Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

  • Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
  • Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
  • Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
  • Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
  • En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klageportalen) senest kl. 
    23.59 på den dag hvor klagefristen udløber.

Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, og afgørelsen må gerne udnyttes inden klagefristen udløber.

Undtaget er dog klager over afgørelser, der indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. 
Sådanne afgørelser må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og en rettidig klage har opsættende virkning. 
Det betyder, at det, der er tilladt i afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

Klagemyndigheden kan dog bestemme andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Orientering

Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900.
Som virksomhed eller organisation skal du betale et gebyr på 1.800 kr.

  • Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
  • Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.
  • Klagens behandling starter ikke, før gebyret er modtaget.


Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.