Socialpsykiatriplan

Socialpsykiatriplanen 2015-18 markerer et paradigmeskifte på socialpsykiatriområdet. Ændringen er allerede sat i gang i Frederikshavn Kommune, og denne Socialpsykiatriplan markerer, at udviklingen vil blive yderligere intensiveret i de kommende år.

Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt højere grad ser borgeren som en aktiv medspiller i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens indsats, i forlængelse heraf, bliver at levere hjælp til selvhjælp. Det overordnede formål med tilgangen er at øge borgernes evne til at mestre eget liv, idet vi har en forventning om, at dette vil føre til øget livskvalitet.

Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem indsatsområder for de kommende år.

De fem indsatsområder er:

 • Recovery og rehabilitering
 • Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen
 • Velfærdsteknologi
 • Sundhed
 • Samskabelse


Indsatsområderne er sammenhængende, og danner tilsammen retningen for den overordnede ambition, som er at gøre borgerne så selvhjulpne som
muligt. Indsatsområderne skal endvidere ses i sammenhæng med visionen på social- og sundhedsområdet, hvor målet er, at de borgere, der kan selv,
skal selv.

Indsatsområderne og den overordnede retning vil blive beskrevet i Socialpsykiatriplanen.

Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål:

 • Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det ser ud i dag
 • Angive retningen for de næstkommende års udvikling af området i kommunen
 • Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune
Psykiatriområdet er et kerneområde for Socialudvalget, og det er af stor betydning, at Frederikshavn Kommune kan tilbyde rammer, der letter hverdagen for personer med en sindslidelse og deres pårørende mest muligt

Rammerne på socialpsykiatriområdet i Frederikshavn Kommune udstikkes overordnet gennem kommunens Handicappolitik, der danner en overordnet ramme for arbejdet på handicap- og psykiatriområdet.

Socialpsykiatriplanen skal ses som et supplement til handicappolitikken og kommunens øvrige politikker, idet planen angiver retningen for de  næstkommende års udvikling på socialpsykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Socialpsykiatriplanen er derfor også udarbejdet, så indsatsområderne trækker i samme retning som Frederikshavn Kommunes strategiske fokuspunkter og øvrige politikker og planer.

Socialpsykiatriplanen er udtryk for de visioner, ønsker og planer, Socialudvalget har for psykiatriområdet. Dokumentet tegner samlet set et billede af, hvordan området ser ud i dag, og hvordan vi ønsker det skal udvikle sig i de kommende år. Planen er tænkt som et levende dokument, der løbende revideres i forhold til, hvor langt vi er nået på de enkelte områder.

Socialpsykiatriplanen er blevet til i en proces, hvor brugere, medarbejdere og ledere har været involveret, ligesom den bygger på input fra Ældrerådet,
Handicaprådet og Socialudvalget.

I forlængelse af målsætningen om at se borgeren som en aktiv medspiller i indsatsen, har det været særligt centralt at inddrage borgerne i arbejdet.
Inddragelsen af borgerne er derfor beskrevet nærmere i det følgende afsnit.

 

Socialpsykiatrien vil i langt højere grad se borgeren som en aktiv medspiller i indsatsen i de kommende år. Dette gælder i det daglige arbejde, men også i udviklingen af eksisterende og nye tilbud

Derfor har det været helt centralt også at inddrage borgerne i forbindelse med udarbejdelsen af en ny Socialpsykiatriplan. Det har ligeledes været væsentligt, at borgernes bidrag i høj grad er styrende for udvælgelsen af kommende indsatsområder i Socialpsykiatrien.

Inddragelsen af borgerne i udarbejdelsen af denne plan har fulgt to spor:

 • Dels er der foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor borgerne har haft mulighed for 
  at komme med deres vurdering af den støtte, de modtager fra Socialpsykiatrien på 
  nuværende tidspunkt.

 • Derudover har borgerne haft mulighed for at komme med deres bud på 
  de væsentligste udviklingsområder for Socialpsykiatrien i de kommende år.

For at afdække borgernes tilfredshed med den eksisterende indsats, er der i efteråret 2014 foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelsen er en opfølgning på en tidligere undersøgelse, som blev foretaget i begyndelsen af 2012.

I brugertilfredshedsundersøgelsen blev borgerne gennem 10 spørgsmål spurgt om deres tilfredshed med det tilbud, de modtager i Socialpsykiatrien i dag. Borgerne blev ligeledes bedt om at vurdere, hvorvidt støtten bidrager til, at de bliver bedre til at klare sig selv, og til at de får en bedre hverdag.

