Kvalitetsstandard for borgere i plejebolig

Det er Center for Sundhed og Pleje i Frederikshavn Kommune, der er leverandør. Det vil sige, at det er plejepersonalet på plejecentret, der leverer hjælpen til dig. Du har ikke mulighed for at vælge en anden leverandør.

Når du bor i plejebolig, betaler du ud over husleje for mad, rengøringsartikler, og der er mulighed for tilkøb af linnedpakke.

Det grundlæggende udgangspunkt for plejen og hjælpen i Frederikshavn Kommune er at øge den enkeltes livskvalitet ved at være så selvhjulpen som mulig. Derfor arbejder vi ud fra den rehabiliterende tankegang. Det betyder, at vi samarbejder målrettet med dig og eventuelle pårørende om at genvinde og vedligeholde dine færdigheder. Vi søger gennem forskellige indsatser at støtte dig i at fastholde dit nuværende funktionsniveau og eventuelt genvinde nogle tabte færdigheder. Hjælpen og støtten tager udgangspunkt i det, der giver mening for dig, og plejepersonalets opgave er at træne, støtte og vejlede dig til at opnå dine mål.

Hjælpen omfatter pleje, omsorg og socialt samvær og kan gives hele døgnet. Omfanget og målet med hjælpen beskrives i en individuel plejeplan, som bliver lavet i samarbejde med dig og dine eventuelle pårørende. Planen tager udgangspunkt i din døgnrytme, og det er teamet omkring dig, der udarbejder din plan.

Hjælpen tildeles på baggrund af din funktionsnedsættelse, dit behov for hjælp og dine egne ressourcer.

Du kan læse mere om indholdet af de forskellige typer af hjælp længere nede.

Hjælpen leveres som udgangspunkt af uddannet plejepersonale. I forbindelse med indflytning tildeles du en kontaktperson.

Plejepersonalet har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også, når ansættelsesforholdet er ophørt.

Plejepersonalet må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og evt. afskedigelse.

Plejepersonalet har uniformer, hvor deres navn er påtrykt. Derudover kan du på plejecentret se en oversigt over plejepersonalet i plejeboligerne med billede.

Frederikshavn Kommune arbejder målrettet med at integrere hjælpemidler og velfærdsteknologier. Det vil derfor altid blive undersøgt, om disse kan være med til at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp.
Velfærdsteknologi kan være rettet direkte mod dig eller plejepersonalet med det formål at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp. Uanset formålet med at anvende velfærdsteknologier, så er det vigtigt at udnytte alle de muligheder, som det giver for at understøtte arbejdet med at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af hjælp.

De hjælpemidler, som du eventuelt har i hjemmet før indflytning på plejecenter revurderes i samarbejde med plejepersonalet og leder i forbindelse med indflytning.

Plejecenterlederen er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø. Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering, der sikrer, at eksempelvis personlige hjælpemidler og arbejdsredskaber, som plejepersonalet skal bruge,
er i orden.

Plejepersonalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i din bolig. Det vil sige, at din bolig skal være indrettet, så plejepersonalet kan udføre sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler /velfærdsteknologi i din bolig, før du kan få hjælp, eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse af pleje.

Din bolig skal være røgfri, mens du får hjælp.

I det omfang du ønsker det, kan dine pårørende sammen med dig indgå i en dialog og et samarbejde med plejepersonalet. Der tilbydes bl.a. en forventningssamtale med dig og eventuelle pårørende.

Du kan få hjælp og støtte til personlig pleje alt efter dine konkrete behov hele døgnet.

Tildelingen af hjælp og støtte fokuserer på dine egne ressourcer med en rehabiliterende tilgang. Målet er at opnå fysisk og psykisk velvære. Plejepersonalet vil i samarbejde med dig sikre dig hjælp til det, du ikke selv kan udføre.

Der kan ikke gives hjælp til speciel fodpleje (herunder negleklipning hos dig med diabetes og/eller kredsløbsforstyrrelser).

Målet med hjælpen og støtten er, at din bolig rengøres, så den er sundhedsmæssig forsvarlig.

