Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

FREDERIKSHAVN KOMMUNE har udarbejdet Strategiplan for Vedvarende Energi 2030. Strategiplanen følger kommunens Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen, udarbejdet i december 2012. Strategiplanen
er udarbejdet med henblik på at implementere FREDERIKSHAVN KOMMUNES energipolitik for hele  Frederikshavn Kommune som geografisk grænse og sigter mod 100% vedvarende energiforsyning
og optimal energianvendelse frem til år 2030.

Strategiplanen er således en videreudvikling af visionerne for Energibyen Frederikshavn, hvor et afgrænset geografisk område i den tidligere Frederikshavn Kommune skulle omlægges til 100% vedvarende energi i år 2015.

Den nærværende Strategiplan gælder til gengæld for hele Frederikshavn Kommune. Målsætningerne i denne Strategiplan kan derfor betragtes som en videreudvikling af forretningsplanen for Energibyen
Frederikshavn og erstatter denne. Af vigtigste begrundelser for at overgå fra Energiby til Energikommune kan nævnes:

 • Energiby-projektet med sit oprindelige indhold omfattede byerne, Frederikshavn,
  Strandby og Elling. Planen var, at erfaringerne fra Energibyen Frederikshavn senere skulle implementeres i resten af kommunen. Det afgrænsede geografiske område i Energibyen Frederikshavn gør, at borgerne og virksomhederne i resten af kommunen har svært ved at identificere sig med projektet og mærke ejerskab. Frederikshavn Kommune er en ny kommune bestående af tre tidligere kommuner, Skagen, Sæby og Frederikshavn. I efteråret 2013 blev det besluttet, at idet den nye kommune er initiativtager og ejer af Energibyen, bør projektets aktiver være til gavn for samtlige borgere og virksomheder i kommunen. Det vil derfor være mest naturligt, at projektets geografiske grænse udvides til at omfatte hele kommunen.
 • Praktiske erfaringer i forbindelse med indfrielse af Energibyen Frederikshavns vision om 100% omlægning til vedvarende energi indikerer, at projektets vision kan opskaleres således, at den kan omfatte hele kommunen. Der til kommer, at energibyens geografiske grænse, indeholder ikke vedvarende energiressourcer nok til at Energibyen Frederikshavn kan overgå til 100% vedvarende energi i 2015. En betydelig del af Energibyens aktiviteter vedrørende vedvarende energi, såsom vindmølleplanlægning, planlægning for biomasse-baseret energiproduktion, vedvarende transportplanlægning og energieffektivisering af boliger sker allerede uden for Energibyens geografiske område, derfor er det mest hensigtsmæssigt at udarbejde en plan, som tager hånd om vedvarende energiindsatser i hele kommunen. Desuden vil der være en betydelig stor planmæssig rationale i, at udarbejde en sammenhængende vedvarende energiplan for en hel kommune, sammenlignet med planlægning for et afgrænset område. Med andre ord har Frederikshavn
  Kommune, gennem Energibyens demonstrationsprojekter, netværk og samarbejde skabt et solidt grundlag for, at projektet nu kan udvides til at omfatte kommunens samlede geografiske område.

 • Udover visionen om 100% vedvarende energiforsyning i kommunen i 2030 skal planen medvirke til, at der skabes udvikling, vækst og øget beskæftigelse inden for vækstsporet ”Energi” i Frederikshavn Kommune. Erhvervs- og energiforsyningsvirksomheder i kommunen er det bærende element
  og har en væsentlig rolle i relation til vækstsporet energi. Disse virksomheder er spredt rundt i kommunen fra Skagen i nord til Voerså i syd. Med kommunegrænsen som indsatsområde, får Energibyen mulighed for at inddrage alle borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i kommunen i en udviklingsproces, hvor der genereres dynamik og skabes synergi således, at alle aktører går i samspil for at indfri visionerne bag vækstsporet energi til gavn for vækst og øget beskæftigelse i lokalområdet.

