Uddannelsesstrategi

Portræt af Pia Karlsen

I Frederikshavn kommune bliver adgangen til kvalificeret arbejdskraft en af de allerstørste udfordringer for at sikre vækst og udvikling af lokalsamfundet. Med afsæt heri har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at 45 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

Uddannelsesstrategien Nutidens børn og unge – fremtidens medarbejdere sætter handling på hvordan 45 % -målsætningen skal indfries i et tæt samarbejde mellem kommunens folkeskoler, det lokale erhvervsliv og de lokale uddannelsesinstitutioner.
Vi vil have, at de unge i Frederikshavn kommune har et stort kendskab til de lokale virksomheder og de fremtidige kompetencebehov, ligesom de unge skal kende alle de lokale uddannelsestilbud.
Vi har brug for at de unge griber de muligheder, der ligger foran dem, derfor har vi som kommune en rolle i at udvikle robuste og nysgerrige børn og unge.

At opnå disse mål kræver en samlet indsats fra mange parter, og folkeskolen skal være et væsentligt omdrejningspunkt. Derfor har Børne- og Ungdomsudvalget allerede besluttet at oprette en erhvervsplaymaker, der skal være igangsætter på denne opgave.

Venlig hilsen

Pia Karlsen
Fungerende udvalgsformand, Børne- og Ungdomsudvalget

 

Portræt af Karl Erik Slynge

Erhvervslivet i Frederikshavn kommune oplever allerede nu, at det er vanskeligere at skaffe kvalificeret erhvervsfaglig arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab skaber interesse for det lokale erhvervsliv ved at præsentere børn og unge for de muligheder, som de lokale virksomheder
kan tilbyde.

Det er en flot og ambitiøs målsætning, som Frederikshavn Kommune har sat i sin uddannelsesstrategi. Det er vigtigt at gå efter, at 45 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse, da vi har brug for de unge.

Som formand for Frederikshavn Erhvervsråd ser jeg frem til et spændende samarbejde mellem kommunens folkeskoler og det lokale erhvervsliv.

Venlig hilsen

Karl Erik Slynge
Formand, Frederikshavn Erhvervsråd

Muligheder for Vækst - Muligheder for Mennesker

Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune

Udviklingsstrategien rammesætter de unikke muligheder, der er for at skabe positiv udvikling i Frederikshavn kommune ved at sætte en retning for de konkrete indsatser, der tilsammen skal skabe en positiv spiral, som realiserer mulighederne for vækst og mulighederne for mennesker:

 • Arbejdskraft som vækstmotor
 • Nutidens unge – Fremtidens medarbejdere
 • Byerne som lokomotiver

Vi vil være bedre

Skolepolitik for Frederikshavn Kommune

Skolepolitikken angiver de skolepolitiske mål for skolevæsenet i Frederikshavn Kommune frem til 2017.
Omdrejningspunkterne er forbedrede faglige resultater, kontinuerligt arbejde med elevernes trivsel samt implementering af nye elementer i skoledagen som følge af folkeskolereformen. Emnerne uddybes under overskrifterne:

 • Læring, motivation og trivsel
 • Hoved og hænder
 • Hjertet med
 • Form og fornyelse
 • Viden og samarbejde
 • Fordi verden venter

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitikken danner grundlaget for en ensartet tilgang til og sammenhæng i arbejdet med børn, unge og familier, uanset om der arbejdes  på det generelle og forebyggende område eller med en mere målrettet indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
Politikken arbejder med fire pejlemærker:

 • Robusthed
 • Potentiale
 • Fællesskab
 • Verden venter

De 4 vækstspor

Frederikshavn Kommune satser særligt på vækst inden for erhvervsområderne: Energi, Det maritime, Fødevarer og Turisme & Oplevelser - i daglig tale de 4 vækstspor.

Det er områder, hvor der forventes et væsentligt vækstpotentiale, og hvor der allerede på nuværende tidspunkt er mangel på faglært arbejdskraft.

I Frederikshavn kommune har vi en stærk og stolt tradition for at arbejde med råstoffer inden for både landbrug, fiskeri og jernindustrien. Den tradition har fortsat stor betydning for lokalbefolkningens identitet og selvopfattelse.

