Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet i Frederikshavn Kommune har 9. november 2010 godkendt et vilkårskatalog, som indeholder en række vilkår, der efter en konkret og individuel vurdering kan gives i forbindelse med en ansøgning om alkoholbevilling eller nattilladelse. Bevillingsnævnet kan i henhold til Restaurationslovens §§ 10 stk. 2 og 33 betinge og begrænse en bevilling eller tilladelse.

Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

Bevillingsnævnet arbejder for at sikre et sjovt og sikkert restaurationsmiljø i kommunen. Der vil i Bevillingsnævnets bevillingspraksis være særlig fokus på at sikre trygge rammer for de unge under 18 år, som færdes i nattelivet.

En alkoholbevilling eller nattilladelse kan begrænses med eller gøres betinget af:

Drift

 • at miljø og støjkrav overholdes nøje
 • at der etableres rygerum m.v. med direkte adgang til/fra den øvrige del af restaurationen
 • at beredskabsmæssige krav nøje overholdes
 • at restaurationen ikke drives med hård udskænkning af stærke drikke herunder fri bar-arrangementer og lignende
 • at der ikke iværksættes aggressiv og pågående markedsføring af stærke drikke samt at der ikke foretages markedsføring på eller ved uddannelsesinstitutioner
 • at restaurationen ikke væsentlig må ændre forretningskoncept, herunder ændre driftsform eller foretage udvidelse, uden ny alkoholbevilling eller godkendelse af bevillingsmyndigheden
 • at der ikke opstilles gevinstgivende og/eller ikke-gevinstgivende spilleautomater i restaurationen

Åbningstid

 • at restaurationen tidligst åbner kl. 07.00
 • at restaurationen holdes lukket i tidsrummet fra kl. 05.00 til kl. 10.00

Unge under 18 år

 • at unge under 18 år ikke må have adgang til eller opholde sig i restaurationen efter kl. 02.00
 • at der ved sluttede selskaber ikke serveres stærke drikke for personer under 18 år, dog kan politiet dispensere fra denne betingelse

Dørmænd og andre sikkerhedsforanstaltninger

 • at restaurationen på dage hvor den udvidede åbningstid benyttes, skal have adgangskontrol med autoriserede dørmænd fra kl. 00.00
 • at restaurationslokalerne og indgangspartiet videoovervåges. Anlæggets kvalitet og opsætning skal godkendes af politiet, og optagelserne skal opbevares i minimum 8 dage
 • at restauratøren og restaurationens personale, herunder bestyrer, dørmænd m.v. aktivt skal samarbejde med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift

Selskaber og foreninger

 • at bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at ændringer i sammensætning af direktionen, bestyrelsen samt kapitalbesiddelsen godkendes af bevillingsmyndigheden
 • at bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at det etablerede interessentskab er bestående, således at ændringer i den solidarisk hæftende deltagerkreds, herunder i tilfælde hvor en interessent træder ud, medfører, at der skal ansøges på ny om alkoholbevilling
 • at bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at ændringer i sammensætningen af bestyrelsen godkendes af Bevillingsnævnet.

Idrætsforeninger, kantiner på ikke-arbejdspladser, skoler mv.

 • at bevillingen begrænses til servering for medlemmer, spillende gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer
 • at der alene serveres øl i skatteklasse 1 og bordvine

Særlige vilkår

 • at alle der beskæftiges i restaurationen skal være godkendt af politiet
 • at restaurationen ledes af en godkendt bestyrer, der er til stede i restaurationen i tidsrummet xxxx
 • at der ikke arrangeres eller på nogen måde i øvrigt medvirkes ved gennemførelse af pubcrawl eller lignende arrangementer og optog mv.

Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Formålet med denne kommunale forskrift er at regulere de miljømæssige forhold
i forbindelse med drift af restaurationer i Frederikshavn Kommune, således at
driften ikke medfører væsentlig gene for omgivelserne.

Gyldighedsområde

§1. Forskriften er gældende i Frederikshavn Kommune.
Stk. 2. Frederikshavn Kommune kan bestemme, at forskriften eller dele heraf
ikke er gældende for restaurationer med særlig beliggenhed. For området
angivet i Frederikshavn Kommunes lokalplan SKA. 200. C1, kortbilag 6,
gælder de i bilag 3 angivne støjgrænser.
Stk. 3. Forskriften er gældende for både nye og eksisterende restaurationer
bortset §§ 9-10 om ventilation, der kun gælder for nye restaurationer og
for restaurationer der ændres så væsentligt, at der kræves byggetilladelse.

