavegruppen

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, pædagogisk leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børn har deltagelsesmuligheder?

Børnefællesskaber
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I børenes lege på legepladsen – hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Faglig udvikling og evaluering:
Arbejde videre med og videreudvikle en evalueringskultur , hvor I løbende foretager systematiske observationer, indsamler data, foretager refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette skal danne afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, pædagogisk leder og områdeleder - på er personalemøde.

Dato: 20.09.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Børnehuset Sættravej

Afdelingsleder: Pernille Hjortshøj Andersen

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Dagplejen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 130 børn i alt, 30 i vuggestue, 100 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 14

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Dato: 23.8.2023

Afdelingsleders underskrift: Pernille Hjortshøj Andersen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Sættravej

Dato: 23.05.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materiale fra seneste tilsynsbesøg og den pædagogiske læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af ekstern afdelingsleder
Observationer foretaget af pædagogisk konsulenter

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuegrupper
Børnehavegrupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn:
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
• Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse
af ALLE børns perspektiver i de daglige rutiner , børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
• Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
Fx I vores daglige rutiner er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børns har
deltagelsesmuligheder.
Børnefællesskaber:
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
• Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE
børn både i de daglige rutiner , børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
• Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
Fx I planlagte aktiviteter hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?
Faglig udvikling og evaluering:
Fortsæt det gode arbejde med at udvikle Jeres evalueringskultur - herunder en professionel, refleksiv praksis.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe med deltagelse af afdelingsleder og områdeleder

Dato: 25.08.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen