Det kan du få hjælp til

Hvis du har problemer med personlig pleje eller praktisk hjælp, kan du få tilbudt et rehabiliteringsforløb, der kan afklare, om du kan blive trænet op til helt eller delvist at blive selvhjulpen.

Du skal rette henvendelse til Visitationsenheden.

Hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan klare hele eller dele af rengøringen, indkøb og/eller tøjvasken i dit hjem, kan du få hjælp til det.

Hjælp til rengøring

Som hovedregel kan du få hjælp til rengøring af stue, soveværelse, entre, badeværelse og køkken.

Som udgangspunkt er rengøringen hver 3. uge. Rengøringen afhænger af behovet, men kan være:

 • Støvsuge og vaske gulv
 • Tørre støv af
 • Gøre rent på badeværelse
 • Skifte sengetøj

Hjælp til indkøb

Indkøb kan for eksempel omfatte hjælp til at:

 • Lave indkøbsseddel
 • Bestille varer
 • Sætte varer på plads

Hvis du selv er i stand til at bestille varer, enten via telefon eller elektronisk kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til indkøb.

Hjælp til tøjvask

Tøjvask kan for eksempel omfatte hjælp til at:

 • Sortere vasketøj / starte vaskemaskine
 • Hænge tøj op til tørre / starte tørretumbler
 • Tage tøj ned fra tørresnoren / tømme tørretumbleren
 • Lægge tøj sammen / lægge tøj på plads

Det er visitatoren, der ud fra en konkret individuel vurdering af dit behov, træffer afgørelse om tildeling af hjælp.  

Du kan få hjælp til personlig pleje alt efter dine konkrete behov. Hjælpen gives dag, aften eller nat afhængigt af dine behov. De forskellige ydelser inden for personlig hjælp og pleje kan eksempelvis være:

Personlig pleje, som kan bestå i hjælp til:

 • Personlig hygiejne, toiletbesøg og bad
 • Genvinde, opøve eller vedligeholde fysiske funktioner (træning og aktivering)

Hjælp til mad, som kan bestå i at:

 • Anrette mad
 • Opvarme færdigretter i mikroovn
 • Hjælpe med indtagelse af mad og drikke

Du kan få leveret mad, hvis du ikke kan eller har vanskeligt ved selv at lave det varme hovedmåltid, og der heller ikke er andre i husstanden, der kan gøre det.

Du kan her læse mere om Madservice.

Hvem kan få bevilget "Klippekort"

 • du skal være modtager af personlig pleje i eget hjem
 • du skal have begrænset mobilitet. Det vil sige, at du ikke kan forlade dit eget hjem uden en form for fysisk ledsagelse af en person. Denne begrænsning kan have sin årsag i fysiske, psykiske og/eller sociale forhold
 • du skal føle dig ensom eller have et ressourcesvagt netværk
 • tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig vurdering
 • alle ovennævnte kriterier skal som udgangspunkt være opfyldte for, at du kan komme i betragtning til et ”Klippekort”

Hvor tit kan det bruges?

”Klippekortet” er tildelt med en halv times hjælp om ugen, men også med en mulighed for at opspare op til 3 timer over en 6 ugers periode.

Hvad kan kortet bruges til? 

 • besøg på kirkegård
 • sygehusbesøg
 • fodterapeut
 • tøjindkøb
 • biblioteksbesøg
 • biograftur
 • foredrag mv.

Klippekortet må ikke bruges til opgaver, der er omfattet af kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp. 

Hjælpen er gratis. Dog er der en egenbetaling for:

• Madservice 

Hvis du er bevilget hjælp, har du pligt til at give os besked, hvis dine forhold ændrer sig. Du skal kontakte visitationen, som vil tilpasse hjælpen efter dit behov.

 • Rengøring ved fraflytning / efter håndværkere
 • Udvendig vinduespudsning
 • Vask af trappe udenfor din bolig
 • Vask af gardiner
 • Strygning og rulning af tøj
 • Snerydning – du skal selv sørge for at rydde for sne, så hjælpen kan komme frem. Der skal sikres farbare vej og, at der ikke er glat

Der forefindes dog en mulighed for at benytte fleksibel hjemmehjælp til enkelte af de ovenstående ydelser. 

 • Såfremt din leverandør ikke medbringer arbejdsredskaber skal det, som du stiller til rådighed for medarbejderen være i orden. Det gælder støvsuger, trappestige, gulvskrubbe eller moppe, klude og elektriske installationer med videre. For eksempel skal din støvsuger eller gulvskrubbe/moppe have regulerbart skaft, så det kan indstilles i højden efter medarbejderen. 

 • Derudover kan vi kræve gode adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde under besøget.

 • Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø. Hvis leverandøren ikke medbringer rengøringsmidler, har du pligt til at købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler ud fra en positivliste/produktliste, som du kan få udleveret af leverandøren.

 • Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit mens hjælpen ydes.

 • Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt.

 • Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån.

Gældende for Frederikshavn Kommune 2023

Lovgrundlag

Serviceloven §151c

”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.

Stk. 2.Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Stk. 3.Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer”

Tilsynsopgaven er forankret i Center for Social- og Sundhedsområdet, som godkender og indgår kontrakter med leverandørerne, og har et tæt og formaliseret samarbejde med leverandørerne, der leverer personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

I nogle tilfælde indhentes ekstern konsulent bistand til gennemførelse den årlige kvalitetsundersøgelse.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet er at sikre, at de leverede ydelser – personlig pleje, praktisk hjælp og madservice – er i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er visiteret til, og dermed har krav på, samt at den leverede hjælp er svarende til kvalitetsstandarden for hjælp i hjemmet.

Formålet med tilsyn er desuden at følge op på, hvordan den enkelte leverandør efterlever kontrakterne/leverandørkravene.

Formålet med opfølgning er at sikre, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov.

Tilsyn med leverandørerne og med hjælpens udførelse

 • Årlige dialogmøder med både den kommunale og de private leverandører om aktuelle temaer omkring kvalitet og serviceniveau.
 • Kontrol af hjemmeplejeleverandørernes døgndækkende nummer
 • Indhentning af årsregnskaber fra private leverandører.
 • Årlig kvalitetsundersøgelse med forskelligt fokus og metode.
 • Behandling af klager og opfølgning herpå er afsæt for læring og kvalitetsudvikling

Tilsyn med at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov og tilbagemelding fra leverandør

 • Visitationsenheden revurderer løbende borgernes behov for hjælp. Samtidig vurderes om leverandøren har meldt tilstrækkeligt tilbage om borgerens behov.
 • Klager over hjælpen kan føre til vurdering af borgerens behov.
 • Henvendelse til visitationen om ændringer i borgerens funktionsniveau fra pårørende, hjemmesygeplejen eller andre samarbejdspartnere.

Opfølgning på tilsynsresultaterne

 • Hvis en leverandør pålægges sanktioner som følgende af manglende kontrakt overholdelse forelægges dette for Social- og Sundhedsudvalget.
 • Resultaterne af kontrollen med det døgndækkende nummer forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Ældrerådet og Handicaprådet.
 • Årlig statistik vedrørende klager til Ankestyrelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Ældrerådet og Handicaprådet.

Revidering af tilsynspolitikken

Tilsynspolitikken revideres én gang årligt.

Kontakt

Visitationsenheden

Tlf. (+45) 98 45 53 54

Telefontid
Hverdage kl. 8.00 - 09.30

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.