Sundhedspolitik - Sundhed med lyst til livet

Christina Lykke Eriksen

Sundhed med lyst til livet!

Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at leve livet, det tror jeg, de fleste vil pege på.

Derfor er vores ønske med denne nye Sundhedspolitik at arbejde for sundhed med lyst til livet! Sundhed kræver ikke kun fokus på det ydre, men i høj grad også fokus på det indre – på den mentale sundhed og tryghed, som er så vigtig for vores livslyst.

Politikken ”Sundhed med lyst til livet!” var oprindelig gældende for perioden 2017 – 2020. I den forløbne periode har den vist stor trækkraft. Ambitionen i ”Sundhed med lyst til livet!” er fortsat højaktuel, og pejlemærkerne angiver stadig den retning, der er nødvendig. Byrådet har derfor besluttet at forlænge Sundhedspolitik ”Sundhed med lyst til livet!”, så den fortsat gælder for perioden 2021 - 2024.

Kommunen kan ikke realisere denne sundhedspolitik alene. Mange skal bidrage og samarbejde, hvis det skal lykkes at realisere politikkens ambition og pejlemærker.

Endnu et vigtigt skridt

Frederikshavn Kommune præsterer allerede i dag flot på sundhedsområdet. Jeg tror på, at vi ved fælles indsats kan løfte sundhedsindsatsen i Frederikshavn Kommune yderligere.

Med denne sundhedspolitik – sat i samspil med FN´s verdensmål – tager vi endnu et vigtigt skridt. Det gælder særligt i forhold til verdensmål:
Nr. 3 Sundhed og trivsel
Nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Nr. 17 Partnerskaber for handling

I ”Sundhed med lyst til livet!” har vi fokus på flere målgrupper: Børn, unge, ældre, kronikere og udsatte
grupper.

Samtidig er det dog vigtigt, at vi tør prioritere vores indsats, så den virker for dem, der har behov. Vi ønsker at spille sammen med borgere, virksomheder, foreninger og alle andre om at skabe sundhed med lyst til livet. Bolden er hermed givet op, og vi håber, at I vil spille med.

Med venlig hilsen
Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget

- på vej mod lyst til sundhed!

Vores ambition ”Jo før, jo bedre – på vej mod lyst til sundhed”. 
Sammen med borgeren ønsker Frederikshavn Kommune at skabe lyst til livet med fokus på mental og fysisk sundhed og det sociale fællesskab.

Hånd i Hånd

Vi vil gå hånd i hånd med borgeren, lokalsamfundet, frivillige, klubber, organisationer, virksomheder og vores samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet på vejen mod lyst til sundhed. Med dette ønsker Frederikshavn at fastholde sin position som foregangskommune inden for sundhedsområdet.

Tegning af en baby

I Frederikshavn Kommune har vi en tro på, at borgerne selv tager ansvar for egen sundhed. Grundlæggende baserer det sig på, at sundhed er individuelt og afhængigt af den enkeltes behov og liv. Vi har derfor fokus på at give borgerne kendskab til og viden om de måder, livsstil og valg påvirker egen sundhed på.

Frederikshavn Kommune arbejder ud fra devisen, ”den der kan selv, skal selv”. Men samtidig er vi opmærksomme på at hjælpe dem, der har behov. Som kommune skal vi kunne sætte tidligt ind. ”Jo før – jo bedre!” Vi skal forebygge og begrænse udvikling af mental og fysisk sygdom, og isolation og ensomhed skal minimeres. Vi skal være på forkant! Det er vigtigt, at vi har sundhedstilbud til mange målgrupper, men særlig vigtigt, at vi retter opmærksomheden på sundhed hos vores børn og unge.

Det er her den tidlige indsats for alvor giver mening, så de gode vaner i barndommen forbliver i bevidstheden i voksenlivet. Sundhedstilbud kan være tilbud til sårbare gravide - dagtilbud og skoler med bevægelse og sunde aktiviteter – samarbejde med ungdomsuddannelser om aktiviteter, der appellerer til unge - grønne byrum med plads til at udfolde sig for alle aldre – cykelstier, der understøtter sunde transportmuligheder – et levende foreningsliv - sunde arbejdspladser – hjælp til at droppe cigaretterne - tackle stressen eller de dårlige alkoholvaner.

