Integrations- rådets projektmidler

Når du modtager økonomisk støtte fra Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune accepterer du følgende vilkår for administrering og evaluering.

Bekræftelse på ansøgningen

Integrationsrådet underskriver bevillingsaftale, som sendes til jeres kontaktperson.

Projekt-ændringer

Ændrer projektet sig, skal I øjeblikkeligt meddele det til Integrationsrådet, som skal godkende den nye aktivitetsplan.

Budget-ændringer

Sker der ændringer i de budgetterede indtægter og udgifter, skal  I meddele det til Integrationsrådet, som vil tage stilling til, om de vil godkende ændringerne.

Krav om evaluering

Integrationsrådet ønsker at følge sine bevillinger tæt. Er der tale om et længerevarende projekt, kan ansøgeren forvente at blive kontaktet i projektperioden.

Bevillingsmodtager skal være opmærksom på, at:

  • der ved længerevarende projekter kan Integrationsrådet kræve en midtvejsevaluering. Ved en midtvejsevaluering skal I også aflevere en status på økonomien hidtil.
  • alle projekter skal slutevalueres. Integrationsrådet forventer, at I afleverer en slutevaluering og et opdateret regnskab ved projektets afslutning.
  • Integrationsrådet kan bede kommunen om at stå for tilbagebetaling af uforbrugte, økonomiske midler fra afsluttede eller afbrudte projekter.

Regnskab og revision

Senest to måneder efter projektets afslutning skal I indsende regnskab over indtægter og udgifter. I kan blive bedt om at fremvise bilagsmateriale. Er der tale om større økonomiske bevillinger, skal regnskabet være attesteret/godkendt af en revisor. Integrationsrådet dækker ikke udgifterne til revision.

Udbetaling

I får udbetalt et a conto støttebeløb ved projektstarten. For længerevarende projekter sker det efter ud-arbejdet og accepteret plan. Merforbrug støttes ikke.

Ansøgninger til Integrationsrådet er omfattet af offentlighedsloven og er derfor som hovedregel tilgængelige for offentligheden.

1. Projektet

1a. Projektets titel
Skriv titlen på projektet.

Om jer som ansøgere

1b. Oplysninger om jer som ansøgere
Skriv navn, adresse, telefonnummer og e-mail til foreningen/organisationen.

1c. Oplysninger om den, der er ansvarlig for projektet
Den ansvarlige for projektet er den person, der kan kontaktes for yderligere oplysninger, dokumentation, status, evaluering af projektet samt vedrørende forbrug af projektmidlerne mv.

1c. E-mail
Skriv her e-mail på den ansvarlige for projektet.

1d. Hvem er jeres forman (eller ansvarlige), hvis I har en sådan?
Ansvarlig for organisation er den person, der kan forpligte organisationen juridisk. Skriv navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

2. Om projektet

Projektbeskrivelse

2a. Beskriv baggrunden for projektet
Beskriv projektet og giv en begrundelse for, hvorfor netop dette projekt er særlig relevant. Baggrunden for projektet kan være et problem eller en mulighed for udvikling, som du/I er blevet opmærksom på.

2b. Hvem er målgruppen for projektet
Beskriv målgruppen for projektet - hvilken gruppe af mennesker er projektet tiltænkt.

2c. Hvilke aktiviteter, er der planlagt i projektet
Fremlæg de aktiviteter som projektet har planlagt.

2d. Hvad er projektets formål og mål
Tydeliggør, hvilket problem projektet forventes at løse.

2e. Hvilke delmål er der i projektet
Oplist de delmål der er planlagt for projektet og særligt ved et længerevarende projekt er det vigtigt.

2f. Hvorfor mener I, at projektet kan blive en succes
Begrund, hvorfor projektet har en positiv effekt.

2g Hvilke resultater forventer I at få gennem projektet
Nævn de resultater der forventes at blive gennemført i projektet.

2h. Hvordan kan resultaterne udbredes og evt. omsættes i praksis
Uddyb hvordan resultaterne kan udbrede og omsættes i praksis. Hvordan kan andre få glæde af jeres projekt og jeres erfaringer.

2i. Hvem deltager i projektet? Projektorganisation
Beskriv, hvordan projektet er organiseret - hvilke samarbejdsparter deltager i projektet fx myndigheder, virksomheder, faglige- og frivillige organisationer. Resultatet af et eventuelt samarbejde dokumenteres og beskrives.

2j. Hvor lang tid varer projektet
Det skal beskrives, hvornår projektet starter og slutter. Tidsplanen for projektet skal indeholde en plan for hovedtrækkene i projektet. Vigtige 'milepæle' i projektet skal fremgå af tidsplanen.

2k. Hvordan kan projektaktiviteterne fremme integration
Uddyb nøje hvordan aktiviteterne kan fremme integration.

3. Støtte og budget

Budget og bidragsydere til projektet

3a. Hvilket beløb, søger I om
Det skal fremgå, hvor stort et beløb du/I søges om. Hvis du/I søger om støtte til et flerårigt projekt, skal det ansøgte beløb fordeles på de pågældende år.

3b. Modtager jeres projekt økonomisk støtte fra andre
Ansøgningen skal vedlægges et specificeret budget. En evt. medfinansiering fra ansøger selv eller fra andre skal fremgå af budgettet. Hvis Ja, hvem støtter projektet og med hvor mange penge?

3c. Har I søgt andre om økonomisk støtte
Det skal fremgå af ansøgningen, hvis ansøgeren har søgt finansiering af projektet fra andre instanser. Hvis Ja, hvem har I søgt støtte hos?

4. Evaluering af projektet

4a. Hvornår forventer I, at projektet vil blive evalueret
Skriv her tidsplanen for hvornår i forventer at evaluerer projektet.

4b. Hvordan vil I evaluere projektet
Hvis du/I forbindelse med evalueringen har forventninger om at sammenligne deltagergruppe med en kontrolgruppe, skal deltagergruppe og kontrolgruppe være sammenlignelige. Redegør for, hvordan en evt. deltager- og kontrolgruppe udvælges og sammenlignes.

5. Revision

5a. Oplysninger om jeres revisor
Indsend et overskueligt og godkendt regnskab til Integrationsrådet. Integrationsrådet kan kræve, at regnskabet godkendes af en revisor. Integrationsrådet kan ikke dække udgifterne til revision.

Kontakt

Maiken Pilgaard Krüger
Sekretær for Integrationsrådet

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.