Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabiliteringen er vejledning og rehabilitering inden for følgende områder:

  • personlig pleje
  • praktisk hjælp

Du vil få den fornødne hjælp under rehabiliteringsforløbet.

Du kan bevilges et rehabiliteringsforløb, hvis du har nedsat funktionsevne, som gør, at du ikke selvstændigt er i stand til at klare opgaver inden for personlig pleje eller praktisk hjælp, men vurderes at kunne blive trænet helt eller delvis op til at kunne klare disse opgaver igen.

Inden et rehabiliteringsforløb foretager kommunen konkret og individuel vurdering af, om dit nedsatte funktionsniveau kan afhjælpes med hjælpemidler, velfærdsteknologi eller gennem træning.

Målet med rehabiliteringsforløbet er, at du helt eller delvis genvinder dit tidligere funktionsniveau eller opnår højst mulige funktionsevne. Du bevarer således muligheden for at opnå et selvstændigt og socialt liv og have en god livskvalitet samt forebygge yderligere nedsættelse af funktionsniveauet.

Visitationsenheden
Center for Social og Sundhedsområdet
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefontid hverdage mellem 08.00-09.30 på tlf. 98 45 53 54

Du bliver kontaktet af visitator, der inden for 7 dage fra henvendelsen, træffer afgørelse om bevilling af hverdagsrehabilitering. Afgørelse sendes efterfølgende skriftligt til dig.

Hverdagsrehabiliteringen opstartes 2 dage efter bevillingen, hvis der er tale om personlig pleje og senest 2 uger efter bevillingen, hvis der er tale om praktisk hjælp. Hvis der er behov for akut hjælp, opstartes hjælpen straks.

Første gang du visiteres til hjælp, bliver du tilbudt et opstartsmøde på en time med den leverandør, du har valgt.

Rehabiliteringen vil altid indledes med en vurdering og sammen med dig fastlægges målet for indsatsen.

Der afklares, hvilke ressourcer du har i forhold til at opretholde eller genvinde dine tidligere færdigheder. Der kan eksempelvis være tale om, at du opnår et højere fysisk funktionsniveau, at du lærer at udføre opgaven anderledes, at du kan udføre opgaven med et hjælpemiddel/velfærdsteknologi eller kan klare opgaven ved at dele den op over flere dage.

Hverdagsrehabiliteringen kan være i gang sideløbende med genoptræning jf. Sundhedslovens § 140 eller Servicelovens § 86.

Hverdagsrehabilitering udføres af et tværfagligt sammensat team (fysio- og ergoterapeuter, social og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere)

Når man er bevilget et hverdagsrehabiliteringsforløb, har man frit valg mellem de leverandører, der er godkendt af kommunen til at levere ydelser efter Servicelovens §83.

Dog vil fysio- og ergoterapeuter altid være fra Frederikshavn Kommune.

Medarbejdere, der udfører opgaverne, er som udgangspunkt sundheds- eller socialfagligt uddannet.

I nogle tilfælde kan medarbejderne også være under uddannelse eller uuddannede.
Medarbejderne skal altid være kvalificerede til at yde hjælpen efter hjælp til selvhjælpsprincippet, så du så vidt muligt aktivt inddrages i opgaveløsningen. Medarbejderen skal desuden være i stand til at observere ændringer i din almentilstand.

Der samarbejdes med sygeplejerskerne, når det er relevant.

Rehabiliteringsforløbet er gratis.

Hverdagsrehabilitering foregår fortrinsvis i dag- og aftentimerne.

Rehabilitering i forbindelse med praktisk hjælp leveres kun på hverdage i dagtimerne.

Frederikshavn Kommune arbejder målrettet med at integrere hjælpemidler og velfærdsteknologier i indsatsen.

Der vil altid blive lavet en vurdering af om hjælpemidler og velfærdsteknologier kan anvendes til at fremme målet om at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp og vil således blive tænkt ind i forhold til de indsatser, du får tildelt ud fra såvel faglige som økonomiske overvejelser.

