Beskæftigelsesplan 2023-2026

Tegning af træ, mennesker og kran.

Beskæftigelsesplan 2023-2026 afspejler Frederikshavn Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2023-2026. Beskæftigelsesplanen sætter en klar politisk retning for beskæftigelsesindsatsen de kommende år. Planen er tilpasset udfordringerne og vilkårene på det lokale arbejdsmarked og afspejler de politiske prioriteringer og ønsker til beskæftigelsesindsatsen, som Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har udvalgt.

Beskæftigelsesindsatsen har en vigtig rolle i kommunens udviklingsstrategi, hvor indsatsen understøtter virksomhedernes omsætning og jobskabelse ved at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Ledige skal i job, unge skal have en uddannelse, og borgere på kanten skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet. Det kræver tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, fagforeninger, øvrige fagområder i kommunen og ikke mindst en fælles politisk indsats. Gode resultater forudsætter helhedsorientering, tværfaglighed og samarbejde.

Jobcentrets kerneopgave

I Jobcenter Frederikshavn fungerer kerneopgaven som en løftestang, så ressourcerne og tiden bruges på det, der skaber værdi i beskæftigelsesindsatsen. Kerneopgaven understøttes af fire faglige principper, som i fællesskab er referencerammen for beskæftigelsesindsatsen.

Kerneopgaven

Kerneopgaven er det gode match mellem borgerenes kompetencer, interesser og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft.

De faglige principper

Jobcenter Frederikshavn har fire faglige principper, som alle arbejder efter:

 1. Vi spiller altid hinanden gode omkring kerneopgaven.
 2. Vi rammesætter altid de ordinære timer og uddannelse i mødet med virksomheder og borgere.
 3. Vi tror på, at ingen kan alt, men alle kan noget.
 4. Vi er altid nysgerrige på borgerens og virksomhedens perspektiv.

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune er præget af flere demografiske tendenser, som sætter rammerne for beskæftigelsesindsatsen i kommunen. I kommende afsnit præsenteres nogle af de tendenser, som har særlig indflydelse på jobcentrets indsats.

Frederikshavn Kommune vil frem mod 2030 opleve et fald på 7,5% i antallet af borgere i aldersgruppen 16-67 år. Arbejdsstyrken udgør en del af denne aldersgruppe, og forventes derfor også at falde. Befolkningsgruppen over 68 år forventes derimod at stige med 11,4%, modsat børnetallet der forventes at falde med 3,9% i perioden. Derfor vil færre borgere være tilgængelige i arbejdsstyrken, da der kommer færre unge ind på arbejdsmarkedet i forhold til antallet af seniorer, som forventes at træde ud. Dertil kommer, at en tredjedel af borgerne i arbejdsstyrken er i aldersgruppen 55 til 67 år.

(Se evt. graferne i fuld størrelse i figur 1 på side 5 i pdf-udgaven af Beskæftigelsesplan 2023-2026.)

Samtidigt er andelen af ikke-jobparate* steget markant de seneste år. Som det fremgår af figur 2, er antallet af ikke-jobparate borgere fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2022 steget fra 2.710 til 3.943 fuldtidspersoner. Fra 1. kvartal 2018 er antallet steget med 19,5 pct., som primært skyldes stigninger i antallet af borgere på sygedagpenge og borgere i fleksjob. Modsat er antallet af jobparate** borgere faldet fra 4.339 til 1.199 fuldtidspersoner fra 2004 til 2022. Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2022 er antallet faldet med 32,7 pct. Sammenlagt betyder dette, at en større andel af den 16-67 årige befolkning er længere væk fra arbejdsmarkedet og derfor står uden for arbejdsstyrken i Frederikshavn Kommune end tidligere år.

(Se evt. graferne i fuld størrelse i figur 2 på side 6 i pdf-udgaven af Beskæftigelsesplan 2023-2026.)

* Ikke jobparat: Aktivitetsparate på kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (SHO) samt borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, forrevalidering, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse.

