Klagevejledning for afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Rettidig klage har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.
Klager kan anmode Nævnet om særskilt behandling af eventuel opsættende virkning.
Klager afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Når du klager:

  • skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr.
  • Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.