Strategiplanens vision for 100% vedvarende energiforsyning og optimal energianvendelse i Frederikshavn Kommune som geografisk afgrænsning frem til år 2030 indebærer, at FREDERIKSHAVN KOMMUNE målrettet vil arbejde for at:

 • Øge ressourcegrundlaget ved yderligere at fremme og udvikle lokale, vedvarende energiressourcer
 • Fortsat fremme af effektiv udnyttelse af energiressourcerne bl.a. ved at understøtte energibesparelser i bygninger.
 • Understøtte energiforsyningsvirksomhedernes indsats for overgang til vedvarende energiproduktion
 • Fremme anvendelsen af vedvarende brændstoffer i transportsektoren, herunder kollektiv transport
 • Fastholde fokus på vækstsporet energi, som en lovende vækst- og udviklingsstrategi for alle borgere og erhvervsvirksomheder i Frederikshavn Kommune
 • Understøtte innovation, udvikling og demonstrationsprojekter med henblik på at fremme bæredygtig erhvervsudvikling

FREDERIKSHAVN KOMMUNE ønsker at samarbejde med erhvervsvirksomheder, herunder energiforsyningsvirksomheder og kollektive trafikselskaber, borger, universiteter og erhvervsuddannelsesinstitutioner, offentlige og private institutioner, foreninger, andre kommuner og øvrige
regionale aktører. Det sker med henblik på implementering af strategiplanen, da dette baner vejen for, at kommunens borgere og virksomheder kan tage vækstsporet energi til sig som deres nye levevej.

Frederikshavn Kommune vil lade sig inspirere og ønsker at drage nytte af de erfaringer og muligheder, som findes i verdenen uden for kommunegrænsen.

Med venlig hilsen

Birgit Stenbak Hansen
Borgmester

September 2014

Vedvarende energi

Ved vedvarende energi, anvendt i denne plan, forstås energiformer, der ikke har begrænsede ressourcer, men dog er begrænsede i deres øjeblikkelige forekomst.

Omtale af vedvarende energiressourcer i denne plan omfatter energiressourcerne sol, vind, vandkraft, fast biomasse, affald af ikke-fossil oprindelse, flydende biobrændstoffer, biogas, omgivelsesvarme, geotermi og solvarme.

Bæredygtig energiforsyning

Ved bæredygtig energiforsyning forstås langtidsholdbarhed, minimal belastning af miljøet, minimal belastning af lokalmiljøet og også, at løsningen er samfunds- og brugerøkonomisk fordelagtig.

Energiforbrug uden for kommunens indflydelse

Tog, sø- og flytransport

Kommunens andel af fossilt energibrug til flytransport, togtransport og skibsfart er opgjort til 144,48 GWh/år. Opgørelsen baserer sig på landsgennemsnit for fossilt brændselsforbrug til tog, sø- og flytransport og fordeles efter indbyggertal, også til kommuner uden havne og lufthavne. (Energistatistik 2010). Emission af CO2 som følge af togdrift og flytransport figurerer derfor fortsat i kommunens samlede CO2-opgørelse.

Det må erkendes, at omlægning af kommunens andel af fossilt energiforbrug til togdrift og flytransport ligger uden for kommunens indflydelse. Det er derfor urealistisk at udarbejde handlingsplaner for disse anvendelsesområder.

Elimport

Begrebet omfatter import af elektricitet, som ikke er produceret i kommunens geografiske grænse, men importeres udenfor kommunegrænsen via det nationale el-ledningsnet. Andelen af elimport i Frederikshavn Kommune er opgjort som summen af elproduktion i kommunen minus samtlig elforbrug i kommunen plus distributionstab. Omlægning af kommunens elimport til vedvarende energi ligger uden for kommunens indflydelse.

Andelen af vedvarende energi i elimport

Andelen er vedvarende energi i elimport i denne plan er opgjort til 33,1% af den samlede elproduktion,  hvilket er et landsgennemsnit for vedvarende elproduktion i Danmark i 2010.

I 2013 er andelen af vedvarende energi til elproduktion steget til 41,8%, kilde Energinet.dk, august 2014.

 

 

Den nærværende strategiplan er et forsøg på at skabe et pålideligt udgangspunkt for Frederikshavn  Kommunes indsats for overgangen til vedvarende energi. Planens primære hensigt er, at komme med
et bud på, hvordan kommunens overgang til vedvarende energi kan organiseres og tilrettelægges på en hensigtsmæssig og systematisk måde. Planen er derfor at betragte som en skabelon for kommunens
fortsatte arbejde med strategisk energiplanlægning og videreudvikling af denne.

