Vejledning om klagemuligheder m.v. efter Naturbeskyttelsesloven

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

En eventuel klage indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet på Klageportalen.

Orientering

Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på:

  • 900 kr. for privatpersoners og
  • 1.800 kr. for organisationers og virksomheders vedkommende.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker dig fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til kommunen, som sender den videre til nævnet. 
Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning efterkommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

  1. klageren får helt eller delvis medhold i sin klage,
  2. afgørelsen ændres eller ophæves eller
  3. betalingsfristen er overskredet, du ikke er klageberettiget eller nævnet ikke har beslutningskompetence i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis det kun er fristen for efterkommelse af afgørelsen, som ændres efter nævnets behandling af sagen.
Læs mere på hjemmesiden "Nævnenes Hus" > "Miljø og Fødevareklagenævnet" > "Vejledning"

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.