Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehaven Pilekrattet

Afdelingsleder: Ulla Egholm

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 64 børn i alt, 64 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 6

Antal pædagogiske assistenter ansat: 

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Dato: 12.04.2023

Afdelingsleders underskrift: Ulla Egholm

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehaven Pilekrattet

Dato: 08.03.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Pædagogiske læreplan er gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Den pædagogiske lederes vurdering af; Faglig udvikling og evaluering i børnehaven. Dette er sket ved at anvende KVALid.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Der er lavet observationer af alle tre grupper i børnehaven; Grøn, Gul og Blå gruppe

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Pædagogisk leder
Medarbejdere
Børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn: der skal arbejdes videre med at fastholde og styrke fokus på barnesynet i de pædagogiske læringsmiljøer med særligt fokus på inddragelse af ALLE børns perspektiver. Ret særligt fokus på hvordan institutionen kan organisere og planlægge dagen, så der systematisk er fokus på børneperspektivet - og samtidig arbejdes med at understøtte og styrke fællesskabet mellem børnene?

Børnefællesskaber
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på at understøtte børnefællesskaber gennem videreudvikling af de pædagogiske læringsmiljøer - både ift de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter. Der skal særligt fokus på hvordan institutionen kan organisere og planlægge dagen, så der systematisk er fokus på børneperspektivet - og samtidig arbejde med at understøtte og styrke fællesskabet mellem børnene.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe på et personalemøde.

Dato: 03.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Skagen, Distrikt Nord

Afdelingsleder: Anette Mariah Falberg Aarre

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Dagplejen er: Kommunal

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn i dagplejen: 45

Antal dagplejere ansat: 13

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Dato: 23.02.2023

Afdelingsleders underskrift: Anette Mariah Falberg Aarre

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Dagpleje: Dagplejens legestuegrupper i Skagen

Dato: 23.-, 29.- og 31.03.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt dagplejens pædagogiske læreplan:
Pædagogiske læreplan er gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Pædagogiske leders vurdering af Legestuernes faglige udvikling og evaluering. Vurderingen er foretaget med afsæt i kvalitetskriterierne KVALid.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende legestuegrupper:
Legestuegruppen onsdag
Legestuegruppen torsdag
Legestuegruppen fredag

For vurderinger af dagplejens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Pædagogisk leder, dagplejerne og børnene

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i dagplejens legestuegrupper, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som dagplejen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner:
- Sæt fokus på inddragelse af børnene/børneperspektivet ift til måltiderne:
- Hvordan tilrettelægges gøremålene; før -under og efter måltiderne, så alle børn har og får deltagelses-muligheder
Hvordan tilrettelægges selve måltidet så børnene får mere indflydelse på måltidets rammer og regler - bedre deltagelsesmuligheder i forbindelse med selve måltidet.

Børnefællesskaber
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn:
Sæt særligt fokus på alle overgange i løbet af dagen; mellem rutiner, aktiviteter og børnenes egne lege:
- Fokus på forudsigelighed, guidning og tydelig rammesætning fx ved brug af visuel understøttelse

Hvilke form for opfølgning er der sket med personalegruppen ledelsen og medarbejderne på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet en tilbagemelding til alle dagplejer, den pædagogiske leder og områdeleder i dagplejen Nord i Skagen - på et fælles p-møde.

Dato: 19.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Molevitten

Afdelingsleder: Henriette Slynge

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 115 børn i alt, 22 i vuggestue, 93 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 14

Antal pædagogiske assistenter ansat: 3

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Dato: 04.04.2023

Afdelingsleders underskrift: Henriette Plough Therland Slynge

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Molevitten

Dato: 04.04.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materialer fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst
Pædagogiske læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogiske konsulenter
Observationer foretaget af afdelingsleder fra en anden institution

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Hvordan kan vi organisere og planlægge dagen, så vi systematisk har fokus på barnesynet, bevarer den gode kontakt og samspil med alle børn og samtidig understøtter og styrker fællesskabet mellem børnene?
(Hverdagens rutiner, børnenes egne lege, planlagte aktiviteter)

Videreudvikling af evalueringskulturen, med systematiske observationer, refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser - med henblik på videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og områdeleder på et personalemøde.