Et væsentligt råstof er de børn og unge, som vokser op i lokalområdet. De udgør en knap og afgørende ressource i forhold til at sikre vækst og udvikling i lokalsamfundet, og de vil derfor fremadrettet komme i høj kurs.

Folkeskolen har en afgørende rolle i at udvikle denne ressource til fagligt dygtige og robuste børn og unge, som kan udnytte deres fulde potentiale.

Vi har derfor i Frederikshavn Kommunes skolepolitik fastlagt et uddannelsespolitisk mål om, at vi vil være bedre til at skabe højere faglige resultater samt styrke trivsel og motivation. Elevernes fremtidige valg af uddannelse og job skal ligeledes indgå som en integreret del af folkeskolens arbejde.

Med afsæt i ”Lysten til at lære mere” fra folkeskolens formålsparagraf vil vi i Frederikshavn Kommune skabe en folkeskole, der giver de unge lyst, mod, vilje og evne til at uddanne sig til fremtidens medarbejdere.

Gennem viden, erfaringer og oplevelser skal folkeskolen skabe gejst og nysgerrighed og skabe viden om det lokalsamfund, de vokser op i. Frederikshavn kommunes geografiske placering ud til havet har gennem tiderne defineret lokalsamfundets udvikling og livsvilkår. Denne placering spiller også i dag en væsentlig rolle, og beriger os både, når verden kommer til os, og når vi tager ud i verden. Ved at have en tæt kobling mellem det, der foregå i det omkringliggende samfund og i folkeskolen, opstår der en stolthed hos de unge over det lokalområde, de kommer fra.

Vi har som lokalsamfund en opgave i at skabe sammenhæng mellem lokale muligheder og de unges kompetencer og fremtidsdrømme. De unge skal efter endt uddannelse i lokalområdet eller andetsteds være bevidste om, hvilke muligheder der er for at indfri drømmen om det gode liv i Frederikhavn kommune.

Uddannelsesstrategien tager afsæt i en uddannelses- og erhvervspolitisk udfordring. Der er således en tæt kobling til skolepolitikken ”Vi vil være bedre”, Børne- og ungepolitikken samt udviklingsstrategien ”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker”

Muligheder for vækst

Virksomhederne i Frederikshavn kommune er præget af vækst og udvikling. De 4 vækstspor – Det maritime, Oplevelser & Turisme, Fødevarer og Energi tager udgangspunkt i Frederikshavn kommunes historiske styrkepositioner, hvor virksomheder og mennesker igennem generationer har opbygget unik viden og knowhow. Den stærke tradition skaber et optimalt grundlag for fortsat vækst og udvikling.

Havneudvidelserne i Skagen og Frederikshavn giver nye muligheder for vækst inden for alle 4 vækstspor. Et forsigtigt bud på jobskabelsen er 2.000 jobs. Virksomhederne på havnene har tilkendegivet, at de forventer at kunne udvide deres aktiviteter og skabe omkring 1.000 nye jobs. Udover væksten i de nuværende virksomheder giver havneudvidelserne øgede muligheder for tiltrækning af nye virksomheder, som forventes at skabe endnu 1.000 nye jobs.

Men samtidig bliver vi udfordret på en demografisk udvikling, der viser et fald på 2.500 mennesker i den arbejdsdygtige alder (16-65 årige) frem mod 2020. Samlet set vil Frederikshavn kommune komme til at mangle 4.500 personer med de rette kompetencer inden for få år.

Fremtidige kompetencer

Erhvervsstrukturen i kommunen er primært bestående af produktionsvirksomheder, der traditionelt er kendetegnet ved faglært arbejdskraft. Som følge af globaliseringen og ikke mindst vækstpotentialet i de 4 vækstspor agerer disse virksomheder på verdensmarkedet med deres produkter og knowhow. Det betyder, at vi fremadrettet skal leve af at koble dét, vores hjerner kan udtænke med det, vores hænder kan konstruere. Derfor er det vigtigt, at fremtidens medarbejdere besidder stærke håndværksmæssige kompetencer i koblingen med innovativ, sproglig og forretningsmæssig forståelse.

