Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Rengøring

Rengøring kan eksempelvis omfatte hjælp til støvsugning, gulvvask, tørre støv af, gøre rent på badeværelse, skifte sengelinned.

Som udgangspunkt ydes der støtte til rengøring af stue, soveværelse, entre, badeværelse, køkken og eventuelle hjælpemidler. Det betyder, at der ikke bevilges ekstra tid til en stor bolig med mange rum.
Hjælpen leveres som udgangspunkt hver tredje uge.

Hovedrengøring kan bevilges og omfatter nødvendige praktisk opgaver, som kun skal ske få gange om året.
Hovedrengøringen kan eks., omfatte vask af skabe, paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse eller afrimning af fryser. Hjælpen levers som en engangsydelse.

Indkøb

Indkøb kan omfatte at få hjælp til at lave indkøbsseddel, bestille varer, levering af varer, og sætte varer på plads.
Hjælpen leveres som udgangspunkt hver uge.

Varerne leveres ikke af hjemmeplejen, men en medarbejder ansat i Frederikshavn Kommune.

Tøjvask

Tøjvask kan omfatte at sortere tøj, starte vaskemaskine, hænge tøj op, starte tørretumbler, tage tøj ned fra tørresnoren, tage tøj ud af tørretumbler og lægge tøj på plads.
Hjælpen leveres som udgangspunkt hver uge.

Tilberede/anrette mad

Hjælp til mad kan bestå i anretning af maden eller opvarmning af færdigretter.
Hjælpen kan leveres dagligt.

Praktisk støtte til madlavning

Praktisk støtte til madlavning omfatter praktiske opgaver i forbindelse med tilberedning af hovedmåltider og oprydning. Hjælpen er et samarbejde, hvor hjælperen hjælper med nødvendige opgaver.
Hjælpen leveres som udgangspunkt ugentligt.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

  • Rengøring ved fraflytning / efter håndværkere
  • Udvendig vinduespudsning
  • Særlig rengøring efter husdyr
  • Vask af trapper i fælles trappeopgang

 

Du kan få praktisk hjælp, hvis du har en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, og derfor ikke kan klare hele eller dele af af praktiske opgaver i dit hjem og ikke kan bringes til det ved hjælp af hjælpemidler, træning eller planlægning af opgaverne.

Tildeling fokuserer på dine egne og husstandens ressourcer. Hvis du bor sammen med en rask ægtefælle/samlever eller en anden pårørende over 18 år, vil vurderingen af, hvilken hjælp du kan få, tage udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer.

Hvis visitator vurderer, at du kan optrænes til at kunne klare hele eller dele af opgaven, skal du som udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Først herefter bliver det afgjort, hvad du kan få hjælp til.

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til indkøb, hvis du kan bestille varer over internettet i eksempelvis supermarkeder eller via telefon. Du kan blive visiteret til at sætte varerne på plads, hvis du ikke selv kan klare dette.

Visitationsenheden

Center for Social og Sundhedsområdet
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefontid: 98 45 53 54 mellem klokken 08.00-09.30

Visitator træffer på baggrund af en konkret individuel vurdering afgørelse om bevilling af praktisk hjælp senest en uge efter din henvendelse.

Afgørelsen sendes efterfølgende skriftligt til dig.

Praktisk hjælp opstartes senest 2 uger efter, at afgørelsen er truffet.

Første gang du visiteres til hjælp, bliver du tilbudt et opstartsmøde på en time med den leverandør, du har valgt.

Når du er bevilget praktisk hjælp, kan du frit vælge mellem de leverandører, der er godkendt af kommunen til at udføre praktisk hjælp.
Der er ikke frit valg på levering af indkøbsvarer.

Du kan finde en oversigt over leverandørerne på frederikshavn.dk eller henvende dig til Visitationen.

Når du er tildelt praktisk hjælp, har du mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaven. Hjælperen skal godkendes og ansættes af Frederikshavn Kommune

Har du behov for mere end 20 timers personlig pleje og praktisk hjælp om ugen, har du mulighed for at ansøge et kontant tilskud jf. Servicelovens § 95.

Medarbejdere, der udfører opgaverne, er som udgangspunkt sundheds- eller socialfagligt uddannet.

I nogle tilfælde kan medarbejderne også være under uddannelse eller uuddannede.
Medarbejderen skal altid være kvalificeret til at yde hjælpen efter hjælp til selvhjælpsprincippet, så du så vidt muligt aktivt inddrages i opgaveløsningen. Medarbejderen skal desuden være i stand til at observere ændringer i din almentilstand.

Hjælpen er gratis.

Visitator har i din afgørelse beskrevet den hjælp, du er bevilget.

Frederikshavn Kommune arbejder målrettet med at integrere hjælpemidler og velfærdsteknologier i indsatsen.

Det vil altid blive undersøgt, om hjælpemidler og velfærdsteknologier kan anvendes til at fremme målet om at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp.

Nogle hjælpemidler vil være så almindelige, at de betragtes som sædvanligt indbo. Hvilke hjælpemidler, der indgår i sædvanligt indbo, vil ændre sig løbende i takt med samfundsudviklingen. Hjælpemiddelenheden ved Frederikshavn Kommune kan rådgive dig om dette.

