Planstrategi 2024-2027

Planstrategien er delt op i tre dele, der til sammen sætter retningen for udviklingen
af Frederikshavn Kommune.

Del 1 består af forord, rammesætningen Muligheder for vækst – Muligheder for
mennesker, en præsentation af kommunens erhvervsstrategiske retning ”De fire
vækstspor” samt tre perspektiver ”En del af verden”, ”Et bæredygtigt ansvar” og
”Én kommune mange kræfter”.

De tre perspektiver udgør det filter, som alle indsatser i kommunen skal ses gennem.
Og er dermed afsættet for, hvorledes vi som kommune sammen med civilsamfundet
løser de opgaver, vi står overfor.

Del 2 består af en udviklingsdagsorden, der udfoldes gennem fire temaer: Liv,
Arbejdskraft, Byer og Uddannelse. De fire temaer skaber sammen med de fire
vækstspor retningen for, hvordan vi skaber mulighederne for vækst og muligheder
for mennesker.

Del 3 består at et fælles regionalt udviklingsafsnit, der sætter ramme for den fælles
udvikling af Nordjylland.

Revision af kommuneplanen

Kommuneplanlægning er en løbende proces. Projekter realiseres løbende, og nye
projektønsker opstår. Samtidig ændres de samfundsmæssige forudsætninger for
planlægningen sig løbende. Kommuneplanlægningen er ifølge planloven en rullende
proces, hvor der som minimum en gang i hver kommunale valgperiode skal
træffes beslutning om ændring af kommuneplanen.

Med afsæt i Byrådets vedtagelse af Planstrategi 2024-2027 vurderes det, at Kommuneplan 2015 kan videreføres i endnu en 4-årige periode. Hvis der bliver behov,
er det muligt efterfølgende at udarbejde tematillæg/retningslinjer for kommuneplanen. Et sådant behov kan f.eks. opstå for at sikre realisering af Planstrategien i relation til Recycling City, realiseringen af Midtbyplaner, grøn omstilling mm.

Om planloven og Frederikshavn Kommunes planstrategi

En planstrategi er et lovpligtigt dokument, som kommunen skal udarbejde inden
udgangen af første halvdel af en byrådsperiode. En planstrategi skal efter
Planloven §23a indeholde en strategi for kommunens udvikling, en oversigt
over gennemført planlægning siden den seneste kommuneplanproces og en
beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller at revidere
kommuneplanen delvist med fokus på bestemte temaer eller emner.

De lovpligtige elementer i en planstrategi, der sætter rammerne for kommunens
udvikling, er indarbejdet i denne samlede planstrategi for Frederikshavn
Kommune.

Kommune betyder fællesskab.

Stærke fællesskaber, en kommune og mange kræfter er det, som skal bære os igennem de udfordringer, vi står overfor. Samme afsæt skal også bruges til at skabe muligheder. Muligheder til gavn for alle. Muligheder for mennesker og muligheder for vækst. Kan man tale om vækst i en tid med klimakrise? Ja det kan vi, men det skal handle om bæredygtig vækst.

Vores største styrke er, at vi har tradition for at samarbejde med andre – både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Kun gennem stærke fællesskaber lykkes vi med at løse fremtidens udfordringer og indfri potentialerne.

Planstrategien er vores politiske kompas for udviklingen af Frederikshavn Kommune. Vi fastholder retningen dog med enkelte justeringer, fordi vi fortsat ser muligheder for vækst og muligheder for mennesker.

Grøn omstilling og recycling er et af de områder, hvor vi ser muligheder for både vækst og mennesker. Vi er optaget af at passe på klodens ressourcer, men den grønne omstilling giver også muligheder for nye grønne arbejdspladser. Sammen skal vi have modet og viljen til at trække i den grønne retning for at sikre bæredygtig vækst og gode muligheder for erhvervet i fremtiden. Derfor bakker vi op om projekter, der bidrager til grøn omstilling og indfrielse af vores ambitiøse klimamål. Og selvom der skal træffes svære beslutninger med delte meninger, så skal vi udvise mod til at træffe dem for at bidrage til omstillingen. Virksomheder og borgere kalder på handling i forhold til den grønne omstilling.

