Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje

Frederikshavn Kommune tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed og selvbestemmelse.

Formålet med kommunens indsatser er at understøtte dine handlemuligheder, så du opnår et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt i alle livets faser.

Den rehabiliterende tilgang i sygeplejen:

Når du er bevilget hjælp til sygepleje betyder rehabilitering at sygeplejersken i videst muligt omfang oplærer dig eller din pårørende til selv at varetage opgaven, hvis det er muligt. Det er et målrettet samarbejde mellem dig, dine pårørende og fagfolk baseret på en individuel sygeplejefaglig vurdering af dig og dine behov. Formålet er at du opnår tryghed i at varetage opgaven selv og får et selvstændigt liv uden unødig afhængighed af sygeplejen.

Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau for den kommunale sygepleje, der tilbydes i Frederikshavn Kommune.
Sygepleje ydes af kommunens sygeplejersker, social– og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere alt efter, hvor kompleks opgaven er. Sygeplejerskerne har mulighed for at videredelegere opgaver til andre faggrupper i kommunen efter en konkret individuel vurdering af din helbredstilstand. Det er derfor sygeplejersken, der vurderer hvilken faggruppe der tilknyttes dig i den aktuelle situation.

Den kommunale sygepleje i Frederikshavn Kommune er et tilbud til alle personer med behov for sygepleje, uanset alder, som bor i eget hjem.

Sygepleje ydes som udgangspunkt i dagvagt på hverdage, men kan ydes døgnet rundt:

 • ved akut behov,
 • behov for sygepleje flere gange dagligt
 • eller hvor du ikke har mulighed for at modtage sygepleje i dagvagt.

Sygepleje udføres som udgangspunkt i en sygeplejeklinik, og kun i eget hjem hvis dette ikke er muligt. Det er sygeplejersken, der ud fra en individuel og faglig vurdering, vurderer om behandlingen kan foregå på en sygeplejeklinik.

Besøg af den kommunale sygepleje er gratis.

En stor del af sygeplejerskens opgaver består i at oplære dig eller din pårørende til selv at varetage opgaven. Det er en forventning at du selv eller dine pårørende deltager i det omfang der er muligt.

Ved behov for materialer vil der kunne forekomme egenbetaling for visse specielle sygeplejeartikler. Den kommunale sygepleje har et depot, der indeholder de mest anvendte sygeplejeartikler, men ved særlige ønsker eller behov for visse specielle sygeplejeartikler vil egenbetaling kunne forekomme. Den kommunale sygepleje stiller materialer til rådighed, hvis du er tilknyttet en sygeplejeklinik eller hvis sygeplejersken kommer i dit hjem. Det er sygeplejersken der vurderer hvilke materialer der er hensigtsmæssige og hvor ofte, der er behov for skift.

Du skal selv betale for medicin, opstart af dosisdispensering, doseringsæsker til medicinadministration, cremer, øjendråber og salver mm.

Ved bevilling af sygepleje skal du acceptere, at der samtidigt etableres et nøglebokssystem, hvis det er nødvendigt for at sygeplejen kan komme ind døgnet rundt.

Du skal ligeledes acceptere at sygeplejersken arbejder ud fra vedtagne kvalitetskrav til udførelsen af sygeplejen.

Sygepleje kan ydes til alle efter aftale med praktiserende læge, vagtlæge eller sygehus.

Du vil blive kontaktet af en sygeplejerske for at afklare hvor hurtigt hjælpen skal gives. Det kan variere mellem 1 time og 1 uge, afhængigt af dine behov.

Herudover har du mulighed for at få sygepleje, hvis du har behov for hjælp til sundhedsfremme eller forebyggelse.

Tilbuddet om sygepleje er med til at skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i dit sygdomsforløb. Omfanget af sygeplejen vil afhænge af din konkrete situation og af sygeplejerskens faglige vurdering, og hvor meget du selv og/eller andre i husstanden kan udføre. Sygeplejen vil løbende blive tilpasset dine behov, når eller hvis der sker forandringer i dit sygdomsforløb.

