Grundvand og drikkevand

Hvis du har din egen boring, og den kun leverer vand til én husstand, er der ikke krav om, at du skal tage analyser af drikkevandet. Undtagelsen gælder dog ikke, hvis din vandindvinding sker som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet.

Aktiviteterne kan eksempelvis være:

 • Udlejningsejendomme
 • Restauranter
 • Fritidsanlæg
 • Bed and Breakfast
 • Dagplejer,
 • Plejefamilier
 • Virksomheder med ansatte mm.


I de her tilfælde kræver det, at du får taget en drikkevandsanalyse, og vi burde allerede have taget kontakt til dig. Hvis du endnu ikke er kontaktet, men mener at være omfattet af reglerne, eller er i tvivl og har spørgsmål skal du kontakte os og vores afdeling for Natur og Vand.

Vi anbefaler, at alle med egen vandforsyningsboring får lavet en vandanalyse af drikkevandet minimum hvert femte år.
Ejer du en privat husholdningsboring, er det dit eget ansvar at få bestilt og taget de fornødne vandanalyser. Analyserne er med til at sikre, at
du undgår sundhedsskadeligt drikkevand.

Du kan læse mere herom i kommunens vejledning til ejere af egen husholdningsboring

Læs om private husholdningsboringer på Miljøstyrelsen.dk

Hvis du indvinder grundvand til erhvervsformål, skal du hvert år inden den 1. februar indberette, hvor meget vand der er pumpet op i det foregående kalenderår. Vi sender et brev til dig, når du skal indberette. 

Hvis du kun indvinder vand til din egen husholdning, skal du ikke indberette vandmængden. 

Vejledning om indberetning af vandmængder

 1. Åbn selvbetjeningsløsningen "Indberet vandmængder og pejlinger"
 2. Indtast brugernavn, brugernavnet er det Lokalitets-ID, der findes for hver af dine boringer. Du kan finde det i brevet, vi har sendt til dig.
 3. Adgangskoden har du selv oprettet. Har du glemt koden, klik på glemt adgangskode og få tilsendt en ny kode.
 4. Gå til ny indberetning og indtast den mængde vand, der er indvundet. Du skal taste i feltet for den anlægstype, der er aktuel for dig (grundvand eller overfladevand)
 5. Har du bemærkninger, skriv dem i feltet nederst på siden.
 6. Når du er færdig, tryk indberet nederst på siden.

Indberet vandmængder og pejlinger

En boring eller en brønd, der ikke længere bliver brugt, kan være kilde til forurening af grundvandsmagasinet. Hvis du ikke længere bruger din boring, skal den derfor sløjfes.

Selve sløjfningen skal udføres af en autoriseret brøndborer. Når boringen er sløjfet korrekt, sørger brøndboreren for, at anmelde det til GEUS og til kommunen. 

En ny vandboring skal udføres af en autoriseret brøndborer. Der er en række krav til placering og indretning af en vandboring.

Hvis du skal etablere en boring til indvinding af grundvand, skal du først søge tilladelse. Det gælder både, hvis du skal bruge vandet i din husholdning, og hvis du skal bruge vand til vanding af marker, husdyr, have eller lignende.  

Læs om indretning og beskyttelse af boringer/brønde på miljøstyrelsen.dk

I vandforsyningsplanen 2009-2019 har kommunen fastlagt, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges. Det er desuden en status over den nuværende forsyningsstruktur. 

Kommunen laver også indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet. Indsatsplanerne beskriver, hvilke tiltag der er nødvendige ved det enkelte vandværk, for at sikre god vandkvalitet fremover. 

Læs Vandforsyningsplanen på Planportalen 

Læs Indsatsplaner for grundvandbeskyttelse på Planportalen 

Du kan læse nedenstående eller downloade vejledningen som pdf.

Download vejledningen som pdf her.

Hvilke parametre bør analyseres i min boring?

Ejere af vandforsyningsboringer som forsyner fra 2-9 husstande skal have udtaget forenklet kontrol minimum hvert 5. år, mens der ikke længere er krav om obligatorisk kontrol ved drikkevandsboringer, som kun leverer vand til én husstand.

