International strategi

Globaliseringen betyder både muligheder og udfordringer. Markeder åbner sig og nærmer sig hinanden, og på den måde bliver der for eksempel mulighed for at indgå i interessante internationale netværk og partnerskaber og for at finde nye afsætningsmarkeder og kundegrupper. På den anden side er der også nye udfordringer for eksempel på nærmarkedet, hvor internationale konkurrenter i stadig højere grad dukker op og byder på opgaver,  der traditionelt er varetaget af lokale virksomheder.

Såvel Frederikshavn Kommune som erhvervslivet skal være opmærksomme på den globale udvikling og tilpasse organisation, produkt og arbejdskraft. Det kræver kvalificeret arbejdskraft, omstillingsparathed, sprogkundskaber og kulturforståelse at få det størst mulige udbytte af globaliseringen.

Samtidig er det vigtigt at udnytte, at vi allerede har erhvervsstyrker som har internationalt potentiale, for eksempel på områder som vedvarende energi, lysindustri og de maritime erhverv samt en geografisk placering midt i Skandinavien suppleret med en god infrastruktur i form af de to store havne. Det er styrker, der gør os interessante og attraktive for det internationale marked, og som erhvervsliv og Frederikshavn Kommune sammen skal udnytte i kampen om verdens opmærksomhed og investeringer.

Erhvervsstyrkerne har et selvstændigt internationalt potentiale, men de kan også fungere som spydspidser og give en afledt effekt til de dele af det lokale erhvervsliv, der endnu ikke er aktive på det internationale marked. Vejen ud i verden kan være lang for den enkelte virksomhed, og det vil være til alles fordel, hvis spydspidsernes internationale aktiviteter kan skabe grobund for udvikling af netværk og stærke klynger.

Frederikshavn Kommune vil fremme muligheden for virksomhedernes vækst gennem verden ved at...

 • bidrage til, at det bliver attraktivt og tilgængeligt for kommunens virksomheder at komme ud på det internationale marked
 • bakke op omkring internationale erhvervssatsninger inden for energi, lys, jern- og metalindustri, oplevelsesøkonomi, fødevarer og maritime erhverv
 • fortsætte arbejdet med den internationale dimension af EnergiByen Frederikshavn

Mødet med mennesker og netværk på tværs af grænser er vigtige for at være internationalt aktiv og internationalt orienteret. Både som borger, virksomhed og offentlig institution. Samspil med verden har forskellige formål. Fra borgeren, der søger nye oplevelser og bekendtskaber, til virksomheden der ønsker at øge sine eksportmuligheder. Formen er heller ikke altid den samme, nogle relationer er langvarige som venskabsbysamarbejdet, mens andre er korte og tidsbestemte som en samarbejdsaftale mellem virksomheder eller et partnerskab af offentlige institutioner i et EU projekt.

På erhvervsområdet skal Frederikshavn Kommunes indsats i forhold til internationale netværk hænge tæt sammen med øvrige erhvervspolitiske tiltag og tage udgangspunkt i de erhvervsstyrker, der findes i kommunen. Relationerne til de nordiske nabolande er stærke, ikke mindst fordi vi er trafikalt knudepunkt i Skandinavien. Det skal vi udnytte til at udbygge relationer i Norden. Samtidig er det vigtigt at kigge ud i resten af verden og indgå værdifulde samarbejder.

Mulighederne for samspil med verden er uendelige og berigende, men det er også krævende. Geografi, sprog, kultur med videre gør grænseoverskridende samarbejde udfordrende. Det kan være svært at vide, hvor man skal begynde. At spille sammen med verden kan derfor blive mere overkommeligt gennem lokale netværk, hvor man deler viden og samarbejder om internationale indsatser. Samtidig skal kræfterne bruges rigtigt, og Frederikshavn Kommune vil derfor bruge den internationale strategi til at vurdere mulighederne og fokusere, så kommunen som helhed får mest muligt ud af indsatsen.

Frederikshavn Kommune vil fremme samspil med verden ved at...