Den kommunale sygepleje skal medvirke til at helbrede og lindre følgerne af din sygdom, bevare og fremme din sundhed og livskvalitet samt tilbyde dig almen sundhedsvejledning. Sygepleje gives ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb.

Der er ligeledes tilbud om sygepleje ved livets afslutning i form af terminal pleje. Pårørende tilbydes støtte og vejledning som en del af sygeplejeindsatsen.

Sygeplejen kan omfatte følgende opgaver:

 • Udførelse og tilrettelæggelse af pleje, behandling og observationer ved akut eller kronisk sygdom med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse af indlæggelser.
 • Sårpleje.
 • Rådgivning, vejledning, støtte og oplæring af dig og dine pårørende i forhold til sygdom, medicinhåndtering, specielle plejeopgaver og håndtering af tekniske hjælpemidler f.eks. inhalationsapparater, kateter, sonder m.v.
 • Tilrettelægning og koordinering af sygepleje og vejledning af øvrigt personale.
 • Lægeordinerede sygepleje- og behandlingsopgaver.
 • Medicingivning og medicinadministration, hvis du ikke er i et stabilt forløb. Lægen og sygeplejersken vil sammen vurdere, om du kan overgå til dosisdispenseret medicin.
 • Sygepleje til alvorligt syge og døende.
 • Akut sygepleje efter henvendelse fra sygehus, vagtlæge, egen læge eller hjemmeplejen.
 • Koordinering af samarbejdet med tværfaglige kolleger og med egen læge, sygehus eller andre samarbejdspartnere.
 • Dokumentation, arbejde med patientsikkerhed og kvalitetssikring.
 • Sygepleje udføres med brug af hjælpemidler, hvis dette er nødvendigt enten af hensyn til dig eller af hensyn til personalet.

Du kan ikke få hjælp til følgende af den kommunale sygepleje:

 • Ledsagelse til læge, speciallæge eller sygehus.
 • Aflevering af urinprøver og lignende.
 • Afhentning af medicin.
 • Transport til og fra sygeplejeklinik.

Den kommunale sygepleje foregår på sygeplejeklinikkerne eller i dit eget hjem og udføres af kommunens sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere efter en individuel sygeplejefaglig vurdering af dine behov.

Ved sygepleje på sygeplejeklinik forventes det, at:

 • Du selv medbringer den ordinerede medicin, hvis hjælpen involverer medicin
 • Du giver besked, hvis du ikke kan komme til et aftalt møde i klinikken.
  Hvis du udebliver mere end to gange uden gyldig grund, vil din hjælp eller behandling efter en faglig vurdering blive afsluttet og din læge orienteret om dette.
 • Hvis du ikke har afmeldt et aftalt besøg, og personalet ikke kan komme i kontakt med dig eller dine pårørende, kan personalet blive nødt til at tilkalde låsesmed for din regning.

 

Ved sygepleje i dit eget hjem forventes det, at: 

 • Du stiller nødvendige materialer til almindelig håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Materialerne skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførelse.
 • Du er hjemme, når sygeplejen leveres.
 • Hvis du er forhindret i at modtage sygepleje eller ikke har behov for hjælp den aftalte dag, giver du besked til sygeplejen i telefontiden hurtigst muligt fra 7.30 – 8.00 eller 13.30 – 14.30, senest samme morgen.
 • Hvis du ønsker aftalen flyttet til en anden dag, aftaler du det med sygeplejen
 • Hvis du ikke er hjemme mere end to gange uden gyldig grund, vil din hjælp eller behandling efter en faglig vurdering blive afsluttet.
 • Hvis du ikke har afmeldt et aftalt besøg, og personalet ikke kan komme i kontakt med dig eller dine pårørende, kan personalet blive nødt til at tilkalde låsesmed for din regning.