§2. Ved restaurationer forstås i denne forskrift: Selvstændige
erhvervsvirksomheder med servering af spise- og drikkevarer og lignende
erhvervsmæssigt samt foreningsmæssigt drevne virksomheder, herunder
restaurationer, værtshuse, cafeterier, pizzeriaer, diskoteker, kaffebarer,
grillbarer, cateringsvirksomheder og lignende erhvervsmæssigt drevne
virksomheder. Alle de nævnte restaurationstyper er omfattet uanset om
de er godkendt med eller uden bevilling efter lov om restaurations- og
hotelvirksomhed. Ved restaurationer forstås desuden erhvervsmæssigt
drevne forsamlingshuse.
Stk. 2. Ved servering forstås i denne forskrift: Salg af spise- og drikkevarer til
nydelse på eller ved salgsstedet.
Stk. 3. Ved faste musikanlæg forstås i denne forskrift: Fastmonteret eller
fastplacerede anlæg i restaurationen, for eksempel jukebokse, forstærkere,
højtalere og lignende. Bestemmelsen omfatter ikke mindre akustiske
musikinstrumenter som guitar og lignende.
Stk. 4. Ved svag baggrundsmusik forstås i denne forskrift: Musik som ikke kan
høres uden for eget areal.
Stk. 5. Ved beboelsesområder forstås i denne forskrift: Områdetyper, der i en
lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål,
eller områdetyper med andre anvendelsesbestemmelser (centerområder,
erhvervsområder eller områder til offentlige formål), der faktisk anvendes
til boligformål.
Stk. 6. Frederikshavn Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til
restaurationer.

§3. Ved restaurationen forstås arealer inde i bygninger og de dele af
ejendommens arealer samt andre arealer, som restaurationen efter særlig
tilladelse kan disponere over, herunder offentlige arealer som veje, pladser
og parker.

§ 4. Ved restaurationens støj forstås den samlede støj fra drift, personale, og
musik.

Begrænsning af støjgener

§ 5. Støjende udendørs og indendørs installationer, som f.eks. køleanlæg
og ventilatorer, skal udføres således, at støjbelastningen fra disse ikke
overstiger de i bilag 1 angivne grænseværdier.
Stk. 2. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, skal
lydisoleres, således at den udendørs støjbelastning ikke overstiger de i
bilag 1 angivne grænseværdier.
Stk. 3. Faste musikanlæg og eludtag til lydanlæg, der ved gæsteoptræden
medbringes af musikere, discjockeyer og lignende skal ved etablering,
udvidelse eller ændring forsynes med en begrænsning (plombering), som
sikrer, at restaurationer overholder de i bilag 1 angivne grænseværdier.
Bestemmelsen omfatter ikke spiserestaurationer der udelukkende har svag
baggrundsmusik.
Stk. 4. Indgangspartier til restaurationer beliggende nær boliger skal, i tilfælde
af at disse er til gene for omgivelserne, være udført med lydsluse (for
eksempel vindfang – med dør i begge ender). Døre skal være forsynet
med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Bestemmelsen
omfatter ikke spiserestaurationer og lignende, der udelukkende har svag
baggrundsmusik.
Stk. 5. Støj fra restaurationer med eget udeserveringsareal kan i tidsrummet
kl. 18.00 – 23.00 målt i skel sættes lig med den tilsvarende for
området i dagtimerne kl. 07.00 - 18.00 angivne støjgrænse, hvis det
dokumenteres, at støjkravet kan overholdes. Dokumentationen skal som
minimum bestå af en beskrivelse af driftsforholdene suppleret med en
vejledende støjmåling udført af et akkrediteret firma, som er godkendt af
Frederikshavn Kommune.

§ 6. Vægge og etagedæk i restaurationer skal lydisoleres, således at de i bilag 1
anførte grænser for støj i beboelses- og kontorlokaler overholdes.

§ 7. Støjende oprydning, herunder rengøring i restaurationer beliggende i
beboelsesejendomme, må ikke finde sted i tidsrummet kl. 23.00 - 07.00.
Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald skal ske efter de til
enhver tid gældende regler for affald i Frederikshavn Kommune.

Begrænsning af lugtgener

§ 8. Restaurationens drift må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne.