Strategiplanen bestræber sig på at synliggøre Frederikshavn Kommunes bidrag til nationens vision om, at Danmark skal være et samfund fri for fossile brændsler i 2050, uden forbrug af kul, olie eller naturgas.
Desuden skal strategiplanen bidrage til at sætte struktur på kommunens vækstspor ”Energi”.

Ved udarbejdelse af Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 er der taget højde for at inddrage de samfundsøkonomiske parametre i de enkelte handlingsplaner således, at FREDERIKSHAVN KOMMUNE kan
indfri Strategiplanens vision på en økonomisk bæredygtig måde. Strategiplanen vil således markere Frederikshavn Kommune som en foregangskommune for bæredygtig energi og understøtter en tidssvarende samfundsudvikling.

Ved udarbejdelse af Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 er der taget højde for at inddrage de samfundsøkonomiske parametre i de enkelte handlingsplaner således, at FREDERIKSHAVN KOMMUNE kan
indfri Strategiplanens vision på en økonomisk bæredygtig måde. Strategiplanen vil således markere Frederikshavn Kommune som en foregangskommune for bæredygtig energi og understøtter en tidssvarende samfundsudvikling.

Det er af afgørende betydning for planens anvendelighed, at eventuelle ændringer af parametrene i denne plan løbende konsekvensvurderes i forhold til den samlede strategiplan og integreres i denne.
Planens anvendelse er derfor direkte afhængig af, at ”helheden og balancen” i planen bevares. Ligeledes er det vigtigt, at kommunen som organisation påtager sig ansvaret for vedligeholdelse og udvikling
af planen. Endvidere anbefales det årligt at udarbejde status på planens fremdrift. 

I overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinjer for Strategisk Energiplanlægning er Frederikshavn Kommunes samlede energiforbrug i 2010 kortlagt til 2.593,63 GWh. Kommunens samlede CO2-udledning i 2010 er ligeledes kortlagt til 547.000 tons/år, svarende til 8,8 ton CO2 pr. indbygger.

En opsummering af de vedvarende energihandlingsplaner viser, at det er realistisk for Frederikshavn Kommune i 2030 at producere 1.838,93 GWh vedvarende energi, svarende til 102,7% af kommunens
samlede fossile energiforbrug i 2010, når effekten af gennemførte besparelser og andelen af fossilt energiforbrug uden for kommunens indflydelse (fossilt energiforbrug til togdrift og fly) er fratrukket.

Undersøgelsen viser ligeledes, at kommunens CO2-udledning kan reduceres med 97%, sammenlignet med kommunens CO2-udledning i 2010.

Desuden indikerer undersøgelsen, at strategiplanens effekt på vækstsporet energi, når det kommer til vækst hos erhvervsvirksomheder, kompetenceudvikling og øget beskæftigelse i lokalsamfundet, ser lovende ud, men kvantificering af beskæftigelsespotentialer ved det enkelte tiltag har det vist sig at være vanskelig.
Dette skyldes manglende pålidelig data og tvetydighed i de opgørelser, der er adgang til i dag. 

Yderligere viser undersøgelsen, at med de gennemførlige handlingsplaner vi kender i 2014, skal hele 54,8% af den fornødne vedvarende energi komme fra vindmøller. Den store andel vindmølleenergi kan gøre
strategiplanen sårbar.

Det er vigtigt at sikre balance og samspil mellem de omtalte vedvarende energiressourcer, da det er en forudsætning for, at kommunens vision om overgang til 100% vedvarende energi kan realiseres.

For at etablere et afbalanceret energisystem og for at opretholde energiforsyningssikkerheden fremadrettet, er det vigtigt, at der fortløbende arbejdes på at integrere fornødne energi-oplagringsteknologier ind i det samlede energisystem.

Ligeledes er det vigtigt at sikre, at produktionen af vedvarende energi til en hver tid sker på markedsvilkår og på en konkurrencedygtig måde.

Bahram Dehghan
September 2014

Fakta

Status 2030

Vedvarende produktion svarende til 102% i forhold til energiforbrug
i 2010.

 • Samlede anlægsinvestering svarende til 7,5 mia. kr.
 • CO2-reduktion svarende til 97% i forhold til 2010.
 • 55% vedvarende energi skal komme fra vind.
 • Omlægning af vejtransport til vedvarende energier er en udfordring.

Læs hele handlingsplanen her - pdf

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.