Huslejenævn

Nævnet har ikke mulighed for, at behandle alle typer konflikter mellem lejere og udlejere.

Huslejenævnet kan behandle sager om bl.a.:

 • Huslejens størrelse, herunder forudbetalt leje og depositum ved lejeaftalens indgåelse
 • Lejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
 • Varmeregnskaber og vandregnskaber
 • Udlejers pligt til at renholde og vedligeholde lejligheden/ejendommen
 • Lejers pligt til at vedligeholde det lejede
 • Overtrædelse af husorden (kan kun indbringes af udlejer)

Huslejenævnet kan ikke behandle sager om bl.a.:

 • spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål
 • lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

Pris for 2024

Det koster 357 kr. (2023: 345 kr.) at få behandlet en sag i Huslejenævnet.

Hvis lejer får fuldt ud medhold i sin klage, skal udlejer jf. lov om boligforhold § 82, stk.2., betale 6.827 kr. (2023: 6.597 kr.)

Beløbet tilfalder Frederikshavn Kommune, som et bidrag til omkostningerne ved at have et Huslejenævn. 

Beløbene reguleres 1. januar hvert år, og kan ikke tilbagebetales.

Huslejenævnet modtager 20-30 sager om året. 
Der er stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter.

Ofte tager det 2-3 måneder at få behandlet en sag.

 • Når Huslejenævnet modtager din sag, får modparten en kopi af din klage. 
  Modparten får mulighed for at kommentere på sagen.

 • Alle parter i sagen får mulighed for at udtale sig om de oplysninger, som har betydning for nævnets afgørelse.

 • Hvis en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse ud fra den anden parts påstand. Nævnet er dog ikke forpligtet hertil.

 • Huslejenævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter og alle offentlige myndigheder mfl
 • Hvis nævnet ønsker at foretage besigtigelse af ejendommen eller din lejlighed, indkalder nævnet til besigtigelsen.
 • De sager, som Huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle (falder udenfor nævnets område), skal i stedet indbringes for Boligretten.

Hvis du vil klage over Huslejenævnets afgørelse

Ønsker du at klage over nævnets afgørelse, kan sagen indbringes for Boligretten.

Du skal ikke kontakte nævnet, men søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller Retshjælpen

Normtal og beregning af hensættelser udvendig vedligeholdelse i 2023 jf. boligreguleringsloven. Gældende for Frederikshavn Kommune ved
beregning af omkostningsbestemt husleje.

 • Vicevært udokumenteret: 2.650 kr. pr. lejemål.
 • Administration udokumenteret: 3.500 kr. pr. lejemål.
 • Hvis dokumentation for større udgifter, anvendes de beløb normalt inkl. moms.


Normtal henlæggelse til fornyelse tekniske installationer – ved beregning af tillægsafkast iflg. lejelovens § 25, stk. 7.

 1. Fjernvarme 555 kr. x ejendommens beboelsesareal x 4%.
  Ved eget centralvarmeanlæg 655 kr.
 2. Elvarme 1.200 kr. pr. elovn x 8%.
  Elvandvarmer 4.000 kr. x 10%.
 3. Elkomfur 4.500 kr. pr. lejlighed x 8%.


Det beregnede beløb satsreguleres for perioden 1995 – 2022 med 57,36 %.


Fradrag for sparet vedligeholdelse i forbindelse med beregning af forbedringstillæg:
vinduesudgiften - 25%, evt. andet efter konkret vurdering.

Forbedringstillæg beregnes derefter normalt som 9% af forbedringsudgiften.

Beregning lejelovens § 119, stk. 1 hensættelser udvendig vedligeholdelse ved ”småhusejendomme”
(6 eller færre beboelseslejemål):

 • Grundbeløb lejemål taget i brug i 1964 el. senere: 37 kr. pr. m2
 • Grundbeløb lejemål taget i brug før 1964: 44 kr. pr. m2.
 • Grundbeløbet forhøjes med et m2-beløb beregnet af 1/3 af beløbet til fornyelse af tekniske installationer jf. ovenfor.

Hvis ikke § 120, stk. 1 hensættelse, jf. nedenfor, forhøjes grundbeløbet med et m2- beløb beregnet af 2/3 af beløbet til fornyelse tekniske installationer.
Det beregnede beløb satsreguleres med 57,36 % jf. ovenfor.


Beregning § 120, stk. 1 hensættelser udvendig vedligeholdelse ved ”småhusejendomme” – gælder kun ved ejendomme med mere end 2 boliglejemål, som er taget i brug før 1970:

 • Grundbeløb 39,50 kr. pr. m2.
 • Grundbeløbet forhøjes med et m2-beløb beregnet af 1/3 af beløbet til fornyelse af tekniske
  installationer.
 • Det beregnede beløb satsreguleres med 57,36 % jf. ovenfor.

