Skolepolitik: "Vi vil være bedre"

Tre friske skoledrenge

Vi ønsker en skole, der har øje for det hele barn og for alle børns læring og udvikling.
Det er vigtigt, at vores børn lærer mere i skolerne. De skal lære bestemte fag og færdigheder, og de skal også udvikle deres egen identitet og at begå sig i et fællesskab. Alle tre dele er vigtige.

Vi ønsker en skole, der har øje for både hoved, hænder og hjerte. Det betyder, at vores elever skal møde både teori og praksis, og at de skal lære at forstå og anerkende værdien af begge dele. Skoledagen skal være rar, varieret og lærerig, så vi kan fastholde elevernes engagement og motivation. Vi skal have hjertet med.

Vores skolepolitik er ambitiøs – men også realistisk. Vi ønsker at forbedre vores folkeskoler. Det faglige niveau skal hæves, trivslen og motivationen skal styrkes, og folkeskolens arbejde skal pege fremad mod elevernes fremtidige valg af uddannelse og job.

Vi har høje ambitioner på vores folkeskoles vegne. Først og fremmest for elevernes skyld, men også for skolens skyld. Vi tror, at høje ambitioner vil medvirke til at styrke anerkendelsen af og respekten for skolens arbejde, professioner og samfundsmæssige betydning.

Skolens kerneydelse er at give vores børn og unge færdigheder til at begå sig i livet. Fagligheden er i centrum, og trivsel, motivation og alsidighed er forudsætningerne.

Vi skal forberede eleverne på fremtiden. Det gør vi ved at klæde dem ordentligt på. Vi kender ikke fremtiden, men vi ved, at den vil være foranderlig. Derfor må vi sammen sørge for, at vores børn og unge er dygtige og kompetente. Både fagligt, socialt og personligt.

Vi skal bl.a. tilbyde vores elever høj faglighed, inspirerende læringsmiljøer og individuelle mål, og derved skaber vi gode forudsætninger for, at den enkelte elev trives og støttes i at realisere eget potentiale og egne drømme.

I skolepolitikken fremhæver vi, at læring, faglighed og trivsel skal styrkes yderligere i skolerne. Vi skal inddrage viden om, hvad der virker, og vi skal følge op på den enkelte elevs faglige udvikling, motivation og trivsel. Skolen skal også gøre brug af de mange kompetencer og samarbejdsmuligheder, der er i og uden for skolen.

Folkeskolen afspejler, hvad vi som samfund finder værdifuldt. Folkeskolen er for alle; her får man viden og færdigheder, her udvikler man kompetencer og almen dannelse, her indgår man i fællesskaber og lærer om hinandens styrker og forskelligheder - man lærer om demokratiet og udvikler egne holdninger og værdier. Og her kan de få venskaber og gode oplevelser sammen med andre børn og unge.

Skolepolitikken sætter den fælles retning og giver skolerne plads til at løse opgaverne

Vores folkeskoler leverer et meget værdifuldt arbejde og fortjener stor anerkendelse og respekt herfor. Vores skolepolitik kan forhåbentligt medvirke til at vise, hvor stor og vigtig en opgave, vores skoler dagligt er med til at løfte.

Vi håber, at både elever, forældre, ansatte og andre i Frederikshavn Kommune vil tage godt imod skolepolitikken. Jeg og det øvrige Børne- og Ungdomsudvalg glæder os til, at vi sammen slår ring om opgaven med at gøre en god skole bedre.

Christina Lykke Eriksen
Formand for Børne- og Ungdomsudvalget

 

I Frederikshavn Kommune er det væsentligt, at den enkelte elevs læring og trivsel er i højsædet. Det kræver gode skoler, dygtige og engagerede medarbejdere, motiverede elever samt et konstruktivt forældresamarbejde.

Derfor har skolepolitikken i Frederikshavn Kommune læring i centrum – og det gælder for skolen som organisation, for den enkelte medarbejder og ikke mindst for den enkelte elev.

Læring er en aktiv og dynamisk proces. Vi lægger vægt på, at elevernes udvikling, dannelse og læring foregår i et socialt samspil med omgivelserne. Medarbejderne har ansvaret for at støtte op om og at skabe rum for elevernes læringsprocesser, og afsættet er naturligvis en anerkendende tilgang, hvor vi bygger på elevernes styrker og ressourcer.

