Pulje til frivilligt socialt arbejde - §18

Støtten fra § 18-puljen kan gives til frivillige foreninger, organisationer, grupperinger eller enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, og som af egen drift og på eget initiativ gennemfører aktiviteter og yder en frivillig social indsats, der er til gavn for socialt udsatte borgere i Frederikshavn Kommune.

Støtten kan ligeledes ydes til tværkommunale foreninger/organisationer, der ikke er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, men som yder frivilligt socialt arbejde, der er til gavn for socialt udsatte borgere i Frederikshavn Kommune.

En frivillig organisation er en organisation med følgende karakteristika:

 • Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv
 • Dens primære formål er ikke at skabe overskud (dvs. non-profit) og et eventuelt overskud må ikke udloddes til ”ejerne”, f.eks. foreningens medlemmer
 • Den frivillige indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.

Frivilligt arbejde er udtryk for aktivt medborgerskab – det at engagere sig i samfundet og bidrage med det man kan, så lokalsamfundet kommer til at fungere så godt som muligt. Støtten fra §18-puljen retter sig imod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Det betyder, at:

 • Indsatsen udføres frivilligt
 • Indsatsen ikke er lønnet
 • Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt og skal være til gavn for andre
 • Indsatsen skal være af formel karakter – dvs. at den skal foregå inden for rammerne af en forening, organisation eller anden form for organisering.

Det er vanskeligt at afgrænse det sociale område. Derfor er det også vanskeligt at afgrænse hvornår en frivillig indsats har et socialt sigte. Frivilligt socialt arbejder kædes dog sammen med såvel det sociale som det sundhedsmæssige område, og der er tradition for at inkludere frivillig sundhedsindsats, når man taler om frivilligt socialt arbejde.

Målgruppen for det frivillige sociale arbejde: Socialt udsatte borgere

For at kunne modtage støtte fra §18-puljen skal målgruppen for det frivillige sociale arbejde være socialt udsatte borgere i Frederikshavn Kommune. Det vil sige, at aktiviteterne skal rette sig mod de målgrupper, som den sociale sektor traditionelt beskæftiger sig med. Dette er udsatte personer inden for alle aldersgrupper, personer med handicap samt udsatte eller vanskeligt stillede grupper i øvrigt.

Målgruppen kan f.eks. udgøres af:

 • Personer, der er udsat for flere ulykker i livet på én gang og som har svært ved selv af overkomme dagligdagen
 • Personer, som (måske i perioder) er sårbare – f.eks. på grund af besked om alvorlig sygdom, dødsfald, ulykke el.lign. og som har brug for hjælp til at komme videre i livet
 • Personer, som er socialt isolerede/mangler socialt netværk (børn såvel som voksne)
 • Personer, som har været udsat for traumatiserende ulykker (f.eks. flygtninge og torturofre)
 • Personer med misbrug

Da det kan være svært præcist af definere, hvem der falder inden for målgruppen af socialt udsatte borgere, er det vigtigt, at der i ansøgningsskemaet gives en uddybende beskrivelse af målgruppen.

Bemærk: Frivillige sociale organiseringer, der modtager økonomisk støtte efter Servicelovens §18, stk. 2, skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som en del af deres opgave skal eller kan have kontakt med børn under 15 år.

Støtten gives efter Servicelovens §18 til:

 1. Drift af frivillige sociale foreninger og organisationer
  Tilskud til drift kan f.eks. dække driftsudgifter som kontorhold, frimærker, fotokopier og husleje.

 2. Frivillige sociale aktiviteter til socialt udsatte borgere i Frederikshavn Kommune, hvor aktiviteterne eksempelvis har hovedvægt på følgende:
  • Rådgivning
  • Besøgsvennetjenester
  • Støtte- og kontaktpersoner
  • Ledsagerordninger
  • Frivillighedsformidling
  • Kontaktsteder
  • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
  • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende
  • Telefonrådgivning
  • Sociale caféer
  • Væresteder
  • Støtte til frivillige projekter der er i en etableringsfase
  • Grupper, foreninger eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde
  • Støtte til grupper, foreninger eller organisationer der yder en indsats for at integrere socialt udsatte i en forening, nærmiljø eller lignende.