Frederikshavn Kommune anbefaler dog fortsat ejere af private husholdningsboringer at kontrollere vandet med 5 års mellemrum ved en ”forenklet kontrol”, der omfatter følgende parametre:

 • Vandets udseende og lugt
 • Ledningsevne
 • Arsen
 • Nitrat 
 • pH
 • Coliforme bakterier
 • E. Coli
 • Kimtal ved 22°C

Erfaringen fra undersøgelser af private vandforsyningsanlæg viser, at der ofte er pesticider i vandet specielt hvis der er fundet nitrat i vandet eller hvis boringen er placeret på en gårdsplads, hvor der er blevet anvendt pesticider. Det anbefales derfor også, at analysere vandet fra din vandforsyning for pesticider.

Som ejer af en privat husholdningsboring er det dit eget ansvar at få bestilt og udtaget de fornødne vandanalyser og sikre, at drikkevandet ikke er sundhedsskadeligt.

Vær opmærksom på at vandforsyningsanlæg er omfattet af krav om kontrolprogram, hvis drikkevandet anvendes til kommercielle eller offentlige formål, eller hvis der indvindes mere end 10 m3 om dagen. Er du omfattet af kravet om kontrolprogram, bliver der udarbejdet et særligt program, der beskriver, hvilke parametre du skal analysere for og hvor ofte. Hvis du mener at være omfattet af reglerne, bedes du kontakte kommunen med henblik på udarbejdelse af et kontrolprogram.

Hvad er de vejledende grænseværdier?

En privat drikkevandsboring, der kun leverer vand til egen husstand, er ikke længere omfattet af kravene i den gældende drikkevandsbekendtgørelse. Grænseværdierne anvendes dog fortsat som vejledende.

Parametre Vejledende grænseværdi
Vandets udseende og lugt Vandet må ikke have afvigende smag og lugt
Ledningsevne 2.500 µS/cm ved 20˚C Vandets ledningsevne bør som minimum være 300 µS/cm ved 25 °C
Arsen 5 µg/L
Nitrat 50 mg/l Se pkt. 3, hvis nitrat > 50 mg/l
pH 7,0 -8,5
Coliforme bakterier Ikke målelig. Se pkt. 3, hvis coliforme bakterier påvises
E. Coli Ikke målelig. Se pkt. 3, hvis E. Coli påvises
Kimtal ved 22°C 200 pr. ml. Se pkt. 3, hvis Kimtal ved 22°C>200 pr. ml.

Hvad gør jeg, hvis der er overskridelser i vandkvaliteten?

Bakterier

E. Coli er tarmbakterier, mens coliforme bakterier og kim er jordbakterier.

Hvis en analyse viser overskridelser af bakterier, skal du undersøge, hvor der kan komme bakterier ind i din boring. Jordbakterier kan f.eks. komme ind i din boring med overfladevand eller snegle, hvis forerør, tørbrønd eller lign. er utæt, mens påvisning af E. Coli f.eks. kan skyldes, at der er faldet smådyr ned i din boring grundet utætheder.

Parameter Iværksæt afhjælpende tiltag Kogeanbefaling
E. Coli pr. 100 ml >0 >0 Kogning tilrådes altid ved fund af E. Coli
Coliforme bakterier pr. 100 ml 2 -20 >20
Kimtal ved 22°C pr. ml 201-2000 >2000

For at afhjælpe bakteriel forurening, bør du gennemgå dit anlæg kritisk og grundigt, eller få et sagkyndigt firma, f.eks. en brøndborer, til at undersøge anlægget for utætheder.

Nitrat

Nitrat er en kemisk forbindelse af kvælstof og ilt. Nitrat stammer ofte fra gødning fra landbruget, men kan også stamme fra spildevand, lossepladser og døde dyr og planter.

Hvis der er forhøjet nitrat i dit drikkevand, kan det skyldes, at der løber overfladevand til, eller at der er meget nitrat i grundvandet. Hvis der er forhøjet indhold af nitrat i dit drikkevand, kan vandet være sundhedsskadeligt og du skal arbejde på at forbedre forholdene.

Nitrat kan omdannes til nitrit, som kan hæmme blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen. Det forurenede vand bør derfor aldrig anvendes i modermælkserstatning eller andre fødevarer beregnet til spædbørn. 

Det er usikkert, hvordan kroppen på lang sigt påvirkes af et højt nitratindtag. Forsøg har vist, at nitrat bl.a. kan forårsage kræft hos dyr, og at dyreunger vokser langsommere ved indtagelse af nitratholdigt vand.

