Rammer for naturpolitik: Sammen om naturen

Vi vil gøre en særlig indsats for at fremme sjældne, hjemmehørende arter og de egnskarakteristiske
naturtyper.

Kommunen ejer ca. 4% af arealet inden for kommunegrænsen. Vi vil som kommune gå forrest på egne arealer, og herigennem inspirere borgere til at igangsætte private tiltag, der fremmer biodiversiteten, f.eks. i de private haver.

Vi vil gå efter at skabe mere sammenhængende naturområder og herved skabe en stærkere indsats for biodiversiteten. Sammen med ejere af private arealer i og udenfor byerne, har vi mulighed for at igangsætte lokale initiativer, som rækker ud over de kommunalt igangsatte indsatser. De arealer, hvorpå de mest truede og sjældne arter og naturtyper befinder sig, vil blive prioriteret først i biodiversitetsindsatsen.

Blandt borgere, virksomheder og foreninger er der en stigende lyst til at iværksætte projekter, der bidrager til øget biodiversitet. Idéerne er ofte både nyskabende og medvirkende i forhold til at nytænke vores indsatser. Ofte kommer de bedste idéer fra ejere, brugere eller omkringboende, fordi det kræver kendskab til et område at vide, hvad der kan lade sig gøre.

Borgere, virksomheder og foreninger skal derfor inddrages i konkrete projekter. Det kan bidrage til at sikre kontinuitet i de initiativer, der sættes i gang og rodfæste indsatsen hos ejere og brugere af arealet.

Borgerinvolveringen skaber samlet set et stærkt fundament for naturindsatsen og en større lokal forankring af vores tiltag.

Vores kommune rummer store potentialer, og dem skal vi sætte i spil. Vi skal turde satse stort og investere i ambitiøse projekter, der er omkostningstunge, og som samtidigt giver et boost til den værdifulde og uerstattelige natur.

Der findes mange puljer med statslige, private eller EU- midler, som har til formål at fremme biodiversitet. Vi har derfor mulighed for samlet set at øge investeringen i vores natur og i biodiversiteten.

I samarbejde med borgerne tilstræbes den indsats, der giver den bedste effekt for naturen. Samtidig sigtes der mod at opnå synergieffekter til hensyn, der understøtter lokalsamfundet og dets fællesskab. Det kan for eksempel være særlige naturoplevelser, klimatilpasning, forbedrede adgangsmuligheder, eller lokale arbejdspladser.

Vores natur rummer store naturværdier, fantastiske oplevelser og sjove fortællinger. Dem vil vi styrke formidlingen af, da de skaber et engagement for naturen.

Øget viden og oplysning skaber desuden en større bevidsthed om naturen, og medvirker til, at vi alle passer bedre på det, der gør vores kommune helt særlig. Det er ofte sådan, at vi sætter pris på og værner om den natur, vi lærer at kende. Samtidig skaber det bånd mellem mennesker samt mellem mennesker og natur.

Når gæster besøger vores kommune, betyder naturen meget for deres valg af feriested. Det vil vi gerne understøtte ved at fortælle mere om naturen i vores kommune.

Naturpolitikkens fire principper for at øge biodiversiteten skal sikre vores fremtidige generationer en natur med artsrigdom og variation. En storslået natur skal desuden bidrage til unikke oplevelser og lokal identitet.

Årlige opfølgninger skal sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning. De skal vise, at vi når fra politisk målsætning til konkret handling. Således kan naturpolitikken fungere som en fælles ledestjerne for Frederikshavn Kommune.

Opfølgningerne vil skabe en stærkere fælles forståelsesramme og en større effektivitet. Det vil fastholde et ansvar og en forpligtelse for naturen.