§ 9. Restaurationer skal forsynes med et velfungerende udsugnings- og
ventilationsanlæg, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler.
Stk. 2. Ventilationsafkast skal føres over tag, (tagryggen/det højeste punkt
på taget - tårne o.l. undtaget - på ejendommens højeste bygning), i
en afstand af mindst 5 m fra oplukkelige vinduer og anden form for
friskluftindtag.
Stk. 3. Ventilationsafkast skal forsynes med jethætte eller lignende med en
kastelængde der indebærer, at afkastet sker over tagryggen på den højeste
bygning inden for den karré, herunder bebyggelsen på modstående
vejside, som ejendommen er beliggende i, se bilag 2.

§ 10. Ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for
fejl, tilsmudsning og utætheder, og om nødvendigt repareres. Der skal
føres tilsynsrapport, som forevises ved kontrol.
§ 11. Stærkt lugtende krydderier eller råvarer skal opbevares således, at
lugtgener ikke forekommer i omgivelserne.

Dokumentation

§ 12. Den der er ansvarlig for driften af en restauration omfattet af denne
forskrift, skal efter anmodning fra Frederikshavn Kommune afgive alle
oplysninger som har betydning for vurderingen af om restaurationen
opfylder de i forskriften indeholdte krav, og give oplysninger om
eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger.

§ 13. Frederikshavn Kommune kan forlange at den ansvarlige for egen regning,
dog maks. 1 gang årligt, foretager analyser og målinger af støj og rystelser,
klarlægger årsagerne til eller virkningen af en stedfunden støjforurening
og redegør for hvordan støjforureningen kan afhjælpes eller forebygges.
Stk. 2. Dokumentationen skal udformes som en rapport baseret på målinger eller
beregninger udført af et firma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre
støjmålinger eller er godkendt af Miljøstyrelsen til „Miljømåling - ekstern
støj“.
Stk. 3. Støjmålinger skal foretages efter retningslinjerne angivet i bilag 1.
Stk. 4. Nye restaurationer samt restaurationer, der ændres væsentligt, skal
overholde bestemmelserne ved ibrugtagning af lokalerne. Dokumentation
skal indsendes senest sammen med færdigmeldingen af byggeriet til
Frederikshavn Kommune.

Dispensation og klage

§ 14. Frederikshavns Kommunes afgørelser i medfør af denne forskrift kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Frederikshavn Kommune
efter ansøgning dispensere for reglerne i forskriften. Frederikshavn
Kommune kan i særlige tilfælde meddele restaurationer dispensation
fra en eller flere bestemmelser i forskriften. Dispensation kan kun gives
efter forudgående ansøgning, der skal indeholde konkrete begrundelser
for dispensationen. Frederikshavn Kommune kan fastsætte vilkår for en
dispensation, ligesom en dispensation kan tidsbegrænses.

Administrative bestemmelser

§ 15. Dokumentation for at § 5, stk. 5 er overholdt skal være fremsendt til
Frederikshavn Kommune til godkendelse hvert år inden den 1. maj.

§ 16. Såfremt forskriften ikke overholdes, kan der nedlægges forbud mod drift
af de aktiviteter, der medfører at forskriften ikke overholdes. Eventuelt
mod hele restaurationens drift.

§ 17. Forskriften er ikke til hinder for at Frederikshavn Kommunes Center for
Teknik og Miljø efter § 42, stk. 1 - 4, i Miljøbeskyttelsesloven (Miljø- og
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998) kan
stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end
angivet i forskriften.

§ 18. Afgørelser truffet i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til højere
administrativ myndighed, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af
10 maj 1992 om anden virksomhed end listevirksomhed, § 6, stk. 4, men
vil eventuelt kunne indbringes for domstolene. Eventuelt sagsanlæg til
domstolsprøvelse skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er
meddelt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Straffebestemmelser

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes
med bøde den, der undlader at følge bestemmelserne i denne forskrift om
begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Forskriften træder i kraft den 1. juni 2010.