Arsen

Arsen er et grundstof, som er naturligt forekommende i jord og grundvand. Arsen er sundhedsskadeligt, hvis koncentrationen bliver for høj. Du bør derfor kontakte kommunen, hvis du har forhøjet indhold af arsen i drikkevandet, så der kan tages stilling til, om du skal have anden vandforsyning.  

Pesticider

Pesticider er gift og omfatter ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler. Pesticider kan være sundhedsskadelige, hvis koncentrationen bliver for høj. Du bør derfor kontakte kommunen, hvis du har forhøjet indhold af et eller flere pesticider i drikkevandet, så der kan tages stilling til, om du skal have anden vandforsyning

Hvad gør jeg, hvis det ikke er muligt at forbedre vandkvaliteten?

Ved overskridelser i vandkvaliteten anbefales det som udgangspunkt, at få en brøndborer til at udføre et teknisk tilsyn med boringen, så anlægget nøje gennemgås og eventuelle utætheder tætnes.

Hvis det ikke er muligt at forbedre vandkvaliteten, bør det undersøges, om ejendommen kan tilsluttes et vandværk, få vand fra en nabo eller selv etablere en ny boring (en ny boring kræver tilladelse fra kommunen).

Når du får ny vandforsyning, skal den gamle boring sløjfes. Denne sløjfning skal udføres af en autoriseret brøndborer og du må således ikke selv sløjfe boringen/brønden.

Som beskrevet er en enkeltindvinding, der kun anvendes til privat husholdningsbrug, friholdt fra at opfylde drikkevandsbekendtgørelsens drikkevandskvalitetskrav.

Uanset dette gælder det fortsat efter vandforsyningslovens § 62 stk. 4, at hvis vandet fra en sådan enkeltindvinding bedømmes at være sundhedsfarligt, eller at der er nærliggende fare for, at vandet kan blive sundhedsfarligt, skal Frederikshavn Kommune, i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte, om der bør træffes foranstaltninger i form af skærpet observation, påbud eller andet, for at forbedre vandkvaliteten.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at købe en ejendom med egen drikkevandsboring/husholdningsboring?

Påtænker du at købe en ejendom, som har egen drikkevandsboring, anbefaler Frederikshavn Kommune, at du som minimum beder om at få taget en forenklet kontrol af drikkevandet fra boringen inden købet (se afsnit 1). Samtidig anbefales det, at der udføres teknisk tilsyn med boringen, således at du får et overblik over, om boringen er tidssvarende, tæt og indrettet, således at der ikke er risiko for en drikkevandsforurening. Tilsynet bør udføres af en brøndborer. På GEUS’ hjemmeside kan du finde en liste over brøndborere med A-bevis.

Kogeanbefaling

Formål Bemærkning

Madlavning

 

Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt mv. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.

Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand.

Personlig hygiejne

Det forurenede vand vil ofte kunne bruges til bruse-og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.

Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser og lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.

Opvask

Det forurenede drikkevand er ikkeegnet til opvask i hånden, med mindre det har været kogt. Opvaskemaskiner kan benyttes, hvis de opvarmer vandet til en temperatur på minimum 80 °C.

Tøjvask

Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.

Rengøring

Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o. lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, -skabe eller lign., medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en engangsklud, der kasseres efter brug.

Vanding

Grøntsager, der indtags i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.

Eksempler på forhold der kan give anledning til bakterieforurening

Ved konstatering af bakterier over grænseværdierne skal det undersøges, hvad der kan give anledning til forurening, f.eks. utætheder.

Når årsagen til forureningen er fundet og udbedret, skal der foretages en grundig gennemskylning af alle vandinstallationer. Hvis der er installeret en hydrofor skal denne også gennemskylles, dvs. at den tømmes for vand fra en taphane i bunden af hydroforen og påfyldes igen. Det kan være nødvendigt at gøre flere gange.

Der kan findes bakterier i vandforsyningsanlægget og ledningsnettet længe efter, at forureningskilden er fjernet, fordi bakterier kan gemme sig i den biofilm, der naturligt findes indvendigt i rørsystemer. Det anbefales derfor, at der går tre mdr. fra udbedringerne er foretaget, til at der tages en ny vandprøve, så anlægget er skyllet godt igennem og systemet er faldet til ro.

I pdf'en er der angivet nogle eksempler på forhold, der kan give anledning til bakterieforurening i et vandforsyningsanlæg.

Kontakt

Natur og vand
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 63 86

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.