Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Golfparken

Afdelingsleder: Julie Tvilling Jensen

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen/Rasmus Sandberg Holm

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 101 i alt, 35 i vuggestue, 66 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 12

Antal pædagogiske assistenter ansat: 3

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Dato: 09.01.2023

Afdelingsleders underskrift: Julie Tvilling Jensen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Golfparken

Dato: 09.01.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan/udviklingsplan samt institutionens pædagogiske læreplan:
Gennemlæst materiale fra seneste tilsynsbesøg

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
KVALid vurderinger fra seneste tilsynsbesøg

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavens 3 grupper: Musvitter, Solsorte, Lærker

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej.
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Børnefællesskaber
(KVALid skema 22 - Inklusion)
Understøttelse af alle børns deltagelesmsuligheder gennem diverse visualiseringer
Faglig udvikling og evaluering
(KVALid skema 29 - Evalueringskultur
Arbejde videre med at udvikle kvaliteten af læringsmiljøerne gennem systematisk tilgang og faste procedurer for analyse, refleksion og dokumentation.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til afdelingsleder og områdeleder.
Ledelsen orienterer herefter personalet om tilsynets opmærksomhedspunkter

Dato: 09.01.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Bødkergården

Afdelingsleder: 

Distriktsleder: Carsten Thorvald

Daginstitutionen er: Selvejende aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: SEL §32

Antal indskrevne børn: 113 i alt, 17 i vuggestue, 90 i børnehave, 6 i specialtilbud

Antal pædagoger ansat: 15

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 7

Dato: 04.02.2023

Afdelingsleders underskrift: Carsten Thorvald

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Bødkergården

Dato: 17.01.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan/udviklingsplan samt institutionens pædagogiske læreplan:
Følgende er gennemlæst:
Handleplan og øvrige materialer fra seneste tilsynsbesøg
Bødkergårdens pædagogiske læreplan
Informationer fra Bødkergårdens hjemmeside

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer i praksis foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen, børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Nej.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej.
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø:
De daglige rutiner - Sæt fokus på tydelighed omkring, børns aktive deltagelse i de praktiske gøremål i forbindelse med måltidet. Gerne via foto / visualiseringer.
Didaktik og organisering af læringsmiljøet - Sæt fokus på en tydelig organisering af de voksne. Hvem gør hvad og med hvilke børn.
Børnefællesskaber:
Inklusion - Fokus på at tilpasse læringsmiljøet, så alle børn har deltagelesmsuligheder – fx ved at arbejde mere bevidst og struktureret med visualiseringer.
Faglig udvikling og evaluering:
Evalueringskultur - Sært fokus på at styrke Jeres evalueringskultur ved løbende at foretage systematiske observationer, indsamle data (foto, film, børneinterview m.m.) refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette skal danne afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet tilbagemelding på det uanmeldte tilsyn på et møde med leder Carsten Thorvald og afdelingsleder Susanne Hansen Thorvald

Ledelsen har herefter ansvar for at informere personalet om tilsynets opmærksomhedspunkter.
Herefter udarbejder ledelsen en plan for, hvorledes der skal arbejdes med tilsynets anbefalinger til den videre kvalitetsudvikling i Bødkergården.

Dato: 16.02.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Bangsbo

Afdelingsleder: Mette Hesthaven

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 63 i alt

Antal pædagoger ansat: 5

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Dato: 23.03.2023

Afdelingsleders underskrift: Mette Hesthaven

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Bangsbo

Dato: 03.03.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan/udviklingsplan samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materialer fra seneste tilsynsbesøg samt pædagogisk læreplan er gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavens 3 grupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Nej.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn - personale - afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej.
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø:
Sæt fokus på, hvordan I inddrager alle børn på skift i de praktiske gøremål og at børnene deltager som en fast del af hverdagen
Sæt fokus på, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende har blik for, hvordan praksis kan rammesættes, organiseres og tilrettelægges, så børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.
Børnefællesskaber:
Sæt fokus på, at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn - skab forudsigelighed og overblik - fx gennem visualiseringer.
Faglig udvikling og evaluering:
Sæt fokus på at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Det kan fx ske ved, at praksis fastholdes gennem pædagogiske dokumentation, der danner grundlag for analyse af og systematisk refleksion over sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der laves opfølgning ved det planlagte anmeldte, pædagogiske tilsyn i september 2023.

Dato: 24.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Thorshøj Idrætsbørnehus

Afdelingsleder: Kim Skriver

Distriktsleder: 

Daginstitutionen er: Selvejende vuggestue og børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 12 i vuggestue, 17 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 4

Antal pædagogiske assistenter ansat: 

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Dato: 24.03.2023

Afdelingsleders underskrift: Kim Skriver

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Thorshøj Børnehus

Dato: 16.02.2023

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan/udviklingsplan samt institutionens pædagogiske læreplan:
Materiale fra seneste tilsynsbesøg og læreplan er gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen, børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Nej.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej.
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn: Sæt fokus på tilrettelæggelse af hverdagens rutiner, børnenes egne lege og de planlagte aktiviteter, så I bevarer og udvikler det gode samspil og kontakt til alle børn.

Børnefællesskaber: Skab muligheder for, at det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner.

Evalueringskultur:videreudvikle en evalueringskultur, hvor I løbende foretager systematiske observationer, refleksioner og skriftlige evalueringer af læreprocesser. Dette danner afsæt for videreudvikling af praksis på en måde, der understøtter børns engagement, deltagelse og indflydelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på møde med leder, Kim Skriver.
Leder har herefter ansvar for at informere personalegruppen og arbejde videre med tilsynets anbefalinger.
Der er aftalt opfølgende møde om 3 måneder.

Dato: 11.04.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen