Udviklingsstrategi 2020 - 2024

Det ligger ikke til den nordjyske natur at tro, at vi er noget. Men i Frederikshavn kommune ved vi, at vi har noget. Og at vi kan noget. Vi har noget, som tiltrækker mennesker fra hele verden. Vi kan noget, som verden efterspørger.

Det er det, vi lever af, og det er det, vi skal bygge vores fremtid på. Det er det, der skaber muligheder for vækst og muligheder for mennesker.

Verden flytter sig, og vi flytter os. Den bevægelse skal vores udviklingsstrategi afspejle. Vi har for længst sat handling bag vores ambition om omstilling til 100 procent vedvarende energi. Vi skal sammen med resten af verdens byer bane vejen for en mere bæredygtig fremtid – økonomisk, socialt og miljømæssigt. FN´s Verdensmål giver os muligheder for at skabe vækst, nye arbejdspladser og øget bosætning.

Vores erhvervsliv kører for fuld kraft, og der er brug for flere hænder. Vi lykkes allerede med at tiltrække kvalificeret højuddannet arbejdskraft, og den indsats skal vi forsætte

med. Vi lykkes også med at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.

Men vi skal have flere med. De borgere, der ikke kan arbejde 100 procent, har også en værdi i virksomhederne. Og de vokser, når de oplever, at de bidrager og er en del af fællesskabet. Vi er én kommune med mange kræfter.

Denne udviklingsstrategi kan vi ikke realisere, uden at vi står sammen om den. Det kræver handling fra mange aktører: Kommune, virksomheder, fagbevægelse, uddannelsesinstitutioner, foreninger og borgere – ja, os alle sammen!

Vi inviterer derfor alle, der kan og vil bidrage, til at realisere de muligheder, vi har. Vi står sammen om at skabe muligheder for vækst – muligheder for mennesker.

Birgit S. Hansen 
Borgmester

Vi er en del af verden
Vi handler med verden
Vi får besøg fra hele verden
Vi er sådan set vante til, at verden er der
Og vi er ikke bange for verden

Vi har brug for kontinuerligt at udvikle vores evner til at interagere med resten af verden, fordi det er vigtigt for udviklingen af vores lokalsamfund.

I samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner arbejder vi for et stærkere Nordjylland. BRN er en vigtig platform for dette arbejde, og herigennem engagerer vi os i nationale problemstillinger og udviklingstiltag.

Handel med verden og gæster fra alle fire verdenshjørner giver os mulighed for både at byde verden indenfor, men også at byde os til ude i verden. Vi lever af resten af verden, og vi skal derfor fortsat have fokus på at styrke de særlige muligheder, vi har for at udvide vores aktiviteter og øge omsætningen på det globale marked.

Vi skal derfor huske at arbejde aktivt med at gøre de næste generationer endnu dygtigere til at agere i verden.

Vi har taget FN’s Verdensmål til os, og vores ambition er, at de skal være pejlemærker for en bæredygtig udvikling af vores lokalsamfund - socialt, økonomisk og miljømæssigt. Verdensmålene er indarbejdet som et væsentligt element i vores udviklingsdagsorden.

Omstillingen til en mere bæredygtig verden rummer mange muligheder - også for at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Vi tager derfor politisk lederskab ved at tage ansvar og gå foran. Vi vil arbejde struktureret med verdensmålene på tværs af de politiske udvalg og med involvering fra lokalsamfundet. Det skal bidrage til, at lokal viden, erfaringer og kompetencer bringes i spil til gavn for verden og lokalsamfundet.

Et gammel indiansk ordsprog siger:
Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre - vi har lånt den af vores børn

Vi har en stærk tradition for at rykke sammen om at få ting til at ske.

Vi har en grundlæggende tro på, at de bedste løsninger finder vi sammen. Og vi samarbejder med alle, der gerne vil handle på lokalsamfundets udfordringer og udvikle nye bæredygtige løsninger sammen med andre.

Vi tager de lange seje træk sammen og har modet til at investere tid, penge, viden og kompetencer.

Vi kan selv og skal selv. Vi vil have fokus på de ressourcer, som allerede er til stede i lokalsamfundet og hos den enkelte. Disse ressourcer skal vi støtte og få til at vokse til gavn for fællesskabet.

For at skabe fortsat positiv udvikling af vores lokalsamfund er det vigtigt, at vi
understøtter den bevægelse, der allerede er i gang, med konkrete handlinger.

Vi har derfor sat en politisk udviklingsdagsorden for de kommende år, der
tager afsæt i følgende fire temaer: liv, arbejdskraft, byer og uddannelse.

Liv

Vi bor et sted, hvor vi selv har ansvaret for at få ting til at ske. Vi forventer af hinanden, at hver især smitter positivt af og bidrager til fællesskabet. Vores lokalsamfund er ikke større, end at alle kan få lov at fylde.

Vi har mangfoldige muligheder for at deltage i aktiviteter, oplevelser og fællesskaber. Vi har masser af mødesteder under tag og i det fri. Vi har adgang til Danmarks mest unikke naturoplevelser. Og der er potentiale for at udfolde mulighederne endnu mere til gavn for os selv og dem, der besøger os.