Vi er udfordret af vores demografi, og når vi bliver færre, bliver vi fattigere. Vi vil og skal være flere for at løfte fremtidens kerneopgaver, sikre velfærden og indfri potentialerne. Det kræver en kontinuerlig fælles indsats at tiltrække nye borgere og bevare de unges tilknytning til os, når de rejser ud for at uddanne sig og udforske verden. Vi vil gerne være flere også til at fylde op i dagtilbud, skoler og kultur- og foreningslivet. Derfor har vi fortsat fokus på at udvikle rammerne for det gode hverdagsliv.

Denne planstrategi sætter en retning for, hvordan vi kan skabe bæredygtig vækst, nye job og muligheder for mennesker. Men det kræver, at vi står sammen og handler. Det gælder for hele paletten af aktører: Kommune, virksomheder, fagbevægelse, uddannelsesinstitutioner, foreninger og borgere – ja os alle sammen og gerne sammen.
Alle, der kan og vil bidrage, er inviteret til at arbejde for at realisere de potentialer, vi har for at udvikle vores kommune i en bæredygtig retning, der åbner nye mulighed for vækst og muligheder for mennesker.

Birgit S. Hansen, Borgmester

Vi ved, at intet kommer af sig selv. Ved at stå sammen og danne stærke fællesskaber kan vi skabe de handlinger, det kræver for at indfri vores potentialer.
Planstrategien sætter retning for, hvordan vi skaber muligheder for vækst - muligheder for mennesker

Vores kommune bevæger sig på mange fronter fremad, og det skal vi fortsætte med. Vi er i en position, hvor effekten af investeringer i havnene giver unikke muligheder for at styrke den positive udvikling. Vi er dog samtidigt udfordret af ubalancen i befolkningssammensætningen med færre børn og unge samt flere ældre, der lever længere. Ligesom vi er udfordret på at kunne uddanne og tiltrække tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Planstrategien sætter retning for vores kommune - vores fælleskab og det enkelte menneske. Velfærd, et stærkt lokalsamfund og et stærkt erhvervsliv er hinandens forudsætninger. Velfærd betyder, at alle har en rolle i dette samspil. Et stærkt lokalsamfund tager hånd om sine børn, og sikrer gode og trygge rammer omkring sine ældre. Personer med handicap gives muligheder for sin livsudfoldelse i lighed med alle voksne. Det er opgaver, som fællesskabet skal hjælpe med at løse.

Børnene er vores fremtid. Derfor skal vi investere i, at de kan vokse op i trygge rammer med trygge og nærværende voksne, der passer på dem og giver dem muligheder for at udvikle sig - vi skal sikre gode dagtilbud, skoler og øvrige tilbud for børn og unge. Det er fundamentalt, at børn, unge og familier skal trives for at have lyst til at investere sig selv i udviklingen af vores lokalsamfund. Vi prioriterer børn og unge.

Det øgede fokus på bæredygtighed, der ligger i FN’s Verdensmål, åbner muligheder for vores lokale virksomheder. Vi vil skabe optimale rammer, for at virksomhederne kan træde ind i den nye dagsorden ved at styrke deres mulighed for vækst og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Samtidig har vi brug for, at virksomhederne skaber nye jobs, så vi sammen kan få alle med. Alle har noget at bidrage med, og det potentiale skal vi nyttiggøre.

Vi skal have modet til at investere i vores fremtid for at tiltrække investeringer, der bidrager til en bæredygtig udvikling af vores lokalsamfund. Og vi skal skabe positiv synlighed om muligheder for investorer, virksomheder, uddannelsessøgende og kompetente mennesker, som har lyst til at investere sig selv i udvikling af lokalsamfundet.

Vi er en del af produktionsdanmark. Vi står på skulderen af en stærk tradition for håndværk, landbrug, fiskeri, industriel fremstilling og serviceindustri i Frederikshavn Kommune.

Vi har et bredt spektrum af virksomheder, der leverer produkter og ydelser af høj kvalitet til det globale marked, og som evner at omstille produktionen og udvikle kompetencerne i takt med, at markedet forandres. Vækstsporene rummer mange virksomheder og jobs og udgør derfor en central del af vores DNA.

