Anmeld rotter

Få mere information

Indendørs og fødevarevirksomheder

Hvis du opdager rotter indendørs i beboelse eller på en fødevarevirksomhed - uden for vores åbningstid - skal du stadig anmelde det til os.

Frederikshavn Kommune har en vagtordning i weekender og helligdage, hvor anmeldelser om rotter i beboelse og fødevarevirksomheder besvares samme dag, hvis anmeldelsen er lavet før kl. 10.00 og senest næste dag, hvis anmeldelsen er lavet efter kl. 10.00. 

Udendørs

Hvis du anmelder om rotter udendørs, eksempelvis i skure eller garager, kommer rottebekæmperen senest fem hverdage efter anmeldelsen, med mindre andet aftales.

Hvis du vælger en privat autoriseret skadedyrsbekæmper

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale alle de udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter, som er udført af en privat autoriseret skadedyrsbekæmper. 

Måske har du ikke set en levende rotte, men har en mistanke om, at der er rotter på din ejendom.

Tegn på rotter kan være:

 • Synkende fliser
 • Huller i jorden
 • En skarp lugt
 • Pibende og kradsende lyde

Du skal være opmærksom på, at:

 • ydermure, sokler og tag er tætte og intakte. Det gælder også riste, vinduer, yderdøre og lignende,
 • alle afløb er tætte. Husk også at afløbsbrønde skal have dæksler eller riste på, der er sikret mod rotter,
 • nedløb fra tag munder ud i en kloakrist eller et dæksel,
 • brændestabler, brædder, plader eller lignende ikke står direkte på jorden eller op af bygninger,
 • fyldte affaldsposer med husholdningsaffald ikke står udenfor. De skal stå utilgængeligt for rotter,
 • fuglene kun får den mængde foder, som de kan spise i løbet af dagen. Fjern evt. overskydende foder fra jorden,
 • hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og dyrestalde er sikret mod rotter på samme måde som en almindelig ejendom. Fjern spild af korn og foder hver dag.

Hvis du bor på landet, skal du også være opmærksom på, at:

 • afløb fra stalde, møddinger, samlebrønde og lignende er tætte,
 • udmugningskanaler er tætte - du kan sikre dem med en klap eller en jernplade,
 • jorden omkring bygningerne er fri fra ukrudt,
 • korn- og foderstoffer er fjernet fra jorden/gulvet hver dag
 • fodersiloer er bygget af rottesikre materialer.

Vidste du, at kæledyr i haven tiltrækker rotter?

Følg de gode råd, så du mindsker risikoen for at rotterne slår sig ned:

 • Brug fintmasket net til indhegning/bur. Alle sider af indhegningen sikres – også toppen og bunden. Husk, at stolper og bagsiden af huset skal være inden for hegnet.
 • Foder opbevares i rottesikre beholdere og læg ikke mere foder ad gangen, end dyrene kan spise på en time, også på foderbrættet.
 • Husk, at rotter også æder hundelorte og fuglefoder, eksempelvis solsikkefrø og 
  mejsebolde.
 • Foderrester og ekskrementer skal lægges i en rottesikker kompostbeholder eller til affald.

Husk, at rotten er altædende og derfor også spiser æg, kyllinger og andre dyreunger, så pas på dine dyr.

Når du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Det fremgår af Rottebekendtgørelsen § 3.

Som grundejer har du har selv ansvar for at sikre din ejendom mod rotter, jf. Lov om miljøbeskyttelse:

§17. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af en effektiv rottebekæmpelse.

Stk. 2. Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt.

Kommunen har pligt til at forebygge og bekæmpe rotter. Det fremgår af Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter § 6.

Hvordan kommunen forebygger og bekæmper rotter, kan du se om i den særlige handlingsplan for rottebekæmpelse. 

Se kommunens handlingsplan for rottebekæmpelse på kommunens planportal

Fra den 1. januar 2024 opkræver vi et gebyr for rottebekæmpelse baseret på ejendommens areal. I Frederikshavn Kommune er gebyret 0,48 kr. pr. bebygget m2.

Alle grundejere betaler afgiften, uanset om tilbuddet bruges eller ej. Dette gælder også, hvis du anvender en privat rottebekæmper.  Du kan altså ikke fritages for afgiften. 

Frederikshavn Kommune betaler rottebekæmpelsen. Du skal selv betale for eventuelle reparationer af din kloak.

Kontakt

Træffetid
Mandag til torsdag fra kl. 07.30 - 15.00
Fredag kl. 07.30 - 12.00
Vi foretrækker, at du anmelder rotter digitalt.

Skadedyrsansvarlig Søren Nielsen
Center for Ejendomme, Park og Vej

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikkermail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 64 59

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.