 • arbejde for et aktivt samarbejde med kommunens venskabsbyer, herunder arbejde for at skabe synergi mellem venskabsbysamarbejdet og kommunens internationale indsatsområder
 • være med til at skabe alliancer og netværk, der kan danne ramme for internationale projektaktiviteter, virksomhedssamarbejder, erfaringsudveksling og kulturel berigelse for borgerne
 • udnytte samarbejdsmuligheder på lokalt, regionalt og nationalt niveau for at skabe de bedste betingelser for internationale aktiviteter i kommunen
 • samarbejde og udveksle erfaringer med udenlandske kommuner med det formål at blive inspireret til nye løsninger af kommunale opgaver

Frederikshavn Kommune satser på de unge. Derfor fik kommunen prisen som Danmarks Ungdomskommune i 2007. De unge skal have mulighed for at sætte deres præg på vores fælles fremtid. Og der er brug for de unges hjælp til at finde fremtidens løsninger på fremtidens udfordringer. De udfordringer ligger ikke bare i lokalområdet, men kommer ofte til os udefra, og de skal mødes med forståelse for, hvordan en globaliseret verden fungerer.

For unge er landegrænser uinteressante. De køber lige så gerne de nye sko i en canadisk internetbutik som i skoforretningen henne om hjørnet. Og når de spiller på nettet, er de på hold med andre unge fra Ukraine og Spanien uden at skænke det en tanke. Det at bruge verden som lege- og handelsplads kommer næsten af sig selv, men det kan man sagtens uden at være internationalt orienteret, uden at forstå andre menneskers livsvilkår og uden i øvrigt at kunne begå sig i en globaliseret verden.

Det er imidlertid nødvendigt, at unge bliver borgere af verden på linje med at være borgere i Frederikshavn Kommune. Unge, der kender og forstår verden, kan hente inspiration i den. De kan udvikle både sig selv og det lokalsamfund, de bor i herhjemme.

Venskaber er vigtige for unge. At mødes med unge fra andre lande kan være basis for at blive internationalt orienteret og internationalt aktiv. Folkeskolen har mulighed for at lægge grundlaget for de unges internationale forståelse. Det kan ske i undervisningen, og det kan ske, når man går i klasse med børn fra andre lande. Børne- og ungdomsforeningerne og idrætsklubberne giver også mulighed for mødet med andre unge. Mange foreninger rejser ud eller er værter for arrangementer med udenlandske deltagere.

Mange unge lærer verden at kende ved at rejse ud i den. Men også de unge, der bliver hjemme, har brug for det internationale udsyn, som de kan få i skolen, i foreningerne, og når vi får gæster udefra.

Frederikshavn Kommune vil give de unge mulighed for at møde verden ved at…

 • Fremme det internationale arbejde i folkeskolen
 • Udvikle den internationale vinkel i kommunens ungdomsaktiviteter
 • Arbejde for gode muligheder og faciliteter for foreningslivets internationale aktiviteter, herunder hjælpe med at skabe kontakt til foreninger i kommunens venskabsbyer
 • Arbejde for at give unge, der uddanner sig i den kommunale organisation, mulighed for et udlandsophold som del af uddannelsesforløbet

Gode oplevelser er vigtige for os alle. Store som små oplevelser - det afgørende er, at de gør en forskel. En forskel for kommunens borgere og en forskel for gæster, så de kan rejse hjem fyldt med gode indtryk og oplevelser.

For Frederikshavn Kommune er det vigtigt, at borgere og gæster hele året har let adgang til en verden af oplevelser. Derfor vil Frederikshavn Kommune også fremover hjælpe de internationale oplevelser og arrangementer på vej. De internationale oplevelser, der finder sted i kommunen, skal understøttes, samtidig med at der fremover skal arbejdes for at skabe sammenhæng mellem indsatsen på turistområdet og initiativer indenfor kultur, events, sport, fødevarer, kunst, musik og handel til glæde for borgere og gæster.

Borgere og gæster i Frederikshavn Kommune skal have mulighed for at få gode og unikke oplevelser. Store oplevelser og events af international karakter er med til at gøre det attraktivt at bo i og besøge kommunen, og de kan være med til at rette verdens blik mod Frederikshavn Kommune.