Udover tilfredsheden med den eksisterende indsats, er borgerne blevet bedt om at vurdere, hvilke områder de mener, det er væsentligt at udvikle i  socialpsykiatrien. Dette er foregået gennem tre åbne spørgsmål, hvor borgerne blandt andet har svaret på, hvad de synes Socialpsykiatrien skal blive bedre
til i de kommende år.

Indsamlingen af bidrag blev kickstartet i forbindelse med Sindets Dag den 10. oktober 2014, hvor der blev afholdt et arrangement på hvert af de tre støttecentre i Frederikshavn Kommune. Her blev borgerne, som en del af arrangementet, bedt om at besvare ovenstående spørgsmål. De borgere, som
ikke havde mulighed for at deltage, har siden haft mulighed for at besvare spørgsmålene i et udleveret spørgeskema.

Borgernes besvarelser indgår som en del af grundlaget for udvælgelsen af kommende indsatsområder i Socialpsykiatrien. Der vil i denne plan løbende
blive henvist til borgernes bidrag, blandt andet gennem citater fra besvarelserne.

Paradigmeskiftet bygger på en række grundlæggende antagelser: Overordnet tager vi udgangspunkt i en antagelse om, at der er en sammenhæng mellem en høj grad af selvhjulpenhed og en høj grad af livskvalitet

Når vores overordnede formål er at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt, er det således ud fra en forventning om, at det vil føre til øget livskvalitet, når borgernes evne til at mestre eget liv øges. Det er ligeledes udgangspunktet, at alle borgere er motiverede for i størst muligt omfang at være uafhængige af andres hjælp. I forlængelse af disse antagelser, bliver Socialpsykiatriens opgave at fremme den enkeltes muligheder for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Det bliver samtidig et centralt udgangspunkt, at de borgere, der kan selv - skal selv. Frederikshavn Kommunes værdier på handicap- og psykiatriområdet er defineret i Handicappolitikken.

Værdierne er:

 • Selvbestemmelse og medansvar.
 • Respekt og ligeværdighed.
 • Accept og anerkendelse af forskellighed. Og at se forskellighed som en ressource.
 • Helhed og tidlig indsats.
 • Hjælp til selvhjælp.
Det er et centralt omdrejningspunkt for Frederikshavn Kommunes indsats på psykiatriområdet, at den leveres som hjælp til selvhjælp, og at den dermed hjælper borgeren til at blive uafhængig af andres hjælp i videst muligt omfang

I forlængelse af dette er det væsentligt, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og medvirker til at udvikle disse. Det skal være den enkelte borgers funktionsniveau og mestringsevne, der er afgørende, og ikke den psykiatriske diagnose i sig selv.

Det ovennævnte leder samlet set frem til den overordnede målsætning og vision, som er, at Socialpsykiatriens indsats skal medvirke til at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt.

Socialpsykiatrien varetager Frederikshavn Kommunes opgaver efter Serviceloven i forhold til voksne borgere med en sindslidelse og psykisk sårbare borgere. Organisatorisk er Socialpsykiatrien en del af Center for Handicap og Psykiatri, som er en del af Socialudvalgets budgetområde

Socialpsykiatrien har døgntilbud, dagtilbud og tilbud til borgere i eget hjem. Socialpsykiatriens målgruppe er borgere med behov for støtte i hverdagen på grund af nedsat funktions- eller mestringsevne.

Støtten kan være individuel støtte til den enkeltes evne til at mestre hverdagslivet, men den kan også bestå af at skabe rammer for, at borgeren kan udvikle sig og deltage i meningsfulde fællesskaber som beskæftigelse, uddannelse, netværk og foreningsliv.

 Organisationsdiagram for Center for Handicap og Psykiatri

Mariested

Mariested er et specialiseret socialpsykiatrisk botilbud til 44 beboere med behov for omfattende socialpædagogisk støtte. Målgruppen er borgere, der har brug for omfattende hjælp i form af daglig støtte og struktur til at håndtere hverdagen. På Mariested er der personaledækning 24 timer i døgnet. Mariested er beliggende i Sæby. I 2012 blev en større ombygning og modernisering afsluttet.

De Socialpsykiatriske Støttecentre

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre, som er beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Alle støttecentre har et aktivitets- og samværstilbud på støttecentrene og en bostøtte- og kontaktpersonsordning, hvor støtten fortrinsvis gives i borgerens hjem.

Aktivitets- og samværstilbuddene på støttecentrene er dagtilbud, hvor formålet er at hjælpe borgerne med at fastholde eller udvikle deres evner i forhold til de ønsker, de har til deres liv.

Kontaktpersonerne yder personlig støtte og kontakt til borgere, der bor i eget hjem. Kontaktpersonen kan yde støtte på mange forskellige måder og eksempelvis hjælpe og vejlede i forhold til personlige og sociale spørgsmål. Hovedopgaven er at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

Øvrige tilbud

Udover de tilbud, som er organisatorisk forankret i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune, er der flere tilbud, som har tilknytning til området.

Fontænehuset er en selvejende institution, som modtager et årligt driftstilskud fra Frederikshavn Kommune. Fontænehuset er et rehabiliteringstilbud til voksne sindslidende, og formålet er at øge husets medlemmers muligheder for at opnå en ligeværdig tilværelse i samfundet ved at styrke selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder.

Fontænehuset er et uvisiteret dagtilbud, hvor borgerne har mulighed for at deltage i en række aktiviteter i huset.

Til Frederikshavn Støttecenter er desuden tilknyttet et skoleprojekt for sindslidende - kaldet Lilleskolen for Voksne. Ligesom Fontænehuset er Lilleskolen en selvejende institution, som modtager støtte fra Frederikshavn Kommune.

Tilbud i socialpsykiatrien

Støttecenter Skagen: 
Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104. Antal brugere: 32 (tal fra pr. december 2014) 
Socialpædagogisk støtte efter Serviceloven §85. Antal brugere: 39 (tal fra pr. december 2014) 

Støttecenter Frederikshavn: 
Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104. Antal brugere: 66 (tal fra pr. december 2014) 
Socialpædagogisk støtte efter Serviceloven §85. Antal brugere: 163 (tal fra pr. december 2014) 

Støttecenter Sæby: 
Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104. Antal brugere: 40 (tal fra pr. december 2014) 
Socialpædagogisk støtte efter Serviceloven §85. Antal brugere: 53 (tal fra pr. december 2014) 

Mariested:
Botilbud  efter Servicelovens §85 og  Almenboliglovens §105med 42 pladser og 2 midlertidige pladser

 

Det ligeværdige samarbejde mellem borger, udfører (Socialpsykiatrien) og myndighed (Socialenheden)

På psykiatriområdet er Socialenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed en central samarbejdspartner. Her varetages sagsbehandlingen af borgerens sag, og det er her bevilling og mål fastsættes, ligesom der foretages opfølgning på overordnede aftaler og justering af bevillinger.

Sagsbehandlingen tager afsæt i en udredning af nye borgeres situation og funktionsniveau. Udredningen foregår i dialog med borgeren og eventuelt ved inddragelse af distriktspsykiatrien. Med udgangspunkt i denne udredning lægges en plan for borgerens videre forløb. Denne plan tilrettelægges med beskrivelse af formål og mål, som borgeren skal opnå gennem det tilrettelagte forløb, og de indsatser som Socialpsykiatrien er ansvarlig for.

På baggrund af det tilrettelagte forløb og Socialpsykiatriens indsats foretager Socialenheden løbende opfølgninger. Opfølgningerne tager udgangspunkt i, om borgeren har opnået de skitserede mål ved begyndelsen af forløbet, samt hvilke ændrede tiltag dette kalder på. Dette foregår i tæt dialog og samarbejde mellem borger, udfører og myndighed. Organiseringen omkring borgeren kan visualiseres i nedenstående figur.

Arbejdet på psykiatriområdet tager udgangspunkt i et Kvalitetskatalog, hvor lovgrundlaget og de politisk besluttede kvalitetsstandarder er beskrevet. Kvalitetskataloget er den fælles referenceramme, som borgere, myndighed, udfører og politikere kan tale og handle ud fra.

Model for ligeværdig dialog og samarbejde mellem borger, myndighed og udfører

Ligesom det er tilfældet på sundhedsområdet, er udviklingen på psykiatriområdet præget af en opgaveglidning, der betyder, at de kommunale opgaver er under forandring

En undersøgelse fra Dansk Sundhedsinstitut viser, at antallet af borgere, som er i kontakt med den regionale psykiatri er steget med 40 % fra 2000 til 2008. Andelen af patienter, som bliver indlagt, er i samme periode faldet med 30 %, ligesom det samlede antal sengedage er faldet med 20 %.