Dato: 11.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Vuggestuen Regnbuen

Afdelingsleder: Lone Munk

Distriktsleder: Rasmus Holm

Daginstitutionen er: Kommunal vuggestue

Specialtilbud tilknyttet: 

Antal indskrevne børn: 29 børn i alt

Antal pædagoger ansat: 5

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Dato: 29.03.2023

Afdelingsleders underskrift: Lone Munk

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Vuggestuen Regnbuen

Dato: 14.03.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materiale fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst
Pædagogisk læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogiske konsulent
Observationer foretaget af afdelingsleder fra en anden institution

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuens grupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Børnefællesskaber
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I planlagte aktiviteter – hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Evalueringskultur:
Videreudvikling af Jeres evalueringskultur, hvor I løbende foretager systematiske observationer, refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette danner afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og områdeleder - på er personalemøde.

Dato: 11.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehaven Mattisborgen

Afdelingsleder: Margit Brink Hansen

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 41 børn i alt, 41 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 0

Dato: 08.06.2023

Afdelingsleders underskrift: Margit Brink Hansen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: 

Dato: 

Tilsynsførende: 

Baggrund for tilsynsbesøget: 

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Institutionens læreplan, samt materialer fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af ekstern pædagogisk leder
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavegruppen

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, pædagogisk leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Børnefællesskaber
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I børenes lege på legepladsen – hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Faglig udvikling og evaluering:
Arbejde videre med og videreudvikle en evalueringskultur , hvor I løbende foretager systematiske observationer, refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette skal danne afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde, med deltagelse af alle medarbejdere, pædagogisk leder og områdeleder

Dato: 16.06.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Ålbæk, Elling og Strandby

Afdelingsleder: Karina Toft Højbjerg

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Dagplejen er: Kommunal

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn i dagplejen: 51

Antal dagplejere ansat: 16

Antal pædagogiske assistenter ansat: 3

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Dato: 23.02.2023

Afdelingsleders underskrift: Karina Toft Højbjerg

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Dagpleje: Strandby, Elling, Ålbæk

Dato: marts-maj 2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt dagplejens pædagogiske læreplan:
Læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende legestuegrupper:
Strandby, Elling, Ålbæk

For vurderinger af dagplejens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, dagplejere, pædagogisk leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i dagplejens legestuegrupper, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som dagplejen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børns har deltagelsesmuligheder?
Børnefællesskaber:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I planlagte aktiviteter – hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?
Faglig udvikling og evaluering:
Sæt fokus på at videreudvikle en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Det kan fx ske ved, at praksis fastholdes gennem pædagogiske dokumentation, der danner grundlag for analyse af og systematisk refleksion over sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hvilke form for opfølgning er der sket med personalegruppen ledelsen og medarbejderne på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til alle dagplejegrupper på personalemøder med deltagelse af pædagogiske leder og områdeleder.

Dato: 26.05.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Trindelvej

Afdelingsleder: Lotte Lykke Lynglund

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 41 børn i alt, 10 i vuggestue, 31 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 7

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 14.06.2023

Afdelingsleders underskrift: Lotte Lykke Lynglund

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Trindelvej

Dato: 12.04.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Den pædagogiske læreplan, samt materialer fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogisk leder fra et andet område
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen og børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, pædagogisk leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børn har deltagelsesmuligheder?

Børnefællesskaber
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I planlagte aktiviteter – hvordan tilrettelægger vi, så alle børn har deltagelsesmuligheder?

Faglig udvikling og evaluering:
Sæt frem over fokus på at arbejde videre med at styrke Jeres evalueringskultur ved løbende at foretage systematiske observationer, indsamle data (foto, film, børneinterview m.m.) refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette skal danne afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde, med deltagelse af alle medarbejdere, pædagogisk leder og områdeleder

Dato: 23.06.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Ålbæk

Afdelingsleder: Helle Jørgensen

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 41 børn i alt, 41 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 19.06.2023

Afdelingsleders underskrift: Helle Jørgensen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Ålbæk

Dato: 30.05.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materialet er gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Den pædagogiske leders vurdering af institutionens; Faglige udvikling og Evaluering (tema fra KVALid)

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Begge institutionens børnehavegrupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Medarbejdere, pædagogisk leder og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Der er behov for mere målrettet arbejde med børnefællesskaberne og dermed børnenes relationer til hinanden hen over hele dagen
Der er behov for et styrket fokus på at skabe deltagelses-muligheder for ALLE børn; fokus på de børn der har svært ved at komme med i fællesskabet - behov for mere støtte til legen , så ALLE børn kan deltage i og engagere sig i leg også dem, der har svært ved det.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet tilbagemelding til den samlede personalegruppe, den pædagogiske leder og områdeleder

Dato: 26.06.2023

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehaven Fyrrekrat

Afdelingsleder: Lene Steen

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: Pt. 25

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 20.08.2023

Afdelingsleders underskrift: Lene Steen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehaven Fyrrekrat

Dato: 30.05.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Læreplan og materialer fra seneste tilsyn gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af ekstern afdelingsleder
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavegruppen

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, pædagogisk leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
FX. I vores daglige rutiner – er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børn har deltagelsesmuligheder?