Velfærdsteknologi kan være rettet direkte mod dig eller mod den enkelte medarbejder. Uanset formålet med at anvende velfærdsteknologier så er det vigtigt at udnytte alle de muligheder, velfærdsteknologier giver og dermed understøtte arbejdet med at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af hjælp.

Hvis du er bevilget hjælp, har du pligt til at oplyse Frederikshavn Kommune, hvis dine forhold ændres.
Du skal kontakte Visitationen, som vil vurdere, om der er behov for en ny vurdering.

De medarbejdere, der hjælper dig i det daglige er uddannede til og forpligtigede til at observere ændringer i din almentilstand og give besked til visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp.

Når du er bevilget praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge fleksibel hjemmehjælp.

Fleksibel hjemmehjælp består i, at du helt eller delvist kan bytte en ydelse til fordel for en anden ydelse. Det kan eksempelvis være, hvis du ønsker et skab rengjort indvendigt eller hjælp pga. en særlig mærkedag såsom hjælp til julepyntning. Det er leverandøren, der har det overordnede ansvar for, at den hjælp der er aftalt, også bliver udført.

Det er vigtigt, at leverandøren sammen med dig vurderer, hvornår den visiterede hjælp fravælges eller byttes med en anden ydelse. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller byttes med anden ydelse, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført.
Hvis den visiterede hjælp gentagne gange fravælges eller byttes med en anden ydelse, kan der være tale om, at visitationen bør foretage en ny vurdering af behovet for hjælpen.

Det er en forudsætning, at hjælpen kan ydes på den samme tid som den bevilgede hjælp, og at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for både dig og for medarbejderen. Samtidig er det et krav, at medarbejderen har den nødvendige uddannelse til at udføre opgaven. Det er din leverandør, der vurderer, om kravene er opfyldt.

Der må ikke forekomme aflysninger af praktisk hjælp, og eventuelle omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig.

Tidspunktet for leveringen må ikke afvige mere end +/- 30 minutter fra den aftalte tid.

Leverandøren skal tilstræbe, at du får en fast kontaktperson, og at så få medarbejdere som muligt kommer i dit hjem. Får du hjælp flere gange i døgnet, skal du dog forvente, at der kommer flere forskellige medarbejdere hos dig.

Hvis du også modtager personlig pleje og har valgt den samme leverandør til praktisk hjælp, er det ikke sikkert, at det bliver den samme medarbejder, der udfører begge dele.

Derudover skal leverandøren sikre, at den der kommer i dit hjem er bekendt med dit behov for træning og hjælp.

Leverandøren er ansvarlig for ved igangsætning af hjælpen at sikre, at du er informeret om, hvordan du nemmest tager kontakt til leverandøren. Leverandøren er desuden forpligtet til at udlevere et døgndækkende nummer til dig.

De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt, om forhold de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter, at ansættelsesforholdet er ophørt.

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse.

Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig.

Leverandøren må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op.

Hvis du ikke selv kan lukke hjemmeplejen ind, bliver der opsat en elektronisk lås.

Du skal være hjemme, når den praktiske hjælp leveres. Hvis du er forhindret i at modtage hjælpen, skal du give leverandøren besked, som udgangspunkt dagen før.

Såfremt leverandøren ikke medbringer arbejdsredskaber, må det du stiller til rådighed ikke være defekt. Det gælder støvsuger, trappestige, gulvskrubbe eller moppe, klude og elektriske installationer med videre. Din støvsuger og gulvmoppe skal have regulerbart skaft, så den kan indstilles til medarbejderen.

Hvis leverandøren ikke medbringer rengøringsmidler, har du pligt til at købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler ud fra en positivliste/produktliste, som du kan få udleveret af leverandøren.

Hvis du ikke åbner døren, vil medarbejderen undersøge årsagen hertil ved at kontakte pårørende, din valgte kontaktperson eller Visitationen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af, hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed for din regning.

Dit hjem skal være indrettet, så medarbejderen kan overholde arbejdsmiljølovgivningen. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. Det kan betyde, at du må tage et andet rum i brug og eventuelt fjerne tæpper eller lignende.

Dit hjem skal være røgfrit, imens hjælpen leveres og husdyr skal være lukket inde.

Der skal være gode adgangsforhold til dit hjem. Du skal selv sørge for at få ryddet sne, samt sikre at der ikke er glat, når hjælpen kommer til dig.

Center for Social- og Sundhedsområdet vil løbende sørge for, at der bliver lavet kvalitetsopfølgning.

Derudover vil Visitationen lave opfølgninger på din konkrete situation.

Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for medarbejderen er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø.

Ønsker du at klage over den tildelte hjælp, skal klagen rettes til:

Visitationsenheden
Center for Social og Sundhedsområdet
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.

Hvis du klager, vil Visitationsenheden revurdere dit behov for hjælp. Hvis afgørelsen fastholdes, sender Visitationsenheden din klage videre til Ankestyrelsen. Du vil herefter få svar direkte fra Ankestyrelsen.

Klage over udførelsen af hjælpen skal rettes til din leverandør. Opnås der ikke enighed, kontaktes Visitationsenheden.

Kontakt

Visitationsenheden

Tlf. (+45) 98 45 53 54

Telefontid
Hverdage kl. 8.00 - 09.30

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.