De kortere indlæggelser betyder, at den kommunale psykiatri skal varetage flere opgaver end tidligere. Ligeledes peger undersøgelser på, at de danske kommuner oplever en øget tilgang af borgere, som er sygemeldt som følge af eksempelvis stress eller depression.

Psykiatriområdet er karakteriseret ved, at der er en lang række forskellige aktører i både kommuner og regioner. Derfor er det nødvendigt med en høj grad af koordinering mellem de forskellige parter.

Denne koordinering sker blandt andet gennem sundhedsaftalerne, som indgås mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner.

Sundhedsaftalerne udarbejdes en gang i hver valgperiode i forhold til en række indsatsområder, hvoraf psykiatrien er i blandt.

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre koordinering og sammenhæng indsatsen indenfor sundhedsområdet med det formål at sikre sammenhængende patientforløb, der går på tværs af region og kommuner.

I Frederikshavn Kommune er der et formaliseret samarbejde med den regionale psykiatri. Blandt andet i forhold til borgere med en dobbeltdiagnose.

Diagram over samarbejdspartnere og snitflader for Center for Handicap og Psykiatri

Fra vores daglige interaktion med borgerne ved vi, at det største ønske for langt de fleste er at være i stand til at klare sig selv. Denne konklusion går igen i borgernes besvarelser på spørgsmålene til denne plan, hvor ønsket om at være i stand til at klare sig selv er gennemgående.

De væsentligste indsatsområder for udviklingen af indsatsen på Socialpsykiatriområdet i årene 2015–2018 er:

 1. Recovery og rehabilitering
 2. Borgeren i centrum/professionalisering af indsatsen
 3. Velfærdsteknologi
 4. Sundhed
 5. Samskabelse

Indsatsområderne skal forstås som overskrifter, som hver især rummer flere forskellige temaer. Tilsammen markerer indsatsområderne retningen for de kommende års udvikling af Socialpsykiatrien, hvor den overordnede målsætning og vision er, at Socialpsykiatriens indsats skal medvirke til at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt.

Visionen om selvhjulpenhed er gældende for hele social- og sundhedsområdet, og borgernes bidrag til denne Socialpsykiatriplan viser tydeligt, at de grundlæggende antagelser, som visionen om selvhjulpenhed bygger på, er gældende for Socialpsykiatriens målgruppe.

Adspurgt hvad der er det vigtigste i forhold til Socialpsykiatriens støtte, svarer borgerne blandt andet:

”At jeg får øvet mig i de sociale evner, som jeg mangler”

”At være sammen med psykisk syge i helbredelse eller skulle jeg skrive bedring”

”Hjælpen til at komme videre i livet”

”At det er med til, at jeg får så ”normalt” et liv som muligt”

”At kunne klare de ting i hjemmet selv”

Recovery betyder at komme sig af en psykisk lidelse. Udgangspunktet er derfor, at mennesker kan komme sig, og at vi ikke betragter livssituationen som kronisk. Dermed bliver opfattelsen af en sindslidelse mere dynamisk, hvilket også betyder, at Socialpsykiatriens opgave i høj grad bliver at understøtte borgerne i at komme videre i livet

Recovery er ikke et nyt begreb i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune. Der er allerede kendskab til tilgangen, ligesom der er udarbejdet en pædagogisk referenceramme, som beskriver, hvordan vi vil arbejde med recovery. I de kommende år vil vi sætte yderligere fokus på den faglige tilgang, og recovery er derfor udvalgt som et indsatsområde i denne plan.

Udgangspunktet for Socialpsykiatriens indsats er, at det er muligt at komme videre i livet og at en psykisk lidelse er en midlertidig tilstand. Der skelnes mellem at komme sig helt og at komme sig socialt:

 • At komme sig helt betyder at opleve sig symptomfri og efterfølgende være i stand til 
  at anskue sin egen funktionsnedsættelse som en afgrænset periode.

 • At komme sig socialt betyder, i forhold til Socialpsykiatriens målgruppe, at personen 
  stadig har kliniske tegn på en psykisk lidelse, men at symptomerne ikke forhindrer, 
  at personen deltager i det sociale liv.

For Socialpsykiatriens målgruppe handler recovery for den enkelte borger om at opnå et psykisk, fysisk og socialt funktionsniveau, som gør det muligt at skabe en tilværelse på egne præmisser. Forskning viser, ifølge blandt andet Socialstyrelsen, at 60 % af alle, der rammes af en sindslidelse, kommer sig helt eller delvist *.

