Beskæftigelsesplan 2020-2022

Tegning med træ, personer og en gravko

Beskæftigelsesplan 2020-2022 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020-2022. Som noget nyt har Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd besluttet, at beskæftigelsesplanen skal gælde for en flerårig periode. Dette med begrundelsen, at der herved skabes kontinuitet i perioden i forhold til de investeringer og erfaringer, der skal bidrage ind i initiativerne i beskæftigelsesindsatsen.

Såfremt de overordnende ministermål og målsætninger skal realiseres kræver det politisk opbakning, tæt samarbejde med og viden om virksomhedernes behov, tværfaglighed og tværkommunalt samarbejde, overensstemmelse med kommunens erhvervspolitiske strategier samt ledelsesmæssigt fokus med henblik på forankring af indsatserne. Planen er derfor tilpasset vilkår og udfordringer på det lokale arbejdsmarked og afspejler de politiske prioriteringer og ønsker til beskæftigelsesindsatsen, som Arbejdsmarkedsudvalget

Hvert år vil en evaluering af beskæftigelsesplanens foregående års resultater blive udarbejdet i en resultatrevision. En justering i ministermålene eller nye tiltag vil blive vedhæftet den overordnede beskæftigelsesplan som bilag.

Den væsentligste beskæftigelsesmæssige udfordring er at sikre virksomhederne i Frederikshavn Kommune den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. Det er særligt indenfor områder med krav til faglige kompetencer og specialistområder, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Dette er en udfordring blandt andet fordi:

 • Befolkningstallet og arbejdsstyrken har været faldende gennem en årrække
 • Ledigheden er faldende, og der er derfor færre ledige til at dække efterspørgslen. Dog er følgerne af Covid-19 en særlig udfordring, der har resulteret i en stigning af ledige samt har udfordret vores viden om arbejdsmarkedets udvikling
 • Der er et stort antal borgere på førtidspension, som derfor ikke indgår i arbejdsstyrken
 • De ledige kan have svært ved at matche de faglige krav og kompetencer, som virksomhederne efterspørger
 • vi er en attraktiv kommune at bo i og komme tilbage til
 • vi er dygtige til at fastholde og tiltrække de unge
 • vi er dygtige til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft
 • vi er dygtige til at tiltrække virksomheder og uddannelsesinstitutioner
 • vi er kendte for de mange gode historier
 • vi er blandt de bedste kommuner til at få unge mellem 18-25 år i beskæftigelse
 • vi er blandt de bedste kommuner til at få flygtninge i beskæftigelse, ikke mindst kvinderne
 • vi er virksomhedernes foretrukne rekrutterings- og sparringspartner
 • vi er specialister i at matche virksomhedernes efterspørgsel med borgere med de rette kompetencer
  eksempelvis via målrettede opkvalificeringsforløb
 • vi er proaktive, kreative og fremtidsorienteret i vores beskæftigelsespolitik
 • vi er proaktive i arbejdet med etablering af fritidsjob for at give de unge en arbejdsidentitet og sikre
  fastholdelse på arbejdsmarkedet fremadrettet
 • vi er proaktive i forhold til at sikre en systematisk indsats for at få handicappede i job og uddannelse
 • vi har tillid til, at alle borgere gør deres bedste for at blive selvforsørgende

Beskæftigelsesplanen er, som de foregående år, formet af indsatser og strategier for beskæftigelsesindsatsen, der er præget af at være nytænkende og tværgående med brede samarbejdsflader. Beskæftigelsesplanen er på ingen måder udtømmende i forhold til de strategier og indsatser, som kommunen iværksætter indenfor området. Det daglige arbejde med kommunens virksomheder og ledige eller sygemeldte borgere er på mange områder overlappende for ministermålenes fokuspunkter, idet indsatserne for såvel virksomhederne som for de forskellige ydelsesgrupper allerede nu er tæt forbundne i en sammenhængende indsats.

INDSATSER, DER UNDERSTØTTER OG MEDVIRKER TIL AT REALISERE BESKÆFTIGELSESPLAN 2020-2022:

 • Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne, herunder partnerskabsaftaler med virksomhederne
 • Håndholdt og helheldsorienteret indsats for de ledige så tidligt i forløbet som muligt samt understøtte borgernes egne planer for at komme i job
 • Metodeprojekter har styrket indsatsen med virksomhedsrettede aktiviteter for borgere længst væk fra
  arbejdsmarkedet - den positive udvikling skal fastholdes via partnerskab med virksomheder
 • Kontinuerligt fokus på at metodeudvikle og styrke det tværgående samarbejde og på at understøtte
  kerneopgaven via projektmidler
 • Proaktiv og systematisk opkvalificeringsindsats både i virksomhederne og blandt de ledige borgere samt fokus på fra ufaglært til faglært
 • Tværkommunale samarbejder såsom kandidatbanker på tværs af kommunegrænser
 • Udvikle indsatsen for at få flere handicappede i beskæftigelse, herunder systematisk screening og øget
  samarbejde med de øvrige centre i kommunen og handicaporganisationer
 • Frivillig repatriering. Alle borgere i målgruppen skal oplyses om mulighederne for frivillig repatriering. Herudover vil der blive gennemført informationsmøder om ordningen

Kerneopgaven er løftestang for, at vi bruger tiden og ressourcerne på den rigtige måde. Kerneopgaven fungerer som et prioriteringsværktøj, der bliver understøttet af de faglige principper, der er alle medarbejdernes faglige referenceramme.