Regneeksempel § 119, stk. 1:

Ejendommen taget i brug i 1962. Der er 4 beboelseslejligheder, og det samlede boligareal er på 200 m2.

Henlæggelse fornyelse tekniske installationer:
Fjernvarme 555 kr. x 200 m2 x 4% = 4.440 kr.
Komfur 4500 kr. x 4 lejligheder x 8% = 1.440 kr.
I alt 5.880 kr.

Hensættelsesbeløbet beregnes derefter således:

Grundbeløb: 44,00 kr. pr. m2.
1/3 af beløb forn. tekniske. installationer: 1/3 af 5.880 kr. = 1.960 kr.
Tillæg til grundbeløb: 1.960 kr.: 200 m2 9,80 kr. pr. m2.
I alt 53,80 kr. pr. m2

Efter satsregulering: 53,80 kr. + 57,36 % = 111,16 kr. pr. m2
(nedrundes til 111 kr. pr. m2).

Derefter beregnes på samme måde ved denne ejendom § 120, stk. 1 hensættelse.

Almindeligt sagsgebyr 2023 er 345 kr.
Gebyr ved fuldt medhold til lejeren er i 2023 på 6.597 kr.

Normtal og beregning af hensættelser udvendig vedligeholdelse i 2024 jf. lejeloven. Gældende for Frederikshavn Kommune ved
beregning af omkostningsbestemt husleje.

 • Vicevært udokumenteret: 2.750 kr. pr. lejemål.
 • Administration udokumenteret: 3.650 kr. pr. lejemål.
 • Hvis dokumentation for større udgifter, anvendes de beløb normalt inkl. moms.


Normtal henlæggelse til fornyelse tekniske installationer – ved beregning af tillægsafkast iflg. lejelovens § 25, stk. 7.

 1. Fjernvarme 555 kr. x ejendommens beboelsesareal x 4%.
  Ved eget centralvarmeanlæg 655 kr.
 2. Elvarme 1.200 kr. pr. elovn x 8%.
  Elvandvarmer 4.000 kr. x 10%.
 3. Elkomfur 4.500 kr. pr. lejlighed x 8%.


Det beregnede beløb satsreguleres for perioden 1995 – 2023 med 59,2 %.


Fradrag for sparet vedligeholdelse i forbindelse med beregning af forbedringstillæg:
vinduesudgiften - 25%, evt. andet efter konkret vurdering.

Forbedringstillæg beregnes derefter normalt som 9% af forbedringsudgiften.

Beregning lejelovens § 119, stk. 1 hensættelser udvendig vedligeholdelse ved ”småhusejendomme”
(6 eller færre beboelseslejemål):

 • Grundbeløb lejemål taget i brug i 1964 el. senere: 37 kr. pr. m2
 • Grundbeløb lejemål taget i brug før 1964: 44 kr. pr. m2.
 • Grundbeløbet forhøjes med et m2-beløb beregnet af 1/3 af beløbet til fornyelse af tekniske installationer jf. ovenfor.

Hvis ikke § 120, stk. 1 hensættelse, jf. nedenfor, forhøjes grundbeløbet med et m2- beløb beregnet af 2/3 af beløbet til fornyelse tekniske installationer.
Det beregnede beløb satsreguleres med 59,20 % jf. ovenfor.


Beregning lejelovens § 120, stk. 1 hensættelser udvendig vedligeholdelse ved ”småhusejendomme” – gælder kun ved ejendomme med mere end 2 boliglejemål, som er taget i brug før 1970:

 • Grundbeløb 39,50 kr. pr. m2.
 • Grundbeløbet forhøjes med et m2-beløb beregnet af 1/3 af beløbet til fornyelse af tekniske
  installationer.
 • Det beregnede beløb satsreguleres med 59,2 % jf. ovenfor.

Regneeksempel § 119-hensættelsen

Ejendommen taget i brug i 1962. Der er 4 beboelseslejligheder, og det samlede boligareal er på 200 m2.

Henlæggelse fornyelse tekniske installationer:
Fjernvarme 555 kr. x 200 m2 x 4% = 4.440 kr.
Komfur 4500 kr. x 4 lejligheder x 8% = 1.440 kr.
I alt 5.880 kr.

§ 119-beløbet beregnes derefter således:

Grundbeløb: 44,00 kr. pr. m2.
1/3 af beløb forn. tekniske. installationer: 1/3 af 5.880 kr. = 1.960 kr.
Tillæg til grundbeløb: 1.960 kr.: 200 m2 9,80 kr. pr. m2.
I alt 53,80 kr. pr. m2

Efter satsregulering: 53,80 kr. + 59,2 % = 85,65 kr. pr. m2
(nedrundes til 86 kr. pr. m2).

Derefter beregnes på samme måde ved denne ejendom § 120, stk. 1 hensættelse.

Kontakt

Sekretær for Husleje- og Beboerklagenævnet
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 55 92

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.