Børnefællesskaber
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
FX I børenes lege på legepladsen – hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?

Faglig udvikling og evaluering:
Arbejde videre med og videreudvikle en evalueringskultur , hvor I løbende foretager systematiske observationer, indsamler data, foretager refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette skal danne afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, pædagogisk leder og områdeleder - på er personalemøde.

Dato: 20.09.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Sættravej

Afdelingsleder: Pernille Hjortshøj Andersen

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 130 børn i alt, 30 i vuggestue, 100 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 14

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Dato: 23.8.2023

Afdelingsleders underskrift: Pernille Hjortshøj Andersen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Sættravej

Dato: 23.05.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materiale fra seneste tilsynsbesøg og den pædagogiske læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af ekstern afdelingsleder
Observationer foretaget af pædagogisk konsulenter

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuegrupper
Børnehavegrupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn:
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
• Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse
af ALLE børns perspektiver i de daglige rutiner , børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
• Den pædagogiske intention i forhold til barnesyn skal være tydelig.
Fx I vores daglige rutiner er vi lige nu nysgerrige på, hvordan vi tilrettelægger, så alle børns har
deltagelsesmuligheder.
Børnefællesskaber:
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
• Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE
børn både i de daglige rutiner , børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
• Den pædagogiske intention i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.
Fx I planlagte aktiviteter hvordan tilrettelægger vi, så alle børns har deltagelsesmuligheder?
Faglig udvikling og evaluering:
Fortsæt det gode arbejde med at udvikle Jeres evalueringskultur - herunder en professionel, refleksiv praksis.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe med deltagelse af afdelingsleder og områdeleder

Dato: 25.08.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Bangsbo, Skovbørnehaven

Afdelingsleder: Mette Hesthaven

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 63 børn i alt

Antal pædagoger ansat: 6

Antal pædagogiske assistenter ansat: 3

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 23.03.2024

Afdelingsleders underskrift: 

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Bangsbo, Skovbørnehaven

Dato: 12.09.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materiale fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogiske konsulenter

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Grupper i børnehaven, Skovbørnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Den pædagogiske leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Fælles:
Der er behov for mere målrettet arbejde med børnefællesskaberne – og dermed børnenes relationer til hinanden hen over hele dagen
Der er behov for et fokus på at skabe deltagelsesmuligheder for ALLE børn, også dem der er passive eller har svært ved at komme med i fællesskabet
Der er behov for mere støtte til legen, så ALLE børn kan deltage i og engagere sig i leg –også dem, der har svært ved det

Der skal bl.a. fokus på:
At alle aktiviteter = hele dagen; daglige rutiner, børns egne lege og planlagte aktiviteter - skal have tydelige pædagogiske intentioner ift barnesyn og børnefællesskaber og tage afsæt i et børneperspektiv
Planlægning, organisering, struktur og samarbejde bl.a.:
Hvordan kan planlægningen og organiseringen af hverdagen begrundes pædagogisk med udgangspunkt i børnene og deres perspektiver?
Samarbejdsaftaler og tydelig ansvarsfordeling mellem de voksne om: hvem gør hvad med hvem, hvornår, hvordan og hvorfor
Hvordan kan medarbejderne være placeret og fordelt på forskellige ”stationer” og ”poster” i forhold til at kunne understøtte børnene bedst muligt?
Hvordan kan vi synliggøre hverdagens strukturer og organisering – så den er tydelig(ere) for børn og medarbejdere?

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde for den samlede personalegruppe og ledelsen

Dato: 22.03.2024

Tilsynsførendes underskrift:

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Hånbæk

Afdelingsleder: Tina Nymann

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 94 børn i alt, 38 i vuggestue, 56 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 12

Antal pædagogiske assistenter ansat: 4

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Dato: 14.12.2023

Afdelingsleders underskrift: Tina Nymann

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Hånbæk

Dato: 13.11.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materiale fra seneste tilsyn er gennemlæst.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogiske konsulenter.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
En gruppe i børnehaven og en gruppe i vuggestuen.