Efter ansøgning kan der gives støtte til aktiviteter, der er åbne for alle inden for aktivitetens målgruppe uden krav om medlemskab af en bestemt forening eller klub. Støtten vurderes i forhold til målgruppens størrelse. Der tildeles generelt max 4.000 kr. til udflugter, og max 4.000 kr. til et socialt arrangement pr. år.

Pensionistforeninger kan efter budgetforhandlingen for 2010 ikke længere søge tilskud via Servicelovens §79. I disse foreninger er brugergrupperne blandede i forhold til, at der både er ressourcestærke og ressourcesvage borgere og opfylder derfor kriterierne for at søge §18-støtte, men med følgende begrænsning. Pensionistforeninger kan max. få bevilget 12.000 kr. pr. år fordelt efter følgende:

 • Max 4.000 kr. til udflugter
 • Max 4.000 kr. til arrangementer
 • Max 4.000 kr. til drift.

Der kan søges om § 18-midler til julehjælp. Ansøgeren skal supplere tilskuddet med anden finansiering på minimum 100% af det ansøgte beløb. Udvalget dispenserer for likviditetsgrænsen på 125.000 kr. til foreninger, der søger midler til julehjælp

Hvad lægges der vægt på?

Ved vurderingen af puljens ansøgninger og prioriteringen af puljens midler vil der - udover kriterierne - blive lagt vægt på:

 • At aktiviteter er lokalt forankret og primært er målrettet borgere i Frederikshavn Kommune.
 • Ved aktiviteter og indsatser, der går på tværs af kommuner, kan der gives tilskud forholdsmæssigt i forhold til andel af borgere fra Frederikshavn Kommune.
 • At tilskuddets størrelse står i rimeligt forhold til antallet af involverede brugere og frivillige og i hvor høj grad indsatserne/aktiviteterne kommer den enkelte bruger til gavn.
 • Om der er tilskudsbehov i forhold til ansøgerens samlede økonomiske situation.
 • At ansøgere arbejder med at fastholde og inspirere brugere og frivillige samt tiltrække nye brugere og frivillige.

Det prioriteres desuden, at der i ansøgninger indtænkes sundhed og sundhedsfremme i en bred forståelse af begreberne og med udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik.

I vurderingen af ansøgninger, tages der hensyn til, om foreninger/aktiviteter er placeret i landdistrikter. Her kan eksempelvis ses bort fra tilskuddets størrelse i relation til antal borgere, som aktiviteten kommer til gode.

Desuden prioriteres det i ansøgningerne, at de ansøgte midler anvendes til aktiviteter for målgrupperne i højere grad end til drifts- og lønudgifter.

Puljen for frivilligt socialt arbejde skal både skabe forudsætninger for kontinuitet i de igangværende aktiviteter og udvikling af nye frivillige sociale initiativer og foreninger. Social- og Sundhedsudvalget kan fra år til år vælge at prioritere bestemte temaer, og evt. også vælge at tilføre puljen ekstra midler til særlige temaer. Det er ikke en betingelse for tilskud, at en ansøgning tilgodeser disse eventuelle temaer. Hvis der prioriteres årlige temaer meddeles dette på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og ved annoncering af ansøgningsfrist.

Særligt fokus på forebyggelse af isolation og ensomhed hos ældre borgere

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at øge særlige indsatser for ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere. Ansøgninger med dette fokus kan derfor bliver særligt tilgodeset.

Det kan eksempelvis dreje sig om besøgstjenester og ledsagerordninger for målgruppen.

Der ydes sædvanligvis ikke støtte til:

 • Aktiviteter/formål, der på anden vis modtager støtte fra Frederikshavn Kommune
 • Den frivillige indsats, der alene består af bestyrelsesmøder (f.eks. forplejning ved bestyrelsesmøder)
 • Initiativer, der primært varetages af ansat personale. Eksempelvis personale ansat på dagcentre, i LeveBo-miljøer, på institutioner mv.
 • Lovbestemte råd og nævn, såsom bruger-pårørende-råd, Ældreråd og Handicapråd
 • Idrætsaktiviteter
 • Foreninger/lokalafdelinger, der har likvide midler over 125.000 kr.[1]
 • Foreninger/lokalafdelinger, der ligger inden for kommunens ansvarsområde, f.eks. almindelige fritidstilbud til børn og unge, idet det er kommunens ansvar at varetage disse områder.