Vi har sat os for, at alle skal have mulighed for at leve et sundt, aktivt og indholdsrigt hverdagsliv

 • Vi vil skabe rammer for at leve det gode hverdagsliv og gøre det let at tage del i fællesskabet
 • Vi vil have fokus på, at borgerne får mulighed for at aktivere potentialerne for liv i oplandet
 • Vi vil opmuntre til, at den enkelte udfolder sine potentialer til gavn for fællesskabet ved at udbygge og udvikle foreningslivet og fællesskabskulturen
 • Vi vil være åbne for initiativer, der kan skabe succesfulde mødesteder for alle aldersgrupper og på tværs af generationer
 • Vi vil styrke skabertrangen og handlekraften i et fællesskab mellem borgere, foreninger og virksomheder

Vi har sat os for at bygge på det, der er unikt for os, ved både at værne om og udvikle på de blå rum langs kysten og de grønne rum i naturen

 • Vi vil samarbejde om at udvikle de rekreative potentialer for friluftsliv ved at skabe flere og bedre faciliteter og aktiviteter i respekt for vores unikke natur
 • Vi vil fremme friheden og stimulere lysten til at eksperimentere med nye aktiviteter

Vi er allerede godt i gang...

 • Byudvikling i Dybvad samler borgere, virksomheder og foreninger om at udvikle byens rekreative rum og skabe nye mødesteder, der giver mulighed for nye aktiviteter, fællesskaber og tiltrækning af nye borgere og besøgende
 • Landsbyløbet er en folkelig bevægelse, der på tre år har skabt et stærkt fællesskab og et løb, som tiltrækker tusindvis af deltagere fra hele landet og skaber synlighed om de stedbundne kvaliteter i vores opland
 • Sæby Spektrum bliver en fantastisk ramme for fritidsaktiviteter og det gode hverdagsliv bygget op omkring byens stærke foreningsliv og fællesskab
 • Med Fremtidens Strande samarbejder kommunen, foreninger og Distriktsudvalget om tiltag, der kan skabe større attraktivitet og aktivitet på strandene
 • Med Filmmaskinen er der skabt et miljø for unge filmskabere fra hele regionen, som gennem et forløb med undervisning af professionelle filmfolk og praktisk filmproduktion skaber prisvindende kortfilm

Arbejdskraft

Vi er i en situation med fremgang, øget omsætning og fokus på jobskabelse i det lokale erhvervsliv. Den udvikling skal vi fortsat sørge for at underbygge ved at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Men vi skal samtidig sørge for, at de borgere, der står på kanten af arbejdsmarkedet, får del i de muligheder, væksten giver.

Vi har sat os for, at alle skal være en del af fællesskabet

 • Vi vil udnytte fremgangen i erhvervslivet til at sikre, at alle kommer med og bliver en del af arbejdsmarkedet
 • Vi vil også med afsæt i den kommunale organisation bidrage til at få flere med
 • Vi vil gennem social ansvarlighed i samarbejde med de lokale virksomheder skabe meningsfulde småjobs, der sikrer tilknytning til arbejdsmarkedet

Vi har sat os for at sikre et mangfoldigt udbud af kvalificeret arbejdskraft til gavn for erhvervslivet

 • Det vil vi gøre ved fortsat at understøtte virksomhederne i at tiltrække og fastholde arbejdskraft
 • Vi vil intensivere arbejdet med at tiltrække de rette kompetencer, hvad enten de er akademiske eller faglærte
 • Vi vil sammen med det lokale erhvervsliv skaffe adgang til de rette kompetencer ved at sikre et tilstrækkeligt uddannelsesudbud og mulighed for opkvalificering
 • Vi vil have fokus på at understøtte eksisterende virksomheder og tiltrække nye virksomheder med henblik på at skabe nye jobs

Vi er allerede godt i gang...

 • I samarbejde med de lokale virksomheder er det lykkedes at etablere sommerjobs til udsatte unge. 
  Flere sommerjobs er efterfølgende blevet til ordinære jobs eller lærepladser
 • Med Move North og bosætningsindsatsen er vi lykkedes med at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv
 • Vores lokale uddannelsesinstitutioner opretter sammen med erhvervet nye uddannelser som FishTech og Maritim Elektriker
 • Skræddersyede opkvalificeringsforløb for ledige rettet mod konkrete brancher i vækst, fx indenfor recycling i det maritime

Byer

Vi har sat os for, at alle skal have mulighed for at bo godt

 • Det vil vi gøre ved at sikre adgang til attraktive boliger og byggegrunde – hvad enten attraktiviteten tager afsæt i beliggenhed, æstetik, bæredygtighed eller en overkommelig pris
 • Vi vil have et fleksibelt boligmarked ved at være i tæt dialog med investorer og boligaktører og dermed have mulighed for at kunne agere hurtigt og proaktivt i forhold til ændrede eller nye boligbehov
 • Vi skal have gode og billige lejeboliger til alle borgere uanset baggrund og indkomst
 • Vi vil have fokus på, at vores ældre boligområder fortsat er en attraktiv del af boligmarkedet