Muligheder for mennesker

I dag vælger ca. 25 % af en ungdomsårgang i Frederikshavn kommune en erhvervsuddannelse, mens knap 68 % vælger en gymnasial uddannelse. Udfordringen bliver særlig tydeligt, når de unges valg af uddannelse sættes i forhold til forventningerne for vækst og øget jobskabelse i erhvervslivet. Grundet udvikling og vækst i produktionserhvervene og de store årganges tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet vil der fremadrettet være særlig mangel på erhvervsfaglig arbejdskraft. Tendensen ses nationalt, men erhvervsstrukturen i Frederikshavn kommune gør, at udfordringen her bliver særlig aktuel.

Men ikke nok med at tendensen i de unges uddannelsesvalg er en udfordring. Vi bliver i Frederikshavn kommune også udfordret rent demografisk. Børnetallet i kommunen har været faldende gennem en længere årrække, hvilket betyder at antallet af unge, der i dag vælger en EUD, på ingen måde vil kunne kompensere for afgangen af erhvervsfaglig arbejdskraft.

Lokalområdets udfordring med mangel på faglært arbejdskraft skaber en unik mulighed for de unge. Men for at udnytte muligheden er det nødvendigt at sætte fokus på de unges valg af ungdomsuddannelse, og her spiller folkeskolen en afgørende rolle.


Derfor skal denne uddannelsesstrategi sætte retning for indfrielsen af målsætningen ”45 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse” ved at de unge i Frederikshavn kommune træffer kvalificerede valg af uddannelse.

Vi skal leve af at koble det, vores hjerner kan udtænke med det, vores hænder kan konstruere

Uddannelsesvalg

Udsigten til mangel på kompetent arbejdskraft i Frederikshavn kommune er en stor mulighed for de unge. Væksten i det lokale erhvervsliv skaber et godt grundlag for at folde sit talent ud og skabe en spændende karrierevej. Det er vigtigt, at vi gør mulighederne synlige, og at vi tilbyder attraktive og fagligt solide uddannelsesudbud i vores lokalområde. I tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne og virksomheder vil vi synliggøre jobmuligheder, der giver unge lyst til at uddanne sig her eller vende hjem efter endt uddannelse.

Vi bliver i Frederikshavn kommune udfordret på, at når elever i folkeskolen skal træffe valg af uddannelse, så fokuserer de i højere grad på selve  ungdomsuddannelsen frem for fremtidige jobmuligheder. Tendensen i andre lande er, at de unge vælger ungdomsuddannelse med afsæt i de fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer. I Danmark oplever vi i højere grad, at de unge træffer dette valg med lyst som den afgørende faktor.

De senere års tilstrømning til de gymnasiale uddannelser afspejler samtidig også et valg baseret på genkendelighed i undervisningsformen fra folkeskolen, og en konsekvens af et nationalt fokus på værdien af en akademisk uddannelse.

I Frederikshavn kommune har vi behov for at få koblet lysten til uddannelse med muligheder for karriere og behovet for arbejdskraft

Helhedsorienteret vejledning

Der er således behov for en ændring i de unges måde, hvorpå de træffer valg af uddannelse og ikke mindst et revideret syn på folkeskolens rolle i denne proces. Hidtil har der overvejende været et lineært syn i metodikken for valg af uddannelse. Forstået på den måde, at folkeskolen har vejledt til  ungdomsuddannelser, og ungdomsuddannelserne har vejledt til de videregående uddannelser.Uddannelsesstrategien arbejder med et helhedsorienteret vejledningsbegreb ”det kvalificerede valg af uddannelse”, hvor de unge i folkeskolen i langt højere grad end tidligere får viden om og erfaringer med det lokale erhvervsliv og de karrieremuligheder, der er forbundet

hermed.Realiseringen af Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere konkretiseres i form af følgende tre indsatsområder:

 • Synlige virksomheder og karrieremuligheder
 • Vejledning
 • Robusthed 
I Frederikshavn Kommune vil vi have et tæt samarbejde mellem folkeskolerne, de lokale ungdomsuddannelser og erhvervslivet. Samarbejdet skal udvikle kompetente unge, der bidrager til adgangen til kompetent arbejdskraft i Frederikshavn kommune

Partnerskab

Frederikshavn Kommune tager initiativ til at indgå et partnerskab mellem kommunen, det lokale erhvervsliv, de lokale ungdomsuddannelser samt de faglige interesseorganisationer. Formålet er at bidrage til målsætningen om, at 45 % af en ungdomsårgang i Frederikshavn kommune skal tage en erhvervsuddannelse. Det skal ske ved at gøre de unge i stand til at træffe kvalificerede valg af uddannelse, samt sikre høj kvalitet og intensitet i samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv.