Frederikshavn Kommune har som kvalitetsmål: 

 • At sygeplejen som udgangspunkt ydes i sygeplejeklinik, men kan ved konkret sygeplejefaglig vurdering leveres i dit eget hjem.
 • At tildeling af sygepleje sker på baggrund af en konkret individuel sygeplejefaglig vurdering.
 • At gældende Sundhedsaftale og Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer efterleves.
 • At der sikres en korrekt dokumentation af pleje og behandling
 • At sygepleje og behandling foregår i samarbejde med dig og egen læge – Hvilket betyder at du ved din accept af, at modtage sygepleje også giver samtykke til at sygeplejersken kommunikerer med læge eller sygehus om din aktuelle sygdom.
 • At sygeplejeydelser ved akutte behov leveres inden for 1 time
 • At sygeplejen som udgangspunkt skal leveres til tiden i forhold til aftalen om morgen, formiddag, eftermiddag eller aften. Hvis der kommer væsentlige forsinkelser, kontaktes du af sygeplejersken.

Frederikshavn Kommune har som kvalitetsmål:

 • At du oplever, at sygeplejen ydes med nærvær, tryghed og respekt.
 • At du oplever sammenhæng i sygeplejen og at sygeplejen tilpasser hjælpen til dine behov.
 • At du oplever, at din integritet og selvbestemmelsesret respekteres.

Når du modtager sygepleje, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Enhver medarbejder er omfattet af arbejdsmiljøloven, når medarbejderen arbejder i borgerens eget hjem: 

 • For at hjælpen kan ydes, skal du medvirke til at Arbejdsmiljølovens § 42 overholdes i hjemmet, således at arbejdet kan udføres sikkerheds– og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet.
 • Der kan derfor stilles krav om, at der er hensigtsmæssige adgangsforhold og at der foretages ændringer i boligens indretning. Medarbejderen skal kunne udføre opgaven fysisk og psykisk forsvarligt, og uden påvirkning af støj og røg. Dette betyder, at der ikke må ryges i det tidsrum, hvor medarbejderen opholder sig i hjemmet.
 • Ligeledes kan der stilles krav om, at husdyr skal være fjernet fra de rum, som medarbejderen passerer / opholder sig i, eller hvor der udføres opgaver.
 • Arbejdsmiljøet skal være af en sådan karakter, at medarbejderen kan koncentrere sig om opgaven.
 • Den Kommunale sygepleje er forpligtet til at overholde arbejdsmiljølovens regler herunder, at gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) i borgeren hjem. Leverandøren skal sikre, at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med denne.

Personalet er omfattet af tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendte med under udførelsen af arbejdet jf. Straffelovens § 152, Forvaltningslovens § 27 og bestemmelserne i Retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 og stk. 3.

Sundhedsfagligt personale dokumenterer elektronisk relevante oplysninger om dig. Du har ret til at få indsigt i oplysningerne jf. Forvaltningslovens
§§ 918 og Sundhedsloven §§ 36, 37 og 38.

Jf. Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet nr. 84 af 17/01/2017 og Vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11/12/2006 kan der klages over:

 • Den sundhedsfaglige behandling du har modtaget.
 • Tilsidesættelse af dine rettigheder som patient.

Klagen skal sendes til Styrelsen for Patientklager.

Kontaktinformation til Frederikshavn Kommunes sygepleje: 
Døgnnummer til den kommunale sygepleje er tlf. 98 45 65 65

Telefontider til grupperne er kl 7.30 – 8.00 og kl 13.30 – 14.30.

Grupper i den kommunale sygepleje:

Team Skagen, C. S. Møllersvej 6, 9990 Skagen
Team Strandby og Ravnshøj, Strandvej 65, 9970 Strandby
Team Vest, Ingeborgvej 1, stuen, 9900 Frederikshavn
Team Øst, Ingeborgvej 1, 1. sal, 9900 Frederikshavn
Team Syd, L. P. Houmøllersvej 88, 9900 Frederikshavn
Team Sæby, Rådhusvej 1, 9300 Sæby
Team Dybvad og Østervrå, Aalborgvej 430A, 9352 Dybvad

Kvalitetsstandarden er godkendt i Sundhedsudvalget den 13. januar 2020.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.