Tildelingen af hjælp og støtte fokuserer på dine egne ressourcer. Plejepersonalet vil i samarbejde med dig sikre dig hjælp til det, du ikke selv kan udføre.

Du kan få hjælp og støtte til:

  • Rengøring herunder hjælpemidler
  • Indkøb
  • Tøjvask

Hjælpen iværksættes ved indflytningen.

Krav til madens kvalitet

For at den mad, der bliver serviceret i plejecentrene skal være ernæringsmæssigt rigtigt sammensat, følger vi overordnet Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Den Nationale Kosthåndbog.

Hvad består ydelsen af?

Der tilbydes døgnkost, der dagligt består af 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider. Alle opgaver i forbindelse med døgnkosten er inkluderet (indkøb, tilberedning, borddækning, afrydning og opvask).

Det er muligt at fravælge døgnkost, men det betyder, at alle opgaver vedrørende maden skal løses af dig eller dine pårørende, fx indkøb, tilberedning og opvask.

Hvad kan du forvente?

At kosten opfylder dit ernæringsbehov ud fra alder og funktionsevne.

• At maden er medvirkende til at forebygge en svækkelse af din helbredstilstand på det fysiske, mentale og sociale plan. Plejepersonalet tilbyder minimum én gang om måneden en vægtkontrol og ernæringsmæssig screening. Hvis screeningen viser, at du er ernæringstruet, tilbydes du vejledning, og der udarbejdes en individuel ernæsringsplan i fællesskab med klinisk diætist og plejepersonalet.

• At der kan tilbydes speciel diæt i henhold til Den Nationale kosthåndbog.

• At maden følger de gældende traditioner ved helligdage og højtider, dog med hensyntagen til religiøse tilhørsforhold.

• At der er mulighed for, at du kan hjælpe til med at tilberede maden i leve-bo-enhederne eller med andre opgaver relateret til måltidet, som fx borddækning, hvis det giver dig værdi. Det er medvirkende til at vedligeholde dine færdigheder. Det er dog ikke et krav, at du deltager i opgaverne omkring måltidet.

• At der generelt lægges vægt på at inddrage dig og tage højde for dine ønsker til valg af mad til alle måltider i det omfang, det er muligt.

• At der generelt lægges vægt på at inddrage dig i planlægningen af spisetider.

Former for madproduktion i plejeboliger

• Køkken på plejecentre
På nogle plejecentre er der tilknyttet et produktionskøkken, der producerer døgnkosten til plejecentrets beboere. I produktionskøkkenet kan der produceres døgnkost til beboere på andre plejecentre, og maden bliver typisk leveret som kølemad.

• Modtagerkøkkener på plejecentre
På nogle plejecentre er der et modtagerkøkken. Det betyder, at døgnkosten bliver leveret som kølemad fra et produktionskøkken på et andet plejecenter. Maden bliver opvarmet i modtagerkøkkenet, og du oplever derfor duften af tilberedningen af maden.

• Leve Bo-køkkener
På nogle plejecentre er der Leve-bo. Leve-bo betyder, at alle måltider i døgnkosten bliver produceret i det enkelte hus, der typisk består af ca. 10 boliger. Det enkelte leve-bo-hus er selv ansvarlig for planlægning af menu, indkøb af råvarer og alle øvrige opgaver vedrørende måltiderne. I nogle Leve-bo-huse bliver der produceret kølemad, som serveres for eksempel i weekenderne.

Krav til de anvendte råvarer

De råvarer, som vi anvender i madproduktionen, skal være af god kvalitet. Råvarerne skal være friske og anvendes til det formål, de er indkøbt til. Råvarevalget skal som hovedregel følge årstidens udbud. Økologiske råvarer kan indgå i produktionen.

Tilsætningsstoffer
Vi tilstræber, at råvarerne indeholder et minimum af tilsætningsstoffer, såsom farve- og aromastoffer, emulgatorer, stabilisatorer og fortykningsmidler. Råvarerne skal være fri for forurening fra produktionen i både landbrug og industri. Vi tilstræber at undgå at bruge genmanipulerede råvare.