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Den pædagogiske leder.

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Fælles:
Samstemt pædagogisk praksis - så ALLE børn gennemgående oplever læringsmiljøer af god kvalitet.
Tydelig pædagogisk intention – ift helt konkret hverdagspraksis
Faglige, pædagogiske samtaler om, hvordan vi gør – og hvad det vi hver især gør – gør ved børnene.
Samstemt på udførelsen af praksis – fx benævne børnenes - og egne handlinger og hensigter/intentioner.
Vuggestuen:
De daglige rutiner – måltidet:
Sæt fokus på at, børnene får hjælp, støtte og opmærksomhed til selvhjulpenhed ifm. måltidet og samtaler om det, børnene er optagede af.
Leg og læring – legen som grundlag:
Sæt fokus på leg i en positiv, engagerende og involverende stemning, hvor der reageres på børnenes adfærd, hensigter i legen.
Dannelse og børneperspektiv – medbestemmelse og inddragelse:
Sæt fokus på, at børnenes udtryk anerkendes og anvendes som afsæt for justering af dagligdagen.
Børnefællesskaber – mulighed for fælles leg og fælles aktiviteter:
Sæt fokus på at fælles lege og aktiviteter er tilpasset børnegruppens forskellige aldre, udvikling og interesse.
Børnehaven:
Børnesyn (kontakt, samspil og anerkendelse):
Sæt fokus på, at børnenes positive sociale adfærd italesættes mere.
Børnenes ressourcer og positive adfærd fremhæves og benævnes ofte overfor barnet selv samt overfor resten af børnegruppen.
Daglige rutiner (måltidet og overgange)
Børnene hjælpes til at få øje på hinanden og de opfordres til samtale og til at hjælpe hinanden.
Overgange er gennemgående organiseret så ventetider er tilpasset børnenes behov - børnene tilbydes gennemgående omsorg og nærvær ifm overgange.
Leg og Læring: legen som grundlag.
Børnene tilbydes ofte leg i en positiv, engagerende og involverende stemning OG børnenes initiativer i legen følges.
Børnefællesskaber (inklusion)
Børnenes deltagelsesmuligheder understøttes ofte- så de kan være en del af fællesskabet ud fra deres egne forudsætninger. Børnene får ofte hjælp til at få succes med deltagelse i fælles lege og aktiviteter. Der gives ofte støtte til at børnene kan skabe deres egne fællesskaber.
Samspil og fællesskab mellem børnene understøttes ofte ved at hjælpe dem med at blive opmærksomme på hinanden, gennem benævnelse af intention, handlinger og følelser.
Dannelse og børneperspektiv:
Børnenes udtryk anerkendes og anvendes gennemgående som afsæt for justering af dagen.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe og ledelsen på et personalemøde.

Dato: 22.03.2024

Tilsynsførendes underskrift:

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Kernehuset

Afdelingsleder: Pernille Hjortshøj Andersen

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 39 børn i alt, 10 i vuggestue, 29 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 6

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 24.03.2024

Afdelingsleders underskrift: 

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Kernehuset

Dato: 09.10.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materiale fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogisk konsulenter.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
En gruppe i børnehaven og en gruppe i vuggestuen.

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Den pædagogiske leder.