Det maritime

- der med stærke erhvervshavne som omdrejningspunkt består af over 150 maritime virksomheder

Det grønne - energi og recycling

- hvor omstillingen på energiområdet og potentialet i Recycling City udgør afsættet for vækst

Turisme og oplevelser

- har en solid forankring med de mange gæster, vi hvert år tiltrækker og servicerer

Fødevarer

- hvor fiskeriet, landbruget og de tilhørende industrivirksomheder udgør ryggraden

Vi skal gøre brug af fællesskabernes stærke kræfter og skabe anledninger til at danne nye fællesskaber og nye relationer, for på den måde at skabe endnu flere muligheder for både vores borgere, tilflyttere og gæster.

Vi lever af at være en del af verden. Hvad enten verden kommer til os, eller vi bevæger os ud i verden. Når vi ser på virkeligheden, gør vi det med et globalt udsyn. Vi har stærke internationale forbindelser, og dem vil vi styrke for at skabe lokal udvikling.

Vi tager et bæredygtigt ansvar for at bidrage til en udvikling, der gavner både naturen, klimaet, kloden og vores lokalsamfund. Vi ser det som vores forpligtelse og som en mulighed at arbejde aktivt med FN’s Verdensmål. Derfor har vi også nedsat et verdensmålsudvalg, der sammen med de øvrige politiske udvalg omsætter verdensmålene til handlinger, der fremmer social, klimatisk og økonomisk bæredygtighed.

Vores vigtigste ressource er de mennesker, der bor, arbejder og er gæster i vores kommune. Hver for sig kan vi meget. Sammen kan vi gøre det umulige. Det gør vi igen og igen. Vi er gensidigt afhængige, og vi udvikler bedst vores lokalsamfund gennem samarbejde. Vi er én kommune med mange kræfter.

Vi er en del af verden
Vi handler med verden
Vi får besøg fra hele verden
Vi er sådan set vante til, at verden er der
Og vi er ikke bange for verden

Vi har brug for kontinuerligt at udvikle vores evner til at interagere med resten af verden, fordi det er vigtigt for udviklingen af vores lokalsamfund.

I samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner og Region Nordjylland arbejder vi, i regi af Business Region North Denmark-BRN, for at styrke betingelserne for vækst og udvikling i hele landsdelen.

Handel med verden og gæster fra alle fire verdenshjørner giver os mulighed for både at byde verden indenfor, men også at byde os til ude i verden. Vi lever af resten af verden, og vi skal derfor fortsat have fokus på at styrke de særlige muligheder, vi har for at udvide vores aktiviteter og øge omsætningen på det globale marked.

Vi skal derfor huske at arbejde aktivt med at gøre de næste generationer endnu dygtigere til at agere i verden.

Vi har taget FN’s Verdensmål til os, og vores ambition er, at de skal være pejlemærker for en bæredygtig udvikling af vores lokalsamfund - socialt, økonomisk og miljømæssigt.
Verdensmålene er indarbejdet som et væsentligt element i vores udviklingsdagsorden.

Omstillingen til en mere bæredygtig verden rummer mange muligheder - også for at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Vi tager derfor politisk lederskab ved at tage ansvar og gå foran. Vi vil arbejde struktureret med verdensmålene på tværs af de politiske udvalg og med involvering fra lokalsamfundet. Det skal bidrage til, at lokal viden, erfaringer og kompetencer bringes i spil til gavn for verden og lokalsamfundet.

Et gammel indiansk ordsprog siger:
Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre - vi har lånt den af vores børn

Vi har en stærk tradition for at rykke sammen om at få ting til at ske.

Vi har en grundlæggende tro på, at de bedste løsninger finder vi sammen. Og vi samarbejder med alle, der gerne vil handle på lokalsamfundets udfordringer og udvikle
nye bæredygtige løsninger sammen med andre.

Vi tager de lange seje træk sammen og har modet til at investere tid, penge, viden og
kompetencer.