Der er udarbejdet en pædagogisk referenceramme for Socialpsykiatrien, hvor de grundlæggende tanker omkring recovery er beskrevet. Den pædagogiske referenceramme vil blive tilpasset og uddybet yderligere i den kommende periode.

Støtte til at komme videre i livet står også centralt for Socialpsykiatriens brugere, når de skal beskrive, hvad der er vigtigt i forhold til den støtte, de modtager. Adspurgt hvad der er det vigtigste ved Socialpsykiatriens indsats, svarer en borger eksempelvis:

”Hjælpen til at komme videre i livet”

Recovery er tæt knyttet til begrebet rehabilitering. Rehabilitering skal, ifølge hvidbogen omkring rehabilitering** , forstås som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation, og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats.

I sammenhæng tegner begreberne recovery og rehabilitering et tydeligt billede af den retning, der skal være det overordnede fokus i Socialpsykiatrien i de kommende år. Det handler om at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt, og i forlængelse heraf bliver Socialpsykiatriens opgave at støtte og motivere borgerne til at opnå dette mål.

Konkret betyder tilgangen, at Socialpsykiatriens bostøtte skal være målrettet og i udgangspunktet tidsbegrænset med fokus på at sikre, at borgerne på sigt kan klare sig selv i videst muligt omfang. Der skal dog også være mulighed for en længerevarende indsats.

Tilgangen betyder også, at der skal være en glidende overgang til arbejdsmarkedet. Socialpsykiatrien vil derfor i de kommende år arbejde for, at genetablering eller etablering af en position på arbejdsmarkedet for mange borgere bliver en naturlig del af et forløb i Socialpsykiatrien.

Som en anden del af dette fokusområde, vil vi i Socialpsykiatrien have øget fokus på, at indsatsen rent faktisk virker for borgerne. Det er afgørende, at Socialpsykiatriens indsats skaber en positiv forandring for borgerne, og vi vil derfor i de kommende år i højere grad arbejde med effekten af indsatsen.

Effektorienteringen bliver særligt væsentlig, når det overordnede formål med arbejdet bliver at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. Når målet er at gøre borgerne selvhjulpne, bliver et af midlerne, at vi løbende følger op på de fremskridt borgeren gør og måler på progressionen.

Arbejdet med effekt af indsatsen tager således udgangspunkt i visionen om, at Frederikshavn Kommunes indsats skal medvirke til at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. Med denne vision som pejlemærke, vil vi i Socialpsykiatrien løbende have fokus på, at indsatsen rent faktisk hjælper til, at borgerne bliver mere selvhjulpne.

Derfor vil vi i de kommende år:

 • Arbejde kontinuerligt med den faglige tilgang.

 • Fastholde fokus på, at Socialpsykiatriens arbejde skal være orienteret 
  mod at hjælpe borgerne videre og at gøre dem så selvhjulpne som muligt.

 • Arbejde med kontinuerligt fokus på effekten for borgeren af indsatsen.

 • Udarbejde handleplaner for implementering af visionen om selvhjulpenhed.

* Socialstyrelsen: Bladet Socialpsykiatri - Nr. 4 Tema: Socialpsykiatrien i bevægelse 2011
** Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret

Traditionelt har danske kommuner generelt haft stor fokus på de ydelser, vi leverer til borgerne. Det har i høj grad handlet om at tage udgangspunkt i at levere en defineret serviceydelse i et bestemt antal timer om ugen eller måneden

Besvarelserne fra brugerne tyder dog på, at dette ikke er så udpræget i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune. Adspurgt hvad der er vigtigt i forhold til den nuværende støtte fra Socialpsykiatrien, svarer en borger:

”At jeg bliver lyttet på og taget alvorligt. Og ikke er en ”paragraf”

I de kommende år vil vi i endnu højere grad sætte borgeren i centrum, og se konkret på, hvad den enkelte borger har behov for. Udgangspunktet for indsatsen skal være den enkelte borgers funktionsniveau og mestringsevne. Opgaven for Socialpsykiatrien er at tage udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og at medvirke til at udvikle disse.

At tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer i forbindelse med hjælp og støtte er ikke noget nyt fænomen. Det er beskrevet af Søren Kierkegaard allerede i det 19. århundrede:

Dette stemmer overens med den overordnede vision for området, hvor formålet med indsatsen er at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. En aktiv inddragelse af borgeren er ligeledes en del af fundamentet i rehabilitering, hvor udgangspunktet er en samarbejdsproces med borgerens motivation, ønsker og behov er i centrum.

