Kvalitetsstandard for personlig pleje

Du kan få hjælp til personlig pleje ud fra en konkret individuel vurdering af dine konkrete behov.

Hjælpen kan leveres dag, aften og nat.

Personlig pleje kan bestå i hjælp til:

  • Personlig hygiejne, toiletbesøg og bad
  • Hjælp til at indtage mad og drikke.

Du kan få hjælp til personlig pleje, hvis du har en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, og ikke selv er i stand til at varetage plejen. Tildeling fokuserer på dine egne ressourcer.

Forud for bevilling af personlig pleje, foretager kommunen en konkret og individuel vurdering af, om dit nedsatte funktionsniveau kan afhjælpes med hjælpemiddel, rehabilitering eller træning.

Visitationsenheden

Center for Social og Sundhedsområdet
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefontid: 98 45 53 54 mellem klokken 08.00-09.30

Visitator træffer afgørelse om bevilling af personlig pleje senest 7 dage efter din henvendelse. Afgørelsen sendes efterfølgende skriftligt til dig.

Personlig pleje opstartes 2 dage efter, at afgørelsen er truffet.

Hvis der er behov for akut hjælp, opstartes hjælpen umiddelbart efter anmodningen.

Hvis du får tildelt hjælp akut, kan du forvente, at visitator senest tre hverdage efter opstarten laver en aftale med dig om at foretage en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp.

Første gang du visiteres til hjælp, bliver du tilbudt et opstartsmøde på en time med den leverandør, du har valgt.

Når du er bevilget personlig pleje, kan du frit vælge mellem de leverandører, der er godkendt af kommunen til at udføre personlig pleje.

Du kan finde en oversigt over leverandørerne på frederikshavn.dk eller henvende dig til Visitationen.

Når du er tildelt personlig pleje, har du mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaven. Hjælperen skal godkendes og ansættes af Frederikshavn Kommune.

Har du behov for mere end 20 timers personlig pleje og praktisk hjælp om ugen, har du mulighed for at ansøge et kontant tilskud jf. Servicelovens § 95.

Medarbejdere, der udfører opgaverne, er som udgangspunkt sundheds- eller socialfagligt uddannet.

I nogle tilfælde kan medarbejderne også være under uddannelse eller uuddannede.
Medarbejderen skal altid være kvalificeret til at yde hjælpen og have fokus på, at du så vidt muligt aktivt inddrages i opgaveløsningen. Medarbejderen skal desuden være i stand til at observere ændringer i din almentilstand.

Der samarbejdes med sygeplejerskerne, når det er relevant.

Hjælp til pleje er gratis.

Der afklares, hvilke ressourcer du har i forhold til at opretholde eller genvinde dine tidligere færdigheder. I samarbejde med dig, fastsætter vi de mål du ønsker at arbejde hen imod, så du forhåbentlig opnår en god livskvalitet.
Du skal udføre, det du kan selv, og du får hjælp til det, du ikke kan.

Visitator har i din afgørelse beskrevet den hjælp, du er bevilget, og hvad målet med hjælpen er.

Frederikshavn Kommune arbejder målrettet med at integrere hjælpemidler og velfærdsteknologier i indsatsen.

Det vil altid blive undersøgt, om hjælpemidler og velfærdsteknologier kan anvendes til at fremme målet om at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp og vil således blive tænkt ind i forhold til de indsatser, du får tildelt ud fra såvel faglige som økonomiske overvejelser.

Nogle hjælpemidler vil være så almindelige, at de betragtes som sædvanligt indbo. Hvilke hjælpemidler, der indgår i sædvanligt indbo, vil ændre sig løbende i takt med samfundsudviklingen. Hjælpemiddelenheden ved Frederikshavn Kommune kan rådgive dig om dette, på telefonnummer 98455400.

Velfærdsteknologi kan være rettet direkte mod dig eller mod den enkelte medarbejder. Uanset formålet med at anvende velfærdsteknologier så er det vigtigt at udnytte alle de muligheder, velfærdsteknologier giver og dermed understøtte arbejdet med at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af hjælp.

Det er visitator, der vurderer, om du opfylder kriterier for bevilling af nødkaldeanlæg til akut opståede behov for hjælp. Ved bevilling af nødkald opsættes der altid en elektronisk lås.

Kan du anvende telefon, får du et døgndækkende telefonnummer til din leverandør.