Vores kommunale skoler er for alle børn og unge, og sammen med omverdenen skaber vi robuste elever, der er rustet til livets udfordringer. Dette kræver høj faglighed, tolerance, udvikling, variation og innovation, når skolens parter i fællesskab skal forme læringsmiljøer, hvor alle kan udfolde og udvikle sig.
Skolepolitikken indeholder de politiske ambitioner for vores skoler, og anviser, hvad vi skal arbejde med for at indfri og følge op på disse. Ambitionerne er opstillet ud fra de udfordringer, vi har på vores skoler suppleret med specifikke indsatser for enkelte områder. Politikken dækker både skolens undervisningsdel og fritidsdel, som en samlet helhed, samt ungdomsskolen og 10. klassecentret.

Vi har opstillet ambitiøse og opnåelige mål. Vi har valgt at opstille få mål for at bruge vores ressourcer optimalt. Det er skolerne, der giver målsætningerne liv, og det er på skolerne, at fordybelsen og udmøntningen af skolepolitikken sker.

I fællesskab skaber voksne og elever rammer for, at vi får aktive, innovative og dygtige elever

Jeg glæder mig til, at vi sammen tager fat på den spændende og meget vigtige opgave, det er at udvikle vores skoler.

Vibeke Post Madsen
Skolechef

Skolens udvikling er en opgave, vi er fælles om at løfte – politikere, bestyrelser, ansatte, forældre, elever og lokalsamfund. Vi er på samme hold.

Tre nye mål er gældende for folkeskolerne i Danmark

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis

I Frederikshavn Kommune vil vi arbejde for at indfri disse mål - i vores skoler, skolefritidsordninger og i Ungdomsskolen samt 10. klassecentret. Vi tror på, at den bedste måde at nå målene på, er ved at fokusere på elevernes læring, motivation og trivsel. Læring handler om at give barnet faglige kvalifikationer og at trives med sig selv og andre. Elevens motivation og engagement skal fastholdes og vedligeholdes – fx ved at nytænke skoledagen og fagene, og ved at inddrage elever og forældre i skolens arbejde. Trivsel handler om, at eleven udvikler sig positivt, både fagligt, socialt og personligt.

Frederikhavn Kommunes skolepolitik sætter retning for skolens udvikling i de kommende år. Vi vil være bedre. Og det betyder, at vi vil hæve det faglige niveau, vi vil forny skoledagen, og vi vil åbne skolen for omverden og derigennem være med til at styrke elevernes valg af uddannelse og erhverv.

Skolens udvikling er en opgave, vi er fælles om at løfte – politikere, bestyrelser, ansatte, forældre, elever og lokalsamfund. Vi er på samme hold.

Fagligheden skal højnes, eleverne skal være dygtigere, og vi skal vise, at der er flere veje at gå.

Elever er forskellige, men alle er gode til noget, og skolen skal støtte hver enkelt i at finde og udfolde sit potentiale.

Forskellige test og sammenligninger af vores elevers faglige niveau viser, at vi kan gøre det bedre. Vores elever skal være dygtigere, og det faglige niveau skal være højere. Et meget vigtigt skridt i denne retning er effektmål. Hver elev skal have egne læringsmål, som løbende blive fulgt op med handling. Der vil også blive sat mål, som de enkelte skoler skal arbejde med og leve op til.

Vi skal også være gode til at vise eleverne forskellige job- og uddannelsesmuligheder. Det gør vi bl.a. ved at præsentere eleverne for lokalsamfundets erhvervsliv, foreninger og uddannelsestilbud. Og vi kan gøre det ved at skabe attraktive rum til faglig fordybelse, talentudvikling, lektiehjælp osv.

Skoledagen skal udfordre vores elever, og vi skal støtte dem i få deres evner, talenter og drømme til at blomstre. Vi skal fremme glæden ved at lære nyt, ved at øve sig og ved at gøre en indsats for at nå sine mål. Rollemodeller og mønsterbrydere kan understøtte dette arbejde.

Skolen er for alle, og skolen uddanner til en mangfoldig verden, som kalder på forskellige færdigheder og kvalifikationer. Der er brug for både dygtige hænder og hoveder.
                                                                                                

Ambitionen er…

Vores skoler skal være ambitiøse for alle elever, og vi vil ligge over landsgennemsnittet i vores faglige resultater.

Alle elever skal trives i et fællesskab

Vores elever skal have en god skoledag. Det handler om at lære og trives - at høre til, at være en del af et fællesskab, at knytte venskaber og lege, og at få og dele oplevelser sammen med andre.

