Integrationspolitik

Forside billeder fra den trykte version af integrationspolitikken - bl.a. asiatisk familie, afrikaner og europærere
Integration er et fælles ansvar for alle og bygger på gensidig respekt og accept af forskellighed

Kommunen har ansvaret for at skabe rammerne, men kan ikke løfte opgaven alene. Der er brug for, at alle bidrager og samarbejder. Det vil sige kommunen, frivillige, foreninger og virksomheder med flere. For de nye borgere indebærer det en vilje til at tilegne sig det nye – nyt sprog, en ny kultur, nye normer og værdier, en ny hverdag med de forpligtelser, der ligger i at være en del af det danske samfund og lokale fællesskab. For de etniske danske borgere indebærer det en forståelse for, at det vi tager for givet, ikke er en naturlighed for de nye borgere, og at nye borgere har brug for vejledning og at blive inviteret indenfor i fællesskabet for at kunne tilegne sig det nye.

Integration er et fælles ansvar som alle borgere i Frederikshavn Kommune har en aktie og en interesse i. Vi kan alle bidrage der, hvor vi færdes – i skoler, daginstitutioner, som forældre, på arbejdspladsen, i fritidslivet, som medarbejdere i kommunen, som politikere, som naboer osv.

En god start – modtagelse og bosætning

Vi ønsker, at nye borgere oplever, at vi tager godt imod alle borgere uanset baggrund. En vellykket boligplacering kan i særlig grad have betydning for en vellykket integration. Indsatsen skal afspejle, at vi værdsætter mangfoldighed. Indsatsen bygger på en overbevisning om, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket integration af både den enkelte borger og dennes eventuelle familie og børn.

Nye borgere skal tidligt opnå en forståelse for deres rettigheder og pligter i Danmark og i Frederikshavn Kommune. Modtagelsen af borgeren/familien skal indeholde en introduktion til lokalområdet - herunder lokale virksomheder, relevante institutioner, skoler, kultur- og fritidstilbud og foreninger.

Vi ønsker at understøtte, at nye borgere bliver aktive medborgere og forventer derfor, at de tager ansvar for egen integration i dialog med de frivillige, lokale foreninger og kommunen.

Hvem gør hvad?

Kommunen

 • Er ansvarlig for modtagelsen
 • Afholde visitationssamtaler, hvor ressourcer, kvalifikationer, ønsker og særlige udfordringer afdækkes
 • Udarbejde individuelt modtagelsesprogram
 • Lave integrationskontrakt
 • Sikre, at nye borgere deltager aktivt i at tilegne sig dansk sprog og viden om dansk kultur og
  samfundsforhold
 • Støtte og etablere initiativer, der involverer og motiverer foreninger, organisationer, virksomheder og lokalsamfund til at bidrage til integrationen af nye borgere
 • Rådgivning og vejledning omkring frivillig repatriering

Flygtninge/indvandrere

 • Har et medansvar for at egen integration lykkedes
 • Skal bidrage med det, de kan
 • Skal være nysgerrige og åbne over for lokalsamfundet
 • Kan deltage aktivt i modtagelse af nye flygtninge

Lokale råd og foreninger

 • Er aktive medspillere i bosætningsprogrammet
 • Kan være med til at skabe kulturel mangfoldighed
 • Indgår i relevante samarbejder med kommunen

Frivillige

 • Er aktive medspillere i modtagelsesprogrammet
 • Supplerer den kommunale indsats
 • Er netværksopbyggende
 • Bidrager med introduktionen til samfundsforståelse

Et sundt og aktivt børne- og ungeliv –
dagtilbud, skole og fritid


Vi vil give alle børn og unge mulighed for at udvikle sig til aktive og ligeværdige deltagere i dagtilbud, skole-, kultur- og fritidstilbud. Alle børn og unge har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor de overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed, så det enkelte barn udvikler sig positivt med udgangspunkt i egne ressourcer. Skoler og dagtilbud skal i dialog og i samarbejde med forældrene understøtte børn og unges udvikling, læring og trivsel.

Vi ønsker, at børnene og de unge skal udvikle sig til socialt ansvarlige og tolerante mennesker gennem aktiv deltagelse i kultur- og fritidstilbud. Det er Frederikshavn Kommunes mål at skabe rammer, der gør det muligt for det frivillige foreningsliv, at skabe et bredt tilbud af aktiviteter præget af mangfoldighed og kvalitet. Her kan der skabes grobund for etablering af sociale netværk og en aktiv deltagelse i kultur- og samfundslivet.

Hvem gør hvad?

