Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Trindelvej

Afdelingsleder: Lotte Lykke Jørgensen

Distriktsleder: John Høst Sørensen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Daginstitutionen er en: Aldersintegreret institution

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehuset Trindelvej

Dato: 14.04.2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: Ingen materiale fremsendt, da tilsynet var uanmeldt

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehaven og vuggestuen

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Nej

Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja
Ud fra KVALid skema 27 "Det pædagogiske personales faglighed og kompetencer"

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Medarbejdere og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Der er ført tilsyn med:
- Det pædagogiske læringsmiljø (KVALid skema3)
- Børnesyn (KVALid skema7)
- Dannelse og børneperspektiv
- Faglig udvikling og evaluering (KVALid skemaer 27, 28, 29)
Der kan med fordel arbejdes videre med faglig udvikling og evaluering - særligt med fokus på pædagogiske dokumentation og udvikling af en evalueringskultur.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding er givet til afdelingsleder og distriktsleder. Tilbagemeldingens indhold fremlægges efterfølgende til personalet. Afdelingsleder er ansvarlig.

Dato: 26.04 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehaven Kernehuset

Afdelingsleder: Therese Høyrup Jensen

Distriktsleder: Karina Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Daginstitutionen er en: Aldersintegreret institution

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehaven Kernehuset

Dato: 28.04.2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: Ingen materiale fremsendt, da tilsynet var uanmeldt

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen og børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Nej

Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja
Der skal fremover fokuseres på faglig udvikling og evaluering, med særligt fokus på pædagogisk dokumentation, som redskab til faglig refleksion - i forbindelse med arbejdet med KVALid / den styrkede lærerplan
KVALid skema 28 (børnehaven)
KVALid skema 27 (vuggestue)

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale og afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Der er ført tilsyn med:
- Det pædagogiske læringsmiljø (KVALid skema3)
- Børnesyn (KVALid skema7)
- Dannelse og børneperspektiv
- Faglig udvikling og evaluering (KVALid skemaer 27, 28, 29)
Faglig udvikling og evaluering:
Der arbejdes pt systematisk med KVALid - sæt fremover fokus pædagogisk dokumentation.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding er givet til ledelsen, som fremover har ansvar for at formidle viden fra tilsynes videre til personalet.
Kort handleplan udarbejdes.

Dato: 22.06.2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Voerså

Afdelingsleder: Jonas Thomsen

Distriktsleder: Carina Skjoldborg

Daginstitutionen er: Kommunal

Daginstitutionen er en: Aldersintegreret institution

Antal indskrevne børn: 

Antal pædagoger ansat: 

Antal pædagogiske assistenter ansat: 

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat:

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt:

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed:

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør:

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013):

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: 

Hvis ja, uddybes emnet her: Jeg er i tvivl om dette, men vi forholder os selvfølgelig til de vejledninger der kommer.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Nej

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år:

Dato for tilsyn:

Afdelingsleders underskrift:

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehuset Voerså

Dato: 21.04.2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavegrupperne: Månestuen og Stjernestuen
Vuggestuegruppen: kort observation af halvdelen af gruppen på legepladsen

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Evt. kommentarer:
Der er observeret på følgende temaer fra den pædagogiske læreplan:
Det pædagogiske læringsmiljø: daglige rutiner (KVALid skema 3)
Barnesyn: udvikling af relationer (KVALid skema 7)
Dannelse og børneperspektiv: medbestemmelse og børneperspektiv (KVALid skema 13)

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Nej

Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Evt. kommentarer:
Følgende tema er drøftet med afdelingsleder: Faglig udvikling og evaluering: Det pædagogiske personales faglighed og kompetencer (KVALid skema 27), dokumentation af sammenhæng ml. læringsmiljø og børnenes læringsmuligheder (KVALid skema 28), evalueringskultur (KVALid skema 29)

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Afdelingsleder, medarbejdere og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Der er givet en tilbagemelding til afdelingsleder og distriktsleder.
Afdelingslederen videreformidler tilbagemeldingen til personalet

Dato: 21.04.2021

Underskrift, tilsynsførende: Britta Hilding Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehaven Øster Dahl

Afdelingsleder: Lotte Gustavson

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal

Antal indskrevne børn: 

Antal pædagoger ansat: 

Antal pædagogiske assistenter ansat: 

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat:

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt:

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed:

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør:

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013):

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: 

Hvis ja, uddybes emnet her: Jeg er i tvivl om dette, men vi forholder os selvfølgelig til de vejledninger der kommer.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer:

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år:

Dato for tilsyn:

Afdelingsleders underskrift:

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehaven Øster Dahl

Dato: 14.04.2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Svalestuen og Sommerfuglestien - begge børnehavegrupper

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan:

Evt. kommentarer:
Der er observeret på følgende temaer fra den pædagogiske læreplan:
Det pædagogiske læringsmiljø: daglige rutiner (KVALid skema 3)
Barnesyn: udvikling af relationer (KVALid skema 7)
Dannelse og børneperspektiv: medbestemmelse og børneperspektiv (KVALid skema 13)

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Nej

Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Nej

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Evt. kommentarer:
Følgende tema er drøftet med afdelingsleder: Faglig udvikling og evaluering: Det pædagogiske personales faglighed og kompetencer (KVALid skema 27), dokumentation af sammenhæng ml. læringsmiljø og børnenes læringsmuligheder (KVALid skema 28), evalueringskultur (KVALid skema 29)

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Afdelingsleder, medarbejdere og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Der er givet en tilbagemelding til afdelingsleder og distriktsleder.
Afdelingslederen videreformidler tilbagemeldingen til personalet

Dato: 14.04.2021

Underskrift, tilsynsførende: Britta Hilding Jeppesen