Trivsel og læring hører sammen, og begge dele er vigtige for børn og unges udvikling og for deres motivation og engagement i skoledagen.

Skolens fællesskaber skal bygge på tolerance, inklusion, samhørighed og mangfoldighed. Trivsel handler også om at puste liv i gamle dyder som dannelse og en god omgangstone – vi ønsker en skole, hvor vi taler ordentligt til og om hinanden, hvor vi hjælper og bakker hinanden op, og hvor vi giver plads til hinandens forskellighed.

Skolens ansatte og forældre er sammen med eleverne fælles om at skabe en god skoledag, hvor det er rart for alle at være.

Ambitionen er…

Vi vil skabe motiverende og udviklende lærings- og undervisningsmiljøer.

 

Skolerne nytænker og varierer skoledagen

Folkeskolen skal forandre sig i takt med samfundets udvikling og fremtidens krav.

Vi har fået nye mål og opgaver, og dem vil vi arbejde med på en klog og ordentlig måde, så resultatet bliver en bedre skole med variation, trivsel og højere faglighed.

Blandt de nye opgaver er understøttende undervisning, mere krop og bevægelse, lektiecafé, innovation, den åbne skole og nytænkning af fagene. Nye opgaver betyder, at vi skal forny måden, vi arbejder på, og måden vi tilrettelægger skoledagen på.

Der er mange måde at gribe det an på. Men fælles for alle skoler er, at vi skal se os selv efter i sømmene, for eksempel ved at spørge:

  • ”Hvordan vil vi inddrage elever og forældre mere i skolens hverdag”
  • ”Hvad kan vi gøre bedre?”
  • ”Hvordan sikrer vi en varieret skoledag?”

Ambitionen er…

Skoledagen skal fremme elevens læringsudbytte.

Vi løfter skolens opgaver i samarbejde og på baggrund af viden

Sammen kan vi mere, end vi kan hver for sig. Ved at bruge og dele det vi ved, så kan vi gøre vores skoler endnu bedre

Skolens ansatte skal bruge hinanden og samarbejde om at skabe høj faglighed, en varieret undervisning og en god skole.

Vi skal opsøge ny og relevant viden, og vi skal være parate til at bruge den. Det kan være alt fra ny viden om god læring i bestemte fag til viden om, hvordan vi kan tilrettelægge undervisningen eller skoledagen på helt andre måder, end vi er vant til.

Vi skal invitere andre faggrupper ind i skolen, og vi skal opsøge nye samarbejder. Lokalsamfundet rummer mange muligheder - håndværkere, uddannelsestilbud, foreninger og virksomheder, for bare at nævne nogle få.

Vi kan lære af dem – og de af os. Hvis bare vi er nysgerrige og ægte interesseret i hinanden.

Ambitionen er…

Skolen bygger på evidens og lærerige samarbejder.

Vi klæder vores elever på til fremtiden

Folkeskolen præger elevernes personlige, faglige og sociale udvikling, og folkeskolen danner og uddanner derigennem eleverne til deres fremtidige liv. Det er en fantastisk vigtig opgave.

Folkeskolen skal have øje for, at eleverne en dag skal være selvstændige robuste voksne, der kan handle med omtanke i en verden, der hele tiden forandrer sig.
Alle elever bør i løbet af deres skoletid udvikle sig mest muligt – fagligt, socialt og personligt. Det handler bl.a. om at kende den verden, man er en del af – og om at turde møde en ny. Hvad enten den nye verden ligger lige rundt om hjørnet eller på helt andre breddegrader.

Skolerne skal fremme elevernes evner og potentialer, motivere dem til at uddanne sig og til at træffe gode uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Bl.a. ved at præsentere eleverne for lokalsamfundets muligheder inden for det maritime, energi, turisme og fødevarer. Vi ønsker at klæde vores elever på til at træffe valg, der er rigtige og brugbare for dem.

Vi ønsker, at vores elever gennem deres skolegang og deres kendskab til egen kommune forstår, at et samfund behøver både dygtige hænder og hoveder, og at begge dele er vigtige. Hver for sig – og sammen.

Vi vil gerne sende unge ud i verden, som både kan og tør og vil tage del i fremtiden

Ambitionen er...

Skolen skaber verdensborgere, der har øje for mulighederne i Frederikshavn Kommune.

Kontakt

Gitte Scheuer Andersen
Centerchef for Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.