Beskyttet natur

Hvis du vil lave en sø på din ejendom, skal du først søge om tilladelse hos kommunen.
Hvis du vil lave søen i et område med beskyttet natur, skal du også have en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

7 gode råd hvis du vil lave en sø:

 1. Søen skal graves et sted, hvor den kan holde vand - f.eks. i en fugtig lavning.
 2. Søen må ikke have direkte forbindelse til et vandløb.
 3. Det opgravede materiale må ikke lægges indenfor beskyttet natur, men kan f.eks. spredes på en dyrket mark.    
 4. Grav den nye sø med flade bredder, og undgå at anlægge en ø i søen.
 5. Udsæt ikke ænder eller fisk i søen.
 6. Undlad at fodre ænder og sæt heller ikke andehuse op.
 7. Hold søen åben mod syd. Buske og træer bør kun plantes mod nord. 

Søg tilladelse til at etablere en sø

Du skal også søge, hvis du ønsker at oprense eller udvide en eksisterende sø.

Bygge- og beskyttelseslinjer beskytter forskellige landskabstyper. Det er for eksempel fortidsminder, kirker, søer, vandløb og skove.

Der er en række regler for, hvad du må bygge og ændre i nærheden af disse områder. Du kan søge om dispensation hos os. Hvis du skal bygge, kan du søge om dispensation, sammen med byggetilladelse. 

Der er også beskyttelseslinjer ved strande og kyster (også kaldet strandbeskyttelseslinje og klitfredningslinje). Det er Kystdirektoratet, der tager sig af strand- og klitbeskyttelse. Det er også her, at du kan søge om dispensation. 

Søg om dispensation fra beskyttelseslinje 

Læs om bygge- og beskyttelseslinjer på Miljøstyrelsen.dk 

Læs om fortidsminder og diger på Slots- og Kulturstyrelsen.dk

Læs om strand- og klitbeskyttelse på Kystdirektoratet.dk

Et område kan fredes for at beskytte dyr, planter, kulturspor eller landskaber.

En fredning kan også være med til, at sikre folk adgang til det fredede område. Det er Fredningsnævnet der beslutter, om et område skal fredes.

Hvis du vil søge om dispensation fra en fredning, skal du sende ansøgning til Fredningsnævnet.

Hvis du allerede ved, at det du vil søge om, også kræver tilladelse fra kommunen, kan du sende din ansøgning direkte til os.

Find fredede områder på Miljøportalen

Læs om Fredningsnævnet for Nordjylland 

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særlig værdifuld natur og arter.

Hvis du vil ændre i driften i et Natura 2000-område, skal du anmelde det til os først. Vi vil så vurdere, om ændringen af driften har betydning for naturen.

Du skal sende din anmeldelse senest 4 uger før, du har tænkt dig at gå i gang. 

Anmeld ændring af drift i Natura 2000 område 

Tilskud til naturpleje 

Hvis du gerne vil lave naturpleje i beskyttet natur, har du mulighed for søge om støtte. Læs om tilskud på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.

Handleplaner for Natura 2000-områderne

Staten laver de overordnede planer for beskyttelse af Natur 2000-områderne.

Kommunen laver handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder:

 • Skagen Gren og Skagerrak
 • Råbjerg Mile og Hulsig Hede
 • Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose
 • Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Å's udløb
 • Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omkringliggende overdrevsområder
 • Nymølle Bæk og Nejsum Hede
 • Solsbæk 
 • Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Se handleplaner for Natura 2000-områder på Frederikshavn Kommunes planportal

Læs om Natura 2000 på Miljøstyrelsen.dk

Kommunen er med i et naturplejeprojekt, der modtager støtte fra EU. Du kan læse mere om projektet nedenfor. Projektet er finansieret gennem EU's tilskudsordning LIFE+ Nature.

Kommunen gennemfører også forundersøgelse for et lavbundsprojekt, der har til formål at mindske udledning af kvælstof og drivhusgasser.

Projektet er støttet af EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Læs om rydning og indhegning af klitheden på Grenen

Læs om lavbundsprojektet ved Krogens Møllebæk

Kontakt

Natur og vand
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 63 86

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.