Godkendt af Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg 1. juni 2010 samt Byrådet 1. juli 2010. Revision godkendt af Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg 6. marts 2012

1. Grænseværdier for restaurationens samlede støjbelastning

Mandag-fredag kl. 07-18

 • Centerområde: 55 dB(A)
 • Etage- og boligområde: 50 dB(A)
 • Åben/lav boligområde: 45 dB(A)

Lørdage kl. 07-18

 • Centerområde: 55 dB(A)
 • Etage- og boligområde: 50 dB(A)
 • Åben/lav boligområde: 45 dB(A)

Mandag-fredag kl. 18-22

 • Centerområde: 45 dB(A)
 • Etage- og boligområde: 45 dB(A)
 • Åben/lav boligområde: 40 dB(A)

Lørdage kl. 18-22

 • Centerområde: 45 dB(A)
 • Etage- og boligområde: 45 dB(A)
 • Åben/lav boligområde: 40 dB(A)

Søn- og helligdage kl. 07-22

 • Centerområde: 45 dB(A)
 • Etage- og boligområde: 45 dB(A)
 • Åben/lav boligområde: 40 dB(A)

Alle dage kl. 22-07

 • Centerområde: 40 dB(A)
 • Etage- og boligområde: 40 dB(A)
 • Åben/lav boligområde: 55 dB(A)

Maksimalværdi kl. 22-07

 • Centerområde: 55 dB(A)
 • Etage- og boligområde: 55 dB(A)
 • Åben/lav boligområde: 50 dB(A)

Grænserne som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen) og gælder restaurationens samlede støjbidrag, jf. §4. Støjgrænser samt krav til luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer

2. Grænseværdier for restaurationernes samlede bygningstransmitterede støjbidrag


Beboelsesrum 

 • Dag og aften kl. 07-22: 30 dB(A)
 • Nat kl. 22-07: 25 dB(A)

Kontorlokaler

 • Hele døgnet: 40 dB(A)

Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen) og gælder restaurationens samlede  bygningstransmitterede støjbidrag. Maksimalværdien for bygningstransmitteret støj må om natten ikke overstige 40 dB(A) i beboelsesrum.

3. Vægge og etagedæk

Vægge og etagedæk skal have en sådan lydisolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter i restaurationen ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i pkt. 2 nævnte grænseværdier. Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen mellem lydtryksniveauet i restaurationslokalet angivet som det ækvivalente konstante, støjniveau i dB(A) og det ækvivalente konstante støjniveau i nærmeste beboelser eller kontorlokaler.

4. Musikanlæg

På musikanlæg og eludtag, der benyttes til lydanlæg medbragt af musikere m.v. ved gæsteoptræden, skal installeres en form for begrænsning, således at det samlede
støjbidrag fra restaurationen ikke overstiger de i pkt. 1 og 2 anførte grænseværdier. Begrænsningen skal udføres således, at man ikke umiddelbart kan ændre denne.

Eludtag tilknyttet lydbegrænsningsanlæg skal benyttes ved gæsteoptræden.

Begrænsning af lydanlæg, der medbringes ved gæsteoptræden (musikere, discjockeyer, stand-up-komikere m.v.) sker bedst ved at installere et lydbegrænsningsanlæg på de sikringsgrupper i restaurationens elsystem, der benyttes til de optrædendes lydanlæg. Disse sikringsgrupper bør ikke samtidig benyttes til for eksempel almen belysning, idet lydbegrænsningsanlægget da vil slukke lyset, hvis der skrues for højt op for lyden. Lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden skal være mikrofonstyrede og bør være forsynet med en advarselslampe, der indikerer, at man nærmer sig det maksimalt tilladelige lydniveau. Overskrides lydniveauet, afbrydes eltilførslen. Indstilling af musikanlæg, herunder lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden, skal foretages i samarbejde med et firma, der er akkrediteret af DANAK til udførelse af
støjmålinger, eller af en person, der er certificeret til udførelse af “Miljømålinger -ekstern støj”.

5. Dokumentation

Dokumentation skal foreligge i form af målinger og/eller beregninger, udført af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger, eller af en person,
der er certificeret til udførelse af Miljømåling - ekstern støj. Dokumentationen skal fremsendes til Frederikshavn Kommune.

Vedrørende målepositioner, målebetingelser m.v. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger.

Ved etablering af ventilationsanlæg henledes opmærksomheden på anden lovgivning især levnedsmiddellovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.

1. Ventilationsanlægget

Ventilationsanlægget skal installeres tilgængeligt, således at der kan foretages
tilsyn og vedligeholdelse i nødvendigt omfang. Ventilationskanaler skal være
helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form
for effektiv forsegling. For så vidt angår indvendige kanaler, der passerer
beboelsesrum eller andre opholdsrum, gælder, at der skal godtgøres, at kanalerne
er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger, inden
anlægget igangsættes.