Krav til madens tilberedning

Madens smag skal afspejle de råvarer, den består af. Dette betyder, at produktionen af maden skal foregå med de ingredienser, der almindeligvis anvendes til at tilberede de retter, som vi serverer.

Hvis maden er tilberedt med andre råvarer, skal personalet oplyse dig om det. Kommunens personale skal til enhver tid sikre hygiejnisk korrekt håndtering af maden i samtlige led af produktionen og distributionen.

Krav til emballagen

Emballagen skal i alle produktionsformer være af et materiale, der tilstrækkeligt beskytter indholdet mod forurening eller lugt fra omgivelserne. Emballagen skal derudover forhindre overførsel af forurening og lugt fra produktet til omgivelserne. Desuden må den ikke afgive stoffer, der kan påvirke produktets smag, lugt, farve mv. Emballagen skal være af et miljøvenligt materiale, der kan recirkuleres. Hvis der vælges et engangssystem, skal emballagen kunne destrueres uden dannelse af giftstoffer.

Hvordan skal maden leveres?

Når der bliver leveret mad til et modtagerkøkken, skal maden afleveres personligt i det pågældende køkken og må aldrig stilles udenfor.

Der skal kunne leveres mad de aftalte dage i året.

Kvalitetskontrol

Levnedsmiddelkontrollen har det overordnede ansvar for kontrol på fødevareområdet. Herudover skal det enkelte produktionssted sørge for, at der bliver foretaget egenkontrol. Se mere på www.foedevarestyrelsen.dk.

Center for Sundhed og Pleje sørger for kvalitetsopfølgning med det formål at sikre, at den mad, du får serveret, har den rette kvalitet.


Betaling for maden

Der er egenbetaling for døgnkost i plejeboligerne. Prisen er ens, uanset om du er på normalkost eller diæt (herunder sondeernæring). Du betaler maden månedsvis forud. Hvis du giver en fuldmagt, opkræver vi betaling via din pension. Ellers sender vi dig en regning.

Hvis du overholder kravene til afbestilling, tilbagebetaler vi den afbestilte døgnkoster i forbindelse med den kommende måneds opkrævning. Vi tilbagebetaler ikke enkeltmåltider.

Afbestilling og bestilling af mad

Fristen for afbestilling af måltider er den foregående dag kl. 11.00. Afbestilling skal ske til plejepersonalet, der sørger for at viderebringe afbestillingen til den ansvarlige for maden. Hvis du afmelder hele dagskoster, altså alle døgnets måltider, eller er indlagt på sygehuset i mere end 1 døgn, tilbagebetaler vi dagskosten.

Du har mulighed for at bestille gæsteportioner, dog ikke til større selskaber. Gæsteportionerne er ikke omfattet af det kommunale tilskud. Derfor bliver du opkrævet betaling for produktionsomkostningerne. Afregningen foregår mellem dig og den enkelte plejeboligenhed.

Årligt er der et uanmeldt kommunalt tilsyn, hvor der følges op på, om plejecentret yder den hjælp og den kvalitet, det er forpligtiget til. Det er Center for Social- og Sundhedsområdet, der er med til at tilrettelægge organiseringen af tilsynet.

Derudover fører Styrelsen for Patientsikkerhed to stikprøvebaserede tilsyn på plejecentre. Det drejer sig dels om Ældretilsynet, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser, dels om tilsyn med de sundhedsfaglige opgaver.

Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for plejepersonalet er i orden i din bolig. Du vil blive orienteret på forhånd om dette.

Ønsker du at klage over hjælpen, skal du rette henvendelse til Center for Sundhed og Pleje. Opnås der ikke enighed kontaktes Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsområdet.

Hvis Visitationsenheden ikke er enig i din klage videresendes den til Ankestyrelsen. Du vil herefter få svar direkte fra Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over kommunens serviceniveau, skal du rette henvendelse til Frederikshavn Byråd gennem Direktionssekretariatet.

Alle afdelinger kan kontaktes via postadressen Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn eller på mail til post@frederikshavn.dk.

Kontakt

Visitationsenheden

Tlf. (+45) 98 45 53 54

Telefontid
Hverdage kl. 8.00 - 09.30

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.