Det er kommunen, der vedligeholder de offentlige vandløb. Der er lavet regler (også kaldet regulativer) for de enkelte vandløb. Regulativerne beskriver, hvordan vandløbet skal vedligeholdes. 

Læs mere om Vandløbsregulativet på Planportalen

Vi laver hvert år en arbejdsplan for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. I planen kan du se, hvornår og hvordan vi vedligeholder de enkelte vandløb.

Arbejdsplan for vedligeholdelse af offentlige vandløb 2024 (pdf)

Råd og regler om fældning, beskæring eller plantning af træer ved offentlige vandløb

Fældning eller beskæring

Træer ved vandløb har generelt en positiv virkning på tilstanden i vandløbet. Træer og buske giver skygge, som begrænser grødevæksten, sikrer at brinkerne ikke skrider ned, giver skjul og levemuligheder til vand- og landlevende dyr og giver variation til gavn for biodiversiteten generelt.

Der skal derfor bevares en del af træerne ved fældning eller beskæring, således at vandløbsbunden veksler mellem at være i skygge og lys. Det anbefales, at 70 % af vandløbets bund er i skygge. Hidtidig drift af skov kan fortsætte. Skyggegivende træer og buske skal som udgangspunkt bevares, medmindre kommunen giver lov til fældning. Bredejer har pligt til at fjerne væltede træer i vandløbet, da de ellers hindrer afstrømning.

I forbindelse med grødeskæring i offentlige vandløb har entreprenør pligt til at skære udhængende grene af i op til 1 meter over vandspejlet i åen. Bredejerne er ansvarlig for at bortskaffe det afskårne materiale. Beskæring eller fældning af træer, der er på vej til at vælte i vandløbet, påhviler bredejeren.

Plantning og lignende

Der må ikke bygges, plantes eller lignende tættere end 8 meter fra vandløbet uden vandløbsmyndighedens tilladelse af hensyn til arbejdsbælter og maskiner. Desuden kan der være regler om hensyn til landskab eller beskyttet natur, som skal overholdes. Derfor kræver det kommunal tilladelse at plante langs offentlige vandløb.

Kommunen kan plante træer langs offentlige vandløb af hensyn til vedligeholdelse eller restaurering, hvis det er aftalt med lodsejer og følger reglerne om landskab og natur.

Anbefalinger

 • Der bør maksimalt fjernes 1/3 af træerne inden for vandløbets profil og inden for 2 eller 3 meter bræmmen.
 • Tyndingen i træerne bør foretages jævnt, således at der ikke skabes store huller i beplantningen.
 • Arbejdet bør ikke udføres i perioden fra april til juli på grund af hensyn til isfugl, vandflagermus og øvrige arter.
 • Der bør efterlades en jævn aldersklassefordeling blandt træerne, så der både står nye og gamle træer tilbage.
 • Udgåede træer bør efterlades der, hvor de ikke udgør nogen risiko for at falde i åen, ned over mennesker eller bygninger.
 • Træer med hulheder, spættehuller og lignende skal bevares af hensyn flagermus.
 • Træerne må ikke fældes på en måde, der ødelægger brinkerne ned til åen.
 • Rødder/stød inden for vandløbets profil skal bevares af hensyn til genvækst og dermed fornyelse.
 • Dødt træ i kanten af vandløbet bør bevares af hensyn til smådyrsfaunaen og fisk.
 • Der bør bevares en bred sammensætning af træarter. Det anbefales at bevare rød-el og at fjerne piletræer, der vokser ud i vandløbet.
 • Der må ikke efterlades synlige kørespor i beskyttet natur.

Vejledning i pleje af træer ved offentlige vandløb (pdf)

De private vandløb skal vedligeholdes af den, der ejer bredden mod vandløbet

Du har altid pligt til at modtage vand fra de arealer, der ligger højere oppe.

Derfor har du også pligt til, at vedligeholde dine vandløb, rørlægninger og dræn. Du skal selv betale for vedligeholdelsen af vandløbet.

Hvad er vandløb? Vandløb er i vandløbsloven defineret som vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og lignende indvande.

Hvem vedligeholder private vandløb?

Vedligeholdelsespligten påhviler bredejerne.

Dette betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom, det vil sige at udføre og at betale for arbejdet
med vedligeholdelse.

Er man kun bredejer på den ene side, så går matrikelgrænsen pr. definition normalt midt i vandløbet også selv om vandløbet flytter sig naturligt.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?

Du må ikke, uden vandløbsmyndighedens tilladelse, ændre vandløbs naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højereliggende ejendomme.
Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Man må således ikke uddybe vandløbet eller gøre det bredere. Grødevækst om sommeren kan bremse vandets afstrømning og forringe vandafledningen fra markerne.