Vi ønsker at involvere borgeren - og gerne dennes netværk - i opgaven. Og vi anvender gerne teknologien, hvor det er relevant, så borgeren kan leve livet så selvstændigt som muligt.

Vi skal investere i sundhed - forebygge og målrette vores tilbud!

Illustration - Lige forudsætninger for sundhed

Fælles for os alle er, at vores mentale og fysiske sundhed og det sociale fællesskab er helt afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har vi ikke alle de samme forudsætninger for det. I Frederikshavn Kommune oplever vi en stor og uacceptabel ulighed i sundhed. Og den skal vi gøre op med.

De ressourcestærke med en høj uddannelse, stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og stærke sociale relationer har gennemsnitligt set et markant bedre helbred og færre mentale problemer end dem, der ikke fik de samme chancer og muligheder fra barns ben.

Skævheden i Frederikshavn Kommune handler i høj grad om en social og sundhedsmæssig ulighed, og det starter før fødslen og fortsætter livet igennem.

Vi har derfor et stort ansvar for at prioritere og målrette sundheden i alle aspekter af borgernes liv - og ad den vej give borgerne potentiale og højne livskvaliteten ligeligt i hele kommunen. Der skal være tilgængelighed i kommunens tilbud for de borgere, der har behov - også borgere med flerkulturel baggrund.

Der skal være fokus på de sårbare dele af befolkningen, f.eks. med tilbud til psykisk sårbare og socialt udsatte.

Det skal være lettere for alle at træffe de sunde valg og finde kulturelle fællesskaber!

Sammen om sundhed

I Frederikshavn Kommune skal vi sætte fokus på aktiviteter i borgernes nærmiljø, så borgerne kan ”spille bold” med mange forskellige sunde aktiviteter. Vi ønsker stærke lokalsamfund, hvor der er plads til, at de sunde aktiviteter udfolder sig.

Frederikshavn Kommune ønsker et stærkt samspil om sundhed med foreningslivet, organisationer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige, borgere i byerne og de omkringliggende lokalsamfund.

Hvis borgerne får brug for sundhedsfaglig hjælp, skal de opleve, at der er sammenhæng, i det Frederikshavn Kommune tilbyder, som en del af borgerens nære sundhedsvæsen.

Vi skal samtidig sikre, at der sker koordinering af samarbejdet med vores sundhedsfaglige samarbejdspartnere – eksempelvis lægerne og hospitalerne, så borgerne i videst muligt omfang oplever sammenhæng.

Frederikshavn Kommune er en central aktør i dette samspil, og vi er parate til at tage over, når opgaverne flytter sig, så borgerne kan modtage sundhedsydelser der, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik danner rammen for sundhed, og det er naturligt, at der i praksis sker sammentænkning med kommunens øvrige politikker og Sundhedsaftalen for Region Nordjylland

Sundhed med lyst til livet

Frederikshavn Kommune har et stærkt ønske om, at vi står sammen om sundhed. Det er derfor naturligt, at kommunen bidrager til, at de borgere, som ikke længere har brug for kommunal hjælp, bringes videre til fritidsklubber, organisationer m.v., så borgerens lyst til sundhed forankres i lokale netværk.

”Vi kan selv, men ikke alene!” Det gælder også Frederikshavn Kommune. Vi tror på, at det er sundt at gøre det sammen
Vi står sammen om sundhed

Inden for Frederikshavn kommunes grænser bl.a.

  • Arbejdsmarkedsområdet, erhvervslivet
  • Byplanlægning, transport, ­naturen, lokalsamfund, boligforeninger
  • Biblioteker og kulturelle aktører
  • Frivillige, foreninger og klubber
  • Handicap, socialpsykiatri og misbrugsbehandling
  • Hjælpemidler, velfærdsteknologi og sundheds IT
  • Sundhedstjenesten, daginstitutioner og skoler
  • Ungdomsskolen, Ungdomsuddannelser
  • Sundheds- og træningscentre
  • Sygepleje og ældrepleje

 

Kontakt

Jytte Egetoft Thøgersen
Centerchef for Center for Sundhed og Pleje

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.