2. Afkastluften

Afkastluften skal afledes til det fri i en højde som sikrer, at der ikke forekommer
lugtgener i de nære omgivelser. Dette vil oftest kunne sikres ved afledning
af den udsugede luft over tagryg på højeste bygning i de nære omgivelser.
Ved forekomst af lugtgener vil kommunen stille krav om gennemførelse af
forureningsbegrænsende foranstaltninger.

 • Mandag-fredag kl. 07-18: 65 dB(A)
 • Lørdage kl. 07-18: 65 dB(A)
 • Mandag-fredag kl. 18-02: 55 dB(A)
 • Lørdage kl. 18-02: 55 dB(A)
 • Søn- og helligdage kl. 07-02: 55 dB(A)
 • Alle dage kl. 02-07: 55 dB(A)
 • Maksimalværdi kl. 02-07: 65 dB(A)

Støjgrænserne er angivet i Frederikshavn Kommunes lokalplan SKA. 200. C1, kortbilag 6. Hvis du vil se kortbilaget, skal de åbne pdf-dokumentet.

Sagsbehandling vedr. støjgener reguleres via restaurationsforskriften, og der kræves i nødvendigt omfang lydsluse og plombering af lydanlæg. I forbindelse med plomberingen måles støjniveauet i nærmeste naboskel.

Hvis der opstår en situation hvor der kan rettes tvivl om hvorvidt restaurationsforskriftens støjgrænser er overholdt, foretager kommunen en vurdering og laver evt. en orienterende støjmåling. Hvis det er sandsynligt, at grænseværdierne ikke er overholdt , kan restaurationen enten foretage afhjælpende foranstaltninger, eller få lavet en akkrediteret måling der dokumenterer støjniveauet. Støj fra gæster på restaurantens areal medregnes ikke i det samlede støjniveau. Støj fra gæster på lejede arealer, lejet i overensstemmelse med Kommunens gaderegulativ, medregnes ligeledes ikke i det samlede støjniveau.

I tilfælde af at støjgrænserne ikke er overholdt , skal restauranter med diskoteksmusik forsynes med adgangsdøre med lydsluser, der er så store, at begge døre kun undtagelsesvis er åbne på samme tid. Med yderdøren i lydslusen åben og den inderste dør lukket, må støjbidraget ved naboer ikke overstige grænseværdierne som nævnt i restaurationsforskriftens Bilag 1 og Bilag 3. Alternative, veldokumenterede løsninger med en tilsvarende støjdæmpende effekt kan accepteres. Hvis ikke grænseværdierne er overholdt skal der etableres og plomberes en elektronisk begrænsning i musikanlægget for at sikre overholdelse.

Hvis der i forbindelse med særlige arrangementer er behov for af dispensere fra en eller flere af bestemmelserne i forskriften, kan der meddeles dispensation fra forskriften. Der gives dispensation til den enkelte restauration eller det enkelte arrangement for ét kalenderår af gangen. Arrangementerne skal beskrives, og skal angives med datoer og tidsrum. Der gives dispensation til max. 10 arrangementer til hver restauration i løbet af et år. Arrangementerne skal som udgangspunkt slutte senest kl. 24.00. Arrangementerne skal offentliggøres i lokale aviser. I enkelte tilfælde vil der være behov for dispensation ud over det beskrevne, f.eks. Skagen festival, Tordenskjoldsdagene, Sæby Jazzfestival m.fl. Dispensationerne evalueres hvert år.

Tiltrådt af Plan- og miljøudvalget den 6. marts 2012.

Gældende fra 1. oktober 2017

Frederikshavn Byråd har den 31. maj 2017 besluttet at supplere bilag 4 i Restaurationsforskriften
følgende:

At dispensationerne i Skagen by (jf. kort) kan gives for 10 dage fordelt på to blokke med indlagt minimum 1 times pause. 
Det skal af ansøgningen pausen afvikles.

Tidsrummet for dispensationer er på dagene:

Fredag og lørdag kl. 15.00 til 23.00 
søndag til torsdag kl. 15.00 til 22.00 
i uge 29 alle dage kl. 15.00 til 23.00 

At dagene med Skagen Festivalen fritages for ansøgningsforpligtelsen.

 

Kortet over de omfattede områder findes i pdf-versionen.

Kontakt

Karen Henning Lind Christoffersen
Jurist
Direktionssekretariatet

Tlf. (+45) 98 45 51 36

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.