Derfor kan der være behov for grødeskæring. Sandfygning, sandtransport og aflejring i vandløb kan ligeledes forringe vandafledningen til skade for højereliggende ejendomme. I forbindelse med vedligeholdelse af dræn må der ikke videreføres sand, slam eller andet ophobet materiale, som kan være til skade for vandløbet eller for det vandområde,vandløbet udmunder i.

Åbne vandløb

En miljømæssig forsvarlig vandløbsvedligeholdelse er vigtig for vandløbets flora og fauna, vær derfor opmærksom på følgende:

 1. Grødeslåning skal begrænses til slåning af en bugtet strømrende og afskåren grøde skal optages.
 2. Oprensning må kun omfatte fjernelse af slam og sandbanker, samt grene og dødt plantemateriale. Grovkornet bundmateriale (større end 5 mm) må ikke fjernes. Sten og grus er vigtige levesteder for vandløbets fauna og må derfor ikke fjernes.
 3. Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet løber ud i.
 4. Grødeslåning og oprensning bør så vidt muligt foretages manuelt. Med grøde forstås den vegetation, der er rodfæstet på vandløbsbunden. Dvs. at skrænter og bræmmer kan slås maskinelt i fornødent omfang. Optaget grøde må ikke samles i større bunker, så der opstår ensilagestakke, der kan forurene vandløbet og give iltsvind.
 5. Opgravet materiale jævnes ud på tilstødende arealer, i et lag på under 10 cm. Det opgravede materiale må ikke udjævnes på vandløbsbræmmen. Som hovedregel må det heller ikke udspredes i natur, omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Kommunen kan dog i enkelte tilfælde give lov. Hvis du ønsker at udsprede det opgravede materiale indenfor beskyttet natur, skal du henvende dig til kommunen, der så vil vurdere sagen. Du kan desuden henvende dig til kommunen hvis du ønsker oplysninger om beskyttet natur på din ejendom eller er uenig i den vejledende registrering af beskyttet natur.

Indgreb i åbne vandløb, der går videre end ovennævnte anvisninger, er at betragte som vandløbsregulering, og skal på forhånd godkendes af kommunens vandløbsmyndighed.

Rørlagte vandløb

 1. Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes af rødder.
 2. Tilslutning til rørlagte vandløb kræver normalt tilladelse til medbenyttelse fra vandløbsmyndigheden.
  Her kan der blive tale om, at den nye medbenytter skal betale til rørledningen og den fremtidige vedligeholdelse.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og dybde og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Tilsandede rørudløb på kysten i forbindelse med højvande og storm må graves fri. Dette betragtes som almindelig vedligeholdelse.

Lodsejerens pligter

 1. Pligt til at udføre vedligeholdelse
 2. Pligt til ikke at ændre forholdene uden tilladelse
 3. Pligt til at overholde en 2 meter beskyttelsesbræmme fra vandløbets øverste kant langs naturlige eller højt målsatte vandløb.

Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme mv. Skader skal kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af vandløbene.

Ovenstående er udarbejdet på baggrund af vandløbslovens bestemmelser.

Hvis du har problemer med at aflede vand til et privat vandløb, skal du først kontakte ejeren af vandløbet. Hvis I ikke kan finde en løsning på problemet, kan du klage til os.

Hvis du som privatperson vil klage over vedligeholdelsen af et privat vandløb, skal du bruge klageformularen med MitID. Hvis du er digitalt fritaget eller erhvervsdrivende, skal du sende os følgende oplysninger:

 • Hvad er problemet?
 • Hvor er problemet (vis det på et kort)?
 • Hvad er der gjort, for at løse problemet?
 • Hvilke parter er berørt?

Hvis du har problemer med at aflede vand til et offentligt vandløb, kan du kontakte os.

En ændring af et vandløb kan f.eks. være:

 • At lave en bro eller en overkørsel
 • At rørlægge et åbent vandløb
 • At genåbne et rørlagt vandløb
 • At ændre placering eller størrelse af dræningsrør
 • At flytte at rørlagt vandløb
 • At ændre bredde, bundkote eller skråningsanlæg

Hvis du vil lave ændringer af et vandløb, skal du søge om tilladelse hos os. Start med at lave en plan over dit projekt, som du sender til os. Hvis du har brug for råd og vejledning, må du altid gerne kontakte os.

Der kan opkræves gebyr for behandling af sager om ændring af vandløb.

Vi gennemfører en række projekter i kommunens vandløb. Formålet er at skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyr i vandløbene.

Projekterne kan f.eks. være at:

 • fjerne spærringer i vandløb
 • åbne rørlagte vandløb
 • lægge grus- og stenmateriale i vandløb

Du kan læse mere om aktuelle projekter. Projekterne er støttet af Den Europæiske Union.

Se restaureringsprojekter af vandløb

Kontakt

Natur og vand
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 63 86

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.