Trin 1: Før du søger byggetilladelse

Det er vigtigt, at du undersøger om dit kommende byggearbejde overholder gældende lovgivninger, regler og betingelser, før du søger om byggetilladelse.

Bliv klædt godt på, og gennemgå tjeklisten, inden du begynder din byggeansøgning.

Book et møde på 30 minutter med en byggesagsbehandler

Er du i tvivl om et projekt kan lade sig gøre, eller hvilke krav der er til dit projekt? Du kan få sparring og rådgivning hos vores byggesagsbehandlere.

Læs mere om, hvad de kan hjælpe dig med, og book et møde her

Har du brug for hjælp til at udfylde din digitale ansøgning i Byg & Miljø skal du bestille tid i Borgerservice. Vælg 'Borgerservice'. 

Læs mere om forhold omkring byggetilladelse

Du skal søge byggetilladelse ved:

 • Nybygning eller tilbygning til fritliggende enfamiliehuse
 • Sammenbyggede enfamiliehuse
 • Nybygning eller tilbygning til sommerhus
 • Opsætning af altaner
 • Udestue/lukket overdækning
 • Anneks
 • Shelter
 • Fritliggende garage, carporte, udhuse, overdækninger mv., hvor disse tilsammen har et samlet areal over 50 m²
 • Garage, carporte, udhuse, overdækninger mv. der er integreret i primær bebyggelse
 • Avls- og driftsbygninger
 • ​Industri- og lagerbygninger
 • Øvrig bebyggelse såsom etagebyggeri og erhverv
 • Nedrivning af byggeri, som krævede tilladelse at opføre 

Når du skal finde ud af, om en garage/carport eller anden småbygning til udhusformål kræver tilladelse eller ej, er det vigtigt, at du er opmærksom på alle småbygninger på grunden. 

Det er det samlede areal af alle småbygninger på grunden, som er afgørende for, om dit kommende projekt kræver en tilladelse eller ej. Det samlede areal af alle småbygninger må ikke overstige 50 m² pr. grund.

Byggearbejde, som kan opføres uden tilladelse, skal overholde byggeretten som er beskrevet i Bygningsreglement 2018 samt lokalplaner for området. Kan byggearbejdet ikke overholdes, skal du søge om byggetilladelse.

Læs mere om byggetilladelse til småbygninger

Et byggeri kan være ulovligt, hvis ikke der er givet en byggetilladelse til opførelsen af dette, og hvis byggeriet ikke opfylder relevant lovgivning.

Risikoen ved at have opført et ulovligt byggeri er, at det ikke kan godkendes, og du bliver nødt til at ændre byggeriet. Du søger lovliggørelse af dit byggeri på samme måde, som hvis du skal bygge nyt.

Du er som ejer ansvarlig for det byggeri, der er på din ejendom, også selvom byggeriet er opført, før du købte ejendommen.

En god tommelfingerregel er, hvis dit byggeri kræver tilladelse før det bygges, må det som udgangspunkt kun rives ned, hvis der er givet tilladelse.

Ansøgningsprocessen for tilladelse til nedrivning:

 1. Ansøgning om nedrivning skal ske gennem Byg & Miljø
 2. Nedrivningen må ikke foretages, før tilladelsen er godkendt, da tilladelsen kan indeholde vilkår for nedrivningen, som du skal være opmærksom på.

 3. Når bygningen er revet ned, skal arbejdet meldes færdigt via Byg & Miljø. Du skal færdigmelde nedrivningen for at byggesagen kan afsluttes, og din BBR kan opdateres.

Ansøg om tilladelse til nedrivning her

Hvad må rives ned uden tilladelse?

Før du nedriver bebyggelse uden at søge tilladelse, har du som ejer selv pligt til at undersøge om nedrivningsarbejdet er i strid med anden lovgivning.

 • Du skal ikke have tilladelse til nedrivning af sekundære bygninger under 50 m2, fx garage, carport, udhuse og overdækninger eller øvrige småbygninger. Det gælder ikke for integrerede garager, carporte og udhuse.

Ved nedrivning af bebyggelse, der ikke kræver tilladelse, har du som ejer pligt til at indberette oplysninger til BBR.

Indberet ændringer til din BBR

Sæt dig ind i de tekniske forhold

Tekniske forhold er en del af byggeansøgningen. Du bør sætte dig godt ind i dem, inden du ansøger.

Er dit byggeri indplaceret i brandklasse 2-4, eller konstruktionsklasse 2-4 er der fra 1. januar 2020 krav om, at der skal bruges en certificeret rådgiver.

Ansøgningsprocessen kan være kompleks

Der stilles store krav til de ansøgninger, vi som kommune skal modtage. Derfor anbefales det, at du tager kontakt til en professionel rådgiver. Det er dog ikke et krav og du må gerne lave din ansøgning på egen hånd.

Er dit byggeri indplaceret i brandklasse 2-4, eller konstruktionsklasse 2-4 er der fra 1. januar 2020 krav om, at der skal bruges en certificeret rådgiver.

Hvem kan man bruge som rådgiver?

 • Arkitekt/ingeniør virksomhed
 • Bygherrerådgiver
 • Entreprenører
 • Fagperson inden for byggeri

Find tegninger af din ejendom på WebLager Administration og benyt dem evt. til at tegne videre på.

For at nedsætte CO2 udledningen fra byggerier, indføres der klimakrav i bygningsreglementet fra januar 2023.  Kravet indføres i bygningsreglementet på lige fod med bygningsreglementets øvrige tekniske krav.

Hvad betyder de nye krav?

