Udøvere, der er medlem af en godkendt folkeoplysende forening eller klub i Frederikshavn Kommune, og samtidigt skal klub/forening være medlem af et anerkendt hovedforbund.

 • Aktiviteter og projekter, som ligger ud over de lokale klubber eller foreningers almindelige aktivitet.

 • Der skal være tale om særlige talentaktiviteter, og støtten gives til projekter/aktivitet, som klub/forening ikke har mulighed for at iværksætte uden yderligere støtte, herunder fx fra Talentpuljen.

 • Der kan søges til handleplaner indenfor talentarbejde for en flerårig periode.

 • Tilskud til undervisere gives alene til, at talentet kan opnå træning/undervisning fra helt specielle kompetencer nødvendig for talentaktiviteten. Der gives således ikke til generel professionalisering af undervisning i forhold til aktiviteten.

Der kan søges elektronisk to gange årligt

 • forår/sommer
 • efterår/vinter

Alle indkomne ansøgninger behandles i Folkeoplysningsudvalget, som træffer beslutning om hvem, der kan modtage støtte fra Talentpuljen.

 • baggrunden for ansøgningen indeholdende indstilling fra egen træner samt fra hoved- og/eller specialforbund.

 • beskrivelse af den konkrete talentaktivitet med dokumentation for ansøgers niveau på nationalt/internationalt niveau i form af resultater eller evalueringer - fx via dokumentation af på ansøgers oprykning eller udtagelse til stævner, mesterskaber eller lignende.

 • beskrivelse af hvordan aktiviteten er målrettet elite- eller talentudvikling af talentet:

 • Visioner og handleplaner for talentet i et flerårigt talentudviklingsprogram skal vedlægges, indeholdende bl.a. aftaler og forventningsafstemning med skole/uddannelsesinstitution:.
 • ansøgt beløb samt budget for talentaktiviteten.

 

Den samlede støtte udbetales til det oplyste CVR nummer.

Ansøgningsskema

Kontakt

En indgang

-  idéer og ansøgninger om kulturtilbud, idræts- og fritidsaktiviteter eller projekter i landdistrikterne