Nogle hjælpemidler vil være så almindelige, at de betragtes som sædvanligt indbo. Hvilke hjælpemidler, der indgår i sædvanligt indbo, vil ændre sig løbende i takt med samfundsudviklingen. Hjælpemiddelenheden ved Frederikshavn Kommune kan rådgive dig om dette.

Velfærdsteknologi kan være rettet direkte mod dig eller mod den enkelte medarbejder. Uanset formålet med at anvende velfærdsteknologier så er det vigtigt at udnytte alle de muligheder, velfærdsteknologier giver og dermed understøtte arbejdet med at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af hjælp.

Det er visitator, der vurderer, om du opfylder kriterier for bevilling af nødkaldeanlæg til akut opståede behov for hjælp. Ved bevilling af nødkald opsættes der altid en elektronisk lås.

Kan du anvende telefon, får du i stedet for et døgndækkende telefonnummer til din leverandør.

Når du er bevilget rehabilitering, har du pligt til at oplyse Frederikshavn Kommune, hvis dine forhold ændres.
Du skal kontakte Visitationen, som vil vurdere, om der er behov for en ny vurdering eller om hjælpen kan tilpasses alene på baggrund af din henvendelse.

De medarbejdere, der hjælper dig i det daglige, er uddannede til og forpligtigede til at observere ændringer i din almentilstand og give besked til visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Dette gælder både i tilfælde af forbedring og forværring af din almentilstand.

Rehabiliteringen skal som udgangspunkt gennemføres på det planlagte tidspunkt.

Tidspunktet må ikke variere mere end +/- 30 min fra det aftalte.

Leverandøren skal tilstræbe, at du får en fast kontaktperson, og at så få medarbejdere som muligt kommer i dit hjem. Får du hjælp flere gange i døgnet, skal du dog forvente, at der kommer flere forskellige medarbejdere hos dig.

Hvis du også modtager praktisk hjælp og har valgt den samme leverandør som til pleje, er det ikke sikkert, at det bliver den samme medarbejder, der udfører begge dele.

Leverandøren er ved igangsætning af hjælpen ansvarlig for at sikre, at du er informeret om, hvordan du kontakter leverandøren.
Leverandøren er desuden forpligtet til at udlevere et døgndækkende telefonnummer til dig.

De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt.
Tavshedspligten gælder også efter, at ansættelsesforholdet er ophørt.

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse.

Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig.

Leverandøren må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op.

Såfremt der opstår et varigt behov, opsættes der elektronisk lås.

Hvis du er forhindret i at modtage hjælpen, skal du som udgangspunkt, give leverandøren besked dagen før.

Hvis du ikke åbner døren, vil medarbejderen undersøge årsagen hertil ved at kontakte pårørende, din valgte kontaktperson eller Visitationen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af, hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed for din regning.

Dit hjem skal være indrettet, så medarbejderen kan overholde arbejdsmiljølovgivningen. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. Det kan betyde, at du må tage et andet rum i brug og eventuelt fjerne tæpper eller lignende. Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse af pleje - hvilket er dit ansvar.

Dit hjem skal være røgfrit, imens hjælpen leveres og husdyr skal være lukket inde.

Der skal være gode adgangsforhold til dit hjem. Du skal selv sørge for at få ryddet sne, samt sikre at der ikke er glat, når hjælpen kommer til dig.

Center for Social- og Sundhedsområdet vil løbende sørge for, at der bliver lavet kvalitetsopfølgning.

Derudover vil Visitationen lave opfølgninger på din konkrete situation.

Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for medarbejderen er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø.

Ønsker du at klage over den tildelte hjælp, skal klagen rettes til:

Visitationsenheden
Center for Social og Sundhedsområdet
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Visitationsenheden vil revurdere dit behov for hjælp. Hvis afgørelsen fastholdes, sender Visitationsenheden din klage videre til Ankestyrelsen. Du vil herefter få svar direkte fra Ankestyrelsen.

Klage over udførelsen af hjælpen skal rettes til din leverandør. Opnås der ikke enighed, kontaktes Visitationsenheden.

Kontakt

Visitationsenheden

Tlf. (+45) 98 45 53 54

Telefontid
Hverdage kl. 8.00 - 09.30

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.