Vi kan selv og skal selv. Vi vil have fokus på de ressourcer, som allerede er til stede i lokalsamfundet og hos den enkelte. Disse ressourcer skal vi støtte og få til at vokse til gavn for fællesskabet.

Vi vil og skal være flere. For at skabe fortsat positiv udvikling af vores lokalsamfund er det vigtigt, at vi understøtter den bevægelse, der allerede er i gang.

Vi har derfor sat en politisk udviklingsdagsorden for de kommende år, der
tager afsæt i følgende fire temaer: Liv, Arbejdskraft, Byer og Uddannelse.

Vi bor et sted, hvor vi selv har ansvaret for at få ting til at ske. Vi forventer af hinanden, at hver især smitter positivt af og bidrager til fællesskabet. Vores lokalsamfund er ikke større, end at alle kan få lov at fylde.


Vi har mangfoldige muligheder for at deltage i aktiviteter, oplevelser og fællesskaber. Vi har masser af mødesteder under tag og i det fri. Vi har adgang til Danmarks mest unikke naturoplevelser. Og der er potentiale for at udfolde mulighederne endnu mere til gavn for os selv og dem, der besøger os.

Vi har sat os for, at alle skal have mulighed for at leve et sundt, aktivt og indholdsrigt hverdagsliv

 • Vi vil skabe rammer for at leve det gode hverdagsliv og gøre det let at tage del i fællesskabet

 • Vi vil have fokus på, at borgerne får mulighed for at aktivere potentialerne for liv i oplandet

 • Vi vil opmuntre til, at den enkelte udfolder sine potentialer til gavn for fællesskabet ved at udbygge og udvikle foreningslivet og fællesskabskulturen

 • Vi vil være åbne for initiativer, der kan skabe succesfulde mødesteder for alle aldersgrupper og på tværs af generationer

 • Vi vil styrke skabertrangen og handlekraften i et fællesskab mellem borgere, foreninger og virksomheder

Vi har sat os for at bygge på det, der er unikt for os, ved både at værne om og udvikle på de blå rum langs kysten og de grønne rum i naturen

 • Vi vil samarbejde om at udvikle de rekreative potentialer for friluftsliv ved at skabe flere og bedre faciliteter og aktiviteter i respekt for vores unikke natur

 • Vi vil fremme friheden og stimulere lysten til at eksperimentere med nye aktiviteter

 • Vi vil fremme biodiversiteten, og værne om de mange sjældne naturtyper i respekt for fremtidige generationer, og i respekt for det liv, der endnu findes i de sjældne naturtyper.

Vi skal skabe rammerne for, at det lokale erhvervsliv fortsat kan opnå fremgang, øget omsætning og jobskabelse. Det vil vi gøre ved fortsat at have fokus på at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Men vi skal samtidig sørge for, at de borgere, der står på kanten af arbejdsmarkedet, får del i de muligheder, væksten giver.

Vi har sat os for, at alle skal være en del af fællesskabet

 • Vi vil udnytte fremgangen i erhvervslivet til at sikre, at alle kommer med og bliver en del af arbejdsmarkedet

 • Vi vil også med afsæt i den kommunale organisation bidrage til at få flere med

 • Vi vil gennem social ansvarlighed i samarbejde med de lokale virksomheder skabe meningsfulde småjobs, der sikrer tilknytning til arbejdsmarkedet

Vi har sat os for at sikre et mangfoldigt udbud af kvalificeret arbejdskraft til gavn for erhvervslivet

 • Det vil vi gøre ved fortsat at understøtte virksomhederne i at tiltrække og fastholde arbejdskraft

 • Vi vil arbejde med at tiltrække de rette kompetencer, hvad enten de er akademiske eller faglærte

 • Vi vil sammen med det lokale erhvervsliv skaffe adgang til de rette kompetencer ved at sikre et tilstrækkeligt uddannelsesudbud og mulighed for opkvalificering

 • Vi vil have fokus på at understøtte eksisterende virksomheder og tiltrække nye virksomheder med henblik på at skabe nye jobs

Sæby, Skagen og Frederikshavn er lokomotiver for udviklingen og spiller sammen med oplandet en vigtig rolle for mennesker og virksomheder. Attraktive boliger, butikker, restauranter, foreninger og åndehuller danner rammen for liv og oplevelser.