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Fælles:
Samstemt pædagogisk praksis - så ALLE børn gennemgående oplever læringsmiljøer af god kvalitet
Tilrettelæggelse af hverdagen så personalet er mest muligt sammen med børnene – fokus på organisering og opdeling i mindre grupper
Tydelig pædagogisk intention – ift helt konkret hverdagspraksis
Vuggestuen:
Børnesyn (kontakt, samspil og anerkendelse):
Sæt fokus på. at børnenes indsatser og intentioner besvares og sæt ord på disse overfor barnet selv
Legen som grundlag:
Sæt fokus på samtaler med børnene om deres leg og det, de er optaget af i legen ved at reagere på børnenes adfærd i legen og på deres hensigter
Børnefællesskaber(inklusion):
Sæt fokus på børnenes deltagelsesmuligheder, så de kan være en del af fællesskabet ud fra deres egne forudsætninger
Social udvikling:
Samspil og relationer mellem børnene – ved at hjælpe dem med at blive opmærksomme på hinanden, gennem benævnelse af intention, handlinger og følelser)
Daglige rutiner (overgange, måltider, pusle/bleskift):
Der er nogle materialer eller indretning, som øger børnenes mulighed for selvhjulpenhed ifm måltidet:
Sæt fokus på børnenes aktive deltagelse og inddragelse i daglige rutiner - fra (voksen)gøremål til pædagogiske (Børne)rutiner
Børnehaven:
Børnesyn(Kontakt , samspil og anerkendelse):
Sæt fokus på i højere grad at tage initiativ til kontakt med ALLE børnene
Børnefællesskaber (inklusion)
Sæt fokus på at understøtte børnenes deltagelsesmuligheder, så de kan være en del af fællesskabet udfra deres egne forudsætninger
Kontakt og samspil mellem børnene – sæt fokus på:
Samspil og fællesskab ml børnene ved at hjælpe dem med at blive opmærksomme på hinanden gennem benævnelse af intentioner , handlinger og følelser.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde for den samlede personalegruppe og ledelsen.

Dato: 22.03.2024

Tilsynsførendes underskrift: 

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnenes Hus Lærkereden

Afdelingsleder: Marlene Jennet

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 91 børn i alt, 32 i vuggestue, 59 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 14

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Dato: 13.12.2023

Afdelingsleders underskrift: Marlene Jennet

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnenes Hus, Lærkereden

Dato: 03.10.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materiale fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogisk konsulenter.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen (Sommerfuglene)
Børnehaven (Svalen).

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Pædagogisk leder.

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Samstemt pædagogisk praksis - så ALLE børn gennemgående oplever læringsmiljøer af god kvalitet.
Tilrettelæggelse af hverdagen så personalet er mest muligt sammen med børnene:
Fokus på egen rolle i forhold til børns leg.
Kontakt og samspil mellem børnene – sæt fokus på:
samspil og fællesskab ml børnene understøttes ofte ved at hjælpe dem med at blive opmærksomme på hinanden gennem benævnelse af intentioner, handlinger og følelser; (det sker af og til og det sker ikke for alle børn).
Social udvikling – sæt fokus på:
Børnenes ressourcer og positive adfærd fremhæves og benævnes ofte - både overfor barnets selv samt overfor resten af børnegruppen.
Børnefællesskaber (Inklusion): børnenes deltagelsesmuligheder understøttes gennemgående, så de kan være en del af fællesskabet ud fra deres egne forudsætninger.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, pædagogisk leder og områdeleder på personalemødet.

Dato: 15.12.2023

Tilsynsførendes underskrift:

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Abildvej

Afdelingsleder: Lene Vinther Dahl

Distriktsleder: Randi Nyhagen

Daginstitutionen er:

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 103 børn i alt, 28 i vuggestue, 75 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 15

Antal pædagogiske assistenter ansat: 8

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Dato: 15.11.2023

Afdelingsleders underskrift:

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Abildvej

Dato: 22.11.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materialer fra seneste tilsyn gennemlæst.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogisk konsulenter.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
En gruppe i børnehaven og en gruppe i vuggestuen.

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Den pædagogiske leder.

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Fælles:
Samstemt pædagogisk praksis - så ALLE børn gennemgående oplever læringsmiljøer af god kvalitet
Tydelig pædagogisk intention – ift helt konkret hverdagspraksis
Faglige, pædagogiske samtaler om, hvordan vi gør –OG på hvad det vi hver især gør – gør ved børnene
Mere samstemt på udførelsen af praksis.

Vuggestuen:
Børnesyn (kontakt, samspil og anerkendelse):
Børnenes indsatser og intentioner besvares af og til positivt, og der sættes af og til ord på disse overfor barnet selv
Børnefællesskaber(inklusion):
Børnenes deltagelsesmuligheder understøttes af og til - så de kan være en del af fællesskabet ud fra deres egne forudsætninger
Social udvikling:
Samspil og relationer mellem børnene understøttes af og til (– ved at hjælpe dem med at blive opmærksomme på hinanden, gennem benævnelse af intention, handlinger og følelser).

Fysisk læringsmiljø, inde: Materialer til rådighed og ”Udstillinger for børn”.