De fire folkeskoler indgår hver med en repræsentant i partnerskabet.

Partnerskabet skal ligeledes bidrage til at understøtte de lokale uddannelsesinstitutioner i at opnå bæredygtighed gennem samproduktion af et mangfoldigt udbud af attraktive tidssvarende uddannelser. Vi har fremadrettet brug for et mangfoldigt udbud af ungdomsuddannelser i lokalområdet for at gøre det muligt for de unge at uddanne sig lokalt og dermed sikre et højt uddannelsesniveau i befolkningen.

Det gør vi:

 • Partnerskabet bidrager til udvikling og gennemførelse af aktiviteter, der fremmer koblingen mellem skoler og erhvervsliv som fx Drivkraft og Survival Skills

 • Partnerskabet skal bidrage til kompetenceudvikling af lærerne i forhold til at øge vidensniveauet om fremtidens kompetencebehov samt fremme den faglige inddragelse af virksomhedsrelaterede problemstillinger i undervisningen

 • Partnerskabet skal arbejde målrettet på at øge tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser samt at sikre tilstrækkelige praktikpladser i lokalområdet

 • Partnerskabet skal med udgangspunkt i konkrete aktiviteter understøtte udvikling og kvalitet i kommunens undervisningstilbud – såvel i grundskolen som på ungdomsuddannelserne - med henblik på at etablere attraktive unge- og uddannelsesmiljøer

 • Det er partnerskabets ansvar at indstille en erhvervsrepræsentant til hver af de fire skolebestyrelser. Erhvervsrepræsentanterne har til opgave at etablere dialog og aktivitet mellem skolen og det lokale erhvervsliv

Hoved og hænder

Erhvervsstrukturen i Frederikshavn kommune med mange produktionsvirksomheder gør, at der er et stort behov for medarbejdere, der kan koble stærke håndværksmæssige kompetencer med en innovativ forståelse. Derfor skal eleverne i Frederikshavn Kommunes folkeskoler lære at mestre koblingen mellem det vores hjerner kan udtænke, og det vores hænder kan konstruere. Det skal de, fordi den kobling gør dem bedre i stand til at forstå komplekse problemstillinger, og fordi det er vigtige kompetencer, når der skal vælges en fremtidig karrierevej.

Det gør vi:

 • Der skal oprettes en stilling som erhvervsplaymaker, der arbejder målrettet med at sikre udvikling, opfølgning og kommunikation i samarbejdet mellem folkeskolerne og de eksterne parter, så der kan skabes varige og værdiskabende relationer til gavn for elevernes læring og udvikling

 • Det skal indgå som en del af den faglige undervisning på alle klassetrin, at eleverne oplever og lærer sammenhængen mellem faglig viden og praktisk kunnen

 • Gennem hele skolegangen inddrages eksterne aktører i undervisningsforløb med henblik på en konkret kobling mellem teori og praksis. Eksterne aktører kan fx være det lokale erhvervs-, kultur- og foreningsliv

De 4 vækstspor

Frederikshavn Kommunes 4 vækstspor har et stort vækstpotentiale i forhold til kommunens erhvervsliv og fremtidige arbejdspladser. De fire vækstspor skal derfor integreres i dele af skolens undervisning, så eleverne får viden om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet, og ikke mindst indsigt i virksomhedernes ageren på det globale marked.

