Tre personer holder el-pære over hovedet

Rammerne for MED-aftalen er forhandlet af de faglige organisationer og KL, men MED-samarbejdet er ikke kun noget vi skal; det er noget vi vil. Vi vil MED-samarbejdet, da MED-indflydelse og MED-bestemmelse er grundsten for, at vi kan lykkes bedst muligt med vores kerneopgave.

Denne MED-aftale repræsenterer viljen til at skabe og fastholde fælles forståelse mellem medarbejdere og ledere, således at arbejdspladsen opfattes som en enhed, der går efter samme mål.

I MED-aftalen beskrives, hvordan medarbejderne bliver taget med på råd, når lederen har til hensigt at træffe beslutninger eller ønsker at indstille til politiske beslutninger, der påvirker arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold. Her har medarbejderne MED-indflydelse, før lederen træffer sin beslutning. Drøftelserne i MED skal være en naturlig del af beslutningsprocessen, også inden der indstilles til det politiske system.

MED-aftalen giver medarbejderne MED-bestemmelse, når der skal aftales lokale retningslinjer og andre lokale aftaler, der ikke indgås i aftalesystemet. Beslutning om lokale retningslinjer kræver enighed i MED-udvalget.

MED-aftalen har et særligt og højt prioriteret fokus: Det gode arbejdsmiljø. Det er en selvfølgelighed, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi ser arbejdsmiljøarbejdet som en del af vores fælles opgave, og her er samarbejdet mellem ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter helt centralt.

I aftaleteksten bruges benævnelsen ”leder” flere gange. Med ledere menes ansatte ved Frederikshavn Kommune, hvor der i stillingsbeskrivelsen og job-udøvelsen indgår et eller flere af følgende elementer: Selvstændig ledelsesret, dvs. beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser, eller selvstændigt budget- og regnskabsansvar.

Hvem der har beslutnings- eller indstillingsretten er afgørende for, hvor i MED-strukturen sagen skal drøftes og behandles. Hvis en leder ikke har beslutnings- eller indstillingsret i hele sagens omfang, skal sagen drøftes på et overordnet ledelsesniveau og dets tilhørende MED-udvalg.

Efter beslutningen er truffet, kan de lokale MED-udvalg ligeledes drøfte, hvordan beslutningen skal udmøntes, så gode arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold understøttes.

Medarbejderne i MED-udvalget repræsenterer alle de medarbejdere, som MED-udvalget er dækkende for, uanset om medarbejderrepræsentanten er valgt som tillidsrepræsentant, som arbejdsmiljørepræsentant eller som medarbejder- repræsentant. Man repræsenterer ikke kun den organisation, opgave eller struktur, man er valgt ud af, men alle med- arbejdere i området. Det er derfor essentielt, at information om oplæg til beslutninger eller til indstillinger,

der påvirker arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold, sker i så god tid, at medarbejderrepræsentanterne kan nå at inddrage deres kollegaer inden drøftelserne i MED-udvalget.

Kapitel 1 omfatter aftalens §1-5 og  

Indledningsvist beskrives alle paragraffer i rammeaftalen med kommunens eventuelle korrektioner og tilføjelser. I et afsnit for sig beskrives eventuelle præcisioner for Frederikshavn Kommune med henvisning til paragraf og evt. stk.-nummer i paragraffen.

§ 1: Hvem er omfattet af MED-aftalen?

§ 2: Formål med MED-aftalen

§ 3: Lokale aftalemuligheder

§ 4: Form og struktur

§ 5: Kompetence

Kapitel 2 omfatter aftalens § 6-9  

Først beskrives alle paragraffer i rammeaftalen med kommunens eventuelle korrektioner og tilføjelser. I et afsnit for sig beskrives eventuelle præciseringer for Frederikshavn Kommune med henvisning til paragraf og evt. stk.-nummer i paragraffen.

§ 6: Medindflydelse og medbestemmelse

§ 7: Information og drøftelse

§ 8: Retningslinjer

§ 9: HovedMED

Kapitel 4 omfatter aftalens § 22-23  

Først beskrives alle paragraffer i rammeaftalen med kommunens eventuelle korrektioner og tilføjelser. I et afsnit for sig beskrives eventuelle præciseringer for Frederikshavn Kommune med henvisning til paragraf og evt. stk.-nummer i paragraffen.

§ 22 De centrale parters opgaver og kompetencer

§ 23 Voldgift vedrørende § 22, stk. 2

MED-aftalen er underskrevet af:

Thomas Eriksen, kommunaldirektør

Lone Becker Kjærgaard, direktør

Thomas Brix Lyng, Valggruppe A

Louise Krüger Nielsen, Valggruppe B

Gitte Christiansen, Valggruppe B

René Zimmer, Valggruppe B

Jesper Ø. Andreasen, Valggruppe B

Kristian Kim Tornby, Valggruppe C

Mette Sehested, Valggruppe C

Mads Christiansen, Valggruppe C

 

1. udgave af MED-aftalen blev udarbejdet af Forhandlingsorganet i Frederikshavn Kommune og trådte i kraft den 1. januar 2007.

MED-aftalen er efter evaluering i MED-organisationen revideret af MED Forhandlingsorganet i Frederikshavn Kommune. Revideret udgave er gældende fra den 1. august 2010.

Konsekvenstilrettelser i MED-aftalen jf. ny arbejdsmiljølov samt ny organisationsstruktur er godkendt i HovedMED den 9. juni 2011.

MED-aftalen er efter evaluering i MED-organisationen revideret af Forhandlingsorganet i Frederikshavn Kommune og træder i kraft den 1. juli 2013.

MED-aftalen er revideret af Forhandlingsorganet og træder i kraft den 1. april 2014.

MED-aftalen er efter evaluering i MED-organisationen revideret af Forhandlingsorganet vedr. MED-aftalen i Frederikshavn Kommune og træder i kraft den 18. april 2017.

Bilag til MED-aftalen

Bilag 1: MED-organisationens opgaver

Bilag 2: Medarbejderrepræsentanternes vilkår

Bilag 3: Kompetenceplan

Bilag 4: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 5: Forretningsorden – dagsorden

Bilag 6: Valg til MED-organisationen

Bilag 7: Procesplan for behandling af budget

Bilag 8: MED-struktur ved aftalens indgåelse

Bilag 9: Arbejdsmiljøorganisationen

 

 

Kontakt

HR og Personale
 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.