Klimaplan DK2020

DK2020 Klimaplan for Frederikshavn Kommune

Vi står på mål for klimaet

FN vil. Danmark vil. Og Frederikshavn Kommune vil:

Bidrage til en mere bæredygtig verden
Hvordan - kan du læse om i denne forkortet udgave af klimaplanen.

Vi omstiller lokalsamfundet til grøn energi, og vi sikrer os imod klimaforandringer.

Det gør vi, fordi det er nødvendigt. Og vi gør det på en måde, som skaber nye arbejdspladser i vores område.
Det er en fælles opgave, som vi skal løse sammen. Jeg er med, byrådet er med, og du er meget velkommen.

Venlig hilsen

Birgit S. Hansen
Borgmester

Hvad vil vi?

Frederikshavn Kommune vil leve op til FN’s Parisaftale om at holde den globale temperaturstigning på max. 1,5 grader. Dette indebærer at Frederikshavn Kommune skal være emissionsneutral i 2050.

Frederikshavn Kommune vil også leve op til den danske målsætning om 70% mindre CO2- udledning i 2030 sammenlignet med 1990.

Frederikshavn Kommune har et eget mål om at være forsynet med 100% vedvarende energi i 2030.

I denne klimaplan viser vi vejen til målet. Frederikshavn Kommune er en af de 20 førende danske klimakommuner, der har arbejdet efter den verdensomspændende klimaorganisation C40 og CONCITO for at nå målet som DK2020-kommune.

Den ene del af planen handler om mindre udledning af CO2. Den anden del er at sikre os imod konsekvenser af klodens klimaforandringer. Her sætter vi en række projekter i gang i 2021 mens vi opdaterer kommunens gældende klimatilpasningsplan.

Fælles for begge indsatser er, at Frederikshavn Kommune ikke kan løse opgaven alene. Vi skal gøre det sammen: Borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, havne og lokalsamfundet. Det har vi gjort i mange år og har allerede opnået fine resultater.

Hvor langt er vi?

Den samlede CO2-udledning fra alle aktiviteter i Frederikshavn Kommune udgjorde i 1990 1.142.816 ton. I 2018 var det 738.610 ton. Det er et fald på 35% eller halvdelen af de 70%, vi skal nå frem til i 2030.

Hvad sker af sig selv?

Den grønne omstilling er i fuld gang. Uden en klimaplan vil CO2-udledningen falde som følge af en række politiske og samfundsmæssige beslutninger. Ifølge beregningerne vil CO2-udledningen være faldet med i alt 49% i 2030 og 55% i 2050, hvis Frederikshavn Kommune intet foretager sig. Men vi vil mere fordi, vi vil leve op til Parisaftalen og Danmarks klimamål og vi vil have nye arbejdspladser.

Hvad gør vi?

Klimaplanen indeholder en række konkrete ­projekter. Hvis alle gennemføres, udleder vi 91 % mindre CO2 i 2030. Det er ikke realistisk at lave konkrete projekter for perioden 2030-2050 endnu. Det kommer senere.

Hvad giver det?

Aktiviteterne i klimaplanen vil i 2020-2030 skabe 2.316 arbejdspladser, herunder 485 permanente, i Frederikshavn Kommune. De fleste er knyttet til byggeri af nye anlæg.

Hvad koster det?

Frem til 2030 vil projekterne i planen samlet koste 23,78 mia. kr. Det er både private og offentlige investeringer. Langt det meste er anlægsudgifter, som giver overskud for bygherren.

Vi reducerer udledningen af CO2 i el- og varme­forsyningen på tre måder:

1. Produktion af vedvarende energi – solceller, vindmøller, biogas og bølgekraft
2. Udskifte oliefyr og gasfyr med varmepumper og anden grøn teknologi
3. Spare på energien og udnytte den mere effektivt

Frederikshavn Kommune skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2030. Det betyder, at produktionen af vedvarende energi mindst svarer til det samlede energiforbrug.

Vedvarende energi

Solceller: Frem mod 2030 skal der opføres 250 ha solcelleanlæg i Frederikshavn Kommune. Byrådet har udpeget de første arealer og er klar til at gå videre. Frederikshavn Forsyning har planer om at sætte solceller op på egne arealer.

Vindmøller: Private aktører arbejder på planlægning af 5 kystnære vindmøller i farvandet øst for Frederikshavn. Der arbejdes også på flere projekter med møller på land.

BIOGAS: En privat investor sammen med Energibyen og en kreds af landmænd arbejder på etablering af et stort biogasanlæg. Frederikshavn Forsyning A/S vil også producere biogas fra renseanlæggene.
Bølgekraft: Crestwings bølgekraft-anlæg i Kattegat går fra forsøg til varig drift om kort tid.

Frederikshavn Forsyning A/S vil fremover købe grøn el og grøn gas til produktion af fjernvarme.

Frederikshavn Forsyning A/S er ved at udarbejde en strategi for grøn omstilling for at skabe en klimaneutral virksomhed i 2030 som mål.

Udskifte fyr

Frederikshavn Forsyning og Skagen Varmeværk installerer varmepumper som erstatning for naturgas og træflis. Sæby Varmeværk vil udnytte overskudsvarme fra datacenter.

Kommunen gennemfører kampagner for at udskifte olie- og gasfyr i private hjem. Kommunen arbejder sammen med varmeværker på at få flere områder med i fjernvarme.

Effektiv energi

 • Boligselskaber gennemfører energirenoveringer i en række afdelinger.
 • Hjælp til virksomheder til at nedsætte deres energiforbrug.
 • Kampagner og længerevarende indsatser for energirenovering i private hjem.
 • Energibesparelser i kommunale bygninger.
 • Energibyen udlåner energimålere og termografikameraer, så borgerne bliver mere bevidst om deres energiforbrug.

Transport udgør 22,7% af CO2-udledningen i Frederikshavn Kommune. Det er benzin- og dieseludstødning fra alle typer køretøjer og fra færger.

Tallet skal bringes ned ved at

 1. Få flere el-, brint- og biogasbiler på vejene og flere elfærger på havene
 2. Mindre bilkørsel og mere samkørsel

Elbiler

Frederikshavn Kommune arbejder for, at 30% af personbilerne er elbiler i 2030. Kommunen og Forsyningen går forrest ved selv at skifte egne bilflåder til elbiler, når det er muligt. Kommunen arbejder på at etablere en infrastruktur for opsætning af ladestandere, så det er nemt at være elbillist i Frederikshavn Kommune.

Kollektiv trafik

Kommunen og NT er i gang med at udfase diesel. Resten af bybusserne og regionalbusser skal køre på fossil fri brændsel senest i 2030. Kommunen opfordrer NT til at afprøve grønne brændsler på togene mellem Skagen og Frederikshavn.

Stena Line arbejder på at indsætte fuld- elektriske færger mellem Frederikshavn og Gøteborg senest i 2030. Stena Lines øvrige færger bliver delvist elektrificeret.

Lån en elcykel

Frederikshavn Kommune lancerer kampagner for lån af en elcykel i en kort periode. Praktiske oplevelser får flere til at skifte eller til at bruge en elcykel på kortere ture. Det har stor CO2-besparende effekt.

Grønne havne

Skagen Havn og Frederikshavn Havn er kommunens vigtigste vækst-lokomotiver, og de har begge bæredygtighed øverst i strategien. De arbejder for:

 • Elektrificering af havnene og virksomhederne
 • Grønne drivmidler til skibsfarten
 • Vedvarende energi på havnene

Havnene satser benhårdt på at tiltrække grønne virksomheder, blandt andet under den fælles paraply Recycling City, hvor genanvendelse af ressourcer og materialer er i fokus.

Landbrug og industri står tilsammen for 43% af kommunens samlede CO2-udleding og derfor er de væsentlige nøglespillere i arbejdet med den grønne omstilling.

Udfordringer og muligheder

Den grønne omstilling er på en gang en udfordring og en mulighed for lokale virksomheder. Udfordringen er at omstille til vedvarende energi og nedbringe forbruget af alle slags ressourcer. Kommunen ønsker at nedbringe forbruget af naturgas i industrien med 25% frem mod år 2030. Muligheden er, at en lang række virksomheder lever af at producere udstyr og levere serviceydelser, som bidrager til den grønne omstilling.

Industri og service

Energibyen har kortlagt kommunens energivirksomheder, og der er over 60 produktionsvirksomheder og mere end 200 servicevirksomheder, som arbejder med energiområdet.
De skal involveres i arbejdet med grøn omstilling i Frederikshavn Kommune. Virksomhederne skal være med til at udvikle og gennemføre store og små projekter for andre virksomheder og institutioner. Det kan være:

 • Omstilling af varmeproduktion
 • Energibesparelser
 • Effektiv udnyttelse af energien
 • Bæredygtighed og genanvendelse
 • Grøn erhvervsturisme
 • Etablering af start-ups

Landbrug

Landbruget står for 34,5% af CO2-udledningen i Frederikshavn Kommune. Landbruget ønsker at være klimaneutralt i 2050, og Frederikshavn Kommune har indgået et partnerskab med områdets to landboforeninger om at finde fælles løsninger. Det kan være om:

 • Opførelse af et biogasanlæg og udnyttelse af biogassen
 • Skovrejsning
 • Omlægning af lavbundsjorde
 • Nye afgrøder, produktionsformer og fodersammensætning

Samarbejde

Samarbejdet er nøgleordet, særligt når det gælder grøn omstilling i industri og landbrug. Virksomhederne skal ikke gennemføre kommunens projekter alene men skal også skabe deres egne. Kommunen og virksomhederne har fælles mål på klimaområdet og hjælper hinanden med at finde løsninger.