Vi har sat os for, at byerne skal have tiltrækningskraft for mennesker og virksomheder

 • Vi vil udvikle på de tre hovedbyers særlige kvaliteter og styrkepositioner

 • Vi vil sammen med erhvervslivet samle investeringerne og byudviklingen i primært Sæby, Skagen og Frederikshavn og på den måde øge byernes attraktivitet til glæde for vores borgere, tilflyttere og gæster

 • Vi vil skabe rammer, der giver både borgere og besøgende en fornemmelse af mangfoldighed og muligheder for at udfolde sig

 • Vi vil have fokus på centralt beliggende områder, som har mistet deres hidtidige funktioner, og som kan danne grobund for nyt liv

 • Vi vil gennem Distriktsrådet styrke samarbejdet for, at vores landsbyer kan udvikle sig, med afsæt i byerne ønsker og initiativer.

Vi har sat os for at skabe de bedste rammer og muligheder for endnu mere handel, liv og aktivitet i bymidterne

 • Vi vil have stor opmærksomhed på, hvordan vi med byens interiør og indretning giver gæster en god velkomst og lyst til at benytte byens butikker og spisesteder

 • Vi vil have fokus på at udvikle byernes rum og pladser til gode opholdssteder, hvor der er mulighed for at opleve byens puls og være en del af et aktivt byliv

 • Vi vil synliggøre de naturlige forbindelser, der er i byerne og gøre det let at bevæge sig og opleve byens mange kvaliteter, hvad enten det gælder kunst, arkitektur, shopping-muligheder eller grønne oaser

 • Vi vil have tæt dialog mellem relevante lokale aktører for i fællesskab at fremme udviklingen i de enkelte byer

Vi har sat os for, at alle skal have mulighed for at bo godt

 • Det vil vi gøre ved at sikre adgang til attraktive boliger og byggegrunde – hvad enten attraktiviteten tager afsæt i beliggenhed, æstetik, bæredygtighed eller en overkommelig pris

 • Vi vil have et fleksibelt boligmarked ved at være i tæt dialog med investorer og boligaktører og dermed have mulighed for at kunne agere hurtigt og proaktivt i forhold til ændrede eller nye boligbehov

 • Vi skal have gode og billige lejeboliger til alle borgere uanset baggrund og indkomst

 • Vi vil have fokus på, at vores ældre boligområder fortsat er en attraktiv del af boligmarkedet

Vi har sat os for, at vores byer skal være bæredygtige både i en social, økonomisk og miljømæssig sammenhæng

 • Vi vil arbejde med klimatilpasningsprojekter på en måde, så de også bidrager til liv og trivsel i byerne. De grønne byrum skal indrettes således, at de bidrager til en øget biodiversitet

 • Vi vil fremme eksperimenter og involvere alle, der har lyst og interesse i at udvikle og gennemføre bæredygtige aktiviteter

 • Vi vil gøre brug af smart teknologi til at opnå bæredygtige og intelligente løsninger og styrke adgangen til forskning, teknologi og investeringer inden for ren energi

 • Vi vil have fokus på at fremme grøn infrastruktur (trafik, veje, forsyning, affald) og investeringer, der bidrager til øget bæredygtighed i vores lokalsamfund

Adgang til uddannelse er vigtig for udviklingen af vores lokalsamfund. Det åbner muligheder for udvikling og læring for vores børn og unge.

Udbuddet af uddannelser beriger mangfoldigheden af kompetencer og skaber en balanceret befolkningssammensætning. Vores uddannelsestilbud skal matche vores lokalområde og de erhverv, som er her.