Konkret indebærer kravet, at der for alt nybyggeri uanset størrelse skal foretages en beregning af byggeriets klimapåvirkning. Det skal dokumenteres med en klimaberegning, dvs. en livscyklusvurdering også kaldet for LCA, før du kan få en ibrugtagningstilladelse.

Er bygningen større end 1.000 mmå den desuden maksimalt udlede 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.

Hvem gælder kravet for?

De nye krav gælder for opvarmede bygninger, det vil sige over 5 grader, der i forvejen er omfattet af krav om at overholde energiramme.

Følgende bygninger er undtaget kravet:

 • Tilbygninger
 • Sommerhuse
 • Midlertidige flytbare pavilloner
 • Uopvarmede bygninger
 • Bebyggelse uden beboelse (garage, carport, udhus, overdækning og lign.)

Få hjælp til at forstå de nye klimakrav

Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger har udgivet materiale, og hvilken betydning det har for dig som enten bygningsejere, rådgivere eller entreprenører eller håndværker.

Publikationer om klimakrav

Generel information om klimakrav 

Hvad er en brandklasse?

Brandklasser siger noget om den brandrisiko, der er forbundet med dit byggeri. Jo større risiko, des højere brandklasse. Der findes 4 brandklasser.

Læs mere om Brandklasser i bygningsreglementet

Er byggeriet indplaceret i brandklasse 2-4, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver til projektet. Du skal angive i ansøgningen, hvem rådgiveren er.

Brandklasse 1: Intet krav om certificeret brandrådgiver

Brandklasse 2: Krav om brandrådgiver certificeret til mindst brandklasse 2

Brandklasse 3: Krav om brandrådgiver certificeret til mindst brandklasse 3

Brandklasse 4: Krav om brandrådgiver certificeret til mindst brandklasse 4 og certificeret tredjepartskontrollant

Bruger du en certificeret rådgiver, er det vigtigt, at vedkommende er certificeret til den brandklasse, som byggeriet har.

Find oversigt over certificerede brandrådgivere

Undtagelse for indplacering i brandklasse

Visse bygninger under 50 m² er undtaget fra indplacering i en brandklasse. Dette gælder f.eks. carporte og skure, mens f.eks. bygninger til personophold ikke er undtaget.

Du har ansvar for at byggeriet er korrekt indplaceret

Som bygningsejer er det dit ansvar at vælge en brandrådgiver, så dit byggeri bliver indplaceret og dokumenteret korrekt.

Kommunen kan ikke indplacere dit byggeri i brandklasse.

Hvad er en konstruktionsklasse?

Byggeriets konstruktionsklasse siger noget om risiko i forbindelse med problemer i byggeriets konstruktion.

Læs vejledning til indplacering i konstruktionsklasser i Bygningsreglementet.

Er byggeriet indplaceret i konstruktionsklasse 2-4, skal der tilknyttes en certificeret konstruktionsrådgiver til projektet, det skal angives i ansøgningen hvem rådgiveren er.

Byggeriets konstruktionsklasse afgør, hvordan du skal dokumentere byggeriet, og om du skal bruge certificerede rådgivere:

 • Konstruktionsklasse 1 Intet krav om certificeret statiker
 • Konstruktionsklasse 2 Krav om statiker certificeret til mindst konstruktionsklasse 2
 • Konstruktionsklasse 3 Krav om statiker certificeret til mindst konstruktionsklasse 3
 • Konstruktionsklasse 4 Krav om statiker certificeret til mindst konstruktionsklasse 4 og certificeret tredjepartskontrollant

Bruger du en certificeret rådgiver, er det vigtigt at vedkommende er certificeret til den konstruktionsklasse som byggeriet har.

Se oversigt over certificerede rådgivere

Undtagelser for indplacering i konstruktionsklasse

Visse bygninger under 50 m² er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse. Dette gælder f.eks. carporte og skure, mens f.eks. bygninger til personophold ikke er undtaget.

Du har ansvar for, at byggeriet er korrekt indplaceret

Som bygningsejer er det dit ansvar at vælge den rette rådgiver, så dit byggeri bliver indplaceret og dokumenteret korrekt.

Kommunen kan ikke indplacere dit byggeri i konstruktionsklasse.

Erklær, hvilke tekniske krav der er til dit byggeri

Når du ansøger om byggetilladelse, skal du tage stilling til hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet dit byggeri er omfattet af.

Det betyder, at du skal oplyse hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet, der stiller krav til dit byggeri. Det gør du ved at sætte kryds ud for de relevante kapitler i ansøgningspunktet “Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er omfattet af”.

Ved at sætte krydsene sikres det, at du som ansøger er bevidst om hvilke krav, der gælder for dit byggeri. Det er ikke et udtryk for om du mener at du overholder kravene eller ej, men hvilke krav der skal overholdes. F.eks. hvis du skal bygge et nyt skur, så skal du afkrydse i kapitel 4 “Afløb”, da du skal redegøre for hvad du gør af regnvandet fra taget.

Tekniske kapitler i bygningsreglementet

De tekniske kapitler i bygningsreglement består af kapitel 2-22 - undtagen kapitel 8 om ”Byggeret og helhedsvurdering” og kapitel 20 om ”Ubebyggede arealer ved bebyggelse”.

Kommunen vurderer ved modtagelse af byggeansøgningen, om krydserne er sat i overensstemmelse med din beskrivelse af byggeriet og øvrigt ansøgningsmateriale. Hvis der er for få eller for mange krydser, vil du modtage et mangelbrev, der forklarer, hvorfor vi mener, du skal tilføje/fjerne krydser.

Læs om de tekniske forhold her BR18 (bygningsreglementet.dk)

Start din byggeansøgning

Trin 2: Når du laver din byggeansøgning