Børnehaven:
Børnesyn (kontakt, samspil og anerkendelse): Børnenes indsatser og intentioner besvares af og til positivt, og der sættes af og til ord på disse overfor barnet selv – og der sættes (af og til) ord på de følelser eller hensigter de udtrykker
Legen som grundlag: Der er af og til samtaler med børnene om deres leg og materialer (også de børn som endnu ikke har udviklet deres sprog) OG der reageres (af og til) på børnenes adfærd i legen og på deres hensigter
Børnefællesskaber(inklusion):Børnenes deltagelsesmuligheder understøttes af og til - så de kan være en del af fællesskabet ud fra deres egne forudsætninger
Social udvikling(social adfærd og empati): Børnenes ressourcer og positive adfærd fremhæves og benævnes af og til – enten overfor barnets selv eller overfor resten af børnegruppen. Børnene får af og til ord el. forklaringer, der bidrager til at de bevidstgøres om andres perspektiver, ønsker, behov og følelser
Daglige rutiner (overgange, måltider) :
Måltidet; Der er af og til positive interaktioner og samtaler med børnene
Overgange er af og til organiserede, så ventetider er tilpasset børnenes behov - og der stilles af og til differentierede forventninger til børnene.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde med den samlede personalegruppe, pædagogisk leder og områdeleder.

Dato: 22.03.2024

Tilsynsførendes underskrift:

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Vest (Midt-vest)

Afdelingsleder: Helle Oddershede

Distriktsleder: Randi Nyhagen

Dagplejen er: Kommunal

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn i dagplejen: 44

Antal dagplejere ansat: 11

Antal pædagogiske assistenter ansat:

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat:

Dato: 22.03.2024

Afdelingsleders underskrift:

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Dagpleje: Dagplejen Midt-Vest, Bangsbo

Dato: Sept. 2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt dagplejens pædagogiske læreplan:
Dagplejens læreplan gennemlæst.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogiske konsulenter.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende legestuegrupper:
Alle 4 legestuegrupper i Bangsbo.

For vurderinger af dagplejens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med dagplejens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Den pædagogiske leder, medarbejdere, børn.

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i dagplejens legestuegrupper, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som dagplejen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner:
Sæt fokus på inddragelse af børnene/børneperspektivet ift til måltiderne:
Hvordan tilrettelægges gøremålene; før -under og efter måltiderne, så alle børn har og får deltagelsesmuligheder – gøremål som pædagogiske aktiviteter
Hvordan tilrettelægges selve måltidet så børnene får mere indflydelse på måltidets rammer og regler - bedre deltagelsesmuligheder i forbindelse med selve måltidet.
Fælles spilleregler ved måltiderne.
Børnefællesskaber
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer i legestuen udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn:
Sæt særligt fokus på alle overgange i løbet af dagen; mellem rutiner, aktiviteter og børnenes egne lege:
Fokus på forudsigelighed, guidning og tydelig rammesætning fx ved brug af visuel understøttelse
At forbinde børnene med hinanden gennem bl.a. at sætte ord på egne handlinger - og på det du observerer børnene gør.

Hvilke form for opfølgning er der sket med personalegruppen ledelsen og medarbejderne på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde, med deltagelse af alle dagplejere, pædagogisk leder og områdeleder.

Dato: 22.03.2024

Tilsynsførendes underskrift:

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Mariehønen

Afdelingsleder: Liselotte Knudsen

Distriktsleder: Rasmus Sandberg Holm

Daginstitutionen er: 

Specialtilbud tilknyttet: 

Antal indskrevne børn: 25 børn i alt, 10 i vuggestue, 15 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 1

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 0

Dato: 14.05.2023

Afdelingsleders underskrift: Liselotte Knudsen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Mariehønen

Dato: 12.04.2023

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Pædagogiske læreplan gennemlæst.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Lederens selvevaluering/vurdering af institutionens faglige udvikling og evaluering.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuegruppe og børnehavegruppen.

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Leder, medarbejdere og børn.

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn:
Hvordan understøtter de pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver –i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
De pædagogiske intentioner i forhold til barnesyn skal være tydelige ift. læringsmiljøet; daglige rutiner, børns egne lege og planlagte aktiviteter.
Børnefællesskaber:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
De pædagogiske intentioner i forhold til børnefællesskaber skal være tydelig.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet en mundtlig tilbagemelding til alle medarbejdere, den pædagogiske leder og områdeleder - på et personalemøde.

Dato: 15.05.2023

Tilsynsførendes underskrift: