Natur- og Friluftspolitik

Natur- og friluftspolitikken består af en overordnet vision samt en række målsætninger inden for syv forskellige emner. Vi har valgt at lade Natur- og Friluftspolitikken være lille i størrelse, men stor i betydning. En lille størrelse betyder, at den er overskuelig. Stor i betydning henviser til, at den skal bruges, udbredes og være synlig. Der hører to bilag til politikken: y Et idékatalog over mulige konkrete tiltag. y Status over nuværende friluftsfaciliteter.

Faciliteter giver flere besøgende 

Erfaringerne viser, at antallet af besøgende i et naturområde øges væsentligt, når der er tilknyttet faciliteter såsom parkeringsplads, toilet, information om naturen eller mere målrettede faciliteter som mountainbikebaner, ridestier, ramper til kanoer og kajakker osv.

Friluftsfaciliteter og naturpleje koster ressourcer i form af tid og materialer, men samtidigt bidrager det også til øget turisme og bosætning m.v.

For at synliggøre, i hvilken retning vi ønsker naturen og friluftslivet skal bevæge sig, er der behov for at samle visioner og idéer i en natur- og friluftspolitik.

Når nogen får en god idé, kan natur- og friluftspolitikken bruges til at få en pejling på, om Frederikshavn Kommune også synes, det er en god idé. Derudover skal idéen selvfølgelig kunne gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, kommuneplanen, og hvad der ellers findes af tinglysninger, kendelser og planer for det specifikke område. Områdets robusthed vil også blive vurderet. Idéer kan kun gennemføres, hvis de er i balance med de hensyn, der i øvrigt skal tages til natur, mennesker og økonomi.

Det er hensigten, at borgere i stigende grad skal inddrages i kommunens udvikling – også inden for natur og friluftsliv. Det er ikke længere kommunens administration eller politikerne, der alene skal sørge for bedre natur eller nye friluftsfaciliteter. I fremtiden skal borgere, politikere og administration sammen skabe udviklingen. Forvaltningens opgave er at se ressourcer hos borgere, bringe borgere sammen i fællesskaber, facilitere og støtte idéer.

Denne samskabelse sker kun, hvis borgerne vil bidrage til realiseringen. Samarbejdet vil oftest begynde med en henvendelse fra en borger. Det kunne fx være en forening, der har opdaget et behov og en mulighed for en ny sti. Foreningsmedlemmer taler med de berørte lodsejere. Administrationen hjælper med de lovgivningsmæssige rammer og eventuelle tilladelser. Politikerne prioriterer, hvor meget kommunen generelt kan bidrage til etablering af stier eller andre tiltag. Realisering af projektet sker ved fælles indsats.

Samskabelse

Realiseringen af projekter foregår i en fælles arena for samskabelse, hvor forvaltningen kan komme i kontakt med private aktører for at løse komplekse problemer, borgere kan blive involveret mere direkte i relevante beslutninger, og politikere kan komme i dialog med borgere, foreninger og administration.

1. Formidling og branding

 • Skabe klarhed over regler for adgang i naturen
 • Gøre det lettere at få over-blik over friluftsfaciliteter og -aktiviteter i kommunen
 • Gøre det lettere at have en hensigtsmæssig adfærd i naturen (nudging)
 • Gøre kommunens natur- og friluftsmuligheder interessante for flere 
 • Gøre det administrativt nemt at komme videre med initiativer

2. Samarbejde på tværs

 • Øge samarbejde mellem kommunen og borgere/foreninger/skoler m.v.
 • Øge samarbejde mellem kommuner
 • Fremme muligheder for frivilliges indsats i natur- og friluftsliv
 • Udarbejde en handleplan for friluftsliv

3. Initiativer og hensyn i naturen

 • Udarbejde og formidle en årlig handleplan for kommunal naturpleje
 • Bekæmpe invasive arter
 • Øge bevidstheden om særlige naturværdier i kommunen

4. Etablering af mere natur

 • Skabe mere bynær natur til glæde for borgere
 • Skabe bedre mulighed for spredning af dyr og planter mellem naturområder
 • Øge arealet af natur generelt

5. Etablering og vedligeholdelse af stier og veje

 • Fremme et sammenhængende stisystem på tværs af byer og kommuner
 • Sikre fremtidig vedligeholdelse, når faciliteter etableres
 • Forbedre adgang i naturen via stier i det åbne land
 • Fremme anvendeligheden af stier for handicappede

6. Planlægning for nye faciliteter til friluftsliv

 • Fremme etablering af faciliteter til friluftsliv
 • Skabe friluftsfaciliteter for hele familien i samme område
 • Fremme muligheder for unge i friluftslivet
 • Gruppere anvendelsesmuligheder af strande i forhold til potentialer
 • Fremme benyttelse af kysterne hele året

7. Erhvervsmæssig udnyttelse af friluftsaktiviteter

 • Fremme muligheder for erhvervsmæssig indtjening på friluftsaktiviteter
 • Kapitalisering af natur- og friluftsværdier i kommunens behandling og prioritering
 • Fremme muligheder for kommercielle friluftsaktiviteter hele året rundt

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.