Hvis du er bevilget hjælp, har du pligt til at oplyse Frederikshavn Kommune, hvis dine forhold ændres.
Du skal kontakte Visitationen, som vil vurdere, om der er behov for en ny vurdering.

De medarbejdere, der hjælper dig i det daglige, er uddannede til og forpligtigede til at observere ændringer i din almentilstand og give besked til visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp.

Der er mulighed for at vælge en anden hjemmehjælpsydelse, end den der er truffet afgørelse om. Det kaldes fleksibel hjemmehjælp.

Valgfriheden består i, at du helt eller delvist kan bytte en ydelse til fordel for en anden ydelse. Det kan eksempelvis være, hvis du ønsker et skab rengjort indvendigt eller hjælp pga. en særlig mærkedag såsom hjælp til julepyntning. Det er leverandøren, der har det overordnede ansvar for, at den hjælp, der er aftalt, også bliver udført.

Det er vigtigt, at leverandøren sammen med dig vurderer, hvornår den visiterede hjælp fravælges eller byttes med en anden ydelse. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller byttes med anden ydelse, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført.
Hvis den visiterede hjælp gentagne gange fravælges eller byttes med en anden ydelse, kan der være tale om, at visitationen bør foretage en ny vurdering af behovet for hjælpen.

Det er en forudsætning, at hjælpen kan ydes på den samme tid som den bevilgede hjælp, og at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for både dig og for medarbejderen. Samtidig er det et krav, at medarbejderen har den nødvendige uddannelse til at udføre opgaven. Det er din leverandør, der vurderer, om kravene er opfyldt.

Der må ikke forekomme aflysninger af personlig pleje, og eventuelle omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig.

Tidspunktet for leveringen må ikke afvige mere end +/- 30 minutter fra den aftalte tid.

Leverandøren skal tilstræbe, at du får en fast kontaktperson, og at så få medarbejdere som muligt kommer i dit hjem. Får du hjælp flere gange i døgnet, skal du dog forvente, at der kommer flere forskellige medarbejdere hos dig.

Hvis du også modtager praktisk hjælp og har valgt den samme leverandør som til pleje, er det ikke sikkert, at det bliver den samme medarbejder, der udfører begge dele.

Derudover skal leverandøren sikre, at den der kommer i dit hjem er bekendt med dit behov for træning og hjælp.

Leverandøren er ansvarlig for ved igangsætning af hjælpen at sikre, at du er informeret om, hvordan du nemmest tager kontakt til leverandøren. Leverandøren er desuden forpligtet til at udlevere et døgndækkende nummer til dig.

De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt, om forhold de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter, at ansættelsesforholdet er ophørt.

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse.

Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig.

Leverandøren må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op.

Såfremt der opstår et varigt behov, opsættes der elektronisk lås.

Hvis du er forhindret i at modtage hjælpen, skal du give leverandøren besked, som udgangspunkt dagen før.

Hvis du ikke åbner døren, vil medarbejderen undersøge årsagen hertil ved at kontakte pårørende, din valgte kontaktperson eller Visitationen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af, hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed for din regning.

Dit hjem skal være indrettet, så medarbejderen kan overholde arbejdsmiljølovgivningen. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. Det kan betyde, at du må tage et andet rum i brug og eventuelt fjerne tæpper eller lignende. Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse af pleje - hvilket er dit ansvar.

Dit hjem skal være røgfrit, imens hjælpen leveres og husdyr skal være lukket inde.

Der skal være gode adgangsforhold til dit hjem. Du skal selv sørge for at få ryddet sne, samt sikre at der ikke er glat, når hjælpen kommer til dig

Center for Social- og Sundhedsområdet vil løbende sørge for, at der bliver lavet kvalitetsopfølgning.

Derudover vil Visitationen lave opfølgninger på din konkrete situation.

Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for medarbejderen er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø.

Ønsker du at klage over den tildelte hjælp, skal klagen rettes til:

Visitationsenheden
Center for Social og Sundhedsområdet
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

Hvis du klager, vil Visitationsenheden revurdere dit behov for hjælp. Hvis afgørelsen fastholdes, sender Visitationsenheden din klage videre til Ankestyrelsen. Du vil herefter få svar direkte fra Ankestyrelsen.

Klage over udførelsen af hjælpen skal rettes til din leverandør. Opnås der ikke enighed, kontaktes Visitationsenheden.

Kontakt

Visitationsenheden

Tlf. (+45) 98 45 53 54

Telefontid
Hverdage kl. 8.00 - 09.30

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.