Fokus på at sætte borgerens oplevelse i centrum bliver startet med denne Socialpsykiatriplan, hvor de borgere, som modtager støtte fra Socialpsykiatrien, er blevet spurgt om deres oplevelse af indsatsen. Generelt viser besvarelserne, at borgerne er meget tilfredse med den støtte, de modtager. I brugertilfredshedsundersøgelsen svarer cirka 73 % af borgerne, at de i høj grad er tilfredse med den støtte, de modtager. En borger udtaler:

”Trods en aldersforskel på 16 år, har vi et formidabelt samarbejde”

Enkelte af de adspurgte borgere giver dog også udtryk for et ønske om at blive involveret yderligere. Adspurgt hvad Socialpsykiatrien kan gøre bedre, svarer en borger: ”At inddrage brugerne i de beslutninger, som vedrører dem” En anden borger svarer på samme spørgsmål:

”Blive bedre til at udnytte de ressourcer, som borgeren har”

Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Søren Kierkegaard

Borgerens oplevelse i centrum handler om at vende tingene rundt og sætte borgeren i centrum ved at se på ydelser og aktiviteter med borgerens øjne. Det kan blandt andet ske ved at inddrage borgere i arbejdsgrupper, der skal udvikle de eksisterende tilbud i Socialpsykiatrien. Der er allerede eksempler på projekter, hvor borgerne indgår i arbejdsgrupper på lige fod med medarbejdere og ledere, og vi vil arbejde for at denne praksis bliver mere udbredt i de kommende år. I de kommende år vil Socialpsykiatrien arbejde for at vende tankegangen i forhold til involvering af borgerne i udviklingsaktiviteter: Hvor der tidligere har skullet være gode argumenter for at inddrage borgeren i projekter, skal det fremadrettet være tilgangen, at der skal være gode argumenter for ikke at inddrage borgerne. Foruden at fokusere på borgerens oplevelse, bliver professionalisering af indsatsen et centralt fokusområde på psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune i de kommende år. Professionalisering af indsatsen vil bestå af en række forskellige indsatser, der involverer både borgere, ledere og medarbejdere i Socialpsykiatrien.Professionalisering af indsatsen skal forstås som en beskrivelse af, at medarbejdernes faglighed suppleres med en forståelse for de rammer, indsatsen leveres indenfor. Derfor iværksætter Socialpsykiatrien i 2015 blandt andet en opkvalificering af samtlige medarbejdere.


Derfor vil vi i de kommende år:
 • Se borgerne som en aktiv medspiller i det daglige arbejde og i udviklingen af nye initiativer og tilbud.
 • Arbejde på, at Socialpsykiatriens indsats tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og mestringsevne.
 • Sætte ind med kompetenceudvikling af samtlige medarbejdere i Socialpsykiatrien.

Velfærdsteknologi er teknologiske løsninger, som kan være en hjælp for borger og/eller medarbejder, og som kan medvirke til at understøtte leveringen af velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er udvalgt som et indsatsområde i Frederikshavn Kommunes Handicappolitik, og vil også være et centralt fokusområde i Socialpsykiatrien i de kommende år.

Velfærdsteknologi er i de senere år kommet højt på den nationale dagsorden i Danmark. Det er blevet et tema ud fra en forventning om, at det kan medvirke til at skabe bedre kvalitet for borgerne, samtidig med at der sikres større effektivitet i udførelsen af den offentlige service og bedre arbejdsvilkår for medarbejderne.

I Socialpsykiatrien ser vi, at velfærdsteknologiske løsninger kan bruges som en måde at øge selvbestemmelse, livskvalitet og aktiv deltagelse i samfundslivet på for borgerne. I forlængelse af det overordnede fokus på at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt, er det derfor oplagt, at vi i de kommende år vil have yderligere fokus på velfærdsteknologi.

Som en del af vores fokus på velfærdsteknologi vil alle ledere i Socialpsykiatrien i 2015 gennemføre et modul på diplomuddannelsen i ledelse med særligt fokus på implementering af velfærdsteknologi. Ligeledes gennemføres i løbet af 2015 et projekt omkring brug af loftlifte, hvor blandt andet forflytningsvejledere sendes på videreuddannelse.