Nogle oplevelser får man som tilskuer. Andre oplevelser spiller man selv en aktiv rolle i. Borgere og gæster er sammen om begivenheder, der giver begge parter internationale impulser og inspiration. Det er betydningsfulde oplevelser, der huskes, og som skaber internationale relationer og venskaber og giver livet i Frederikshavn Kommune en ekstra værdi.

Vi oplever med forskellige øjne og fascineres ikke alle af de samme oplevelser. Derfor skal der i Frederikshavn Kommune være en vifte af tilbud om oplevelser af international karakter. Fra sport til kultur skal der satses bredt og i alle størrelsesordner, og de eksisterende arrangementer skal udnyttes endnu bedre, så både kommune og borgere får et større udbytte og adgang til endnu flere oplevelser.

Frederikshavn Kommune vil give borgere adgang til en verden af oplevelser ved at…

 • Være med til at understøtte, at borgerne får mulighed for at opleve unikke internationale oplevelser af forskellig karakter og størrelse
 • Arbejde for, at turister får mulighed for at deltage i arrangementer og events, som kan understøtte væksten i turistbranchen
 • Understøtte kulturelle arrangementer af enhver karakter og størrelse, som er af betydning for lokalsamfundet og den enkelte borger
 • Udnytte venskabsbysamarbejdet mere aktivt, så disse samarbejder kan give borgerne mulighed for at drage nytte af samarbejdet, samt bidrage til at give borgere nye oplevelser
 • Støtte op om de foreningssamarbejder, der har en international vinkel

Vi er værter, når vi viser vej for en turist i byen, eller når vi giver et nap med ved et sportsstævne med deltagere fra hele verden. Vi er værter, når vi tager imod en udvekslingsstudent i vores hjem i nogle måneder, og når vi hjælper den nye nabo eller kollega fra et andet land til rette.

Her hos os er vi vant til at være værter for gæster fra nabolande og fra hele verden. Vi ved, at det giver vores gæster lyst til at komme igen, hvis vi er gode værter. Vi har mange gæster, men vi vil gerne have endnu flere – både turister, virksomheder, studerende, besøgende og mennesker, der kommer for at arbejde. Mange gæster giver mange muligheder – også for os, der bor her. Vi får flere arrangementer, aktiviteter, butikker og spændende steder at besøge. Nye internationale virksomheder giver anderledes arbejdspladser. Vi får mulighed for at lære verden at kende gennem vores gæster. Kort sagt: det internationale er lige her, hvor vi bor.

Gæsterne kan godt mærke, om de er velkomne. Vores værtskab lykkes bedst, når vi har lyst til at være værter, fordi det også giver os selv noget – ny indsigt, sjove oplevelser, fællesskab med andre eller… Værtskab er et fælles projekt og ansvar, der kan deles, så mange af os får glæde af at være værter for vores gæster, og så gæsterne føler sig velkomne overalt i vores kommune.

Det er sjovt og givende at være vært, men det er ikke helt ligetil at være en god vært. Vi skal være imødekommende og fleksible, så gæsterne føler sig velkomne. Vi skal kunne forstå gæsternes behov og hjælpe med at opfylde dem. Det skal være nemt for gæsterne at finde informationer og kommunikere med os, og vi skal give gæsterne mulighed for at realisere idéer og drømme.

Frederikshavn Kommune vil fremme det gode værtskab ved at…

 • Arbejde for, at de rigtige faciliteter, informationer, kommunikationsmuligheder m.v. er til stede for gæster – både mennesker og nye virksomheder
 • Involvere kommunens borgere som en del af værtskabet, når der kommer gæster i forbindelse med internationale begivenheder i kommunen
 • Fremme det gode værtskab i den kommunale organisation – overfor både borgere og medarbejdere med udenlandsk baggrund

Kontakt

Rikke Bæhrenz Gundersen
Chefkonsulent, Klima, Udvikling og Kommunikation

Tlf. +45 98 45 62 63
mail: rbgu@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.