Et evt. tilskud til foreningen/organisationen eller dennes aktiviteter må ikke tilfalde andre end foreningen/organisationen selv eller målgruppen for foreningens aktiviteter. Et eventuelt tilskud til lokalafdelinger må ikke videregives til lokalafdelingens hovedforening.

Aktivitetsniveauet i de frivillige sociale organisationer og foreninger går ofte i bølger. Det vil sige, at en forening i nogle perioder kan være meget aktiv, mens den i andre perioder kan have langt færre aktiviteter. Dette vil også afspejle sig i tildelingen af støtte fra §18-puljen, idet midlerne tildeles de frivillige sociale foreninger/organisationer, hvis aktiviteter er til gavn for socialt udsatte borgere. De frivillige sociale foreninger/organisationer kan derfor ikke påregne at modtage tilbagevendende støtte fra §18-puljen.

Ved afslag, foreslår Frederikshavn Kommune alternative muligheder, hvor dette er muligt.

[1] Social- og Sundhedsudvalget kan træffe beslutning om dispensation ift. reglen om formueloft for foreninger, som søger om støtte til uddeling af julehjælp.

Der er ansøgningsfrist til §18-puljen 1. november med udbetaling i januar.

Søg § 18-puljen

Brug linket til formularen nedenfor. Hvis I har mere end 125.000 kr. i likvide midler, skal regnskabet vedhæftes formularen.

Frederikshavn Kommune svarer skriftligt på ansøgningen, og eventuelle afslag begrundes. Frederikshavn Kommune offentliggør bevillingerne her på hjemmesiden.

Søg § 18-puljen 

Administrative principper

Tildeling af tilskud fra puljen beror på en konkret individuel vurdering og prioritering i hver ansøgningsrunde i forhold til eventuelle udmeldte temaer. Der vurderes på antal ansøgere, formålet med indsatsen, hvordan aktiviteten kan gavne målgruppen, formueforhold og formålet med denne mv.

Bevillinger på op til 15.000 kr. behandles på administrativt niveau.

Dokumentation for anvendelse af midlerne

Regnskab og dokumentation for anvendelse af tilskud foregår med udgangspunkt i nedenstående uddybninger.

Regnskabet skal tydeligt vise, at tilskuddet er anvendt til formålet som ansøgt og bevilliget. Hvis regnskabet ikke indberettes, kan kommunen kræve de tildelte støttemidler tilbagebetalt. Hvis støttebeløbet er brugt til et andet formål end det, der er angivet i ansøgningen, vil Frederikshavn Kommune ligeledes kræve, at det bevilgede beløb tilbagebetales. Støtte, der ikke er brug, kan ikke overføres til efterfølgende ansøgningsrunder.

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Frederikshavn Kommune. Fristen for at sende uforbrugte midler er 14 dage fra ansøgningsrundens udløb, hvis ikke andet er aftalt med Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune forbeholder sig retten til at melde afslag til foreninger, som ikke har indsendt regnskab for forudgående perioder, hvis foreningen er udtaget til stikprøve eller har modtaget tilskud på mere end 15.000 kr.

Bevillinger på mindre end 15.000 kr.

For bevillinger mindre end 15.000 kr. skal der ikke indsendes regnskab eller anden dokumentation for, at den bevilgede støtte er anvendt.

Hvis en forening har fået udbetalt støtte til en aktivitet, som ikke gennemføres senest inden årets udgang, i det år foreningen har modtaget bevillingen, skal foreningen sende den udbetalte støtte tilbage til kommunen. Fristen for at sende beløbet tilbage er 14 dage.

