Indledning

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, jf. Folkeskolelovens § 41

Lovgrundlaget for styrelsesvedtægten:
- Folkeskoleloven, LBK nr. 665 af 20.06. 2014
- Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen, BEK nr. 28 af 14.01. 2014.

Skolebestyrelsens sammensætning

1. Skolebestyrelsen sammensættes på baggrund af antallet af undervisningssteder på den enkelte skole.

Skoledistrikt Nord
På denne skole undervises på tre undervisningssteder, derfor sammensættes skolebestyrelsen på følgende måde:
• 8 forældrerepræsentanter
• 2 medarbejderrepræsentanter
• 3 elevrepræsentanter
• 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv
• 1 repræsentant fra lokale foreninger.

Skoledistrikt Øst
På denne skole undervises på tre undervisningssteder. Der er kun elevråd på de to af de tre afdelinger, derfor sammensættes skolebestyrelsen på følgende måde:
• 7 forældrerepræsentanter
• 2 medarbejderrepræsentanter
• 2 elevrepræsentanter
• 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv
• 1 repræsentant fra lokale foreninger.

Skoledistrikt Vest
På denne skole undervises på fire undervisningssteder. Der er kun elevråd på de tre af de fire afdelinger, derfor sammensættes skolebestyrelsen på følgende måde:
• 8 forældrerepræsentanter
• 2 medarbejderrepræsentanter
• 3 elevrepræsentanter
• 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv
• 1 repræsentant fra lokale foreninger.

Skoledistrikt Syd
På denne skole undervises på seks undervisningssteder. Der er kun elevråd på de fire af de seks afdelinger, derfor sammensættes skolebestyrelsen på følgende måde:
• 9 forældrerepræsentanter
• 2 medarbejderrepræsentanter
• 4 elevrepræsentanter
• 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv
• 1 repræsentant fra lokale foreninger.

2. Alle medlemmerne har stemmeret

3. Elevrepræsentanter må ikke overvære den del af skolebestyrelsens drøftelser, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

4. Skolens leder varetager bestyrelsens sekretærfunktion. Skolens øvrige ledelse deltager efter behov. Ledelsen deltager uden stemmeret.

Forældrerepræsentanter

1. Valg af forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen finder sted i henhold til de bekendtgørelser der er udstedt af Undervisningsministeren samt regler vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune

2. Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det ved valg af forældrerepræsentanter sikres, at der vælges mindst én repræsentant fra hvert undervisningssted.

3. Ved skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal det ved valg af forældrerepræsentanter sikres, at der vælges mindst én repræsentant for specialklasserne.

4. Der vælges stedfortrædere.
Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det tilstræbes, at der er mindst 1 stedfortrædere fra hvert undervisningssted.
Ved skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal det tilstræbes, at der er mindst 1 stedfortræder for specialklasserepræsentanten.

5. Skolebestyrelsen vælger selv sin formand blandt de forældrevalgte medlemmer.
På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer ved flertalsvalg en af forældrerepræsentanterne som formand.
Den kandidat der opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer er valgt.


Har ingen ved den første afstemning opnået mere end halvdelen af stemmerne, skal der foretages en ny afstemning.
Er der stadigvæk ingen, som opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer, skal der foretages et bundet omvalg mellem de to kandidater, der ved anden afstemning fik flest stemmer. Hvis der er stemmelighed, foretages der lodtrækning om, hvilke af de to kandidater, der skal stemmes om ved det bundne omvalg.
Står stemmerne lige efter den tredje afstemning træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Medarbejderrepræsentanter

1. Skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen og som har et ansættelsesomfang på mere end 1/3 af fuld tid, til fælles valghandling.

2. Alle medarbejdere, der er ansat ved skolen og som er undergivet skolelederens kompetence er valgbare og stemmeberettigede. Der forudsættes dog, at det fremadrettede ansættelsesforhold på skolen forventes at være af minimum 1 år på valgtidspunktet.

3. Der vælges 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 stedfortrædere.

4. Kandidatforslag indleveres til skolelederen inden valgmødet eller fremsættes på mødet.

5. Hver medarbejder har én stemme

6. De to medarbejdere der har fået flest og næst flest stemmer er valgt.

7. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.

8. Valg af medarbejderrepræsentanter finder sted i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår, og valgperioden er et skoleår.

Elevrepræsentanter

1. Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges for et år ad gangen af elevrådet.

2. Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det ved valg af elevrepræsentanter vælges én repræsentant og en stedfortræder fra hvert undervisningssted.

Eksterne repræsentanter

Skolebestyrelsen udpeger repræsentanten fra henholdsvis det lokale erhvervsliv og lokale foreninger. Repræsentanterne udpeges for en 2-årig periode.

1. Skolebestyrelsens møder holdes for lukkede døre

2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til – uden stemmeret – at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem

3. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, indkalder formanden så vidt muligt en stedfortræder. Den enkelte skole fastsætter i sin forretningsorden bestemmelser for, hvornår en stedfortræder indkaldes

4. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkt(er) til dagsorden.

5. Formanden fastsætter tid og sted for møderne

6. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.

7. Formanden udarbejder dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.

8. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

9. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt, forinden eller samtidig med mødeindkaldelsen underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

10. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede forældrevalgte medlemmer er til stede.

11. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under disse.

12. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

13. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

14. Skolebestyrelsesformanden udarbejder til hvert møde en dagsorden. Efter hvert møde udarbejdes et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet.

15. Dagsorden og referat gøres med de begrænsninger der er i lovgivningens regler for tavshedspligt tilgængeligt for offentligheden.

1. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Beretningen lægges på skolens hjemmeside

2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådan møde drøftes årsberetningen.

3. Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til loven samt kommunalbestyrelsens beslutninger.

4. Skolebestyrelsens medlemmer modtager ikke diæter eller vederlag.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, i overensstemmelse med lovgivning, gældende aftaler samt de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, og som det fremgår af bilag til denne vedtægt.

I henhold til Folkeskoleloven kan Kommunalbestyrelsen ikke delegere sine beføjelser indenfor følgende områder:

  • Bevillingskompetencen
  • Arbejdsgiverkompetencen

Ved hver skole, som har 5. klasse eller højere klassetrin har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v. som skolens leder har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed.

På skoler med afdelingsstruktur, har elever ved hver afdeling, som har 5. klasse eller højere klassetrin, ret til at danne et afdelingselevråd.

Dialogmøder

To gange årligt afholder Børne- og Ungdomsudvalget et møde med skolebestyrelserne eller repræsentanter herfor, til drøftelse af spørgsmål om skolevæsenets vilkår og udvikling. Andre kan efter udvalgets beslutning deltage i møderne

Ikrafttrædelse og ændringer

Denne vedtægt træder i kraft den 01.08. 2015.

Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne og efterfølgende godkendelse i Byrådet.

Styrelsesvedtægtens bilag beskriver mere uddybende de rammer der er for skolerne.

Bilaget er på 19 sider, og du kan læse det her

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.