Det gør vi:

 • Erhvervsplaymakeren skal være en central partner i udvikling af valgfagspakker til skolerne. I første omgang skal der udvikles valgfagspakker, der tager udgangspunkt i kommunens fire vækstspor

 • Erhvervsplaymakeren skal have en central rolle i forhold at skabe kontakten mellem skoler og erhvervsliv, så skolernes adgang til virksomhederne i de fire vækstspor forenkles

 • De fire vækstspor skal i både indskoling, mellemtrin og udskoling indgå i dele af den faglige og den understøttende undervisning

 • Der skal afholdes temadage for lærere og det pædagogiske personale med henblik på at sikre bredt kendskab til de 4 vækstspor
Gennem et systematisk fokus på - især lokale- karrieremuligheder skal vejledningsindsatsen bidrage til en øget søgning mod erhvervsuddannelserne

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal derfor kontinuerligt definere deres metode og aktiviteter med udgangspunkt i 45 %-målsætningen. Den samlede vejledningsindsats fra UU, forældre, lærere og andre professionelle voksne omkring den unge skal medvirke til at understøtte et kvalificeret valg af uddannelse samt øget gennemførelse på ungdomsuddannelserne.

Synlige karriere- og jobmuligheder

Vejledingen arbejder systematisk med at synliggøre lokale job- og karrieremuligheder med en tydelig kobling til de lokale uddannelser.
Vejledningsaktiviteter i både UU og folkeskolen skal i højere grad have målrettet fokus på job- og karrieremuligheder, således at erhvervsuddannelserne bliver et velanset, anerkendt og ligeværdigt alternativ til de gymnasiale uddannelser.

Det gør vi:

 • De unge skal deltage i erhvervs- og uddannelsesarrangementer med afsæt i de fire vækstspor, fx som Danish Maritime Days

 • Det lokale erhvervsliv indtager en fremtrædende rolle i vejlednings- og undervisningsforløb, der bidrager til de unges viden om og erfaring med fremtidige jobmuligheder

Kvalificeret valg, fastholdelse og øget gennemførelse af ungdomsuddannelse

En forudsætning for øget gennemførelse på ungdomsuddannelserne er at gøre de unge i stand til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Alle unge skal derfor i grundskolen udfordres på deres valg af uddannelse.

Et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Center for Unge skal bidrage til øget fastholdelse.

Det gør vi:

 • Alle professionelle voksne, der er omkring den enkelte elev, har ansvar for gennem dialog og sparring at udfordre den unge på sit valg af uddannelse

 • I 8.- 10. klasse foretager UU uddannelsesparathedsvurdering af alle elever

 • Gennem UU tilbydes ikke-uddannelsesparate elever aktiviteter og forløb, der skal gøre den enkelte unge i stand til at gennemføre et relevant uddannelsesforløb

 • I et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og Center for Unge m. fl. anvendes fastholdelsesinitiativer fra fx EUD-reformen. Parterne samarbejder desuden om udvikling af effektfulde metoder til fastholdelse

Mor, far og lærer som vejleder

Vejledning sker ikke kun i folkeskolen, men også hjemme ved køkkenbordet. Det er derfor vigtigt, at forældrene får viden om karrieremuligheder og de kompetencer, fremtidens arbejdskraft skal besidde for at kunne udfylde de ledige job.

Ligeledes skal de professionelle voksne, som de unge møder i skolen og ungdomsuddannelserne, have stor viden og indsigt, så de gennem undervisningen kan inspirere og bidrage til det kvalificerede uddannelsesvalg.

Det gør vi:

 • Der igangsættes initiativer målrettet til forældre til unge, som står for at skulle forlade grundskolen, så forældrene får viden om lokale uddannelses- , job- og karrieremuligheder

 • De professionelle voksne skal løbende introduceres til de fire vækstspor, herunder udviklingen i de lokale virksomheder, så de har fingeren på pulsen ift. det fremadrettede kompetencebehov og dermed de unges job- og karrieremuligheder

 • De professionelle voksne skal gennem introduktion til erhvervsuddannelserne opnå indsigt i disse uddannelser på linje med deres viden om de gymnasiale uddannelsestilbud

 • Partnerskabets erhvervsrepræsentanter skal bidrage aktivt til afvikling af fx Åbent hus-arrangementer henvendt til forældrene og de professionelle voksne, så de opnår større indsigt i de lokale jobmuligheder
Vi skal arbejde målrettet med at udvikle børn og unges robusthed, så de kan klare livets udfordringer og er i stand til at mestre nye og svære situationer. De skal rustes til at kunne tage ansvar for sig selv og træffe gode beslutninger

I forhold til job og uddannelse vil det blandt andet sige, at hver enkelt har modet til at forfølge sin drøm og er stærk nok til at træffe eget valg af ungdomsuddannelse, ligesom vi skal støtte den unge i evnen til at gennemføre en uddannelse eller skaffe sig en læreplads.