Kerneopgaven

Kerneopgaven er det gode match mellem borgerens kompetencer, interesser og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft.

De faglige principper

Jobcenter Frederikshavn har fire faglige principper, som alle arbejder efter:

 • Vi spiller altid hinanden gode omkring kerneopgaven
 • Vi rammesætter altid de ordinære timer og uddannelse i mødet med virksomheder og borgere
 • Vi tror på, at ingen kan alt, men alle kan noget
 • Vi er altid nysgerrige på borgerens og virksomhedens perspektiv

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål for kommunernes beskæftigelsespolitiske indsats i 2020 har Frederikshavn Kommune formuleret en række konkrete resultatmål. Måltallene afspejler de lokal prioriteringer og skal gøre det muligt at følge op på indsatserne.

Ministermål 1

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Resultatmål:

 • Udviklingen i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse fordelt på målgrupper, på nær førtidspension og fleksjob, skal totalt set være 4,5% lavere end samme måned sidste år.
 • Andelen af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløb med deltidsbeskæftigelse skal minimum være 13% for 2020.

Ministermål 2

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Resultatmål:

 • Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være 5 procentpoint højere end samme måned sidste år.

Ministermål 3

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Resultatmål:

 • Måltal fra jobindsats: Opgøres på baggrund af surveydata fra Danmarks Statistiks Arbejdsmarkedsundersøgelse, som sammenkøres med registerdata i en årlig analyse af personer med handicap i beskæftigelse. Det vides endnu ikke, hvornår opgørelsen er tilgængelig.

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål for kommunernes beskæftigelsespolitiske indsats i 2021 har Frederikshavn Kommune formuleret en række konkrete resultatmål. Måltallene afspejler de lokal prioriteringer og skal gøre det muligt, at følge op på indsatserne.
I år er mål 1 og 2 nye mål og mål 3, 4 og 5 er videreført fra 2020.

Ministermål 1

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Resultatmål:

 • Borgertilfredshedsundersøgelse 2 gange årligt med henblik på, at måle borgerens oplevelse af værdighed i sagsbehandlingen og ud fra målingen sætte fokus på eventuelle udviklingspunkter. Borgernes tilfredshed mellem målingerne skal enten være uændret eller forbedret.

Ministermål 2

Flere ledige skal opkvalificeres

Resultatmål:

 • Andel af påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere pr. måned skal være højere end landsgennemsnittet.
 • Målingen oprettes i jobindsats.dk

Ministermål 3

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Resultatmål:

 • Der skal måles på, at vi fortsat har en højere andel i beskæftigelse end landsgennemsnittet.

Ministermål 4

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Resultatmål:

 • Der er fortsat ikke måltal i jobindsats i stedet måles på:
 • Procedure for hjælpemidler, herunder implementering og udbredelse af kendskabet til proceduren.
 • Bevillingspraksis efter kompensationsloven, så benchmarkmålinger er mere sammenlignelige og valide.

Ministermål 5

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Resultatmål:

 • Vi skal hjælpe virksomhederne med deres rekruttering, så der skal måles på antal rekrutteringssager, herunder hvor mange stillinger, der er blevet slået op, hvor mange, der er besat af vores borgere samt hvor mange, der er besat i alt.
 • Fokus på fastholdelse via delvis raskmelding.

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål for kommunernes beskæftigelsespolitiske indsats i 2022 har Frederikshavn Kommune formuleret en række konkrete resultatmål. Måltallene afspejler de lokal prioriteringer og skal gøre det muligt, at følge op på indsatserne. I år er alle ministermålene en videreførelse fra 2021.

Ministermål 1

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Resultatmål

 • Borgertilfredshedsundersøgelse 2 gange årligt. Den første måling i 2022 skal enten være uændret eller forbedret baseret på seneste måling.

Ministermål 2

Flere ledige skal opkvalificeres.

Resultatmål

 • Andel påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere pr. måned skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet eller være højere end landsgennemsnittet.
 • Der skal oprettes lige så mange eller flere voksenlærlingepladser i 2022 end i 2021.

Ministermål 3

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Resultatmål

 • Andelen i beskæftigelse skal enten være på linje med eller højere end landsgennemsnittet.

Ministermål 4

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Resultatmål

 • Der er fortsat ikke måltal i jobindsat i stedet måles på:
  • Procedure for hjælpemidler, herunder implementering og udbredelse af kendskabet til proceduren.
  • Personmarkeringer på både fysisk og psykisk handicap på dem, der har fået en bevilling.

Ministermål 5

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Resultatmål

 • Andelen af borgere på kontanthjælp med ordinære timer skal være på niveau med eller være højere end landsgennemsnittet.
 • Der skal måles på antal rekrutteringssager, herunder hvor mange stillinger, der er blevet slået op, hvor mange, der er besat af vores borgere samt hvor mange, der er besat i alt.
 • 4 Kvalitetsuddannelse
 • 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • 10 Mindre ulighed

Verdensmål 1 og 7 inddrages i de generelle drøftelser.

Kontakt

Mette Krog Dalsgaard
Jobcenterchef

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.