**Jobparat: A-dagpenge, jobparate på kontanthjælp, uddannelseshjælp og SHO.

Dertil har flere unge ikke en kompetencegivende uddannelse eller er i beskæftigelse.(Se evt. graferne i figur 3 side 7 i pdf-udgaven af Beskæftigelsesplan 2023-2026.)

Det fremgår af kurverne i figuren, at antallet af unge i Frederikshavn Kommune har været faldende siden 2010 frem til 2020, da indekseringen falder fra 100 til 82,3, hvilket svarer til et fald på 17,7%. Derimod fremgår det af søjlerne, at antallet af unge uden uddannelse eller beskæftigelse er på stort set samme niveau som i 2008. Der har været et lille fald på 3,5%, men dette holdes op mod faldet i det totale antal unge på 17,7%. Det betyder, at andelen af unge uden en uddannelse eller uden for beskæftigelse er højere end tidligere år.

Frederikshavn Kommune står derfor over for en situation, hvor arbejdsstyrken forventes at blive mindre, andelen af jobparate borgere er faldet markant og andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse er steget frem mod 2020.

(Se evt. graferne i fuldstørrelse i figur 3 på side 7 i pdf-udgaven af Beskæftigelsesplan 2023-2026.)

På baggrund af de beskæftigelsesmæssige rammer på arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune har Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i fællesskab drøftet tendenserne på arbejdsmarkedet i Frederikshavn og har prioriteret tre politiske fokusområder i beskæftigelsesplan 2023-2026.

Fokusområderne sætter retning for den beskæftigelsesindsats, som Jobcentret skal have særlig opmærksomhed på i indsatsen. Fokusområderne er derfor ikke udtømmende for hele beskæftigelsesindsatsen, da Jobcentrets indsatser spænder vidt. Fokusområderne sætter dog retning for de kommende fire år og skaber en rød tråd i beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn Kommune.

De tre fokusområder er:

 1. Rekruttering og mangel på arbejdskraft
 2. Det rummelige arbejdsmarked
 3. Unge uden uddannelse

FN’s Verdensmål fungerer ligeledes som pejlemærker i forhold til fokusområderne, hvor en række projekter og indsatser bidrager til og understøtter opfyldelsen af verdensmålene.

1. Rekruttering og mangel på arbejdskraft

Det er afgørende for virksomhedernes udviklingsmuligheder, at de kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Samtidig er det vigtigt for Frederikshavn Kommune, at der er så få som muligt, der står uden for arbejdsmarkedet. Hvis ledige borgere ikke matcher de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, er det en ugunstig situation for både virksomheder, den ledige og kommunen. Det er derfor vigtigt, at have konstant fokus på at opkvalificere den ledige arbejdsstyrke, så den bedst muligt imødekommer virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Ved fortsat efterspørgsel på arbejdskraft, vil den demografiske udvikling i kommunen betyde, at arbejdsudbuddet ikke kan følge med efterspørgslen. Derfor skal vi tage initiativ, tænke innovativt og indgå i stærke samarbejder, så vi i fællesskab kan løfte denne udfordring.

Hvilke borgere handler det om?

Manglen på kvalificeret arbejdskraft omfatter ikke én enkelt målgruppe, men strækker sig på tværs af ydelser og aldersgrupper. Ledige tæt på arbejdsmarkedet med kompetencer, som ikke matcher virksomhedernes behov, udgør blandt andet en del af udfordringen.

Hvad gør vi?

Problemet er komplekst og der er ingen lette løsninger. Og netop derfor kræver det en helhedsorienteret indsats fra både jobcenter og andre relevante aktører.

 • Vi kortlægger det lokale arbejdskraftsbehov.
 • Vi videreudvikler samarbejdet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, A-kasser og fagforeninger..
 • Vi motiverer til uddannelse/opkvalificering målrettet virksomhedernes behov.
 • Vi opkvalificerer systematisk borgere til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder
 • Vi flytter fra ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært
 • Vi tiltrækker kvalificeret arbejdskraft fra udland og andre kommuner
 • Vi fastholder seniorer på arbejdsmarkedet

Virksomhedsrettede indsatser

Beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikshavn sker med udgangspunkt i en efterspørgselsorienteret dialog med virksomheder. Viden om virksomhedernes rekrutteringsbehov er essentielt for at kunne sikre et succesfuldt match med ledige. De virksomhedsrettede indsatser skal være målrettet den enkelte virksomheds udfordringer og behov med særligt fokus på rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. Virksomhedsbesøg er rammesat således, at ordinær beskæftigelse altid er en prioriteret del af dagsordenen.