Med jævne mellemrum udtager kommunen et antal foreninger, som skal redegøre for den gennemførte aktivitet og dokumentere, at udgiften er afholdt. Social- og Sundhedsudvalget kan afgøre, at foreningen skal sende den udbetalte støtte tilbage til kommunen, hvis aktiviteten ikke er gennemført som ansøgt, og midlerne ikke er anvendt til det ansøgte formål.

Bevillinger over 15.000 kr.

For bevillinger over 15.000 kr. skal der indsendes regnskab for den bevilgede støtte senest tre måneder efter det tidspunkt, der er anført i ansøgningen. Regnskabet skal være attesteret af foreningens valgte revisor. Social- og Sundhedsudvalget kan afgøre, at foreningen skal sende den udbetalte støtte tilbage til kommunen, hvis aktiviteten ikke er gennemført som ansøgt, og midlerne ikke er anvendt til det ansøgte formål.

Evaluering

Frederikshavn Kommune har ansvaret for fordelingen af de økonomiske midler til det frivillige sociale arbejde og dermed også ansvaret for, at midlerne kommer til størst mulig nytte for borgerne.

Frederikshavn Kommune vil efter behov evaluere 'Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskab og dokumentation for anvendelse af tilskud foregår med udgangspunkt i nedenstående uddybninger. Regnskabet skal tydeligt vise, at tilskuddet er anvendt til formålet som ansøgt og bevilliget. Såfremt regnskab ikke indberettes, kan kommunen kræve de tildelte støttemidler tilbagebetalt. Hvis støttebeløbet er brugt til andet formål end det, der er angivet i ansøgningen, vil der ligeledes blive krævet tilbagebetaling. Støtte, der ikke er anvendt, kan ikke overføres til efterfølgende ansøgningsrunder.

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Frederikshavn Kommune. Fristen for at sende uforbrugte midler er 14 dage fra ansøgningsrundens udløb, hvis ikke andet er aftalt med Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune forbeholder sig retten til at melde afslag til foreninger, som ikke har indsendt regnskab for forudgående perioder, hvis foreningen er udtaget til stikprøve eller har modtaget tilskud på mere end 10.000 kr.

 

Bevillinger på mindre end 10.000 kr.:

For bevillinger på mindre end 10.000 kr. skal der ikke indsendes regnskab eller anden dokumentation for, at den bevilgede støtte er anvendt. Hvis en forening har fået udbetalt støtte til en aktivitet, som ikke gennemføres senest 6 måneder efter det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, skal foreningen sende den udbetalte støtte tilbage til kommunen. Fristen for at sende beløbet tilbage er 14 dage.

Med jævne mellemrum udtager forvaltningen et antal foreninger, som skal redegøre for den gennemførte aktivitet og dokumentere, at udgiften er afholdt. Sundhedsudvalget kan afgøre, at foreningen skal sende den udbetalte støtte tilbage til kommunen, hvis aktiviteten ikke er gennemført som ansøgt, og midlerne ikke er anvendt til det ansøgte formål.

Bevillinger over 10.000 kr.:

For bevillinger over 10.000 kr. skal der indsendes regnskab for den bevilgede støtte senest tre måneder efter det tidspunkt, der er anført i ansøgningen. Regnskabet skal være attesteret af foreningens valgte revisor. Sundhedsudvalget kan afgøre, at foreningen skal sende den udbetalte støtte tilbage til kommunen, hvis aktiviteten ikke er gennemført som ansøgt, og midlerne ikke er anvendt til det ansøgte formål.

Evaluering

Frederikshavn Kommune har ansvaret for fordelingen af de økonomiske midler til det frivillige sociale arbejde og dermed også ansvaret for, at midlerne kommer til størst mulig nytte for borgerne.

Frederikshavn Kommune vil ved behov evaluere ’Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18’.

Kontakt

Lotte Damberg
Myndighedsvejleder
Center for Social- og Sundhedsområdet

ltda@frederikshavn.dk
Tlf. (+45) 98 45 62 78 

 

Sanne Præstgaard Larsen
Administrativ assistent
Center for Social- og Sundhedsområdet

sapl@frederikshavn.dk
Tlf. (+45) 98 45 51 80

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.