Som et konkret eksempel på en teknologibaseret løsning deltager Socialpsykiatrien sammen med 8 andre nordjyske kommuner i et projekt om afprøvning af online bostøtte.

Projektet startes op den 1. januar 2015 og forventes afsluttet 1. juni 2016. Det overordnede formål med projektet er at afprøve anvendelsen af velfærdsteknologi indenfor det socialpsykiatriske område, så der skabes viden om effekten for såvel borgere som for medarbejdere og organisationen. Projektet forventes at belyse mulighederne for at kunne levere ydelser på en ny måde samtidigt med at organisationen forventes at opnå bedre udnyttelse af tidsforbrug og økonomi gennem blandt andet mindre kørsel.

Vi vil i de kommende år:

 • Have fokus på at oprette projekter, hvor vi afprøver forskellige former for velfærdsteknologi.
 • Arbejde for at styrke kendskabet til velfærdsteknologi blandt ledere og medarbejdere i Socialpsykiatrien.
 • Uddanne alle ledere i Socialpsykiatrien i implementering af velfærdsteknologiske løsninger.

I Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik er det beskrevet, at vi i Frederikshavn Kommune arbejder ud fra en bred forståelse af sundhed. Den brede forståelse betyder, at vi ser sundhed som andet og mere end fravær af sygdom.

Sundhed er at have det godt fysisk, psykisk og socialt

Sundhed er dermed også et vigtigt element i hverdagsrehabilitering af borgere med en sindslidelse, og er derfor valgt som et indsatsområde i denne udviklingsplan.

Sundhed er valgt som indsatsområde ud fra en forventning om, at en øget sundhed vil skabe større livslyst, et mere aktivt hverdagsliv og i sidste ende større tilfredshed blandt borgerne. I forhold til at blive selvhjulpen og i stand til at klare sig selv, skal sundhed også ses som en ressource, som giver mulighed for at mestre de daglige udfordringer og belastninger.

Sundhed er særligt væsentligt indenfor Socialpsykiatrien i forhold til begrebet ulighed i sundhed, som også er et af temaerne i Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik. Ulighed i sundhed dækker over det faktum, at der – også i Frederikshavn Kommune – er en ulige og skæv fordeling i samfundet for så vidt angår sygdom og sundhedsrisici.

Ser man isoleret på de mest udsatte grupper, viser undersøgelser fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, at socialt udsatte borgere er en gruppe, der også har store sundhedsmæssige udfordringer, og hvis middellevetid er 22 år kortere end resten af befolkningen.

I Frederikshavn Kommune viser kommunens Sundhedsprofil fra 2012, at der i Frederikshavn Kommune er en social ulighed i sundhed på alle de parametre, der måles på. Ulighed i sundhed er også på nationalt plan et tema. Regeringen har opstillet 7 nationale mål for danskernes sundhed, og her er mindskelse af uligheden i sundhed er udvalgt som en af de nationale målsætninger.

I Frederikshavn Kommune kommer sundhed blandt andet på dagsordenen gennem et formaliseret arbejde med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i alle centre. Her vil Socialpsykiatrien i løbet af denne Socialpsykiatriplans løbetid arbejde med samtlige forebyggelsespakker. I 2015 sættes fokus på forebyggelsespakkerne vedrørende rygning, alkohol og stoffer.

På flere områder er der allerede iværksat sundhedsprojekter i Socialpsykiatrien: På Mariested gennemføres et 3-årigt pilotprojekt med titlen Frisk i naturen. Projektet forsøger med en innovativ tilgang at finde nye veje til recovery for beboerne på Mariested. Projektet er det første af sin art i Danmark, og bygger blandt andet på, at man i flere andre lande i flere år har høstet positive resultater af at anvende natur- og fritidsoplevelser som en del af både social- og behandlingspsykiatri.

Derudover er der et tilbud om idræt for sindslidende, kaldet Mob Din Krop. Hertil er der knyttet en idrætskoordinator, og der tilbydes en række forskellige idrætsaktiviteter, blandt andet svømning, fodbold, bueskydning og badminton. Borgerne har indflydelse på programmet, og aktiviteterne ændres løbende i forhold til aktuelle ønsker. Borgerne er endvidere selv instruktører på mange af aktiviteterne.

Arbejdet på sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune tager udgangspunkt i de fem rammesætninger, som er formuleret i Sundhedspolitikken: Ulighed i sundhed, den kompetente borger, sundhedsfremme, forebyggelse og fra vugge til grav.