Jobcenter Frederikshavn har fokus på en bred afdækning af virksomhedernes behov og arbejder målrettet med at afsøge alle muligheder for, at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft - herunder både ordinær fuldtidsansættelse, fleksjobansættelse, ansættelse i småjob osv. Virksomhederne skal opleve værdi i samarbejdet med Jobcenter Frederikshavns Virksomhedsservice, der skal rådgive den enkelte virksomhed om relevante løsninger i forhold til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. Det skal være mindre besværligt for virksomhederne at få kvalificerede medarbejdere - virksomhederne skal understøttes, så de får en koordineret og effektiv hjælp.

Virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud er effektive redskaber ud fra betragtningen om at ”virkeligheden virker”. Vi prioriterer redskabet specielt højt i forhold til borgere længst fra arbejdsmarkedet, der kan profitere af at få ”en hjælpende hånd” ind i en virksomhed.

2. Det rummelige arbejdsmarked

Et rummeligt arbejdsmarked er nødvendigt, da inddragelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet øger arbejdsstyrken. Dertil vil virksomhederne få muligheden for at rekruttere nye medarbejdere, som kan afhjælpe manglen på arbejdskraft.
I Frederikshavn Kommune skal beskæftigelsesindsatsen understøtte inklusionen af alle borgere på arbejdsmarkedet. Dette vil være til gavn for både borgere, virksomheder og kommunen som helhed. Vi skal derfor udvikle det rummelige arbejdsmarked i forhold til såvel ordinær beskæftigelse som job på særlige vilkår.

Hvilke borgere handler det om?

Det rummelige arbejdsmarked omhandler generelt de borgere, som er vurderet til at være længst væk fra arbejdsmarkedet. Det indebærer ofte borgere med udfordringer ud over ledighed, hvor misbrug, kriminalitet, negativ social arv og derved manglende tilhørsforhold til arbejdsmarkedet samt en lang række andre udfordringer gør sig gældende. Derudover udgør personer med psykisk eller fysisk handicap også en andel af denne gruppe.

Hvad gør vi?

 • Vi tror på, at ingen kan alt, men alle kan noget
 • Vi yder en håndholdt indsats med hyppig kontakt og træning ude på arbejdsmarkedet
 • Vi motiverer borgerne til ordinær opkvalificering og følger dem tæt i forløbet
 • Vi klæder virksomhederne bedre på til at tage del i det rummelige arbejdsmarked
 • Vi matcher borgere og virksomheder, så der tages højde for borgers udfordringer og eventuelle behov for kursus/opkvalificering
 • Vi holder fokus på fastholdelse gennem tæt kontakt til arbejdsgiver
 • Vi anvender praktikker og løntilskud som vejen til ordinære timer
 • Vi anvender de handicapkompenserende ordninger
 • Vi har fokus på brug af opkvalificering og jobsøgning, når en sygemeldt borger uden tilknytning til arbejdsmarkedet er på vej til en raskmelding
 • Vi giver råd og sparring til virksomheder omkring fastholdelse af potentielt sygemeldte medarbejdere samt hvordan den sygemeldte bedst muligt kan støttes i tilbagevenden til arbejdet

Virksomhedsrettede indsatser

Vi tror på, at ”Virkeligheden virker” og vi tilrettelægger en individuel indsats sammen med ledige borgere, hvor fokus er på virksomhedsrettet indsats, der skal føre til ordinær ansættelse. Jobcenter Frederikshavn anvender både virksomhedspraktikker og løntilskud som led i rekruttering og udvikling. Et forløb i virksomhedspraktik eller løntilskud giver mulighed for, at den ledige og virksomheden kan se hinanden an samt give den ledige kendskab og erfaring med nye arbejdsopgaver/brancher. Virksomhedspraktik og løntilskud iværksættes med henblik på opnåelse af ordinære timer eller jobs på særlige vilkår.