Realiseringskompetencer

I uddannelse og arbejdsliv bliver der stillet stadigt større krav. Derfor skal vi i børn og unges skolegang stille krav, så de oplever at udnytte deres potentiale og tilegner sig evnen til at arbejde selvstændigt og tænke i helheder. Vi skal bl.a. give dem denne ballast gennem faglige udfordringer, der beriger dem med indsigt, viden og kunnen. Med afsæt i Frederikshavn Kommunes fire vækstspor skal innovation på dagsordenen i folkeskolen. Der er brug for, at de unge, som en fremtidig arbejdskraft, mestrer at bruge innovation til at sikre vækst og udvikling i erhvervslivet.

Det gør vi:

 • Børn og unge skal udfordres til at bringe deres egen faglighed i spil ved at koble den med udfordringer fra det lokale erhvervsliv. Det kan foregå i såvel undervisningen, som i særligt tilrettelagte aktiviteter, eksempelvis Drivkraft

 • Som et element i såvel den faglige, som i den understøttende undervisning, skal børn og unge have erfaring med innovation, hvor det handler om at få gjort ideer til virkelighed

Mødet med virkeligheden udvikler børn og unge

Gennem stærke partnerskaber skal der udvikles lærings- og undervisningsforløb, hvor konkret viden kombineres med stimulering af sanser og erfaringsopbygning. Disse forløb skal bidrage til, at alle elever i Frederikshavn Kommune får lyst og mod, samt bliver nysgerrige på at lære mere.
Den tætte kobling mellem den faglige læring og konkrete praktiske erfaringer skal give unge en referenceramme, som de kan bruge til at træffe et kvalificeret valg af uddannelse.
En væsentlig læring i mødet mellem elev og erhvervsliv er, at eleverne opnår indsigt i de krav og forventninger, der bliver stillet til dem som fremtidige medarbejdere.

Det gør vi:

 • I et samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, folkeskolen og øvrige parter skal der udvikles lærings- og undervisningsforløb

 • Forud for samarbejdet mellem skolen og lokale virksomheder skal der udarbejdes en samarbejdskontrakt, der sikrer den nødvendige læring i samarbejdet og fungerer som en gensidig forventningsafstemning for parterne

 • Virksomhed og lærer skal gennem gensidig forventningsafstemning sikre, at virksomhedsbesøg tilrettelægges således, at eleverne dels får viden og erfaring med virksomhedens produktion, men i særlig grad også med arbejdskulturen og virksomhedens forventninger til sine ansatte

Rollemodeller

Børn og unge i Frederikshavn Kommune skal præsenteres for lokale rollemodeller for at fremme anerkendelsen af værdien af håndens og hovedets arbejde.

Det skal være muligt for børn og unge at kunne spejle sig i lokale rollemodeller. Sådanne rollemodeller fremmer ikke blot anerkendelsen af hovedets og håndens arbejde, men de viser også, at der er mange veje frem mod et meningsfuldt og spændende arbejdsliv. Dette skal understøtte den enkelte unges mod til at forfølge egen drøm.

Det gør vi:

 • Skolerne inviterer rollemodeller ind til på alle skolens klassetrin i relation til øvrige faglige aktiviteter

 • Rollemodellerne skal bredt repræsentere lokalsamfundet i Frederikshavn Kommune. Det kan fx være forældre, personer fra det lokale erhvervs-, kultur- og foreningsliv

 • Erhvervsplaymaker har en understøttende rolle i forhold til at skabe kontakt mellem skoler og mulige rollemodeller

Kontakt

Rikke Bæhrenz Gundersen
Chefkonsulent, Klima, Udvikling og Kommunikation

Tlf. +45 98 45 62 63
mail: rbgu@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.