Kommunen

 • Sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, så de får en viden og forståelse af 
  tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark
 • Integrationsindsatsen overfor tosprogede børn og unge og deres forældre skal tage højde for, 
  at der kan være både sproglige, kulturelle og sociale problemstillinger
 • Sikre, at alle tosprogede børn benytter et dagtilbud
 • Sprogscreener alle tosprogede børn fra treårsalderen, der formodes at have behov for 
  sprogstimulering med henblik på at afdække behovet for støtte til barnets videre dansksproglige udvikling
 • Etablerer initiativer, der understøtter børn, unge og voksne flygtninge- og indvandreres 
  tilknytning til kultur- og fritidslivet
 • Sikre, at der informeres til flygtninge og indvandrere om foreningslivets mange tilbud og hjælpe 
  dem med deltagelse i dem

Forældre

 • Rollemodeller for deres børn i forhold til at deltage i aktiviteter i kultur- og foreningslivet
 • Dialog og samarbejde med skoler og dagtilbud
 • Engagere sig i det frivillige arbejde
 • Udvise nysgerrighed, åbenhed og gensidig respekt overfor andre kulturer

Frivillige og foreninger

 • Samarbejde med kommunen omkring kultur- og fritidsindsatsen
 • Frivillige uanset etnisk baggrund kan være ambassadører for kultur- og fritidslivet

Et liv med selvforsørgelse – beskæftigelse og uddannelse

Vi vil sætte fokus på aktive og selvforsørgende nye borgere. Vejen til selvforsørgelse går gennem uddannelse og arbejde. Derfor skal vi aktivt støtte op og øge sandsynligheden for, at de nye borgere gennemfører en uddannelse og/eller kommer i arbejde. Samtidig har Frederikshavn Kommune brug for, at alle ressourcer bringes i spil, hvis vi de kommende år, skal have tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft.

For at integrationen lykkedes i forhold til beskæftigelse kræver det et samarbejde mellem forskellige aktører såsom kommunen, de nye borgere, frivillige og virksomheder. Det kræver et stærkt samarbejde med de lokale virksomheder – offentlige som private – at løse den fælles opgave. Et øget kendskab til hvilken arbejdskraft, der efterspørges lokalt og regionalt, er en forudsætning for at relevante jobåbninger bliver synlige og der kan foretages målrettet kompetenceudvikling og matchning mellem virksomheder og nye borgere.

Hvem gør hvad?

Kommunen

 • Inddrage nye borgeres kompetencer og udfordringer i integrationsindsatsen
 • Hvis der mangler grundlæggende kvalifikationer for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet vil vi opkvalificere borgeren via målrettede praktik- og uddannelsesforløb i tæt samarbejde med virksomheder, hvor der er reelle jobåbninger
 • Sikre kvalificerede sprogskoletilbud, hvor sproguddannelsen sker både på sprogskole og i virksomheder
 • Understøtte mangfoldighed ved ansættelser i kommunen
 • Også for de nye borgere er målet, at mindst 90 % af unge under 25 år skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Flygtninge/indvandrere 

 • Arbejde aktivt med at blive selvforsørgende via uddannelse og beskæftigelse
 • Være en aktiv medspiller og tilegne sig sproglige, sociale og faglige kompetencer
 • Flygtninge/indvandrere, der har opnået indsigt i det danske samfund kan hjælpe nye borgere

Frivillige

 • Bidrage med praktisk viden om arbejdsmarkedet
 • Understøtte den sproglige udvikling
 • Skabe rammer for socialt samvær

Virksomheder

 • Se flygtninge/indvandrere som et potentiale og en mulighed for at sikre den nødvendige arbejdskraft
 • Tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune om beskæftigelsesindsatsen – fx praktikforløb og IGU aftaler
 • Stå i spidsen for, at nye borgere får en tidlig virksomhedskontakt

Et sundt og værdigt liv med indhold – ældre og sundhed

Vi ønsker, at skabe de bedste rammer og betingelser for, at alle borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. Sociale forhold er den enkeltfaktor, der har størst betydning for udvikling af sygdom og forbrug af sundhedsydelser og derfor er sundhedsfremme og forebyggelse en integreret del af det sociale arbejde, også overfor udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Alle ældre flygtninge/indvandrere skal have muligheden for et liv med indhold og mening.Indsatsen er båret af respekt for den enkelte borger således, at den enkeltes værdighed til stadighed er i behold. Det er hensigten, at hjælp gives til borgere, der ikke længere kan selv, først og fremmest som hjælp til selvhjælp i samarbejde med den enkelte borger, for derigennem at skabe det bedste liv for den enkelte. Denne opmærksomhed på den enkeltes behov og muligheder skal også være gældende i indsatsen for ældre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Hvem gør hvad?

Kommunen 

 • Tilbyde målrettede tilbud i samarbejde med integrationsmedarbejderne for borgere med flygtninge- 
  og indvandrerbaggrund, der tager højde for sprog- og kulturforskelle
 • Øge tilgængeligheden af de eksisterende sundhedstilbud for flygtninge/indvandrere
 • Sikre, at ældre med flygtninge- og indvandrerbaggrund og herunder også familien får den nødvendige 
  støtte og information om tilbud til ældre i kommunen og hjælpe dem med deltagelse i dem
 • Indsatsen skal understøtte, at plejen af den ældre i hjemmet ikke fungerer som barriere for den ældres 
  familie i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet og den almene integration

Flygtninge/in vandrere 

 • Opsøge viden og information om din egen og din families sundhed
 • Benytte eksisterende sundhedstilbud
 • Bidrage til fællesskaberne

Frivillige

 • Hjælpe med at skabe fællesskaber og have fokus på fælles interesser
 • Bidrage til gensidig kulturforståelse
 • Formidle kommunale og lokale tilbud

Pårørende

 • Skal være opsøgende og åbne over for kommunens hjælp og støtte
 • Bidrage til deltagelse i kommunale og lokale tilbud

 

Kontakt

Maiken Pilgaard Krüger
Sekretær for Integrationsrådet

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.