Borgerne kan have en nedsat funktionsevne, som gør det svært at opnå fuld beskæftigelse. Her er fokus på, at borgerne får ordinære timer, og der er dialog omkring varetagelse af konkrete opgaver frem for funktioner/stillingsbetegnelser. Der arbejdes målrettet med virksomhedernes rummelighed og deres vilje til at ansætte borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet ligesom virksomhederne klædes på til at løfte opgaven.

3. Unge uden uddannelse

De unge er en værdifuld ressource i Frederikshavn Kommune. De har et potentiale, som vi har et medansvar for at indfri. Der er dog unge, der er marginaliseret og som desværre står uden uddannelse eller beskæftigelse. Dem skal vi som kommune have løftet via uddannelse eller job. Unges manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er nemlig omkostningsfuldt for både vores samfund, virksomhederne, der har behov for arbejdskraften og den enkelte unge.

Hvilke borgere handler det om?

At unge under 30 år ikke har en kompetencegivende uddannelse eller job, sætter dem i risiko for at blive langvarigt marginaliserede. Der er evidens for, at unge uden en ungdomsuddannelse har en lavere tilknytningsgrad til arbejdsmarkedet. Gruppen er kendetegnet ved udfordringer i form af psykisk sygdom, misbrug, kriminalitet og negativ social arv. Derfor skal de unge have en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats for at forhindre marginalisering og sikre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Derudover skal vi for grundskolens 8-10. klasse fortsat yde en kvalitetsbevist uddannelses- og erhvervsvejledning, så flere unge fortsætter på en ungdomsuddannelse og kommunen lever op til de nationalt fastsatte mål om, at mindst 30% af de unge i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Hvad gør vi?

 • Vi videreudvikler det gode samarbejde mellem Jobcentrets ungeindsats og uddannelsesinstitutioner m.v.
 • Vi styrker det tværgående samarbejde mellem Jobcentrets ungeindsats og andre afdelinger i kommunen og sikrer viden på tværs af fagområder
 • Vi styrker samarbejdet med regionen, psykiatrien og lægerne
 • Vi prioriterer ”job først” for de unge, hvor det giver mening
 • Vi fortsætter indsatsen vedr. brobygning på erhvervsskoler og obligatoriske praktikker i 8. klasse
 • Vi har et forpligtende og stærkt samarbejde med Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Vi arbejder med individuelle håndholdte forløb for at få unge i uddannelse eller arbejde ud fra de unges forudsætninger og ønsker
 • Vi samarbejder med civilsamfundet - eksempelvis Headspace og frivillige mentorer
 • Vi yder individuel og professionel uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Vi understøtter unge uden uddannelse i at komme i gang med og fastholdes i uddannelse

Virksomhedsrettede indsatser

For unge, der ikke kan se sig selv på skolevejen mod uddannelse, kan en virksomhedsrettet indsats hjælpe til at motivere den unge til job og uddannelse. Det vil typisk være unge, hvor motivation mod job og uddannelse særligt skabes ved, at den unge danner sig konkrete praksiserfaringer i en virksomhedspraktik. Erfaringerne kan bruges på vejen mod uddannelse.

[Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.]

1. juli 2018 er det ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 blandt øvrige centrale ændringer på repatrieringsområdet, og i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (LOB) § 4 bestemt, at kommunerne skal beskrive, hvordan den enkelte kommune arbejder med rådgivning og information om repatriering.

I Jobcenter Frederikshavn er repatriering en fast del af alle samtaler med borgere i målgruppen. Jobcenter Frederikshavn har siden 2016, i samarbejde med dansk Flygtningehjælp, arbejdet intensivt med budskabet om repatrieringsmulighederne for flygtninge i Danmark både internt og eksternt. Det har skabt en viden om mulighederne for repatriering på alle niveauer i kommunen.