Vi har sat os for, at vi vil have så dygtige og kompetente unge som muligt

 • Alle børn og unge har et talent, og vi vil skabe rum og mulighed for, at de kan udfolde dette

 • Vi vil styrke de praksisfaglige kompetencer i grundskolen for at øge flere elevers læring og kvalificere alle elevers valg af uddannelse

 • I samarbejde med det lokale erhvervsliv vil vi styrke børn og unges evne til at koble boglige og praksisfaglige kompetencer, så de er rustet til at blive fremtidens medarbejdere eller iværksættere

 • Vi vil sikre, at alle børn og unge skal kunne styre teknologierne fremfor at blive styret af dem. De skal kunne omsætte teknologierne til øget bæredygtighed og grøn omstilling til gavn for dem selv, det lokale erhvervsliv samt udviklingen af samfundet generelt

Vi har sat os for at styrke et stærkt og levende uddannelsesmiljø for vores børn og unge

 • Vi vil derfor skabe kvalitet i uddannelse ved at sikre høj faglighed, moderne fysiske rammer, tidssvarende undervisningsudstyr samt et stærkt uddannelsesmiljø på tværs af uddannelsesinstitutioner

 • Vi vil sikre, at der også fremadrettet er et bredt udbud af lokale uddannelsesmuligheder, så alle børn og unge har nærhed til uddannelse. Vi vil have en opmærksomhed på at tiltrække uddannelser, som bidrager til udvikling af det lokale erhvervsliv

 • Vi vil sikre, at alle børn og unge har udsyn, nysyn og nysgerrighed ved at bringe verden ind i deres almene dannelse

 • Vi arbejder i retning af uddannelsesmiljøer, der anerkender sammenhængen mellem elevers trivsel, elevers læring og nysgerrigheden på at lære nyt i alle uddannelsestyper

Fællesafsnittet har til formål at sende et stærkt signal om, at de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland er sammen om at skabe rammerne for bæredygtig udvikling af hele Nordjylland i fællesskab på tværs af kommunegrænser.

Tidens store udfordringer løses bedst i fællesskab

Verden er i en brydningstid. Komplekse samfundsudfordringer tårner sig op og står i kø for at blive løst. Det kalder på robusthed, handlekraft og samarbejde – også i Nordjylland.

Heldigvis er Nordjylland kendetegnet ved, at vi finder styrke i vores forskelligheder, som er hinandens indbyrdes forudsætninger.

Derfor er Nordjylland gearet til at samarbejde strategisk og målrettet om at løse fælles udfordringer. Lægger vi vores individuelle styrker sammen, har vi mere mod til at sætte ambitiøse fælles mål for vores landsdel og flere muskler til at realisere dem, end vi kan mønstre hver for sig.

Det gælder på tværs af sektorer, og det gælder i særdeleshed på tværs af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Som offentlige myndigheder kan vi i fællesskab flytte en hel landsdel, styrke betingelserne for udvikling og bæredygtig vækst og positionere Nordjylland i en national og international kontekst.

Med dette fællesafsnit cementerer de nordjyske kommuner og Regionen et fælles fodslag og understreger vores fælles ansvar for at skabe markante forandringer.

For når verden er i forandring, og udfordringerne ændrer karakter, kan vi ikke fortsætte ”business as usual” eller forlade os på, at andre kommer med løsningerne. Vi må ændre hvordan vi agerer, planlægger og tilpasser os og det fysiske miljø omkring os.

Det skal vi forholde os til, når vi udfolder strategier for kommuneplanlægningen og realiserer den Regionale Udviklingsstrategi, som begge er vigtige redskaber i kommunerne og regionens håndtering af de udfordringer, samfundet står overfor.

I de bestræbelser kan fællesskabet trække på adskillige styrker, der er karakteristiske for Nordjylland. Det være sig store, åbne arealer, unikke stedbundne ressourcer, en mangfoldig infrastruktur med forbindelse til ind og udland, et solidt videns og kompetencegrundlag, et stærkt forbundet bynetværk med klar rollefordeling og ikke mindst stolte samarbejdstraditioner på tværs af kommuner og Region, uddannelses og forskningsinstitutionerne, nordjyske virksomheder og erhvervsfremmeaktører.

