Ældrerådets vedtægt

Ældrerådet nedsættes i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

2.1
Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd, og skal som sådan medvirke til at skabe de bedste vilkår for ældrebefolkningen i kommunen.

Ældrerådet skal have indflydelse på kommunale beslutninger inden for ældreområdet, og fungere som kontaktorgan mellem borgere og byråd ved tilrettelæggelsen af byrådets ældrepolitik.

2.2
Ethvert medlem af Ældrerådet arbejder ud fra egen overbevisning og skal i ældrerådsarbejdet være uafhængig af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser, og skal i øvrigt opfylde forpligtelsen under pkt. 4.2.

Ældrerådsarbejdet er frivilligt og ulønnet.

3.1
Ældrerådet er rådgivende i udformningen af byrådets ældrepolitik og skal høres om alle forslag, som vedrører ældre.

3.2
I tilfælde, hvor en sag forberedes i et stående udvalg, skal Ældrerådet inddrages før indstillingen til byrådet udarbejdes. Ældrerådets indstilling skal være en del af sagens akter og følge sagen frem til endelig behandling i byrådet. Sager skal forelægges Ældrerådet så tidligt, at der bliver mulighed for en grundig sagsbehandling.

3.3
Ældrerådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens ældrepolitik og dens forskellige tilbud samt om Ældrerådets arbejde.

Ældrerådet skal endvidere medvirke til at sikre, at Ældrerådets arbejde bliver synligt i kommunen.

3.4
Ældrerådet har ret til at udtale sig over for kommunen og komme med forslag vedrørende ældreområdet. Kommunen er forpligtet til at behandle henvendelser og indgå i forhandlinger med Ældrerådet.

3.5
Byrådet kan beslutte at uddelegere kompetence inden for konkrete veldefinerede områder til Ældrerådet.

3.6
Ældrerådet skal til enhver tid respektere gældende love og vedtægter.

4.1
Ældrerådet består af mindst 7 og højest 9 medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

4.2
Kun personer der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, har valgret og valgbarhed ved valget til Ældrerådet.

4.3
Der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år samme år som byrådsvalget.

4.3.1
Valget tilrettelægges af en valgbestyrelse, hvoraf 2 medlemmer vælges af og blandt det siddende Ældreråds medlemmer samt én valgkyndig fra administrationen og Ældrerådets sekretær. 

Valget skal finde sted på en af valgbestyrelsen fastsat og annonceret dato. Valgbestyrelsen fastsætter valgets form efter indstilling fra Ældrerådet, herunder eventuelt en periode, hvori der kan afgives stemme. 

4.3.2
Der er mulighed for at indgå Fredsvalg (aflysning af valg), hvis betingelserne herfor er opfyldt jf. § 32 stk. 3. 

Kommunen skal have gjort en indsats for at skaffe kandidater, dvs. kommunen skal have informeret om valget. 

Valgbestyrelsen sikrer, at de opstillede kandidater opfylder krav til alder og bopæl via Folkeregistret. 

4.4
Medlemmerne vælges ved direkte valg. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til Ældrerådet.

Kandidaterne opnår valg i den rækkefølge antal modtagne stemmer angiver. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

4.5
Der udpeges stedfortrædere blandt de kandidater, som ikke har opnået valg, i den rækkefølge deres modtagne stemmer angiver

De valgte stedfortrædere er ikke personlige stedfortrædere.

4.6
Hvis formand eller næstformand udtræder af Ældrerådet, foretages der nyvalg til den pågældende post.

5.1
Ældrerådet konstituerer sig ved første møde med formand og næstformand. Konstitueringen skal ske i december samme år som valget. 

6.1
Byrådet afholder udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller lokaler og sekretærbistand til rådighed.

6.2
Der afsættes et passende budget, som Ældrerådet selv administrerer.

6.3
Der udbetales diæter ved deltagelse i Ældrerådets møder efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse, jævnfør "Retningslinjer for udbetaling af mødediæt til Ældrerådet".

7.1
Ældrerådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives regler for dagsordenen, regler for indkaldelse og øvrige regler for Ældrerådets arbejdsform, herunder informationsvirksomhed.

7.2
Ældrerådets ordinære møder fastsættes årsvis forud. Første gang på Ældrerådets konstituerende møde.

8.1
Vedtægten er gældende fra den 1. januar 2023.

Kontakt

Ditte-Marie Runge
Sekretær for Ældrerådet

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.