Jobcenter Frederikshavn har et repatrieringsteam, der er specialiseret i rådgivningsopgaven og står til rådighed til at vejlede om mulighederne for repatriering både internt og eksternt. På Frederikshavn Kommunes hjemmeside er der beskrivelse af repatrieringsteamet og kontaktoplysninger, hvis der er borgere, der ønsker at høre mere om mulighederne for at vende tilbage til deres hjemland.

Borgere med interesse for repatriering bliver orienteret via individuelle møder og informationsmøder. Der er udarbejdet arbejdsgange for, hvordan indsatsen tilrettelægges. Der er udarbejdet materialer og kursusbeskrivelser i forhold til varetagelsen af vejledningsforpligtelsen, således borgere med interesse for frivillig repatriering ikke blot bliver informeret om deres muligheder for repatriering, men også blive yderligere klædt på i forhold til at kunne træffe en kvalificeret beslutning om hjemrejse.

Ministermål 2023 og tilhørende resultatmål

Ministermål 1

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Resultatmål

Borgertilfredshedsundersøgelsen udføres 2 gange årligt med henblik på at måle borgerens oplevelse af værdighed i sagsbehandlingen. Ud fra målingen sættes der fokus på eventuelle udviklingspunkter. Den samlede oplevelse af værdig sagsbehandling i undersøgelsen skal som minimum være på 80%.

Ministermål 2

Flere ledige skal opkvalificeres.

Resultatmål

Andelen af påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere pr. måned skal minimum være på niveau med eller højere end landsgennemsnittet.
Målingen foretages i jobindsats.

Antal oprettede voksenlærlingepladser pr. måned skal minimum være på niveau med eller højere end landsgennemsnittet.
Målingen foretages i jobindsats.

Ministermål 3

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Resultatmål

Andelen i beskæftigelse skal være på linje med eller højere end landsgennemsnittet.
Målingen foretages i jobindsats.

Ministermål 4

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Resultatmål

  • Antal personer, der får bevilget hjælpemiddel i 2023, skal være højere end året før
  • Antal personer, der får bevilget personlig assistent i 2023, skal være højere end året før

Ministermål 5

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Resultatmål

  • Formidlingsgraden (forholdet mellem antal formidlede kandidater ift. stillinger) i Jobcenter Frederikshavn skal i 2023 ligge i top 20 blandt landets jobcentre.
  • Besættelsesgraden (forholdet mellem antal ansatte kandidater ift. stillinger) i Jobcenter Frederikshavn skal i 2023 ligge i top 20 blandt landets jobcentre.

Ministermål 2024 og tilhørende resultatmål

Ministermål 1

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Resultatmål

Borgertilfredshedsundersøgelsen udføres 1 gang årligt med henblik på at måle borgerens oplevelse af værdighed i sagsbehandlingen. Ud fra målingen sættes der fokus på eventuelle udviklingspunkter. Den samlede oplevelse af værdig sagsbehandling i undersøgelsen skal som minimum være på 80%.

Ministermål 2

Flere ledige skal opkvalificeres.

Resultatmål

Andelen af påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere pr. måned skal minimum være på niveau med eller højere end landsgennemsnittet.
Målingen foretages i jobindsats.

Antal oprettede voksenlærlingepladser pr. måned skal minimum være på niveau med eller højere end landsgennemsnittet.
Målingen foretages i jobindsats.

Ministermål 3

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Resultatmål

Andelen i beskæftigelse skal være på linje med eller højere end landsgennemsnittet.
Målingen foretages i jobindsats.

Ministermål 4

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Resultatmål

  • Antal personer, der får bevilget hjælpemiddel i 2024, skal være højere end året før
  • Antal personer, der får bevilget personlig assistent i 2024, skal være højere end året før

Ministermål 5

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Resultatmål

  • Formidlingsgraden (forholdet mellem antal formidlede kandidater ift. stillinger) i Jobcenter Frederikshavn skal i 2024 ligge i top 20 blandt landets jobcentre.
  • Besættelsesgraden (forholdet mellem antal ansatte kandidater ift. stillinger) i Jobcenter Frederikshavn skal i 2024 ligge i top 20 blandt landets jobcentre.

Kontakt

Mette Krog Dalsgaard
Jobcenterchef

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.