Udfordringerne og det stærke nordjyske fundament

Nedenfor skitseres et udfordringsbillede, og hvordan det nordjyske fællesskab
er stillet i forhold til at bidrage til løsningerne:

Vi skal minimere CO2udledning og tilpasse os klimaforandringer

For at leve op til målene i den danske klimalov og Paris-aftalen om ultimativt at opnå klimaneutralitet i 2050, skal der for alvor fart på reduktionen af drivhusgasser. Geopolitiske omstændigheder har samtidig været fremkaldervæsken på en energimæssig sårbarhed, som kalder på en omfattende og hurtig omstilling til grøn energi. Det inkluderer blandt andet en firedobling af strøm fra sol og vind på land frem mod 2030, samt at Danmark skal være nettoeksportør af vedvarende energi. Samtidig skal vi forberede os selv, vores levemåde og omgivelser på stigende vandstande samt hyppigere og voldsommere hændelser af skybrud, stormfloder, hedebølger og tørke.

Et stærkt nordjysk afsæt

 • En fælles nordjysk klimaambition, der sætter en tydelig retning og sikrer en rød tråd imellem fælles, nordjyske klimaindsatser.

 • Samarbejde om udvikling af kommunale klimahandlingsplaner, der baner vej for klimaneutralitet i 2050 og styrker kommunernes klimatilpasning.

 • Mål om et Nordjylland, der er selvforsynende med vedvarende energi i 2040 gennem strategisk energiplanlægning og veludbyggede energiinfrastrukturer.

 • Nordjylland udvalgt til at indgå i EU’s Klimatilpasningsmission.

Vi skal finde balance mellem benyttelse og beskyttelse af ressourcer og arealer

Samfundets forbrug tærer på jordens ressourcer. Arter uddør hurtigere end nogensinde før, og forskere mener, at én million ud af jordens otte millioner arter, vil blive udryddet. Sammen med resten af EU-landene er Danmark med i EU’s biodiversitetsstrategi, der blandt andet sigter mod at oprette beskyttede områder og genoprette forringede økosystemer. Men kampen om arealerne tager til. Frem mod 2050 er der planlagt for 130-140 % af Danmarks areal til blandt andet beskyttelse af biodiversitet, etablering af naturnationalparker, råstofudvinding, landbrug og opdyrkning, etablering af vedvarende energikilder og anlæg, og ikke mindst give plads til byer i udvikling. Derfor er der brug for benhård prioritering i et felt med ofte modsatrettede interesser.

Et stærkt nordjysk afsæt

 • Samarbejde om natur og multifunktionel arealanvendelse på tværs af de nordjyske kommuner

 • Fælles dialog og samarbejde med landbrugssektoren om eks. udtagning af lavbundsjorde og opstilling af vedvarende energikilder

 • Samarbejde om at reducere belastningen af Limfjorden og forbedre fjordens miljøtilstand.

Vi skal sikre vilkårene for bæredygtig vækst og udvikling

I de kommende år sker der en markant demografisk udvikling i Danmark. Frem mod 2030 bliver vi i Danmark 161.000 flere ældre over 80 år og frem mod 2025 vil der være 32.000 flere børn i alderen 0-5 år. Særligt Nordjylland udfordres desuden af faldende ungdomsårgange. De realiteter udhuler arbejdsudbuddet, og fra flere sider efterspørges allerede arbejdsdygtige hænder og hoveder. Samtidig skal vi i vores planlægning af samfundets fysiske udformning tage højde for befolkningsudviklingen og skabe grobund for bæredygtig erhvervsudvikling gennem blandt andet en styrket grøn mobilitet, grøn innovation, målrettede erhvervsfremmende indsatser og ikke mindst hænder og hoveder til at realisere den grønne omstilling.

Et stærkt nordjysk afsæt

 • Samarbejde om at gøre Nordjylland til Danmarks epicenter for grønne løsninger og international foregangsregion inden for CO2-fangst, anvendelse og –lagring i 2035.

 • Mål om bæredygtig mobilitet som nordjydernes naturlige valg, blandt andet gennem udrulning af emissionsfrie regional og lokalbusser, elektrificering af jernbanen og grøn indenrigsrute.

 • Samarbejde om at udvikle, tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, eksempelvis gennem analyse af fremtidens nordjyske kompetencebehov og tiltrækning af international arbejdskraft.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.