Involvering, medejerskab og tværgående samarbejde er nøgleordene for at skabe en emissionsneutral og bæredygtig kommune.

Involvering er nøgleordet for at komme i mål med den grønne omstilling og klimatilpasning i ­Frederikshavn Kommune. Vi når kun målet, hvis der er aktive borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og samfundet, som arbejder på tværs, deltager og skaber idéer og nye aktiviteter.

Kommunen hverken kan, skal eller må bestemme alt og være initiativtager til alt.

Kommunens rolle er at

 • bringe folk sammen
 • sikre en god dialog
 • bidrage med viden
 • koordinere samspillet
 • sikre fremdrift

Kommunen kan også støtte store og små projekter, hvis det er nødvendigt for at sætte dem i søen.

Ungeklimarådet

Som den første kommune i landet har Frederikshavn Kommune nedsat et Ungeklimaråd. Rådet rådgiver byrådet om klimaspørgsmål og gennemfører selv aktiviteter og kampagner. Kommunen støtter Ungeklimarådet med sekretariatsbistand og små tilskud til aktiviteter.

Min Energiby, Grønne Ambassadører

Energibyen har nedsat borgergruppen Min Energiby, Grønne Ambassadører, som rådgiver om energi og miljø set ud fra en borgervinkel. Borgergruppen er med til at formidle viden i lokalsamfundet og tager selv emner op, som Energibyen kan arbejde videre med.

Projektgrupper

Krumtappen i arbejdet med klimaplanen er en lang række projektgrupper. De arbejder med enkelte eller flere beslægtede projekter. Grupperne består af borgere, virksomheder, organisationer eller andre med viden og interesse for området – samt af nøglepersoner fra Frederikshavn Kommune. Projektgrupperne skal udvikle og gennemføre konkrete handlinger, som bidrager til mindre CO2-udledning, og en modstandsdygtig kommune over for klimaforandringer.

Grøn omstilling er en stor udfordring og en spændende opgave for Frederikshavn Kommune.
Fra top til bund har kommunen skabt en organisation, som tænker klima ind i sine beslutninger. Både politisk og administrativt har Frederikshavn Kommune sikret rammerne for, at alle hjørner af den kommunale verden har fokus på klima og bæredygtighed.

Verdensmålsudvalget

DK2020-Klimaplanen er forankret i kommunens Verdensmålsudvalg. Det er et særligt udvalg, som byrådet har nedsat for at arbejde med FN’s 17 Verdensmål i hele kommunen. Udvalget består af politikere, ledende embedsmænd og nøglepersoner fra organisationer og virksomheder.

Styregruppen

Frederikshavn Kommune har nedsat en administrativ styregruppe, som har ansvaret for at føre klimaplanen ud i livet. Styregruppen koordinerer arbejdet, både med den kommunale organisation og med eksterne aktører.

Evaluering

Hvordan går det med at reducere CO2-udledningen?
Hvordan går det med at sikre kommunen mod konsekvens af klimaforandringer?

Det beskriver sekretariatet i en årlig redegørelse, som den administrative styregruppe behandler og indstiller til Verdensmålsudvalget. Styregruppen kan beslutte at speede op på nogle områder og at ændre i prioriteringerne.

Redegørelsen offentliggøres, så alle interesserede kan følge med i udviklingen.

Statusrapport

Hvert fjerde år evaluerer Frederikshavn Kommune klimaplanen og i den forbindelse udarbejder en mere detaljeret statusrapport, som skal behandles i Verdensmålsudvalget og i Frederikshavn Byråd. Statusrapporten offentliggøres.

Læs den seneste monitoreringsrapporten om reduktions- og tilpasningstiltag - januar 2023 (pdf)

Læs om klimaplanens reduktions- og tilpasningstiltag 

Projektkatalog

Klimapulje 2021

Klimapulje 2022

Delmål 2030

Ladestanderstrategi

Cykelstiplan for Frederikshavn Kommune

Klimatilpasningsplan - DK2020

Risikovurderingsanalyse 

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

Master plan for Renewable Energy 2030

Kontakt

Bahram Behghan
Chefkonsulent
Klima, Udvikling og Erhverv

Direktionssekretariatet

Tlf. (+45) 98 45 63 32
bade@frederikshavn.dk