Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Lov om miljøbeskyttelse

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59, på den dag, hvor klagefristen udløber.

  • En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
  • En klage over et påbud eller forbud har jf. § 95 opsættende virkning, medmindre Miljø- og Føde-vareklagenævnet bestemmer andet.
  • Hvis der er truffet afgørelse efter § 78 om, at et påbud eller forbud skal efterkommes straks, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
  • En klage over vilkår om sikkerhedsstillelse truffet efter regler udstedt med hjemmel i § 39b, stk. 2 har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
  • En klage over en ekspropriationsbeslutning har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Orientering

Kommunen giver den, der har fået en afgørelse, underretning om en indgivet klage og om klagens eventuelle opsættende virkning.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900.
Som virksomhed eller organisation skal du betale et gebyr på 1.800 kr.

  • Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
  • Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.
  • Klagens behandling starter ikke, før gebyret er modtaget.


Reglerne om klagegebyr findes i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 132 af 30/01/2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø og
Fødevareklagenævnet mv.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.