I Socialpsykiatrien vil arbejdet med sundhed i mange tilfælde tage udgangspunkt i KRAMM-faktorerne: Kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed. Foruden et øget fokus på fysisk aktivitet, handler sundhed derfor også om blandt andet kost. Adspurgt hvad Socialpsykiatrien kan blive bedre til i de kommende år, lyder et af svarene:

”Maden skal være sundere. Der kunne være økologiske madvarer, som jo er sundere”


Arbejdet med sundhed har mange facetter, og arbejdet med at øge sundheden i Socialpsykiatrien tager ikke udgangspunkt i en enkelt metode. Vi vil i de kommende år arbejde bredt med sundhed med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik og de ideer og projekter, som er beskrevet i det ovenstående.

Konkret vil vi de kommende år:

 • Have fokus på sundhed som en ressource, der giver mulighed for at 
  mestre hverdagen for borgerne i Socialpsykiatrien.

 • Arbejde på at implementere relevante anbefalinger fra 
  Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

 • Arbejde målrettet på at mindske den sociale ulighed i sundhed.
Samskabelse handler om at tænke den offentlige velfærd på en ny måde. Begrebet skal i denne sammenhæng forstås som en proces, hvor forskellige aktører udvikler velfærd og indsatser sammen

For Socialpsykiatrien handler indsatsområdet om at indgå i nye relationer med civilsamfundet. Civilsamfundet skal i denne sammenhæng forstås bredt, idet der kan være tale om familie, pårørende, venner, frivillige mv.

Fokus på samskabelse tager udgangspunkt i, at forskellige aktører har forskellige tilgange, kompetencer og organiseringer. Vi forventer, at vi med inddragelse af civilsamfundet vil kunne udvikle indsatsen gennem kombinationen af de forskellige ressourcer.

Samskabelse er centralt i Socialpsykiatrien, for selvom recovery er en personlig proces, så udfoldes denne proces i et socialt rum. Forskning på området viser, at det langt overvejende er de borgere, der har et socialt netværk uden for det psykiatriske system, som formår at arbejde sig ud af sindslidelsen.

Blandt de vigtigste faktorer i forhold til omgivelsernes påvirkning på recovery er adgang til sociale fællesskaber. Omvendt er ensomhed og isolation de faktorer, som har størst negativ indflydelse på borgerens muligheder for at komme sig.

At hjælpe og understøtte borgerne i opbygning af relationer, er derfor en af de væsentligste opgaver i Socialpsykiatrien. Som professionelle er det ikke Socialpsykiatriens opgave at være borgernes netværk. Til gengæld er det en væsentlig opgave for Socialpsykiatrien at understøtte, at borgerne kan opbygge eller vedligeholde et socialt netværk.

I Frederikshavn Kommune findes en lang række frivillige foreninger og klubber, hvor medlemmerne brænder for at bidrage med støtte og socialt samvær for kommunens borgere. Det er et fokusområde, at Socialpsykiatrien i de kommende år inddrager de frivillige i arbejdet, og er opsøgende i forhold til at indgå i et samarbejde med de frivillige foreninger. Vi vil i arbejdet med at inddrage frivillige tage udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde.

Et andet element i inddragelse af civilsamfundet, er pårørende til borgere i Socialpsykiatrien.

I Socialpsykiatrien prioriterer vi det gode samarbejde med pårørende højt, og vi opfatter pårørende til de borgere, som benytter kommunens tilbud, som værdifulde samarbejdspartnere, der blandt andet kan bidrage med vigtig viden om borgerens livssituation.

For at sikre de bedst mulige betingelser for samarbejdet med pårørende, er der udarbejdet et dokument med titlen ”Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet”. Dokumentet beskriver de juridiske og værdimæssige rammer for samarbejde med pårørende og kan findes på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Som med de øvrige indsatsområder er det væsentligt, at inddragelse af pårørende sker med borgeren i centrum af eget liv. Det betyder at inddragelse og samarbejde med pårørende altid sker med udgangspunkt i borgerens ønske og samtykke og underlagt den enkeltes ret til selvbestemmelse.

Vi vil i de kommende år:

 • Være opsøgende i forhold til inddragelse af frivillige foreninger i opgaveløsningen.
 • Arbejde med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes Politik for frivilligt socialt arbejde.
 • Prioritere det gode samarbejde med pårørende højt.

Kontakt

Ulla Verner
Centerchef for Center for Handicap og Psykiatri

Tlf. (+45) 98 45 52 03
uver@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.