Vi har sat os for, at vores byer skal være bæredygtige både i en social, økonomisk og miljømæssig sammenhæng

 • Vi vil arbejde med klimatilpasningsprojekter på en måde, så de også bidrager til liv og trivsel i byerne. De grønne byrum skal indrettes således, at de bidrager til en øget biodiversitet
 • Vi vil fremme eksperimenter og involvere alle, der har lyst og interesse i at udvikle og gennemføre bæredygtige aktiviteter
 • Vi vil gøre brug af smart teknologi til at opnå bæredygtige og intelligente løsninger og styrke adgangen til forskning, teknologi og investeringer inden for ren energi
 • Vi vil have fokus på at fremme grøn infrastruktur (trafik, veje, forsyning, affald) og investeringer, der bidrager til øget bæredygtighed i vores lokalsamfund

Vi er allerede godt i gang...

 • Sæby Havn er en vigtig del af byens identitet. Med en udvidelse af Sæby Havn vil havnens funktioner blive styrket og samtidig gøre Sæby endnu mere attraktiv i forhold til både turisme og bosætning
 • Med en moderne udformning af udsigtspunktet på toppen af Pikkerbakken er der skabt et unikt sted for kommunens borgere og gæster
 • Med en fornyelse af Rådhusparken bliver der skabt et maritimt legeunivers og en attraktiv park, som er med til at give en bedre sammenhængskraft mellem byens gågade og boligområder
 • Med nedrivning af den tidligere Hedeboskole er der skabt en ny bydel med boliger, som er inspireret af den særlige skagensstemning i Østerby og Vesterby
 • Med etablering af Ungeklimarådet arbejdes der for at fremme interessen for klima og med konkrete lokale kampagner og bæredygtige projekter som gode eksempler for andre unge i Frederikshavn kommune

Uddannelse

Adgang til uddannelse er vigtig for udviklingen af vores lokalsamfund. Det åbner muligheder for udvikling og læring for vores børn og unge.

Vi har sat os for, at vi vil have så dygtige og kompetente unge som muligt

 • Alle børn og unge har et talent, og vi vil skabe rum og mulighed for, at de kan udfolde dette
 • Vi vil styrke de praksisfaglige kompetencer i grundskolen for at øge flere elevers læring og kvalificere alle elevers valg af uddannelse
 • I samarbejde med det lokale erhvervsliv vil vi styrke børn og unges evne til at koble boglige og praksisfaglige kompetencer, så de er rustet til at blive fremtidens medarbejdere eller iværksættere
 • Vi vil sikre, at alle børn og unge skal kunne styre teknologierne frem for at blive styret af dem. De skal kunne omsætte teknologierne til øget bæredygtighed og grøn omstilling til gavn for dem selv, det lokale erhvervsliv samt udviklingen af samfundet generelt

Vi har sat os for at styrke et stærkt og levende uddannelsesmiljø for vores børn og unge

 • Vi vil derfor skabe kvalitet i uddannelse ved at sikre høj faglighed, moderne fysiske rammer, tidssvarende undervisningsudstyr samt et stærkt uddannelsesmiljø på tværs af uddannelsesinstitutioner
 • Vi vil sikre, at der også fremadrettet er et bredt udbud af lokale uddannelsesmuligheder, så alle børn og unge har nærhed til uddannelse. Vi vil have en opmærksomhed på at tiltrække uddannelser, som bidrager til udvikling af det lokale erhvervsliv
 • Vi vil sikre, at alle børn og unge har udsyn, nysyn og nysgerrighed ved at bringe verden ind i deres almene dannelse

Vi er allerede godt i gang...

 • Vi har gennem en årrække haft fokus på børn og unges muligheder. Med Erhvervsplaymakerordningen er det lykkedes os at vise børn og unge, hvilke muligheder vores lokalområde byder på. Vi har sammen med erhvervslivet styrket de unges kompetencer ved bl.a. Workforce of the Future og Slagt & Æd
 • Med renovering af undervisningsmiljøet på MARTEC og indvielse af nyt maritimt læringsmiljø på EUC Nord bidrager uddannelsesinstitutionerne til at sikre et kvalificeret udbud af arbejdskraft
 • Frederikshavn Gymnasium og Frederikshavn Handelsskole har i samarbejde med vores folkeskole udviklet talentforløb inden for naturfag, iværksætteri og kommunikation med henblik på at få så kompetente unge som muligt
 • Vores skoler i Distrikt Nord er i samarbejde med Undervisningsministeriet i gang med at udvikle undervisningsforløbet ”Teknologiforståelse”, som fra 2020 bliver et nyt fag i folkeskolen
 • Vores dagtilbud har implementeret digitale kufferter til at understøtte børns digitale læring og skabe levende undervisningsmiljøer

Kontakt

Bente Jokumsen
Udviklings- og projektleder 
Direktionssekretariatet

Tlf. (+45) 29 48 61 91
mail: bejo@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.