Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at bidrage til, at du kan bevare og fremme din sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

70 år:

I det år du fylder 70 år aleneboende bliver du inviteret til et fælles informationsmøde. Informationsmøderne afholdes flere steder i kommunen. Du har også mulighed for at få besøg i dit eget hjem. Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælp, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

75 år:

I det år du fylder 75 år, bliver du inviteret til et fælles informationsmøde. Informationsmøderne afholdes flere steder i kommunen. Du har også mulighed for at få besøg i dit eget hjem. Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælp, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

80 år:

I det år du fylder 80 år, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælp, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

82 år+:

Efter du er fyldt 82 år, får du årligt tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælp, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

65-79 år samt 81 år:

Er du mellem 65 og 79 år eller er du 81 år, og modtager du ikke personlig pleje og praktisk hjælp, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du kommer i en særlig vanskelig situation. En særlig vanskelig situation kan f.eks. være:

 • at din ægtefælle/samlever flytter på plejehjem.
 • at du bliver enke/enkemand. Du vil blive kontaktet ca. 6 uger efter din ægtefælles død med tilbud om et besøg.
 • at du afslutter et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83a og ikke efterfølgende modtager personlig pleje eller praktisk hjælp

Oplever du psykiske eller fysiske belastninger, er der altid mulighed for, at du eller en pårørende kan henvende sig til Frederikshavn Kommune med henblik på at aftale et forebyggende hjemmebesøg.

Er du over 65 år og udskrives fra sygehuset uden at modtage hjælp og støtte gennem Visitationsenheden, vil sygehuset udlevere kontaktoplysninger på de forebyggende medarbejdere, som du har mulighed for at kontakte ved behov.

Forud for det forebyggende hjemmebesøg kan du, hvis du er tilmeldt elektronisk post, modtage et digitalt spørgeskema i din e-boks. Skemaet indeholder nogle spørgsmål vi ønsker du svarer på forud for det forebyggende hjemmebesøg. Dine svar hjælper den forebyggende medarbejder med at kvalificere en individuel tilrettelagt indsats til dig.

Der tages udgangspunkt i de emner, som betyder noget for dig. Det kan for eksempel være en samtale om din trivsel, motion og bevægelse, mentale udfordringer, mad og måltider. Du kan også få råd og vejledning om sundhed og sygdom samt information om aktiviteter og forebyggende muligheder. Frivillige foreninger tilbyder en række tilbud, som du kan få information om.

Du får tilbud om forebyggende hjemmebesøg i din digitale postkasse eller pr. post, hvis du er fritaget for elektronisk post.

Du skal melde afbud, hvis du ikke ønsker at modtage et forebyggende hjemmebesøg. Melder du ikke afbud, vil den sundhedsfaglige medarbejder komme til din bopæl på det tidspunkt, hvor du har fået tilbudt besøget.

Hvis du opfylder to af målgrupperne, fx netop er blevet enke/enkemand og skal tilbydes besøg på grund af din alder, betyder det ikke, at du får tilbudt to besøg.

Hvis et ægtepar begge er berettiget til forebyggende hjemmebesøg, vil besøgene som udgangspunkt blive foretaget samtidig.

Du er velkommen til at lade en pårørende eller andre deltage i samtalen.

For alle gælder det, at der kan være tale om ét eller flere forebyggende hjemmebesøg. Dette vurderer den sundhedsfaglige medarbejder sammen med dig.

Den sundhedsfaglige medarbejder, der kommer på besøg hos dig, kan ikke tildele dig hjælp, hjælpemidler eller rådgive i økonomiske anliggender. Men du kan blive informeret om, hvor du kan finde den hjælp, du har behov for.

Samtalen du har med den sundhedsfaglige medarbejder, er fortrolig. Det er kun med dit samtykke, at medarbejderen kan være behjælpelig med at kontakte andre instanser i Frederikshavn Kommune.

Den sundhedsfaglige medarbejder har pligt til at notere dato samt gennemførelse/ikke gennemførelse af besøget. Derudover laves der notat i din journal om de emner, der er blevet drøftet og de aftaler, der er blevet lavet.

Du får besøg af en sundhedsfaglig medarbejder fra Frederikshavn Kommune.

Den sundhedsfaglige medarbejder skal:

 • Have bred viden om sundhed og social forhold og på den baggrund kunne vejlede og rådgive om relevante og sundhedsfremmende- og forebyggende tiltag og aktiviteter.
 • Kunne arbejde forebyggende f.eks. have meget bred viden om hvad der forebygger funktionstab hos ældre fysisk, psykisk og socialt
 • Opspore og forebygge sundhedsrisici hor borgere
 • Have kompetencer inden for mundtlig kommunikation, der anvendes i dialog om trivsel, dagligdags aktivitet, socialt netværk mv.
 • Yde en professional rådgivning til fremme af borgerens motivation og udvikling af livsstrategier.
 • Have kendskab til kommunens generelle tilbud – såsom personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, boligindretning, personligt tillæg til folkepension mv.
 • Have stor viden om frivillige organisationer og kunne vejlede om de lokale tilbud om aktiviteter- og samværsmuligheder mv. i Frederikshavn Kommune
 • Inddrage relevante samarbejdspartnere efter aftale med borgeren.

De sundhedsfaglige medarbejdere er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Loven siger, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og indstiller derfor til, at du ikke ryger, mens du har besøg af den sundhedsfaglige medarbejder.

Kontakt

Visitationsenheden
Forebyggende besøg

Tlf. 98 45 53 50

Telefontid:
Hverdag kl. 08.00-09.00