Grundvandsråd

Gældende forretningsorden er vedtaget i 2009 inklusiv tillæg vedtaget i 2014.

Frederikshavn Kommunes Grundvandsråd er nedsat som koordinationsforum på vandforsyningsområdet i henhold til § 12 i lov om vandforsyning (Lov nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 71 af 17. januar 2007). Grundvandsrådets opgave er at bistå kommunalbestyrelsen ved udarbejdelsen af indsatsplaner. Grundvandsrådet skal i henhold til ovennævnte paragraf bestå af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen.

I henhold til delaftale på miljøområdet i aftalen om forpligtende samarbejde mellem Læsø og Frederikshavn Kommuner, skal Frederikshavn Kommunes Grundvandsråd ligeledes bistå Læsø Kommunalbestyrelse ved udarbejdelsen af indsatsplaner på Læsø.

Grundvandsrådets medlemmer udpeges som tekniske repræsentanter som følger:
2 medlemmer udpeges af Frederikshavn Kommunens Plan – og Miljøudvalg, hvoraf den ene er formand
2 medlemmer udpeges af Miljømyndighed Frederikshavn Kommune, hvoraf den ene fungerer som sekretær
2 medlemmer udpeges af de private vandværker i Frederikshavn Kommune
1 medlem udpeges af Frederikshavn Forsyning
1 medlem udpeges af LandboNord
1 medlem udpeges af Embedslægeinstitutionen i Nordjylland (Sundhedsstyrelsen) 
1 medlem udpeges af By- og Landskabsstyrelsen (herefter benævnt ”Statens Miljøcenter”)
1 medlem udpeges af Frederikshavn Erhvervsråd
1 medlem udpeges af Danmarks Naturfredningsforening
1 medlem udpeges af Skov- og Naturstyrelsen 
1 medlem udpeges af Dansk Skovforening (private skove)

Grundvandsrådets opgave, i henhold til vandforsyningsloven, er at bistå ved udarbejdelsen af indsatsplaner. Grundvandsrådets opgave er således at bidrage med teknisk viden.

Grundvandsrådet skal inden 8 uger efter modtagelse af udkast til resultatet af den detaljerede hydrogeologiske kortlægning fra Statens Miljøcenter afholde møde herom. På dette møde skal Grundvandsrådet drøfte forslag til indsatsplan.

Efter Frederikshavn eller Læsø Kommune har udarbejdet forslag til Indsatsplan, skal Grundvandsrådet høres i forbindelse med at forslaget er offentliggjort.

Frederikshavn Kommune skal inden endelig vedtagelse af indsatsplan forelægge det reviderede forslag for Grundvandsrådet til orientering.

For ændring eller ophævelse gælder tilsvarende procedure.

Miljømyndighed, fungerer som sekretariat for Grundvandsrådet.

Grundvandsrådet holder møder efter behov. Formanden indkalder til møderne.

Dagsorden

Dagsorden for møderne i Grundvandsrådet udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse. Forslag eller planer, der ønskes behandlet på et møde, skal fremsendes til Sekretariatet senest 3 uger før det møde, hvor forslaget ønskes behandlet.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
• Indledning
• Godkendelse af referat fra forrige møde
• Orientering/Meddelelser
• Diskussion af igangværende projekter inden for indsatsplanlægningen og vandforsyningsområdet
• Behandling af indkomne forslag,
• Forslag til emner til dagsorden for næste møde 
• Eventuelt

Grundvandsrådet fastsætter på sidste møde i et kalenderår, hvornår møderne i det kommende kalenderår skal afholdes.

Offentlighed

Møderne i Grundvandsrådet er ikke offentligt tilgængelige.

Udtalelser

Formanden udtaler sig på Grundvandsrådets vegne, men Grundvandsrådets medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

 

Kontakt

Natur og vand
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 63 86

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.