Spørg byrådet

§ 1. Generelle regler for skriftlige og mundtlige spørgsmål fra borgerne

Der afholdes spørgetid for borgerne forud for ethvert ordinært møde i Frederikshavn Byråd.

Spørgsmål kan enten skriftligt eller mundtligt stilles af enhver interesseret med bopæl i Frederikshavn Kommune samt af grundejere i kommunen. Spørgere skal opgive navn og adresse.

Spørgsmål skal rettes til Frederikshavn Byråd.

Alle stillede spørgsmål skal vedrøre forhold i Frederikshavn Kommune og være af almen interesse for kommunens borgere. Spørgsmålene må ikke indeholde udtalelser, der kan virke anstødelige eller ærekrænkende.

Spørgsmål besvares af borgmesteren, der dog kan overlade besvarelsen til en tilstedeværende udvalgsformand.

Spørgsmål, der vedrører punkter på dagsordenen for det ordinære møde, besvares ikke i spørgetiden, men kan indgå i drøftelserne under behandlingen af punktet på dagsordenen. Den, der har stillet spørgsmålet, har ikke mulighed for at få ordet i denne forbindelse.

Borgmesteren kan på byrådets vegne afvise

  • spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand eller røber privatlivet tilhørende forhold eller andre anliggender, som ikke kan offentliggøres
  • spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter første besvarelse

Spørgetiden ledes af borgmesteren.

Borgmesteren kan tillade, at byrådsmedlemmerne fremsætter en kort kommentar til et stillet spørgsmål.

Byrådsmedlemmerne har ikke formelt mødepligt til spørgetiden.

§ 2. Særlige regler for skriftlige spørgsmål

Spørgsmål skal være Frederikshavn Byråd i hænde senest 8 dage før det møde i byrådet, hvori spørgsmålet ønskes besvaret.

Spørgsmål sendes til Frederikshavn Byråd, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn, eller pr. e-mail til post@frederikshavn.dk.

Byrådssekretariatet står til rådighed for borgere, der ønsker hjælp til formulering af spørgsmål.

Spørgsmål optages ikke på den egentlige dagsordenen for det ordinære møde, men vil fremgå af det skriftlige materiale, der sendes til medlemmerne.

Borgmesteren oplæser spørgsmål – og svar på disse - under spørgetiden.

De svar, som gives på skriftlige spørgsmål, er udarbejdet af den kommunale forvaltning. Der er som følge heraf udelukkende tale om en administrativ besvarelse af spørgsmålene.

Det administrative svar på spørgsmål vil efterfølgende blive sendt skriftligt til den, der har stillet spørgsmålet.

Eventuelle politiske bemærkninger til svaret, der måtte fremkomme under spørgetiden, medsendes ikke i svaret til den, der har stillet spørgsmålet.

Der vil i svaret blive henvist til, at der er mulighed for at lytte til spørgsmålene og besvarelsen heraf via kommunens hjemmeside.

§ 3. Særlige regler for mundtlige spørgsmål

Spørgsmål skal være korte. Den, der stiller spørgsmålet, har ret til at fremsætte en kort kommentar efter besvarelsen.

Hvis der stilles spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares på mødet, vil der efterfølgende blive sendt et skriftligt svar på spørgsmålet til den, der har stillet spørgsmålet.

§ 4. Spørgetid for byrådets medlemmer

Efter behandling af det sidste punkt på den åbne del af byrådets dagsorden kan byrådsmedlemmerne stille spørgsmål til borgmesteren eller andre byrådsmedlemmer vedrørende kommunale forhold i Frederikshavn Kommune.

§ 5. Fortolkning af reglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af dette reglement, tilkommer det borgmesteren at fortolke reglementet.

Er et byrådsmedlem utilfreds med borgmesterens afgørelse, kan pågældende efter spørgetiden forlange, at spørgsmål tages op på det næste møde i byrådet. Indtil den endelige afgørelse foreligger, er borgmesterens afgørelse gældende.

§ 6. Ikrafttræden

Reglementet træder i kraft dagen efter byrådets vedtagelse heraf.

Vedtaget af Frederikshavn Byråd den 27. februar 2008.

Erik Sørensen. borgmester
Jane Wiis, kommunaldirektør

Kontakt

Direktionssekretariatet

Mail: post@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.